รายชื่อบุคลากร
โรงเรียนสว่างแดนดิน   อำเภอ   จังหวัด
xxx รหัส / ชื่อ - สกุล เลขตำแหน่ง กลุ่มสาระ เลขประจำตัวประชาชน วัน เดือน ปีเกิด
1 001 : นายทอง   ธารานุกูล 130251 ไม่สังกัด 3-4712-0154x-xx-x xx/01/2497
2 002 : นายสุจิต   บุตรประเสริฐ 62477 ไม่สังกัด 3-4712-0159x-xx-x xx/01/2492
3 003 : นายทรงศักดิ์   ยุตรินทร์ 62503 ไม่สังกัด 3-4712-0115x-xx-x xx/09/2494
4 004 : นายทรงศีล   พรหมโสภา 62544 ไม่สังกัด 3-4713-0020x-xx-x xx/09/2506
5 005 : นายอดุลย์ชัย   สอนไชยา 62444 ไม่สังกัด 3-4706-0006x-xx-x xx/11/2506
6 101 : นางประไพพรรณ   ตาสาโรจน์ 62571 ภาษาไทย 3-4699-0014x-xx-x xx/05/2492
7 102 : นางสุวลี   โสมศรีแพง 62522 ภาษาไทย 3-4712-0095x-xx-x xx/09/2497
8 103 : นางสาวเพียงใจ   แก้วก่า 62505 ภาษาไทย 3-4712-0151x-xx-x xx/09/2495
9 104 : นางวรรณ์ลี   โสนะโชติ 112265 ภาษาไทย 3-4712-0106x-xx-x xx/03/2502
10 105 : นายเมธี   อาคะราช 62545 ภาษาไทย 3-4713-0020x-xx-x xx/02/2498
11 106 : นางภัคจิรา   จันทิมา 62497 ภาษาไทย 3-4111-0042x-xx-x xx/01/2507
12 107 : นางสาวเทวีรัตน์   ขันทีท้าว 62346 ภาษาไทย 3-4715-0005x-xx-x xx/05/2505
13 108 : นางสาวพนาวรรณ   เกลี้ยงกลิ่น 62578 ภาษาไทย 5-4712-0007x-xx-x xx/09/2518
14 201 : นายเฉลิม   ทานะขันธ์ 62521 คณิตศาสตร์ 3-4712-0145x-xx-x xx/08/2499
15 202 : นางอินทิรา   ศรีนุกูล 62516 คณิตศาสตร์ 3-4712-0145x-xx-x xx/11/2496
16 203 : นางบุญสอน   สิงห์ภูมี 62483 คณิตศาสตร์ 3-4712-0004x-xx-x xx/07/2501
17 204 : นางขันแก้ว   เกตุรักษ์ 62579 คณิตศาสตร์ 3-4712-0049x-xx-x xx/09/2511
18 205 : นางอุดมพร   ชิณเทศ 62518 คณิตศาสตร์ 3-4712-0030x-xx-x xx/05/2501
19 206 : นายถวิล   บุตรประชา 62577 คณิตศาสตร์ 3-1009-0437x-xx-x xx/03/2500
20 207 : นางรัศมี   สอนไชยา 4801 คณิตศาสตร์ 3-4614-0026x-xx-x xx/10/2508
21 301 : นายวิกาน   มายูร 62564 วิทยาศาสตร์ 3-4705-0007x-xx-x xx/01/2500
22 302 : นายประยุทธ   วงศ์ประทุม 62506 วิทยาศาสตร์ 3-4706-0035x-xx-x xx/05/2494
23 303 : นางเบญจวรรณ   จุลดาลัย 62556 วิทยาศาสตร์ 3-1206-0054x-xx-x xx/07/2505
24 304 : นางพิกุลทอง   เจริญเชื้อ 62449 วิทยาศาสตร์ 3-4713-0014x-xx-x xx/07/2502
25 305 : นางนิรมล   กลยาณีย์ 62453 วิทยาศาสตร์ 3-4705-0012x-xx-x xx/07/2503
26 306 : นางภาวิณีย์   ศรีกุลจันทร์ 62484 วิทยาศาสตร์ 3-4114-0020x-xx-x xx/12/2503
27 308 : นางณัฐรุจา   สร้อยสูงเนิน 4810 วิทยาศาสตร์ 4-4099-0001x-xx-x xx/04/2508
28 309 : นางสาวลลิตา   ไชยเชษฐ์ 4658 วิทยาศาสตร์ 1-4707-9000x-xx-x xx/02/2527
29 310 : นางสาวภาณุมาส   มหาโยธี 405(ส) วิทยาศาสตร์ 3-3001-0116x-xx-x xx/09/2526
30 311 : นางสาวประภัสสร   บุญเถิง 311 วิทยาศาสตร์ 1-3421-0001x-xx-x xx/02/2527
31 401 : นายสุรีย์   หาญคำ 62511 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-4799-0013x-xx-x xx/07/2496
32 402 : นางพรรณราย   วงศ์ประทุม 62463 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-7501-0039x-xx-x xx/05/2497
33 403 : นางลัดดาวัลย์   เรืองวิชชา 62481 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-1005-0199x-xx-x xx/02/2500
34 404 : นางปิยนุช   บุญเหนือ 62560 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-4712-0169x-xx-x xx/08/2501
35 405 : นางจิตรลดา   แมนสถิตย์ 62411 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-4704-0028x-xx-x xx/12/2495
36 406 : นางรสสุคนธ์   คำภูแสน 62094 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-4599-0021x-xx-x xx/08/2507
37 407 : นางวิไลวรรณ   กระจ่างคันถมาตร์ 62502 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5-4706-0000x-xx-x xx/12/2505
38 408 : นางจำเนียร   ทานะขันธ์ 62572 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-4712-0145x-xx-x xx/05/2500
39 409 : นางเยาวลักษณ์   ยุทธพงษ์ 62562 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-4303-0097x-xx-x xx/04/2507
40 410 : นายอิสระ   ภูผาแนบ 62485 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 4-6798-0000x-xx-x xx/10/2498
41 411 : นางกัลยา   หาญคำ 62968 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-4712-0169x-xx-x xx/09/2503
42 412 : นางนาถฤดี   หลักทอง 62469 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-4712-0124x-xx-x xx/06/2506
43 413 : นายสุรเดช   พันธุ์แดง 62289 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-4401-0020x-xx-x xx/03/2505
44 501 : นายชวิชญ์   เรืองวิชชา 62238 สุขศึกษาและพลศึกษา 3-4704-0064x-xx-x xx/03/2500
45 502 : นายศิริ   หลักทอง 62824 สุขศึกษาและพลศึกษา 3-4712-0020x-xx-x xx/07/2504
46 503 : นายเดชณรงค์   วงษ์ศรีชา 62472 สุขศึกษาและพลศึกษา 3-4807-0012x-xx-x xx/09/2505
47 504 : นายชาตรี   สุวรรณฤทธิ์ 62451 สุขศึกษาและพลศึกษา 3-4799-0000x-xx-x xx/04/2502
48 505 : นายธนัตถ์พงษ์   จันทิมา 62510 สุขศึกษาและพลศึกษา 3-4712-0078x-xx-x xx/03/2506
49 601 : นางพรทิพย์   สินธนันชัย 62533 ศิลปะ 3-4715-0008x-xx-x xx/06/2511
50 602 : นายชาตรี   มาจรัล 62561 ศิลปะ 3-4799-0008x-xx-x xx/04/2502
51 603 : นายมงคล   สินธนันชัย 63663 ศิลปะ 3-5101-0028x-xx-x xx/07/2507
52 604 : นางสาวสุนิสา   แสงสี 62525 ศิลปะ 3-4712-0010x-xx-x xx/09/2516
53 605 : นางนดาวรรณ   ชัยสงคราม 67214 ศิลปะ 3-4501-0080x-xx-x xx/01/2503
54 701 : นายประชา   พิพัธนัมพร 62519 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-4712-0145x-xx-x xx/02/2496
55 702 : นางชไมพร   พิพัธนัมพร 62539 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-4712-0145x-xx-x xx/04/2500
56 703 : นางรัตนาภรณ์   อู่เขียว 101673 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-4712-0114x-xx-x xx/10/2502
57 704 : นางเปี่ยมจันทร์   วงษ์ประชุม 62488 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-1499-0021x-xx-x xx/12/2503
58 705 : นางสาวจีระวรรณ   ศิริขันธ์ 62565 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-4799-0003x-xx-x xx/03/2503
59 706 : นายสรศักดิ์   ถาทุมมา 62559 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-4712-0145x-xx-x xx/07/2501
60 707 : นายชาญชัย   ศรีเพชร 7694 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-4712-0108x-xx-x xx/12/2507
61 708 : นางโชคอาจิณ   อาคะราช 62513 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-4713-0020x-xx-x xx/12/2503
62 801 : นางสาวกนกวรรณ   ศรีดาวเรือง 62465 ภาษาต่างประเทศ 3-4199-0076x-xx-x xx/06/2506
63 802 : นายทองปาน   ตองมีทอง 62507 ภาษาต่างประเทศ 3-4705-0017x-xx-x xx/03/2497
64 803 : นางพัฒนา   สุวรรณฤทธิ์ 62448 ภาษาต่างประเทศ 3-1014-0023x-xx-x xx/02/2506
65 804 : นางรัชนีย์   วงษ์ศรีชา 63606 ภาษาต่างประเทศ 3-4705-0044x-xx-x xx/03/2514
Create By : ศูนย์ปฏิบัติการ GPA สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ