รายชื่อบุคลากร
โรงเรียนนครพนมวิทยาคม   อำเภอ   จังหวัด
xxx รหัส / ชื่อ - สกุล เลขตำแหน่ง กลุ่มสาระ เลขประจำตัวประชาชน วัน เดือน ปีเกิด
1 001 : นายอนันต์   สุวรรณหงษ์ 68781 ไม่สังกัด 3-4805-0034x-xx-x xx/12/2499
2 002 : นายธนูศักดิ์   วรรณคำผุย 68012 ไม่สังกัด 3-4801-0065x-xx-x xx/05/2501
3 004 : นายประเสริฐ   มูลสิงห์ 109190 ไม่สังกัด 3-4801-0042x-xx-x xx/02/2501
4 005 : นายสมคิด   เศิกศิริ 101962 ไม่สังกัด 3-1004-0083x-xx-x xx/02/2497
5 006 : นายสมพงศ์   นารีบุตร 68046 ไม่สังกัด 3-3413-0037x-xx-x xx/01/2502
6 101 : นางสาวนภา   แพงดี 68019 ภาษาไทย 3-4801-0048x-xx-x xx/05/2500
7 102 : นางจารุณี   น้อยนรินทร์ 68072 ภาษาไทย 3-4799-0022x-xx-x xx/12/2498
8 103 : นางรำไพ   มังคละคีรี 68027 ภาษาไทย 3-4801-0008x-xx-x xx/02/2493
9 104 : นางศรีสุดา   ศิริสวัสดิ์ 68065 ภาษาไทย 3-4899-0010x-xx-x xx/08/2502
10 105 : นางเบ็ญจวรรณ   เหล่าหล้า 80059 ภาษาไทย 3-4805-0030x-xx-x xx/11/2499
11 106 : นางลำใย   ทิพย์วงศ์ 68481 ภาษาไทย 3-4802-0001x-xx-x xx/03/2500
12 107 : นางเพ็ญแข   วัชรนิภานันท์ 384 ภาษาไทย 3-4899-0025x-xx-x xx/01/2504
13 108 : นางวราภรณ์   ศรีบุตตะ 3618 ภาษาไทย 3-4899-0023x-xx-x xx/05/2514
14 201 : นายเรืองศักดิ์   ปริปุณณะ 68036 คณิตศาสตร์ 3-4899-0008x-xx-x xx/07/2500
15 202 : นางมณีวรรณ์   ยนต์ดัน 68043 คณิตศาสตร์ 3-4899-0002x-xx-x xx/03/2500
16 203 : นายวิเชียร   เจริญรัตน์ 68059 คณิตศาสตร์ 3-4899-0015x-xx-x xx/02/2502
17 204 : นายสำราญ   นุชน้อย 68031 คณิตศาสตร์ 3-2404-0002x-xx-x xx/07/2506
18 205 : นายพนมศักดิ์   สินมงคลทรัพย์ 101950 คณิตศาสตร์ 3-4899-0018x-xx-x xx/08/2499
19 206 : นายกฤษฎา   เอี่ยมกุศลกิจ 68714 คณิตศาสตร์ 3-3499-0070x-xx-x xx/09/2516
20 207 : นางสาวพัชรียา   อินทรายุธ 9920 คณิตศาสตร์ 3-1699-0019x-xx-x xx/08/2525
21 208 : นายณัฐธัญพงศ์   เทียนธีรปัญญา 101957 คณิตศาสตร์ 3-3401-0009x-xx-x xx/02/2504
22 251 : นางสาวประภาพร   พันธุ์เวียง คณิตศาสตร์ 3-4808-0002x-xx-x xx/09/2523
23 252 : นางสาวนิรัชราภรณ์   สิทธิรักษ์ คณิตศาสตร์ 3-4714-0002x-xx-x xx/02/2523
24 253 : นางสาวพัชรินทร์   นาชัยเงิน คณิตศาสตร์ 1-4801-9000x-xx-x xx/11/2527
25 254 : นางสาวปาจรียา   สมอินเอก คณิตศาสตร์ 5-4801-0002x-xx-x xx
26 301 : นายอัมพร   ศิริสวัสดิ์ 68048 วิทยาศาสตร์ 3-4899-0010x-xx-x xx/09/2499
27 302 : นางปาริชาต   เจริญรัตน์ 68034 วิทยาศาสตร์ 3-4899-0006x-xx-x xx/02/2499
28 303 : นายสังคม   บุญอาจ 68040 วิทยาศาสตร์ 3-4801-0037x-xx-x xx/05/2501
29 304 : นายสุนทร   เสนาไชย 101942 วิทยาศาสตร์ 3-4199-0002x-xx-x xx/03/2495
30 305 : นางสุภาวดี   สุทธานี วิทยาศาสตร์ 3-8605-0016x-xx-x xx
31 306 : นายพรศักดิ์   วงศ์ศิริ 68021 วิทยาศาสตร์ 3-4899-0012x-xx-x xx/08/2501
32 307 : นายสมัคร   แสงอรุณ 68060 วิทยาศาสตร์ 3-4099-0034x-xx-x xx/07/2498
33 308 : นางปิยวรรณ   ศิริสวัสดิ์ 68062 วิทยาศาสตร์ 3-1005-0168x-xx-x xx/11/2496
34 309 : นางสาวจุฑาทิพย์   ไชยสี 76 วิทยาศาสตร์ 3-4802-0012x-xx-x xx/10/2522
35 351 : นางสาวธิดารัตน์   ประวิทย์สิทธิกุล วิทยาศาสตร์ 8-4899-8800x-xx-x xx/02/2524
36 352 : นางสาวศินีนาฏ   บุตรโคตร วิทยาศาสตร์ 3-4807-0056x-xx-x xx/05/2522
37 353 : นางสาวสุกันดา   พรหมนิล วิทยาศาสตร์ 3-4806-0007x-xx-x xx/02/2523
38 354 : นางสาวขนิษฐา   บุพศิริ วิทยาศาสตร์ 1-4809-0000x-xx-x xx/09/2527
39 355 : นางสาวอภิญญา   จันเพ็ญ วิทยาศาสตร์ 3-4801-0054x-xx-x xx/11/2526
40 356 : นางพัชญ์พิชา   ไชยสุระ วิทยาศาสตร์ 1-1014-0035x-xx-x xx/12/2527
41 357 : นางสาวศิวาภรณ์   จันทร์ชนะ วิทยาศาสตร์ --x-xx-x xx
42 401 : นางเรไรรัตน์   ใจสุข 68067 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-4899-0014x-xx-x xx/10/2501
43 402 : นางอุรวรา   ลาภจิตร 68066 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-4801-0048x-xx-x xx/10/2501
44 403 : นางสาวสิรินันท์   ตั้งศิริ 68270 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-4899-0012x-xx-x xx/12/2498
45 404 : นางมยุรี   เพ็งอ่ำ 68050 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-4899-0025x-xx-x xx/02/2500
46 405 : นางพนิดา   สุวรรณสาร 74768 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-4899-0004x-xx-x xx/09/2499
47 406 : นางสาวอรนุช   ตั้งศิริ 68016 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-4899-0012x-xx-x xx/11/2500
48 407 : นางสาวสุดทัย   ไชยพันธ์ 101944 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-4803-0070x-xx-x xx/03/2502
49 408 : นางสายสุรีย์   กำภูศิริ 101951 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-4899-0025x-xx-x xx/01/2498
50 409 : นางสาวสุดธิดา   จันทะสิน 68078 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-4899-0021x-xx-x xx/04/2501
51 410 : นายสุทธิ   ไทยฤทธิ์ 101946 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-6010-0036x-xx-x xx/10/2496
52 411 : นางสุปิยา   สิทธิกานต์ 68020 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-4899-0020x-xx-x xx/06/2501
53 501 : นายสมภพ   จันดาประดิษฐ์ 68076 สุขศึกษาและพลศึกษา 3-4899-0024x-xx-x xx/01/2499
54 502 : นางเบญจมาศ   ศรีกระจ่าง 68026 สุขศึกษาและพลศึกษา 3-4899-0023x-xx-x xx/05/2501
55 503 : นายสมชาย   ยิ่งคำแหง 68051 สุขศึกษาและพลศึกษา 3-1009-0039x-xx-x xx/06/2507
56 504 : นางชูจิต   เพชรศิริ 68045 สุขศึกษาและพลศึกษา 3-4899-0011x-xx-x xx/01/2498
57 505 : นางสาวภาณี   พนมอุปถัมภ์ 68129 สุขศึกษาและพลศึกษา 3-4899-0001x-xx-x xx/02/2503
58 506 : นายศิวะเรศ   ศิวะโสภา 68075 สุขศึกษาและพลศึกษา 3-4899-0023x-xx-x xx/03/2494
59 507 : นายวีระพรรณ   อินทา สุขศึกษาและพลศึกษา 1-4802-0001x-xx-x xx/12/2527
60 601 : นางจันทร   รัศมี 109186 ศิลปะ 3-3401-0023x-xx-x xx/08/2506
61 602 : นายเรืองฤทธิ์   เพชรศิริ 68041 ศิลปะ 3-4899-0011x-xx-x xx/10/2500
62 603 : นายสุขุม   สุภภูมิ 101952 ศิลปะ 3-4899-0010x-xx-x xx/10/2506
63 651 : นายอนุรักษ์   จันทสุวรรณ ศิลปะ 1-8001-0002x-xx-x xx/11/2527
64 701 : นางสุวณา   พรรณะ 68028 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-4899-0024x-xx-x xx/01/2498
65 702 : นางมยุรี   โกพลรัตน์ 68047 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5-4899-0000x-xx-x xx/07/2491
66 703 : นางลออ   พิมพานนท์ 68195 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-1020-0291x-xx-x xx/05/2495
67 704 : นายธงชัย   เมืองจันทร์ 68079 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-4899-0016x-xx-x xx/07/2499
68 705 : นางชนิดา   ไชยรัตน์ 68025 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-4899-0015x-xx-x xx/05/2500
69 706 : นายพิชญะ   ศิริสวัสดิ์ 101956 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-4899-0007x-xx-x xx/05/2500
70 707 : นายสันติศักดิ์   หงษ์ภักดี 68022 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-4899-0018x-xx-x xx/10/2498
71 751 : นางสาวอรอุมา   อรุณรัตน์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-4899-0018x-xx-x xx/12/2520
72 752 : นายศราวุธ   บุญปลอด การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-4801-0073x-xx-x xx/04/2525
73 801 : นายวิโรจน์   วงศ์ศิริ 109185 ภาษาต่างประเทศ 3-4899-0001x-xx-x xx/03/2503
74 802 : นางสาวมานิดา   อุปลีพันธ์ 102110 ภาษาต่างประเทศ 3-4899-0022x-xx-x xx/05/2503
75 803 : นายธนิต   นามิ่ง 68824 ภาษาต่างประเทศ 3-4801-0066x-xx-x xx/02/2491
76 804 : นายสุรชาติ   รัศมี 101953 ภาษาต่างประเทศ 3-4801-0053x-xx-x xx/08/2506
77 805 : นางเพ็ญพักตรา   เสนาไชย 68304 ภาษาต่างประเทศ 3-4899-0003x-xx-x xx/12/2496
78 806 : นางประภาภรณ์   ทีมา 107900 ภาษาต่างประเทศ 3-4599-0013x-xx-x xx/08/2501
79 807 : นางสุวิมล   เศวตเลข 68068 ภาษาต่างประเทศ 3-4899-0005x-xx-x xx/04/2500
80 808 : นางสุภชา   ไวธัญญะกรรม 68049 ภาษาต่างประเทศ 3-4801-0032x-xx-x xx/05/2515
81 854 : นายอัล   เดลโลวา ภาษาต่างประเทศ --x-xx-x xx
82 855 : นางวีนัส คลาม   คัว ภาษาต่างประเทศ --x-xx-x xx/07/2511
83 856 : นายอลันฮาโดร วี   แยนสัน ภาษาต่างประเทศ --x-xx-x xx/11/2511
84 857 : นายมาร์ติน   โฮล์ม ภาษาต่างประเทศ --x-xx-x xx/10/2499
85 858 : นายวินเซนต์ พาลานาส   เคสส์ ภาษาต่างประเทศ --x-xx-x xx/06/2519
86 859 : นายวินเซนต์ แอนโทนี่   แพทริก ภาษาต่างประเทศ --x-xx-x xx
87 860 : นายปรมัตถ์   จันทพันธ์ ภาษาต่างประเทศ 3-4903-0004x-xx-x xx/12/2524
88 901 : นางอัจฉราพร   เจริญธนกุล 102008 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-4899-0015x-xx-x xx/07/2503
89 902 : นายสุพจน์   ส่งเสริม 109187 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-3407-0161x-xx-x xx/12/2505
90 903 : นางสมลักษณ์   ฉวีกุลรัตน์ 101961 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-4899-0012x-xx-x xx/02/2502
91 904 : นางพิยะดา   ศรีมานะศักดิ์ 68014 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-4899-0009x-xx-x xx/03/2499
92 951 : นางลัดดา   คัฒมาตร 9010 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-4801-0072x-xx-x xx/09/2507
93 952 : นายพล   ลุนลาน 9009 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-4801-0007x-xx-x xx/07/2499
94 953 : นายฤทธิไกร   ทองคำ 14673 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-4899-0000x-xx-x xx/03/2509
95 954 : นายวิเชียร   โตดี 12299 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-4801-0007x-xx-x xx/11/2495
96 955 : นายดุสิต   พิลาบุตร 11754 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-4899-0027x-xx-x xx/09/2500
97 956 : นายปราโมทย์   เพิ่มกิจทวีทรัพย์ 9011 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-4801-0048x-xx-x xx/02/2511
98 957 : นายสุทธิ   วงค์ศรี 9013 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-4801-0048x-xx-x xx/02/2492
99 958 : นายพนม   ตันสาย 12891 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-4801-0025x-xx-x xx/04/2507
100 959 : นางสาวธิดา   ชัยตรัยภพ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1-4899-0000x-xx-x xx/05/2527
Create By : ศูนย์ปฏิบัติการ GPA สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ