ข้อมูลทั่วไปโรงเรียน
รหัสโรงเรียน 00102002
วันก่อตั้งโรงเรียน 01/11/2457
โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
SATRI WATRAKHANG
เลขที่ 248/9 หมู่ที่ 3 ถนนอรุณอมรินทร์  ตำบลศิริราช   อำเภอเขตบางกอกน้อย  จังหวัดกรุงเทพมหานคร   10700
หมายเลขโทรศัพท์ 02 - 4129103- 4   หมายเลขโทรสาร 02 - 4129617
Email srmail@bell.sr.ac.th
WebSite www.sr.ac.th.
ผู้บริหารโรงเรียน
นางสุมนมาศ วุฒิสง่าธรรม   หมายเลขโทรศัพท์ 02-4129103-4
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นางผิวพรรณ์ สิทธิกร   หมายเลขโทรศัพท์ 02-4129103-4
นายทะเบียนโรงเรียน นายสุคนธ์ บุญเทียม  หมายเลขโทรศัพท์ 081-3446705

ตราโรงเรียน

รูปโรงเรียน

แผนที่โรงเรียน

แผนผังโรงเรียน

Create By : ศูนย์ปฏิบัติการ GPA สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ