ข้อมูลทั่วไปโรงเรียน
รหัสโรงเรียน 03860202
วันก่อตั้งโรงเรียน 02/02/2522
โรงเรียนท่าข้ามวิทยา
Thakhamwittaya
เลขที่ หมู่ที่ 8 ถนนเพชรเกษม  ตำบลท่าข้าม   อำเภอท่าแซะ  จังหวัดชุมพร   86140
หมายเลขโทรศัพท์ 0 7754 7113-4   หมายเลขโทรสาร 0 7754 7113
Email tkw_chumphon1@hotmail.com
WebSite thakham.ac.th
ผู้บริหารโรงเรียน
นายเสน่ห์ มีวิเศษณ์   หมายเลขโทรศัพท์ 08 1970 4520
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นางอารี หอมละออ   หมายเลขโทรศัพท์ 08 1090 6551
นายทะเบียนโรงเรียน นายวราห์ ชุมแสง  หมายเลขโทรศัพท์ 08 1088 2244

ตราโรงเรียน

รูปโรงเรียน

แผนที่โรงเรียน

แผนผังโรงเรียน

Create By : ศูนย์ปฏิบัติการ GPA สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ