ข้อมูลทั่วไปโรงเรียน
รหัสโรงเรียน 05720704
วันก่อตั้งโรงเรียน / /
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5
Bunharnjamsaiwittaya 5 School
เลขที่ 142 หมู่ที่ 1 ถนน  ตำบลบางตาเถร   อำเภอสองพี่น้อง  จังหวัดสุพรรณบุรี   72110
หมายเลขโทรศัพท์ 035-584509   หมายเลขโทรสาร 035-428530
Email
WebSite
ผู้บริหารโรงเรียน
นายวิชิต จับแก้ว   หมายเลขโทรศัพท์ 081-9957720
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายชวัติ ชโลธร   หมายเลขโทรศัพท์ 089-2994856
นายทะเบียนโรงเรียน นางนันทวรรณ ประเสริฐนพคุณ  หมายเลขโทรศัพท์ 081-1923922

ตราโรงเรียน

รูปโรงเรียน

แผนที่โรงเรียน

แผนผังโรงเรียน

Create By : ศูนย์ปฏิบัติการ GPA สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ