ข้อมูลทั่วไปโรงเรียน
รหัสโรงเรียน 07660601
วันก่อตั้งโรงเรียน 22/04/2510
โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์
Photitummasuwat
เลขที่ 674 หมู่ที่ 8 ถนนโพทะเล  ตำบลโพทะเล   อำเภอโพทะเล  จังหวัดพิจิตร   66130
หมายเลขโทรศัพท์ 056-681164   หมายเลขโทรสาร 056-681163
Email Photitum@yahoo.co.th
WebSite http://Photitumsuwat.thai-school.net
ผู้บริหารโรงเรียน
นายเกษม นวมครุฑ   หมายเลขโทรศัพท์ 081-6053858
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายธนกฤต สิทธิราช   หมายเลขโทรศัพท์ 08-2014674
นายทะเบียนโรงเรียน นายธนิตศักดิ์ พันธุ์นวล  หมายเลขโทรศัพท์ 089-2680804

ตราโรงเรียน

รูปโรงเรียน

แผนที่โรงเรียน

แผนผังโรงเรียน

Create By : ศูนย์ปฏิบัติการ GPA สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ