ข้อมูลทั่วไปโรงเรียน
รหัสโรงเรียน 08502101
วันก่อตั้งโรงเรียน 16/07/2503
โรงเรียนไชยปราการ
chaiprakarn
เลขที่ 99 หมู่ที่ 2 ถนนเชียงใหม่-ฝาง  ตำบลหนองบัว   อำเภอไชยปราการ  จังหวัดเชียงใหม่   50320
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5345-7031   หมายเลขโทรสาร 0-5345-7331
Email chaiprakarn@chaiprakarn.ac.th
WebSite www.chaiprakarn.ac.th
ผู้บริหารโรงเรียน
นางนิตยา บุญเป็ง   หมายเลขโทรศัพท์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นางเสาวลีย์ บุญเรือง   หมายเลขโทรศัพท์ 08-9271-2647
นายทะเบียนโรงเรียน นายสุคนธ์ พจน์สุจริต  หมายเลขโทรศัพท์ 09-9759-9486

ตราโรงเรียน

รูปโรงเรียน

แผนที่โรงเรียน

แผนผังโรงเรียน

Create By : ศูนย์ปฏิบัติการ GPA สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ