ข้อมูลทั่วไปโรงเรียน
รหัสโรงเรียน 09401301
วันก่อตั้งโรงเรียน 10/06/2518
โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม
Waengyaiwittayakom
เลขที่ 93 หมู่ที่ 7 ถนน  ตำบลแวงใหญ่   อำเภอแวงใหญ่  จังหวัดขอนแก่น   40330
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4349-6055   หมายเลขโทรสาร 0-4349-6306
Email waengyai_wit@thaimail.com
WebSite http://www.waengyai.ac.th/
ผู้บริหารโรงเรียน
นายสมัย ศิลป์ประกอบ   หมายเลขโทรศัพท์ 08-3156-3961
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นางวเรวรรณ เถื่อนนาดี   หมายเลขโทรศัพท์ 08-9715-0051
นายทะเบียนโรงเรียน นายสงกรานต์ สาระมณี  หมายเลขโทรศัพท์ 08-9420-8675

ตราโรงเรียน

รูปโรงเรียน

แผนที่โรงเรียน

แผนผังโรงเรียน

Create By : ศูนย์ปฏิบัติการ GPA สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ