ข้อมูลทั่วไปโรงเรียน
รหัสโรงเรียน 10350805
วันก่อตั้งโรงเรียน 06/06/2539
โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์
Naprongprachason
เลขที่ หมู่ที่ 3 ถนน  ตำบลกุดเชียงหมี   อำเภอเลิงนกทา  จังหวัดยโสธร   35120
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4571-6044   หมายเลขโทรสาร
Email
WebSite ็http://202.143.187.234
ผู้บริหารโรงเรียน
นายพยุหเกียรติ สิงหรา   หมายเลขโทรศัพท์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นางอิสรา ภูพวก   หมายเลขโทรศัพท์ 086-8703920
นายทะเบียนโรงเรียน นางสาวเนาวรัตน์ ไชยสุทธิ์  หมายเลขโทรศัพท์ 086-8703920

ตราโรงเรียน

รูปโรงเรียน

แผนที่โรงเรียน

แผนผังโรงเรียน

Create By : ศูนย์ปฏิบัติการ GPA สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ