ข้อมูลทั่วไปโรงเรียน
รหัสโรงเรียน 10370201
วันก่อตั้งโรงเรียน 14/05/2514
โรงเรียนชานุมานวิทยาคม
Chanumanwittayakom
เลขที่ 683 หมู่ที่ 5 ถนนหนองผือ- มุกดาหาร  ตำบลชานุมาน   อำเภอชานุมาน  จังหวัดอำนาจเจริญ   37210
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4546-6054   หมายเลขโทรสาร 0-4546-6301
Email sch_amnat201@yahoo.com
WebSite www.chanu.ac.th
ผู้บริหารโรงเรียน
  หมายเลขโทรศัพท์ 081-8768528
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายมานพ บุระมุข   หมายเลขโทรศัพท์ 0892764707
นายทะเบียนโรงเรียน นางสาวพรศิวลักษณ์ วิริยะกุล  หมายเลขโทรศัพท์ 0868532280

ตราโรงเรียน

รูปโรงเรียน

แผนที่โรงเรียน

แผนผังโรงเรียน

Create By : ศูนย์ปฏิบัติการ GPA สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ