ข้อมูลทั่วไปโรงเรียน
รหัสโรงเรียน 10440305
วันก่อตั้งโรงเรียน 30/04/2539
โรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์
Wangyaowsuksawit
เลขที่ 121 หมู่ที่ 5 ถนนหนองเขื่อน - หนองแหน  ตำบลวังยาว   อำเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม   44140
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4399-7061   หมายเลขโทรสาร 0-4399-7061
Email
WebSite www.mkarea3.go.th/Wangyaowsuksawit
ผู้บริหารโรงเรียน
นายบัณฑิต วิเท่ห์   หมายเลขโทรศัพท์ 081-9647339
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นางสุวิมล ลุนมาตร   หมายเลขโทรศัพท์ 089-8893876
นายทะเบียนโรงเรียน นางเอมอร มูลจันที  หมายเลขโทรศัพท์ 087-7708985

ตราโรงเรียน

รูปโรงเรียน

แผนที่โรงเรียน

แผนผังโรงเรียน

Create By : ศูนย์ปฏิบัติการ GPA สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ