ข้อมูลทั่วไปโรงเรียน
รหัสโรงเรียน 10460603
วันก่อตั้งโรงเรียน 27/02/2538
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
kanchanapisekwitthayalai Kalasin
เลขที่ 99 หมู่ที่ 16 ถนนเขาวง-นาคู  ตำบลคุ้มเก่า   อำเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ์   46160
หมายเลขโทรศัพท์ 043-859127   หมายเลขโทรสาร 043-859293
Email kks@kanchana.ac.th
WebSite http://www.kanchana.ac.th
ผู้บริหารโรงเรียน
นายพิริยะ อุทโท   หมายเลขโทรศัพท์ 0898612927
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายนาครินท์ คำรัศมี   หมายเลขโทรศัพท์ 0850067869
นายทะเบียนโรงเรียน นายอโศก หอมหวล  หมายเลขโทรศัพท์ 0858110460

ตราโรงเรียน

รูปโรงเรียน

แผนที่โรงเรียน

แผนผังโรงเรียน

Create By : ศูนย์ปฏิบัติการ GPA สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ