รายชื่อบุคลากร
โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ   อำเภอ   จังหวัด
xxx รหัส / ชื่อ - สกุล เลขตำแหน่ง กลุ่มสาระ เลขประจำตัวประชาชน วัน เดือน ปีเกิด
1 001 : นายปัญญา   สุขะวณิชย์ 7595 ไม่สังกัด 3-2601-0035x-xx-x xx/01/2499
2 002 : นางสาวศิวพร   อนันตวงศ์ 4361 ไม่สังกัด 3-1014-0123x-xx-x xx / /
3 003 : นายพิยัน   ชิตสกุล 9620 ไม่สังกัด 3-1704-0008x-xx-x xx
4 004 : นายสุรศักดิ์   การุญ 9576 ไม่สังกัด 3-4708-0001x-xx-x xx / /
5 101 : นางศิริมาลย์   ขมินทกุล 43037 ภาษาไทย 3-6599-0006x-xx-x xx
6 102 : นางศรีสุดา   พิริยะพฤนท์ 966 ภาษาไทย 3-1014-0009x-xx-x xx
7 103 : นางโสภิต   ราชวงศ์ศึก 9659 ภาษาไทย 3-1017-0218x-xx-x xx
8 106 : นางกรรณิการ์   เกราะสุวรรณสุข 9622 ภาษาไทย 3-1017-0258x-xx-x xx
9 108 : นางสาววันทนา   วิศวรุ่งโรจน์ 30412 ภาษาไทย 3-9299-0010x-xx-x xx
10 109 : นางสาวถนอมนวล   บุญประคอง 58475 ภาษาไทย 3-1014-0122x-xx-x xx
11 110 : นางสุธิดา   ธาราศักดิ์ 50205 ภาษาไทย 3-9506-0055x-xx-x xx
12 111 : นางนันทพร   นิกูลวงศ์ 9684 ภาษาไทย 3-1017-0002x-xx-x xx
13 112 : นางบุญหยาด   พื้นทอง 6960 ภาษาไทย 3-3410-0009x-xx-x xx / /
14 202 : นางสุภาภรณ์   จันทร์สุข 9609 คณิตศาสตร์ 3-1005-0390x-xx-x xx
15 203 : นางเตือนใจ   ปิ่นนิกร 9629 คณิตศาสตร์ 3-7204-0075x-xx-x xx
16 204 : นายประเสริฐ   ธเนศชัยคุปต์ 9623 คณิตศาสตร์ 3-1017-0112x-xx-x xx
17 205 : นางสาวพรรณทิพา   แสงมิ่ง 9639 คณิตศาสตร์ 3-1006-0289x-xx-x xx
18 206 : นายพงศักดิ์   วุฒิสันต์ 9551 คณิตศาสตร์ 3-1017-0174x-xx-x xx
19 207 : นางสรัตนา   ลือชัยประสิทธิ์ 64850 คณิตศาสตร์ 4-1014-0003x-xx-x xx
20 208 : นางวิไล   นาเจริญ 9619 คณิตศาสตร์ 3-2401-0048x-xx-x xx
21 301 : นางฉวีวรรณ   แช่มชมดาว 9729 วิทยาศาสตร์ 3-1201-0194x-xx-x xx
22 302 : นางดารณี   ตติยนันทพร 76066 วิทยาศาสตร์ 3-3612-0039x-xx-x xx
23 303 : นางเกศินี   เก่งสุรการ 1820 วิทยาศาสตร์ 3-1018-0123x-xx-x xx
24 304 : นางนันท์ทิรา   โพธิ์เทียนทอง 40270 วิทยาศาสตร์ 3-1601-0014x-xx-x xx
25 305 : นางบังอร   แย้มยิ้มเหมาะ 47514 วิทยาศาสตร์ 3-7101-0035x-xx-x xx
26 306 : นางสาวสุมาลี   รศนาวิมล 9650 วิทยาศาสตร์ 3-8097-0001x-xx-x xx
27 307 : นางอรทัย   พรโกศลสิริเลิศ 9651 วิทยาศาสตร์ 3-3507-0023x-xx-x xx
28 308 : นายนาวี   มะหะมาน 9704 วิทยาศาสตร์ 3-2403-0044x-xx-x xx
29 309 : นางสาวสายฝน   ด้วงสีทอง 9691 วิทยาศาสตร์ 3-7503-0036x-xx-x xx
30 311 : นางอรุณศรี   นิยมไทย 9715 วิทยาศาสตร์ 3-1017-0069x-xx-x xx
31 401 : นางฐิตาภรณ์   ศุภสร 9641 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-1017-0249x-xx-x xx
32 402 : นายสำเริง   เกราะสุวรรณสุข 9657 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-1017-0258x-xx-x xx
33 403 : นางสาวบุบผา   แย้มแสง 9693 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-1017-0126x-xx-x xx
34 405 : นางศิริลักษณ์   พรหมจินดา 20751 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5-9611-9900x-xx-x xx
35 406 : นางสาวศรินทิพย์   ทิพย์สมพรดี 2788 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-1017-0000x-xx-x xx
36 407 : นายเรืองศักดิ์   เพิ่มยินดี 6820 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-4099-0047x-xx-x xx
37 409 : นางสาววรัทยา   เอี่ยมกิจไพศาล 61491 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-4209-0108x-xx-x xx
38 410 : นางพวงแก้ว   ปานพรหมินทร์ 9612 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-1006-0334x-xx-x xx
39 411 : นางสาวธัญลักษณ์   โลศิริ 42142 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-1017-0048x-xx-x xx
40 414 : นายพัฒนา   ผลาเกส 18551 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-1017-0006x-xx-x xx
41 502 : นายชาญชัย   สบเสถียร 9638 สุขศึกษาและพลศึกษา 3-1017-0103x-xx-x xx
42 504 : นายสมบัติ   ด้วงพูล 106538 สุขศึกษาและพลศึกษา 3-7301-0159x-xx-x xx
43 505 : นางกำไร   วุฒิคุณ 9614 สุขศึกษาและพลศึกษา 3-1017-0249x-xx-x xx
44 506 : นายสมสกุล   สุธารักษ์ 9655 สุขศึกษาและพลศึกษา 3-1017-0050x-xx-x xx
45 507 : จ่าสิบเอกสุธรรม   สอนเถื่อน 9618 สุขศึกษาและพลศึกษา 3-7101-0035x-xx-x xx
46 508 : นางสาวจุรีย์   ศรีสุวรรณธนู 11783 สุขศึกษาและพลศึกษา 3-9399-0014x-xx-x xx
47 509 : นายชัยสิทธิ์   โพธิ์ทอง 9681 สุขศึกษาและพลศึกษา 3-2499-0022x-xx-x xx
48 601 : นางอัจฉรา   นเรนทรเสนี 9635 ศิลปะ 3-1002-0368x-xx-x xx
49 602 : นายรังค์กุล   ปรีดาพันธ์ 17464 ศิลปะ 3-6299-0013x-xx-x xx
50 603 : นางศุภรัตน์   อินทรเกษม 16474 ศิลปะ 3-1017-0105x-xx-x xx
51 604 : นายวรรณดี   น้อยเพ็ง 9624 ศิลปะ 5-1014-0000x-xx-x xx
52 605 : นายกิตติวัฒน์   พิชิตยศวัฒน์ 19347 ศิลปะ 3-1020-0075x-xx-x xx
53 701 : นายสันทัศน์   น้อยเพ็ง 9676 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-1005-0387x-xx-x xx
54 702 : นายวิรัติ   เสน่หา 9685 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4-1005-0006x-xx-x xx
55 703 : นายยงยุทธ   วงษ์อ่อน 9686 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-1006-0262x-xx-x xx
56 704 : นางพวงเพ็ญ   โสมะเกตรินทร์ 9675 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-1024-0107x-xx-x xx
57 705 : นางนิสารัตน์   เสน่หา 9717 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-1006-0038x-xx-x xx
58 706 : นางลัดดา   ค้ำชู 9615 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-1020-0197x-xx-x xx
59 707 : นางสาวสุดาพร   เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา 9723 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-1005-0410x-xx-x xx
60 708 : นางสาวพาชื่น   รมยานนท์ 9707 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-1010-0064x-xx-x xx
61 709 : นางกานดา   วุฒิสันต์ 9711 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-1017-0174x-xx-x xx
62 710 : นางสาวสุวันนา   ทับแถม 9679 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5-1005-0009x-xx-x xx
63 711 : นางสุรภี   จาตุรงคกุล 9608 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-1012-0229x-xx-x xx
64 713 : นายทองศักดิ์   สีหวัลลภ 9695 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-5014-0061x-xx-x xx
65 714 : นายรุ่งเรือง   พงษ์จันทรโอ 14474 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-1017-0137x-xx-x xx
66 715 : นางพัชรีย์   สิงหบุตร 9669 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-8001-0010x-xx-x xx
67 717 : นายพูนศักดิ์   รักษาพันธุ์ 03999 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-4502-0082x-xx-x xx
68 802 : นางสาวอาภรณ์   โสวรรณี 9645 ภาษาต่างประเทศ 3-1014-0132x-xx-x xx
69 806 : นางสาววัชราทิพย์   สีแดง 9698 ภาษาต่างประเทศ 3-1005-0091x-xx-x xx
70 807 : นางเบ็ญจพร   พาณิชย์ตระกูล 85064 ภาษาต่างประเทศ 3-1020-0177x-xx-x xx
71 809 : นางสาวลักษมี   จันทรนิกร 9658 ภาษาต่างประเทศ 3-1017-0087x-xx-x xx
72 811 : นางสาวอรณัส   เบญจศิลารักษ์ 16479 ภาษาต่างประเทศ 3-1002-0058x-xx-x xx
73 901 : นายชัยชาญ   กมลฉ่ำ 9696 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-1506-0035x-xx-x xx
74 902 : นางสาวนวรัตน์   ปลื้มสติ 43369 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-6505-0003x-xx-x xx
75 903 : นายเทียนชัย   ชัยบุญรัต 13732 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-1016-0018x-xx-x xx
Create By : ศูนย์ปฏิบัติการ GPA สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ