รายชื่อบุคลากร
โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์   อำเภอ   จังหวัด
xxx รหัส / ชื่อ - สกุล เลขตำแหน่ง กลุ่มสาระ เลขประจำตัวประชาชน วัน เดือน ปีเกิด
1 001 : นางสาวสุปราณี   ไกรวัตนุสสรณ์ 86202 ไม่สังกัด 4-7499-0000x-xx-x xx/03/2501
2 002 : นายสุรสิทธิ์   เจริญวัย 134840 ไม่สังกัด 3-4016-0033x-xx-x xx/01/2504
3 004 : นายสุภชัย   ฐิติภัค 87177 ไม่สังกัด 3-1002-0202x-xx-x xx/04/2503
4 005 : จ่าสิบเอกไพบูลย์   ใยสำลี 134825 ไม่สังกัด 3-7706-0048x-xx-x xx/03/2508
5 101 : นางศุภลักษณ์   มิ่งขวัญ 86317 ภาษาไทย 5-1017-0001x-xx-x xx/12/2501
6 102 : นายธีรพล   พูลเพิ่ม 86273 ภาษาไทย 3-1017-0121x-xx-x xx/03/2499
7 103 : นางสาวปาริชาติ   ประดับแก้ว 86215 ภาษาไทย 3-1005-0406x-xx-x xx/03/2514
8 104 : นางสาวบุญแก้ว   แก้วสุวรรณ์ 86236 ภาษาไทย 3-1019-0045x-xx-x xx/07/2494
9 105 : นางสาวกานดา   อินสตุล 86218 ภาษาไทย 3-8601-0100x-xx-x xx/12/2504
10 106 : นางกฤตยา   อรุณเวช 86266 ภาษาไทย 3-1006-0320x-xx-x xx/03/2506
11 110 : นางนันทาศิร ิ   ใจสมุทร 86207 ภาษาไทย 3-8607-0005x-xx-x xx/06/2500
12 111 : นางสาวบังอร   พ้นภัยพาล 111399 ภาษาไทย 3-1005-0402x-xx-x xx/10/2506
13 112 : นางสาวชุรินทร   ก้อนแก้ว 86230 ภาษาไทย 3-7001-0032x-xx-x xx/03/2507
14 115 : นางสาวนงกรานต์   บรรเจิดธีรกุล 87317 ภาษาไทย 3-1012-0346x-xx-x xx/04/2523
15 116 : นายทนงศักดิ์   ตั้งประดิษฐานุกิจ 86280 ภาษาไทย 3-1012-0235x-xx-x xx/08/2521
16 117 : นางสาวพรพรรณ   แซ่ตั๊น 102908 ภาษาไทย 3-2005-0018x-xx-x xx/03/2523
17 118 : นางสาวสาคร   พงษ์นวล ภาษาไทย 3-9304-0015x-xx-x xx/12/2524
18 119 : นายพิชญ์   วรรณทวี 111403 ภาษาไทย 3-1002-0179x-xx-x xx/04/2523
19 201 : นางมาลัย   ชัยปรารถนา 102944 คณิตศาสตร์ 3-1002-0045x-xx-x xx/11/2500
20 203 : นางสมนึก   จงอร่ามเรือง 106622 คณิตศาสตร์ 3-1006-0020x-xx-x xx/11/2501
21 204 : นางสุรีพร   ซุ่นทรัพย์ 87315 คณิตศาสตร์ 3-1024-0040x-xx-x xx/04/2501
22 205 : นางนิสากร   ทองคง 86287 คณิตศาสตร์ 3-1017-0252x-xx-x xx/10/2509
23 207 : นางปทุมมาศ   ครองกิติชู 87315 คณิตศาสตร์ 3-1201-0060x-xx-x xx/01/2504
24 208 : นางจรรยพร   ภัทรศุภา 122902 ศิลปะ 3-5099-0046x-xx-x xx/10/2506
25 209 : นายธรรมนูญ   นาคส่องแสง 86294 คณิตศาสตร์ 3-1016-0088x-xx-x xx/12/2498
26 210 : นางสาวอาดา   เสนาะน้อย 86916 คณิตศาสตร์ 3-1009-0325x-xx-x xx/07/2496
27 211 : นางสาวอัญชลี   มุ่งเจริญวัฒนกุล 1612 คณิตศาสตร์ 3-1012-0264x-xx-x xx/02/2520
28 212 : นายสุระเดช   บุตะเขียว 119538 คณิตศาสตร์ 5-3610-0001x-xx-x xx/12/2522
29 213 : นางสาวสุกัญญา   ฉายแก้ว 971 คณิตศาสตร์ 3-7002-0015x-xx-x xx/07/2524
30 214 : นางสุภร   คุ้มทองคำ 102919 คณิตศาสตร์ 3-1002-0065x-xx-x xx/12/2498
31 215 : นางสาวสุทธาทิพย์   พิศฉลาด 106625 คณิตศาสตร์ 3-3001-0131x-xx-x xx/02/2526
32 251 : นางสาวอัญชนา   ศรีหาพล คณิตศาสตร์ 3-4606-0007x-xx-x xx/05/2524
33 301 : นางอัญชารี   บุตรโพธิ์ 86239 วิทยาศาสตร์ 3-1015-0062x-xx-x xx/06/2511
34 302 : นางทัศนีย์   แสนสุภา 122899 วิทยาศาสตร์ 3-4805-0003x-xx-x xx/08/2500
35 303 : นางสาวสมปอง   นาราศรี 87318 วิทยาศาสตร์ 3-6707-0108x-xx-x xx/07/2522
36 304 : นางสุกานดา   ขำเสงี่ยม 86279 วิทยาศาสตร์ 3-4506-0014x-xx-x xx/11/2514
37 305 : นางภัชรีพร   เปียกบุตร 87343 วิทยาศาสตร์ 3-8004-0053x-xx-x xx/04/2521
38 306 : นายวิฑูรย์   เจริญอาชาชัย 86250 วิทยาศาสตร์ 3-1002-0115x-xx-x xx/10/2518
39 307 : นางสุปาณี   ผ่องพูลใส 106624 วิทยาศาสตร์ 3-1009-0576x-xx-x xx/07/2503
40 308 : นางสาววรกิตติ์   ผ่องศรี 106623 วิทยาศาสตร์ 3-1408-0025x-xx-x xx/05/2506
41 309 : นางรวินันท์   ทุยเวียง 86255 วิทยาศาสตร์ 3-1014-0239x-xx-x xx/12/2501
42 310 : นางศรีลักษณ์   พรหมบุรมย์ 86225 วิทยาศาสตร์ 3-1017-0105x-xx-x xx/11/2491
43 311 : นายนภดล   สันตติวุฒิ 87309 วิทยาศาสตร์ 3-1198-0007x-xx-x xx/10/2494
44 312 : นายดุสดี   เปียกบุตร 86264 วิทยาศาสตร์ 2-8102-0001x-xx-x xx/02/2521
45 313 : นางสาวทัศนียา   รัตนฤาทัย 10202 วิทยาศาสตร์ 3-1009-0577x-xx-x xx/06/2519
46 401 : นายวิวัฒนา   ระวังพาล 76180 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-7401-0089x-xx-x xx/04/2506
47 402 : นางรัชดา   ไกรธรรม 134838 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-3009-0074x-xx-x xx/04/2504
48 403 : นายทรงศักดิ์   ดีจริงตระกูล 102946 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-1016-0027x-xx-x xx/02/2503
49 404 : นางสาวธัญญ์นิภา   เชื้อขำดี 102922 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-1021-0162x-xx-x xx/04/2507
50 405 : นางสาวทัศนีย์   บุญญะไพบูรณ์ 86302 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-1020-0261x-xx-x xx/04/2493
51 406 : นางวัฒนาพร   รักษากุล 86285 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-1005-0188x-xx-x xx/08/2493
52 407 : นางสาวเสาวนีย์   ไท้สุ่น 86303 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-1020-0285x-xx-x xx/01/2494
53 409 : นางสาววรรณเพ็ญ   ประสิทธิ์ 86211 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-1601-0095x-xx-x xx/11/2513
54 410 : นางวิไล   ประจำถิ่น 86209 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-1206-0016x-xx-x xx/07/2507
55 411 : นางศิริพร   โทขันธ์ 86316 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-1007-0039x-xx-x xx/01/2509
56 413 : นายพงศ์พิพัฒน์   พัฑฒสุนทร 86305 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-1020-0185x-xx-x xx/05/2501
57 414 : นางภัททิรา   สิทธิวิชชาพร 86217 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-1206-0063x-xx-x xx/11/2501
58 416 : นางจารุวรรณ   สุวานิช 106647 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-1201-0040x-xx-x xx/10/2495
59 451 : นางสาวสิรินภา   สุขแจ่ม สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-6301-0066x-xx-x xx/03/2526
60 502 : นายวรนันท์   วัฒนจินดา 86247 สุขศึกษาและพลศึกษา 3-1202-0050x-xx-x xx/10/2511
61 503 : นายเอกพงษ์   ทองรอด 86260 สุขศึกษาและพลศึกษา 3-1006-0210x-xx-x xx/02/2500
62 504 : นางสาวสุพัตรา   กฤชประภา 86231 สุขศึกษาและพลศึกษา 3-6003-0051x-xx-x xx/01/2505
63 505 : นายนิรพันธ์   มัจฉาเมฆ 86254 สุขศึกษาและพลศึกษา 3-1006-0157x-xx-x xx/04/2507
64 506 : นางเบ็ญจวรรณ   ทั่วสูงเนิน 862120 สุขศึกษาและพลศึกษา 3-1013-0032x-xx-x xx/04/2499
65 507 : นายโกวิท   อารยะรังษี 86268 สุขศึกษาและพลศึกษา 3-3018-0004x-xx-x xx/06/2550
66 601 : นายทวีศักดิ์   เนนเลิศ 86291 ศิลปะ 3-4099-0099x-xx-x xx/01/2505
67 602 : นายพีระ   ดุลยนันท์ 86233 ศิลปะ 3-1021-0113x-xx-x xx/04/2507
68 603 : นายสุรนารถ   รัตนพรรณา 102907 ศิลปะ 5-1201-0006x-xx-x xx/06/2498
69 604 : นางภาณุกร   วณิชย์กุล 86282 ศิลปะ 3-1006-0265x-xx-x xx/10/2490
70 605 : นายนพดล   ทองสุ่น 102911 ศิลปะ 3-1101-0213x-xx-x xx/09/2505
71 606 : นายสัณหชัย   ศรีบุญเรือง 86221 ศิลปะ 3-4699-0010x-xx-x xx/08/2514
72 607 : นางพรพัน   อัสภาหุ 111403 ศิลปะ 3-1002-0353x-xx-x xx/10/2504
73 608 : นายณัฐพัชร์   พชรชุติกาญจน์ 86296 ศิลปะ 3-2103-0003x-xx-x xx/03/2513
74 609 : นางจีรภัทร   เลิศวิมลลักษณ์ 84415 ศิลปะ 3-2699-0004x-xx-x xx/04/2505
75 610 : นายประพนธ์   บุญสนาน 112788 ศิลปะ 3-1020-0266x-xx-x xx/08/2490
76 701 : นางตวงพรรณ   ธนะสินธุ์ 134586 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-1406-0051x-xx-x xx/02/2508
77 703 : นางสาววาทินี   ชูศิลป์ 87331 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-6206-0021x-xx-x xx/09/2509
78 704 : นางนวลจันทร์   บัวเชย 110308 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5-3310-0008x-xx-x xx/10/2522
79 705 : นางสาวสุดารัตน์   ชรรินชัย 102915 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-1001-0024x-xx-x xx/05/2502
80 706 : นายสันติ   ยุกวานิช 86278 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-1002-0056x-xx-x xx/09/2498
81 707 : นายธวัชชัย   ศรียาภัย 102916 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-1014-0116x-xx-x xx/02/2503
82 709 : นายสมศักดิ์   อาศิรพจน์ 106644 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-6201-0030x-xx-x xx/05/2494
83 711 : นายสันติ   รัตนพรรณา 86213 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-1017-0183x-xx-x xx/09/2500
84 712 : นางสุดสนิท   คำเจริญ 19369 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-9599-0052x-xx-x xx/07/2496
85 713 : นางขวัญใจ   โพธิ์อยู่ 102906 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-6708-0003x-xx-x xx/05/2509
86 714 : นางพวงพันธุ์   คุปติสุวรรณ 124073 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-5504-0004x-xx-x xx/11/2504
87 716 : นายวีระ   เกตุหอม 102917 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-1502-0012x-xx-x xx/05/2503
88 717 : นายพงษ์ธร   วชิระปราการพงษ์ 86270 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-1002-0237x-xx-x xx/04/2522
89 718 : นางสุรภี   เทพานวล 119537 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-1001-0031x-xx-x xx/10/2500
90 719 : นางจิรวดี   วิจิตรานนท์ 87370 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-1104-0084x-xx-x xx/03/2499
91 720 : นางจิรพรรณ   พิมพ์ภูราช 86309 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-6010-0007x-xx-x xx/08/2498
92 721 : นายธนรัตน์   บุญรอดอยู่ 111408 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-2699-0002x-xx-x xx/03/2510
93 722 : นางสาวกนกวรรณ   ชัยชาญ 87342 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-1017-0046x-xx-x xx/10/2501
94 723 : นางสาวสารฤทธิ์   โพธิราช 122904 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-4699-0023x-xx-x xx/03/2521
95 724 : นางสุพิน   หอมสกุล 106627 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-1024-0005x-xx-x xx/10/2501
96 726 : นางทิพวรรณ   อนรรฆมณีไพสิฐ 87349 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-5301-0084x-xx-x xx/07/2504
97 727 : นายธวัชชัย   พิริยนนทกุล 119541 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-8105-0010x-xx-x xx/07/2516
98 728 : นายวิทูลย์   งามขำ 87347 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-1604-0027x-xx-x xx/06/2523
99 729 : นายชาติตระกูล   สุขพิสิษฐ 79505 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4-3099-0001x-xx-x xx/08/2496
100 730 : นายสรรเสริญ   เสน่หา 86603 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-1201-0066x-xx-x xx/04/2496
101 731 : นายเรืองยศ   ชื่นจับจิตร์ 87318 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-1202-0053x-xx-x xx/01/2522
102 801 : นางนิศารัตน์   ศาลางาม 129416 ภาษาต่างประเทศ 3-3202-0003x-xx-x xx/2 /2506
103 802 : นางสมสวาท   รักปทุม 86261 ภาษาต่างประเทศ 3-1104-0127x-xx-x xx/08/2497
104 803 : นางสาววิมลวรรณ   เลียงพัฒนกุล 86253 ภาษาต่างประเทศ 3-1016-0018x-xx-x xx/04/2507
105 804 : นายทวี   จันหนู 86319 ภาษาต่างประเทศ 3-8205-0010x-xx-x xx/10/2504
106 805 : นางพรรนิภา   เขียวประภัสสร 82688 ภาษาต่างประเทศ 4-1006-0008x-xx-x xx/6 /2496
107 806 : นางสาวชุติมา   สัตตวงศา 86318 ภาษาต่างประเทศ 3-1020-0228x-xx-x xx/04/2499
108 807 : นางธันยพร   มณีราษฎร์ 119542 ภาษาต่างประเทศ 3-1009-0309x-xx-x xx/06/2506
109 808 : นางประภาศรี   ลีลานิพนธ์ 86267 ภาษาต่างประเทศ 3-1201-0118x-xx-x xx/02/2499
110 809 : นางสาวสุวรรณี   แซ่เล้า 6213 ภาษาต่างประเทศ 3-1017-0035x-xx-x xx/04/2509
111 810 : นางวิภาพร   ชนะชัย 86281 ภาษาต่างประเทศ 3-2009-0037x-xx-x xx/10/2500
112 811 : นางละออ   พิสุทธิพงษ์ 102920 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-1003-0038x-xx-x xx/03/2499
113 901 : นางสุภามณี   โคมทองสถิตย์ 86274 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-1016-0059x-xx-x xx/01/2506
114 902 : นางสาวพูนผล   กลวิงก์ 86313 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-1006-0231x-xx-x xx/04/2494
115 903 : นางฉัตตสุดา   ฝอยทอง 86289 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-1017-0255x-xx-x xx/09/2591
116 904 : นางสาววิภา   เกตุบำรุงพร 15544 ไม่สังกัด 3-1014-0000x-xx-x xx/11/2500
117 905 : นางลัลนา   จุฑากาญจน์ 102921 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-7106-0015x-xx-x xx/05/2502
118 910 : นางกัลยาณี   พุ่มชูศรี 87323 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-1206-0044x-xx-x xx/09/2496
119 911 : นางกชกร   โพธิ์นาค 86220 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-1012-0191x-xx-x xx/01/2503
120 913 : นางสาวเวฬุณี   ชุนเจริญ 86263 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-1012-0058x-xx-x xx/09/2498
121 914 : นางสาวิตรี   ผลเจริญพงศ์ 102909 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-3601-0128x-xx-x xx/09/2514
122 920 : นางเกสรา   วงศ์จอม 86237 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-1006-0067x-xx-x xx/06/2510
123 921 : นางสาวสุพิชฌาย์   พูลผล 119540 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-7001-0043x-xx-x xx/09/2512
124 922 : นางสิริมา   บูรณะกิจเจริญ 111406 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-7601-0029x-xx-x xx/02/2506
125 923 : นางสาวนิตยา   นิลคูหา 102949 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-1299-0026x-xx-x xx/10/2503
126 924 : นางสาวอารีรัตน์   สิทธิโอสถ 86311 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-1399-0009x-xx-x xx/04/2502
127 925 : นางสาวกนกพร   ไตรพัฒน์ 87350 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-1014-0004x-xx-x xx/09/2506
128 926 : นางสาวภารดี   อภิรมย์ดี 86315 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-1010-0047x-xx-x xx/07/2509
129 927 : นางนิภาพัณณ์   สอนเสนาะ 86304 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-1699-0017x-xx-x xx/12/2503
130 950 : นางเพชรชมภู   เหรียญทอง ไม่สังกัด 3-1017-0080x-xx-x xx/07/2520
131 951 : นายอนุรัญ   แก้วสะแสง 11851 ไม่สังกัด 3-6502-0013x-xx-x xx/06/2507
132 952 : นายสวัสดิ์   บุ่งนาม 1773 ไม่สังกัด 3-4605-0004x-xx-x xx/01/2507
133 953 : นางสาวยุมลรัฎณ์   คุ้มเทศ 11847 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-1017-0183x-xx-x xx/08/2503
134 954 : นางวิภา   กมุททรง 1778 ไม่สังกัด 3-1021-0118x-xx-x xx/01/2496
135 955 : นายวาสนา   บุญมี 11848 ไม่สังกัด 3-8012-0064x-xx-x xx/03/2510
136 956 : นายุบุญเลิศ   วงจันทร์ 11859 ไม่สังกัด 3-4305-0058x-xx-x xx/11/2496
137 957 : นายสุรชัย   คัมภีระวงค์ 11771 ไม่สังกัด 3-1017-0184x-xx-x xx/04/2507
138 958 : นางนวพร   คัมภีระวงค์ 11842 ไม่สังกัด 3-5507-0007x-xx-x xx/06/2512
139 959 : นายสมัย   มันหนองแวง 11856 ไม่สังกัด 3-4502-0031x-xx-x xx/03/2508
140 960 : นายเวียง   พาเตาะ 11841 ไม่สังกัด 3-4001-0134x-xx-x xx/11/2501
141 961 : นายสมพร   คงไชย 11849 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-8016-0058x-xx-x xx/11/2508
142 962 : นายพัฒนะ   จงเลขา 11852 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-1014-0003x-xx-x xx/09/2503
143 963 : นายบุญส่ง   ทองสุข 11857 ไม่สังกัด 3-1017-0184x-xx-x xx/08/2492
144 964 : นายประเสริฐ   ทองสุก 1774 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 5-1017-0009x-xx-x xx/04/2499
145 965 : นายสมเกียรติ   บุ่งนาม 11853 ไม่สังกัด 3-4101-0097x-xx-x xx/02/2503
146 966 : นายลีลา   บุญศรี 11861 ไม่สังกัด 3-1017-0175x-xx-x xx/01/2492
147 967 : นางสำเนา   คงไชย 11850 ไม่สังกัด 3-6707-0047x-xx-x xx/07/2504
148 968 : นางวันวิสาช์   ฉากแก้ว 11840 ไม่สังกัด 3-1022-0127x-xx-x xx/09/2492
Create By : ศูนย์ปฏิบัติการ GPA สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ