รายชื่อบุคลากร
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาฯ   อำเภอ   จังหวัด
xxx รหัส / ชื่อ - สกุล เลขตำแหน่ง กลุ่มสาระ เลขประจำตัวประชาชน วัน เดือน ปีเกิด
1 001 : นางเตือนใจ   อรัณยะนาค 122230 ไม่สังกัด 3-1103-0015x-xx-x xx/01/2494
2 002 : นายมนูญ   สอนครุฑ 1629 ไม่สังกัด 3-1102-0026x-xx-x xx/05/2499
3 003 : นางสุภาพร   รัตน์น้อย 119972 ไม่สังกัด 3-4805-0063x-xx-x xx/06/2513
4 004 : นายนิวัตรชัย   วรรณชาลี 62761 ไม่สังกัด 3-3101-0108x-xx-x xx/09/2508
5 005 : นายวิชาญ   กิ่งก้าน 30259 ไม่สังกัด 3-1005-0327x-xx-x xx/12/2508
6 101 : นางสุชาดา   พูลเจริญ 132182 ภาษาไทย 3-1103-0033x-xx-x xx/11/2496
7 102 : นางสาวศิริเพ็ญ   แสงเดช 71575 ภาษาไทย 3-1009-0275x-xx-x xx/11/2507
8 103 : นางสาวสิริทิพย์   เพ็ญจันทร์ 13899 ภาษาไทย 3-1014-0106x-xx-x xx/09/2499
9 104 : นางภิญโญ   เจียมทอง 122232 ภาษาไทย 3-6301-0075x-xx-x xx/7 /2507
10 105 : นางสาวดวงดาว   ไวกุลเพ็ชร 77691 ภาษาไทย 3-1103-0066x-xx-x xx/11/2518
11 106 : นางสาวพรทิพย์   หงส์คำภา 18259 ภาษาไทย 3-4504-0035x-xx-x xx/11/2506
12 151 : นางสาวศิริพร   แก้วพวง 151 ภาษาไทย 3-3302-0010x-xx-x xx/04/2524
13 152 : นางสาวสุพลักษณ์   คำใบศรี 152 ภาษาไทย 3-3013-0005x-xx-x xx/04/2525
14 153 : นางสาวพัชรีย์   สว่างวงษ์ 153 ภาษาไทย 2-8415-0002x-xx-x xx/10/2523
15 201 : นายสุวิน   โรจน์นุกูลวณิช 81374 คณิตศาสตร์ 3-1102-0063x-xx-x xx/08/2500
16 202 : นางสาววราภรณ์   วรรณผ่อง 10585 คณิตศาสตร์ 2-1102-0000x-xx-x xx/03/2524
17 203 : นายสะพรั่งพร้อม   รัฐสมุทร 7053 คณิตศาสตร์ 3-3299-0013x-xx-x xx/06/2496
18 204 : นางสาวบุศรา   บุญยงค์ 18272 คณิตศาสตร์ 3-2404-0035x-xx-x xx/05/2520
19 205 : นางประไพ   อร่ามเรือง 121781 คณิตศาสตร์ 3-1011-0037x-xx-x xx/05/2505
20 206 : นางสาวจิราภรณ์   ใบมาก 132183 คณิตศาสตร์ 3-6606-0055x-xx-x xx/01/2524
21 207 : นางชนัญชิดา   สามชูสินธุ์ 1818 คณิตศาสตร์ 3-4506-0078x-xx-x xx/01/2519
22 251 : นางสาวสุทิน   เหลี่ยมไธสง 005 คณิตศาสตร์ 3-3017-0075x-xx-x xx/04/2520
23 252 : นางสาวนวลละออง   พรมกล้า 252 คณิตศาสตร์ 1-4111-0002x-xx-x xx/05/2527
24 253 : ว่าที่ร้อยตรีเสมา   อยู่นุช 007 คณิตศาสตร์ 3-1104-0032x-xx-x xx/01/2526
25 301 : นายธงชัย   เชียงอินทร์ 122234 วิทยาศาสตร์ 3-1005-0061x-xx-x xx/11/2506
26 302 : นางกันยา   เวียงสมุทร 59335 วิทยาศาสตร์ 3-2402-0034x-xx-x xx/02/2501
27 303 : นางยุพดี   สุดถนอม 7102 วิทยาศาสตร์ 3-1009-0185x-xx-x xx/04/2500
28 304 : นางนิตยา   รัฐสมุทร 124914 วิทยาศาสตร์ 3-1101-0152x-xx-x xx/02/2500
29 305 : นายอัษฎายุธ   จินพล 121784 วิทยาศาสตร์ 3-8001-0064x-xx-x xx/04/2524
30 306 : นางสาวชมภูนุช   ลาบึง 126811 วิทยาศาสตร์ 3-3101-0058x-xx-x xx/04/2523
31 307 : นางวัชรีย์   จันทร์เปล่ง 12069 วิทยาศาสตร์ 3-1102-0005x-xx-x xx/05/2505
32 308 : นางสาวรัตรฐา   คงเจริญ 126812 วิทยาศาสตร์ 3-7005-0058x-xx-x xx/12/2523
33 309 : นางสาวศิริวารี   นันทพัฒน์พิทยา 121782 วิทยาศาสตร์ 3-9598-0014x-xx-x xx/12/2518
34 311 : นายสุจิน   ไทยวงค์ 121785 วิทยาศาสตร์ 3-4905-0017x-xx-x xx/03/2523
35 351 : นายดิเรก   ศิริเวชกุลศรี 351 วิทยาศาสตร์ 3-3004-0064x-xx-x xx/11/2513
36 401 : นางสาวสถาพร   สอนกนิษฐ์ 121779 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-4501-0146x-xx-x xx/05/2516
37 402 : นายพิสิฏฐ์   ตังสุรัตน์ 122237 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-1101-0096x-xx-x xx/01/2510
38 403 : นางปาลีรัตน์   ทิพย์วงศ์ 1222238 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-1012-0059x-xx-x xx/5 /2499
39 404 : นางสิรษา   นิยมสุข 1721 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-1102-0016x-xx-x xx/12/2509
40 405 : นายไชยพจน์   นิยมสุข 111705 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-3411-0003x-xx-x xx/02/2506
41 406 : นางมัณทนีย์   แก้วนุช 18477 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-1102-0032x-xx-x xx/06/2500
42 407 : นางสุนิสา   เกื้อหนุน 83255 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-8399-0043x-xx-x xx/04/2500
43 408 : นางสาวกนกวรรณ   โกนาคม 9610 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-1102-0067x-xx-x xx/01/2521
44 409 : นายสุรสีห์   จันทร์สังสา 2041 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-8498-0008x-xx-x xx/06/2520
45 451 : นายศุพกฤษณ์   สืบวงษ์ 009 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-3504-0047x-xx-x xx/08/2509
46 452 : นายไกรสร   หม้อแหละ 010 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1-8001-0000x-xx-x xx/05/2527
47 453 : นางสาวสุกัลยา   น้ำกรอง 011 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-3308-0048x-xx-x xx/05/2525
48 501 : นายประจวบ   นาคมอญ 18384 สุขศึกษาและพลศึกษา 3-1102-0049x-xx-x xx/10/2504
49 502 : นางอัญชลี   ทาคำสุข 110694 สุขศึกษาและพลศึกษา 3-3401-0052x-xx-x xx/07/2508
50 503 : นายรุ่งโรจน์   กู่สุดใจ 122239 สุขศึกษาและพลศึกษา 3-1199-0046x-xx-x xx/07/2507
51 551 : นายประลอง   กันธวัง 012 สุขศึกษาและพลศึกษา 3-7003-0030x-xx-x xx/04/2522
52 552 : นายพีราวัฒ   จันทาวี 013 สุขศึกษาและพลศึกษา 3-1103-0059x-xx-x xx/06/2526
53 601 : นายสุพจน์   เขียวแก่ 12638 ศิลปะ 3-1699-0004x-xx-x xx/03/2502
54 602 : นายชลิต   พนเจริญสวัสดิ์ 122233 ศิลปะ 3-1706-0046x-xx-x xx/11/2502
55 603 : นายสนั่น   แก้วนุช 60594 ศิลปะ 3-1102-0076x-xx-x xx/05/2496
56 651 : นางสาวรุ่งรัตน์   หงษ์สุวรรณ 651 ศิลปะ 1-1007-0018x-xx-x xx/02/2528
57 701 : นายภุชงค์   จันทร์เปล่ง 122241 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-7602-0021x-xx-x xx/05/2501
58 702 : นายประชา   จันทรสมโภช 10383 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-1103-0011x-xx-x xx/02/2519
59 703 : นายประเทือง   สิงสุข 17718 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-1011-0041x-xx-x xx/03/2497
60 704 : นายอรุณ   วันเพ็ญ 121786 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-3404-0071x-xx-x xx/02/2507
61 705 : นางประทีป   บางเจริญพรพงค์ 123733 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-1101-0133x-xx-x xx/02/2500
62 706 : นางสาววีรยา   นวรัตน์รุ่งเรือง 122240 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-1101-0020x-xx-x xx/06/2550
63 707 : นางเบญจมาส   โหม่งพุฒ 44107 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-1102-0016x-xx-x xx/01/2550
64 708 : นายวิษณุ   สังข์แก้ว 18439 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-1104-0019x-xx-x xx/06/2502
65 709 : นางสาวนาตยา   ชาติมนตรี 18252 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5-3111-0007x-xx-x xx/11/2522
66 751 : นางสาวสุมาลิน   สุขเจริญศรี 751 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-1009-0300x-xx-x xx/05/2520
67 752 : นางสาววรพรรณ   ปรืองาม 752 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1-1014-0065x-xx-x xx/04/2529
68 801 : นางบุษรินทร์   สว่างแก้ว 106985 ภาษาต่างประเทศ 3-1102-0043x-xx-x xx/01/2512
69 802 : นายกิตติ   จันทร์สูตร์ 10524 ภาษาต่างประเทศ 3-1104-0114x-xx-x xx/11/2516
70 803 : นางพรทิพย์   โรจน์นุกูลวณิช 6166 ภาษาต่างประเทศ 3-1101-0174x-xx-x xx/04/2500
71 804 : นางสาวรุจาภา   สัมมา 7129 ภาษาต่างประเทศ 3-1006-0178x-xx-x xx/05/2501
72 805 : นายอำพล   สุวรรณโฆษิต 18444 ภาษาต่างประเทศ 3-2404-9000x-xx-x xx/01/2501
73 806 : นางบุษกร   พนเจริญสวัสดิ์ 14252 ภาษาต่างประเทศ 3-2599-0015x-xx-x xx/10/2504
74 807 : นางเพียงอัปสร   ไหมศรีกรด 17935 ภาษาต่างประเทศ 5-8008-9001x-xx-x xx/10/2514
75 809 : นางสาวนิภาพรรณ   แก้วส่อน 17618 ภาษาต่างประเทศ 3-4119-0076x-xx-x xx/07/2523
76 810 : นางเบญจวรรณ   ธีรัชสกุล 13371 ภาษาต่างประเทศ 3-3114-0008x-xx-x xx/11/2521
77 811 : นางสาวกุ๋ยหลั่ง   แซ่ลี่ 126810 ภาษาต่างประเทศ 8-5807-7700x-xx-x xx/08/2527
78 851 : นายมนตรี   มีศิลป์ 851 ภาษาต่างประเทศ 1-1002-0007x-xx-x xx/10/2527
79 852 : นางสาวLiling   Li ภาษาต่างประเทศ 9-9999-9999x-xx-x xx
80 901 : นางสาวนภาพร   ใจบุญ 132181 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-1009-0396x-xx-x xx/11/2500
81 951 : นายสุพจน์   มหาเทวี 16312 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-1409-0009x-xx-x xx/09/2515
82 952 : นายประสิทธิ์   นิยมศรี 15276 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-3414-0017x-xx-x xx/09/2499
83 953 : นายสุภาพ   ดอนเส 15995 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-4018-0013x-xx-x xx/06/2504
84 954 : นายสาวรรธน์   ทรัพย์ธนต์ 021 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-1102-0073x-xx-x xx/07/2506
85 955 : นายบุญฤทธิ   เจริญช้าง 955 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-1102-0043x-xx-x xx/12/2519
86 956 : นางดวงใจ   นิยมศรี 023 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-4410-0010x-xx-x xx/04/2513
87 957 : นายกาหลง   ม่วงแก้ว 024 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-1102-0050x-xx-x xx/09/2498
88 958 : นางสาวบุญธรรม   มากทอง 025 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-1102-0073x-xx-x xx/03/2500
89 959 : นายมานะ   อินทร์ล้วน 026 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-7604-0023x-xx-x xx/04/2516
90 960 : นางจรินทร์   พึงพร 027 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-1103-0067x-xx-x xx/07/2503
91 961 : นางณัฐธิดา   มหาเทวี 961 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-6705-0010x-xx-x xx/11/2523
92 962 : นายธวัช   ช่างกล 029 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-2599-0012x-xx-x xx/04/2508
93 963 : นางสาวสมควร   เจียมรอด 030 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-1102-0051x-xx-x xx/10/2499
94 964 : นายลอย   อ่วมภูมิ 031 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-1017-0115x-xx-x xx/07/2487
95 965 : นางกนกพร   บุญศักดิ์ 965 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-1104-0047x-xx-x xx/05/2518
96 966 : นางสาวมณฑา   ขำเรืองสิทธิ์ 966 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1-1103-0005x-xx-x xx/03/2530
97 967 : นางสาวอนุสรา   อ่อนเที่ยง 967 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1-1103-0001x-xx-x xx/02/2529
98 968 : นางสาวกฤษฎาภา   ชนูดหอม 968 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-8009-0074x-xx-x xx/06/2524
99 969 : นางสาวฐิติมา   บุญรอด 969 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-1102-0051x-xx-x xx/08/2520
100 970 : นายสุชาติ   ปิ่นประดับ 970 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-1102-0044x-xx-x xx/11/2526
101 971 : นางสาวพจนา   แป้นเหมือน 971 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 5-1102-0003x-xx-x xx/09/2525
Create By : ศูนย์ปฏิบัติการ GPA สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ