รายชื่อบุคลากร
โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม   อำเภอ   จังหวัด
xxx รหัส / ชื่อ - สกุล เลขตำแหน่ง กลุ่มสาระ เลขประจำตัวประชาชน วัน เดือน ปีเกิด
1 001 : นายมนัส   ชัยยะ 105210 ไม่สังกัด 5-7305-0000x-xx-x xx/11/2498
2 002 : นายเสรี   ศิริสันติสัมฤทธิ์ 32393 ไม่สังกัด 3-7006-0029x-xx-x xx/01/2494
3 003 : นางณัฐญา   เครือเช้า 124944 ไม่สังกัด 3-7098-0007x-xx-x xx/09/2507
4 101 : นางสาวราศี   กุลสิงห์ 17555 ภาษาไทย 3-1002-0076x-xx-x xx/04/2501
5 102 : นางเพ็ญศรี   ดีสุวรรณ 15206 ภาษาไทย 3-7301-0104x-xx-x xx/10/2494
6 103 : นางอัญชลี   หมุดสุวรรณ์ 107564 ภาษาไทย 3-8501-0011x-xx-x xx/05/2503
7 104 : นางสาวดรุณี   ทรงกัลยาณวัตร 17557 ภาษาไทย 3-1019-0000x-xx-x xx/06/2500
8 202 : นางปภาวรินทร์   กฤษฎาชาตรี 14682 คณิตศาสตร์ 3-7301-0091x-xx-x xx/04/2500
9 203 : นางสาวเสาวภา   เล่นวารี 129674 คณิตศาสตร์ 3-7007-0091x-xx-x xx/08/2515
10 204 : นางสาวพรพิไร   แก้วสมบัติ 106845 คณิตศาสตร์ 3-7301-0002x-xx-x xx/01/2521
11 205 : นางนันทวรรณ   ประเสริฐนพคุณ 129672 คณิตศาสตร์ 3-1012-0136x-xx-x xx/08/2519
12 301 : นางรัตนา   หิรัญโรจน์ 116770 วิทยาศาสตร์ 3-7301-0029x-xx-x xx/04/2511
13 303 : นายจารึก   อินทร์ไพร 67619 วิทยาศาสตร์ 3-7301-0008x-xx-x xx/01/2516
14 304 : ว่าที่ร้อยตรีศรีไพร   พานแก้ว 105211 วิทยาศาสตร์ 5-7305-0002x-xx-x xx/02/2511
15 306 : นายวสันติ   อินทร์จันทร์ 62059 วิทยาศาสตร์ 3-6406-0010x-xx-x xx/12/2516
16 307 : นางสาวสุพัตรา   ม่วงงาม 16068 วิทยาศาสตร์ 3-7210-0007x-xx-x xx/03/2524
17 401 : นางศุภวรรณ   สุปัญญารักษ์ 106850 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-7399-0031x-xx-x xx/07/2500
18 402 : นางสาวอินทิรา   อินทร์ภิรมย์ 106844 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-7301-0131x-xx-x xx/01/2506
19 404 : นายธนภัทร   จันทะวงษ์ 62228 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5-4799-9000x-xx-x xx/02/2501
20 405 : นางสาวรัตนา   เกตุสม 123658 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-7301-0113x-xx-x xx/08/2509
21 406 : นายวีระ   ชวนตระกูล 110702 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-7304-0026x-xx-x xx/04/2502
22 408 : นางสาวฤทัยรัตน์   เบ้าคันที 999999 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-5701-0161x-xx-x xx/12/2525
23 501 : นายศุภโชค   พรหมจำรัส 36032 สุขศึกษาและพลศึกษา 3-7399-0002x-xx-x xx/03/2526
24 503 : นายสุวพิชญ์   ภู่ทอง 124396 สุขศึกษาและพลศึกษา 3-7306-0089x-xx-x xx/01/2503
25 601 : นายโสพล   ทับทิมชัย 15398 ศิลปะ 5-7106-9001x-xx-x xx/05/2505
26 602 : นายปริรักษ์   อร่ามวาณิชย์ 106848 ศิลปะ 3-7306-0085x-xx-x xx/12/2504
27 603 : นางอิชยา   ตุ้มทอง 14880 ศิลปะ 3-1020-0021x-xx-x xx/06/2498
28 702 : นายปรีชา   จันทร์สุทนพจน์ 106854 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-7301-0053x-xx-x xx/02/2500
29 703 : นายสันติพงศ์   เชยกีวงศ์ 19076 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-7301-0158x-xx-x xx/07/2510
30 704 : นางศิริวรรณ   อร่ามวาณิชย์ 106851 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-1201-0114x-xx-x xx/07/2507
31 705 : นางสุวรรณ   ผลทวีนุกูล 103478 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4-7301-0001x-xx-x xx/04/2502
32 706 : นางศรัณย์ธร   นราวัฒนเศรษฐ์ 15319 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-7399-0044x-xx-x xx/03/2499
33 707 : นายโยธิน   หิรัญโรจน์ 76811 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-1411-0023x-xx-x xx/03/2512
34 708 : นางสุพัตรา   อิ่มจิตร 14624 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-7301-0085x-xx-x xx/11/2498
35 801 : นางยุภา   ศรีโพธิ์ 106852 ภาษาต่างประเทศ 3-1005-0200x-xx-x xx/02/2508
36 802 : นางสมรัตน์   แสงทอง 133492 ภาษาต่างประเทศ 3-7301-0068x-xx-x xx/07/2504
37 803 : นายไพโรจน์   ล้ำตระกูล 129673 ภาษาต่างประเทศ 3-7305-0017x-xx-x xx/10/2502
38 804 : นางสาวพรรณี   เนียมชุ่มรัตน์ 6215 ภาษาต่างประเทศ 3-7301-0010x-xx-x xx/02/2496
39 806 : นายไกรสร   บุตรดี 999999 ภาษาต่างประเทศ 1-7399-0002x-xx-x xx/06/2527
40 901 : นางสุทินี   ชิตโสภณ 109229 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-7303-0053x-xx-x xx/12/2492
41 951 : นายประหยัด   นรสิทธิ์ 12545 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-1205-0011x-xx-x xx/09/2495
42 952 : นางคำน้อย   เบ้าอู๋ 999999 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-5210-0062x-xx-x xx/04/2513
43 953 : นางบุญหลง   เนียมชุ่มรัตน์ 999999 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-5210-0062x-xx-x xx/09/2508
Create By : ศูนย์ปฏิบัติการ GPA สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ