รายชื่อบุคลากร
โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์   อำเภอ   จังหวัด
xxx รหัส / ชื่อ - สกุล เลขตำแหน่ง กลุ่มสาระ เลขประจำตัวประชาชน วัน เดือน ปีเกิด
1 001 : นายประมวล   คงสวัสดิ์ ค 12527 ไม่สังกัด 3-8099-0031x-xx-x xx/03/2496
2 002 : นายประจวบ   ปัทมาวิไล 103350 ไม่สังกัด 4-8099-0000x-xx-x xx/05/2494
3 003 : นายศิริ   ทองขาว 24838 ไม่สังกัด 3-8012-0020x-xx-x xx/05/2494
4 101 : นางวันทนีย์   พืชโรจน์ 25952 ภาษาไทย 3-8001-0002x-xx-x xx/08/2501
5 102 : นายเชิดชัย   เกตุแก้ว 25976 ภาษาไทย 3-8002-0030x-xx-x xx/09/2502
6 103 : นางพัชรี   เทพทอง 127011 ภาษาไทย 3-8001-0102x-xx-x xx/03/2511
7 201 : นายปราโมทย์   พิมเสน 105343 คณิตศาสตร์ 3-8016-0070x-xx-x xx/01/2500
8 202 : นางสาวพัชรี   ปานอุดม 100549 คณิตศาสตร์ 3-8001-0083x-xx-x xx/04/2506
9 204 : นางอุบล   ไชยชนะ 3923 คณิตศาสตร์ 3-8008-0045x-xx-x xx/05/2509
10 301 : นายสุเทพ   แก้วประดิษฐ์ ค 71852 ( ป ) วิทยาศาสตร์ 3-8008-0095x-xx-x xx/05/2495
11 302 : นางทัศนีย์   พิมเสน ค 47409 ( ป ) วิทยาศาสตร์ 3-8008-0000x-xx-x xx/07/2498
12 402 : นางอารยา   เวทย์วรพรรณ 125012 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-9206-0057x-xx-x xx/07/2495
13 403 : นางสาวจิตรลดา   เชาวนกฤษณกุล 103342 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-8008-0001x-xx-x xx/12/2495
14 404 : นายสุริยะ   คชินทร์ 105331 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-8008-0034x-xx-x xx/12/2500
15 405 : นางสุกัญญา   ณ นคร 103343 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5-8012-9001x-xx-x xx/06/2504
16 407 : นางเสาวณิต   อุปการสังข์ 23018 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-8008-0047x-xx-x xx/11/2516
17 501 : นายมณฑป   วัยวัฒน์ 107204 สุขศึกษาและพลศึกษา 3-8014-0039x-xx-x xx/03/2497
18 502 : นางพรรณี   ปัทมาวิไล 103344 สุขศึกษาและพลศึกษา 3-8008-0094x-xx-x xx/08/2498
19 701 : นางส่งเสริม   แต่งอักษร 24490 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-9303-0011x-xx-x xx/06/2502
20 703 : นางยุพเยาว์   คำกลั่น 21258 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-1020-0280x-xx-x xx/06/2506
21 704 : นายอรุณ   ไชยวรรณ์ 105345 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-8001-0024x-xx-x xx/05/2512
22 802 : นางสุวิมล   จุทิ่น 25471 ภาษาต่างประเทศ 3-8001-0080x-xx-x xx/12/2505
23 805 : นางจิราภรณ์   สุทิน 121315 ภาษาต่างประเทศ 3-8008-0006x-xx-x xx/04/2510
24 806 : นางสาวเกษร   เชาวลิต 107205 ภาษาต่างประเทศ 3-8008-0059x-xx-x xx/12/2512
25 901 : นางวาสนา   หนูหนัน 24478 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-8008-0094x-xx-x xx/10/2507
Create By : ศูนย์ปฏิบัติการ GPA สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ