รายชื่อบุคลากร
โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา   อำเภอ   จังหวัด
xxx รหัส / ชื่อ - สกุล เลขตำแหน่ง กลุ่มสาระ เลขประจำตัวประชาชน วัน เดือน ปีเกิด
1 001 : นายศุภรัตน์   มุสิกะ 25498 ไม่สังกัด 3-8008-0047x-xx-x xx/03/2497
2 003 : นายศรชัย   โชติ 25511 ไม่สังกัด 3-8004-0031x-xx-x xx/06/2515
3 101 : นางข้องทิพย์   มีแก้ว 25538 ภาษาไทย 3-8013-0036x-xx-x xx/10/2512
4 102 : นางมณฑา   เต็มไป 25536 ภาษาไทย 3-8001-0024x-xx-x xx/08/2501
5 103 : นางวรางค์   ราชนิยม 25502 ภาษาไทย 3-8013-0088x-xx-x xx/07/2507
6 202 : นางภาวณี   แสงมณี 25517 คณิตศาสตร์ 3-8013-0002x-xx-x xx/08/2498
7 203 : นายพัฒน์พงศ์   ธนอารักษ์ 25505 คณิตศาสตร์ 3-8013-0033x-xx-x xx/07/2497
8 204 : นายนิษา   แสงมณี 25518 คณิตศาสตร์ 5-8001-0007x-xx-x xx/04/2499
9 301 : นางศศินันทน์   สายทอง 25507 วิทยาศาสตร์ 3-9005-0001x-xx-x xx/07/2500
10 302 : นายอนุชา   ส่งทวี 25500 วิทยาศาสตร์ 3-8010-0020x-xx-x xx/05/2503
11 303 : นางตรัยรัตน์   ส่งทวี 107163 วิทยาศาสตร์ 3-8012-0037x-xx-x xx/04/2503
12 401 : นางสาวอาพร   สวนกูล 127026 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-8004-0038x-xx-x xx/10/2502
13 402 : นายสามารถ   กาญจนะแก้ว 25519 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-9010-0030x-xx-x xx/11/2506
14 404 : นายขจร   สายทอง 25532 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-8008-0021x-xx-x xx/06/2501
15 501 : นายสาโรจน์   สาเหล้ 25531 สุขศึกษาและพลศึกษา 3-9001-0039x-xx-x xx/04/2499
16 502 : นายไกรทิพย์   จิตอารีย์ 25525 สุขศึกษาและพลศึกษา 3-8014-0062x-xx-x xx/10/2508
17 601 : นางมณฑิรา   อนันต์ 107162 ศิลปะ 3-8013-0058x-xx-x xx/10/2504
18 701 : นางกุศล   เลือดกาญจนะ 25501 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-8013-0037x-xx-x xx/09/2497
19 702 : นางสุเพ็ญ   สาเหล้ 25512 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-8005-0019x-xx-x xx/03/2500
20 703 : นายธีระ   หนูทอง 25537 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-8001-0102x-xx-x xx/02/2498
21 704 : นายวิโรจน์   รัตนวิโรจน์ 25528 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-8013-0108x-xx-x xx/10/2497
22 705 : นายสมมารถ   จำนองวุฒิ 107165 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-8003-0010x-xx-x xx/04/2509
23 706 : นายมงคล   ช่องลมกรด 107166 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4-7605-0000x-xx-x xx/07/2509
24 707 : นางนิลุบล   แสงพิจิตร 107167 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-8099-0016x-xx-x xx/11/2500
25 708 : นายธเนศ   หาญใจ 33840 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-8001-0135x-xx-x xx/09/2508
26 709 : นางละอองรัตน์   พรหมปลัด 110735 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-9301-0077x-xx-x xx/06/2501
27 801 : นายปฐม   โชติกะ 25526 ภาษาต่างประเทศ 3-8008-0100x-xx-x xx/04/2502
28 802 : นางทิพวรรณ   สตารัตน์ 25516 ภาษาต่างประเทศ 3-1002-0304x-xx-x xx/07/2510
29 803 : นางสุวิมล   ไชยถาวร 107161 ภาษาต่างประเทศ 3-8013-0002x-xx-x xx/11/2501
30 804 : นางรัชนี   ชิตรัฐฐา 31182 ภาษาต่างประเทศ 3-9399-0012x-xx-x xx/12/2500
31 951 : นางประนอม   เสือคำ 3271 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-8013-0017x-xx-x xx/02/2492
32 952 : นายสมชาย   มีเถื่อน 3269 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-8013-0100x-xx-x xx/01/2497
33 953 : นายสุชาติ   สุนทโร 3270 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-7799-0001x-xx-x xx/12/2507
Create By : ศูนย์ปฏิบัติการ GPA สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ