รายชื่อบุคลากร
โรงเรียนสามตำบลวิทยาประชาสรรค์   อำเภอ   จังหวัด
xxx รหัส / ชื่อ - สกุล เลขตำแหน่ง กลุ่มสาระ เลขประจำตัวประชาชน วัน เดือน ปีเกิด
1 001 : นายเอกชัย   ด้วงจันทร์ 100468 ไม่สังกัด 3-9305-0094x-xx-x xx/02/2498
2 002 : นายประยูร   รักษ์กำเนิด 100471 ไม่สังกัด 3-8009-0112x-xx-x xx/04/2503
3 010 : นายประเสริฐ   ขวัญเพชร 103277 ไม่สังกัด 3-8013-0056x-xx-x xx/02/2499
4 011 : นางสุดาจิตร   สกุณา 100475 ไม่สังกัด 3-8013-0032x-xx-x xx/08/2504
5 012 : นางเพ็ญศรี   ศิลปเจริญ 114040 ไม่สังกัด 3-8013-0051x-xx-x xx/06/2509
6 013 : นางโสภา   เส้งสุย 117158 ไม่สังกัด 3-8013-0024x-xx-x xx/12/2517
7 021 : นายมณเฑียร   วรรณแสงทอง 127027 ไม่สังกัด 3-9206-0054x-xx-x xx/12/2513
8 031 : นางชะอ้อน   วงษ์ศรีปาน 120137 ไม่สังกัด 3-9305-0012x-xx-x xx/01/2505
9 032 : นายสมนึก   ขวัญทอง 127037 ไม่สังกัด 3-8007-0012x-xx-x xx/01/2511
10 101 : นางประเทืองทิพย์   บัวจันทร์ 128295 ภาษาไทย 3-8008-0034x-xx-x xx/10/2514
11 102 : นางกัลยา   พลายชุม 105335 ภาษาไทย 3-9002-0004x-xx-x xx/01/2505
12 103 : นางสาวอวยพร   ภัททิยากูล 102961 ภาษาไทย 3-8013-0018x-xx-x xx/05/2507
13 104 : นางฉวีวรรณ   ไชยศร 116638 ภาษาไทย 3-9299-0040x-xx-x xx/09/2506
14 105 : นางอัมพร   ศรีพิทักษ์ 10300 ภาษาไทย 3-8417-0047x-xx-x xx/09/2504
15 201 : นางสาวทีวพร   ทองหีต 123691 คณิตศาสตร์ 3-8605-0013x-xx-x xx/02/2498
16 202 : นายณัชทรงวัฒน์   อานุภาพเสถียร 103278 คณิตศาสตร์ 3-9201-0060x-xx-x xx/12/2504
17 203 : นางสาวเอกมัย   ไกรเกตุ 132738 คณิตศาสตร์ 3-8006-0051x-xx-x xx/08/2515
18 204 : นางสุนิสา   หมัดอาด้ำ 117159 คณิตศาสตร์ 3-9001-0031x-xx-x xx/07/2515
19 301 : นางนวมน   สามัคคี 114803 วิทยาศาสตร์ 3-9307-0002x-xx-x xx/02/2513
20 302 : นายเด่นพงษ์   สตารัตน์ 111756 วิทยาศาสตร์ 3-4001-0059x-xx-x xx/02/2506
21 303 : นายโสภณ   หนูสอน 113107 วิทยาศาสตร์ 3-8013-0034x-xx-x xx/04/2504
22 304 : นางปริญญา   นางสุขะวิศิษฐ์ 58701 วิทยาศาสตร์ 5-8007-0002x-xx-x xx/06/2518
23 401 : นายชำนาญ   ไชยศร 116637 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-8009-0084x-xx-x xx/06/2507
24 402 : นายสำราญ   พรรณรังษี 105337 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-1002-0329x-xx-x xx/01/2493
25 404 : นายจรัส   สุขศรี 107175 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-9007-0000x-xx-x xx/05/2500
26 405 : นางสาวสุกัญญา   ลิ่มสกุล 123694 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-8005-0027x-xx-x xx/09/2505
27 406 : นายพิชัย   มีล่อง 120135 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-8013-0085x-xx-x xx/06/2503
28 501 : นายสุขุม   เพ่งพิศ 100474 สุขศึกษาและพลศึกษา 3-8013-0070x-xx-x xx/11/2502
29 502 : นายอนันต์   พลายชุม 105338 สุขศึกษาและพลศึกษา 3-8104-0026x-xx-x xx/05/2500
30 503 : นายสมคิด   ขวัญแก้ว 113106 สุขศึกษาและพลศึกษา 3-8013-0005x-xx-x xx/11/2509
31 504 : นางสุภาภรณ์   กาญจนภิญโญ 126402 สุขศึกษาและพลศึกษา 3-8013-0005x-xx-x xx/06/2513
32 601 : นางภูษา   มีสวัสดิ์ 123692 ศิลปะ 3-8004-0050x-xx-x xx/06/2512
33 602 : นายเมธา   สามัคคี 42433 ศิลปะ 3-8001-0030x-xx-x xx/05/2508
34 701 : นางวทีวรรณ   โฮมวิชา 115980 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-1006-0192x-xx-x xx/11/2506
35 702 : นายเทอดศักดิ์   ศิริพรประสิทธิ์ 24472 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-8097-0006x-xx-x xx/10/2496
36 704 : นางเรวดี   วิบูลย์กาญจน์ 28193 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-8013-0006x-xx-x xx/01/2498
37 705 : นายดุรงค์   แก้วประดับ์ 25627 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-9098-0050x-xx-x xx/05/2505
38 706 : นายวินัน   สุภาเพ็ชร 107176 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-8013-0023x-xx-x xx/07/2500
39 707 : นายณรงค์   สุวรรณฤกษ์ 111760 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-9305-0101x-xx-x xx/12/2516
40 801 : นางกฤษณาพร   วรรณแสงทอง 23102 ภาษาต่างประเทศ 3-9301-0032x-xx-x xx/05/2514
41 802 : นางสาวสุธิรา   กาญจนวิเศษ 124204 ภาษาต่างประเทศ 3-8013-0096x-xx-x xx/07/2505
42 803 : นางสาวรุ่งฟ้า   เจริญพานิช 117160 ภาษาต่างประเทศ 3-8097-0011x-xx-x xx/04/2500
43 901 : นายสมศักดิ์   วิบูลย์กาญจน์ 25715 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-8013-0006x-xx-x xx/04/2500
44 951 : นางสุพิศ   หนูสอน 16016 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-8013-0042x-xx-x xx/05/2517
45 952 : นายมณู   ศรีมาลา 12063 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-8013-0043x-xx-x xx/03/2496
46 953 : นายสุบรรณ์   ศรีระบาย 11598 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-8014-0059x-xx-x xx/03/2508
Create By : ศูนย์ปฏิบัติการ GPA สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ