รายชื่อบุคลากร
โรงเรียนเทพา   อำเภอ   จังหวัด
xxx รหัส / ชื่อ - สกุล เลขตำแหน่ง กลุ่มสาระ เลขประจำตัวประชาชน วัน เดือน ปีเกิด
1 001 : นายนิยม   ชูชื่น 22121 ไม่สังกัด 3-9007-0048x-xx-x xx/02/2494
2 002 : นางยุพิน   เที่ยงผดุง 22131 ไม่สังกัด 3-9103-0012x-xx-x xx/05/2496
3 003 : นายจรัญ   ศรีทวีวัฒน์ 22122 ไม่สังกัด 3-9005-0005x-xx-x xx/11/2500
4 103 : นายอานนท์   บูเอียด 114046 ภาษาไทย 3-9005-0022x-xx-x xx/11/2507
5 104 : นางรัชนี   พิชญานุรักษ์ 26264 ภาษาไทย 3-8007-0032x-xx-x xx/01/2512
6 105 : นางสาวภานุมาศ   นิคมรัตน์ 128160 ภาษาไทย 3-9004-0002x-xx-x xx/08/2505
7 151 : นางสาวพัชรินทร์   ทองขวัญ 24158 ภาษาไทย 1-9004-0000x-xx-x xx/03/2527
8 201 : นางเพ็ญพยอม   เซี้ยห้วน 22158 คณิตศาสตร์ 3-9099-0005x-xx-x xx/03/2493
9 202 : นายมรุต   หมานเต๊ะ 100311 คณิตศาสตร์ 3-9099-0058x-xx-x xx/05/2501
10 203 : นางอรุณรัตน์   เจียมรัตนะ 129777 คณิตศาสตร์ 3-9012-0009x-xx-x xx/12/2508
11 204 : นางจิตติพร   ไชยปัญญา 113171 คณิตศาสตร์ 3-9005-0004x-xx-x xx/10/2514
12 251 : นางวรรณนภา   ทองเป็นไชย 24159 คณิตศาสตร์ 3-9505-0021x-xx-x xx/05/2524
13 252 : นางวารินี   บุญฤทธิ์ 24160 คณิตศาสตร์ 3-9005-0002x-xx-x xx/02/2517
14 301 : นางนฤมล   ศรีทวีวัฒน์ 22149 วิทยาศาสตร์ 3-9099-0026x-xx-x xx/01/2504
15 302 : นายทนงศักดิ์   ทองสินธุ์ 22154 วิทยาศาสตร์ 3-8416-0001x-xx-x xx/02/2504
16 305 : นางปราณี   ชูมณี 134374 วิทยาศาสตร์ 3-9005-0038x-xx-x xx/11/2520
17 351 : นางสาวสาสนะ   บาเหม 24161 วิทยาศาสตร์ 5-9005-0002x-xx-x xx/07/2522
18 352 : นางสาวพัชรี   ชุมมินทร์ 24162 วิทยาศาสตร์ 3-9301-0085x-xx-x xx/12/2526
19 401 : นางเอมอร   ณ เทพา 100261 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-9005-0016x-xx-x xx/01/2497
20 402 : นายวินัย   พรหมสมปาน 21735 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-9099-0038x-xx-x xx/01/2497
21 403 : นางจินตนา   ปริศวงศ์ 22162 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-9099-0066x-xx-x xx/11/2497
22 404 : นายเกียรติพร   บุญศิริ 22163 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-9005-0004x-xx-x xx/05/2498
23 405 : นางประจวบ   เหนี่ยวทอง 22489 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-9005-0004x-xx-x xx/10/2501
24 406 : นางสาวประดับ   แก้วเกาะสะบ้า 63353 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-9005-0017x-xx-x xx/09/2505
25 407 : นายอุทิตย์   สังข์ทอง 20586 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-9003-0035x-xx-x xx/02/2505
26 409 : นางนุศรา   อุไร 100301 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-9405-0008x-xx-x xx/01/2515
27 451 : นางไหมเส๊าะ   สาม่าน 23452 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-9003-0021x-xx-x xx/06/2524
28 452 : นางสุไรยา   สนิ 23453 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-9003-0012x-xx-x xx/11/2524
29 453 : นายจิระเดช   มะ 23454 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-9005-0028x-xx-x xx/01/2526
30 454 : นายวุฒิชัย   หมีนโส๊ะ 23455 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-9003-0013x-xx-x xx/01/2526
31 501 : นายสืบสกล   เจริญชล 100262 สุขศึกษาและพลศึกษา 3-9005-0008x-xx-x xx/01/2496
32 502 : นางจำรวย   ทองสินธุ์ 22160 สุขศึกษาและพลศึกษา 3-9005-0025x-xx-x xx/02/2503
33 503 : นายอุดมศักดิ์   มูลูคารี 132142 สุขศึกษาและพลศึกษา 3-9005-0003x-xx-x xx/04/2509
34 505 : นายไพรัช   อุไร 22139 สุขศึกษาและพลศึกษา 3-9005-0005x-xx-x xx/04/2508
35 602 : นายอดุลย์   หะยีหวัง 20945 ศิลปะ 3-9409-0028x-xx-x xx/08/2502
36 651 : นางสาวจุฬารัตน์   สุวรรณมาลี 24163 ศิลปะ 3-9005-0031x-xx-x xx/10/2523
37 652 : นายสำราญ   หมื่นสระชุม 24164 ศิลปะ 3-9005-0038x-xx-x xx/01/2524
38 653 : นางสาวปิยะวีณ์   ภานุมาศ ณ อยุธยา 24165 ศิลปะ 3-9099-0025x-xx-x xx/07/2516
39 654 : นายกิตติพงค์   เลิศคารม 23456 ศิลปะ 3-9002-0046x-xx-x xx/08/2517
40 701 : นายบวร   ปริศวงศ์ 22140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-9001-0049x-xx-x xx/11/2496
41 702 : นายณรงค์   แก้วเกาะสะบ้า 22010 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-9005-0017x-xx-x xx/03/2494
42 703 : นางสาวกษมา   มะตุริม 22141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-9005-0003x-xx-x xx/08/2496
43 704 : นางประภาพร   แก้วเกาะสะบ้า 20407 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-9005-0017x-xx-x xx/09/2496
44 705 : นายโสภณ   เพชรสุวรรณ 22004 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-9099-0015x-xx-x xx/02/2500
45 706 : นางบุญล่าง   เพียรประสานกิจ 22164 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-9005-0004x-xx-x xx/06/2495
46 708 : นายมงคล   ทองเป็นไชย 126162 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-9005-0031x-xx-x xx/05/2509
47 751 : นายชัยณรงค์   สวนจันทร์ 24166 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-9004-0027x-xx-x xx/06/2522
48 752 : นางสาวตอฮาเราะห์   ล่าบุรี 24168 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-9005-0023x-xx-x xx/04/2525
49 802 : นางขุติมณฑน์   คำสะระ 22443 ภาษาต่างประเทศ 3-9098-0077x-xx-x xx/08/2500
50 803 : นายบุญชัย   เจียมรัตนะ 22138 ภาษาต่างประเทศ 3-1002-0117x-xx-x xx/11/2504
51 804 : นางสาวจินดา   บุญพิพัฒน์ 132143 ภาษาต่างประเทศ 3-9005-0017x-xx-x xx/12/2514
52 806 : นางสาวเกศวิไล   หนูปลอด 132129 ภาษาต่างประเทศ 3-9005-0000x-xx-x xx/08/2515
53 808 : นางสาววรนุช   อินทรศรีสุข 2131 ภาษาต่างประเทศ 3-9005-0005x-xx-x xx/11/2515
54 901 : นางธัญลักษณ์   อิแอ 63798 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-9005-0022x-xx-x xx/06/2519
55 951 : นางจารุวรรณ   บุญยอด 24167 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-9005-0002x-xx-x xx/04/2507
56 952 : นายศุภชัย   แก้วเกาะสะบ้า 14014 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-1009-0108x-xx-x xx/07/2503
57 953 : นายสุมิตร์   เย็นสมุทร 31123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-2009-0039x-xx-x xx/ /2495
58 955 : นางสุจินต์   ครองทรัพย์ 31125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 5-8023-0000x-xx-x xx/02/2524
59 956 : นางอุทิพย์   สุวรรณคำ 31126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-9005-0004x-xx-x xx/11/2498
Create By : ศูนย์ปฏิบัติการ GPA สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ