รายชื่อบุคลากร
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย   อำเภอ   จังหวัด
xxx รหัส / ชื่อ - สกุล เลขตำแหน่ง กลุ่มสาระ เลขประจำตัวประชาชน วัน เดือน ปีเกิด
1 001 : นายนิกร   ธีระจามร 28961 ไม่สังกัด 3-8101-0052x-xx-x xx/07/2493
2 002 : นายสาคร   คูชัมภู 28964 ไม่สังกัด 3-8399-0018x-xx-x xx/09/2492
3 004 : นายพรศักดิ์   จินดาพล 30925 ไม่สังกัด 3-8204-0002x-xx-x xx/12/2502
4 005 : นายสมพร   จันทวงศ์ 28789 ไม่สังกัด 3-8303-0001x-xx-x xx/08/2500
5 010 : นายประมุข   ชัชเวช 00001 ไม่สังกัด 3-8301-0024x-xx-x xx / /
6 011 : นางกรกนก   ลิ่มธรรมเจริญ 00002 ไม่สังกัด 3-8301-0036x-xx-x xx/03/2504
7 012 : นายสุพจน์   พงษ์อรุณ 00003 ไม่สังกัด 3-8399-0009x-xx-x xx/04/2493
8 013 : นางจิตร   สงมี 00004 ไม่สังกัด 3-8399-0011x-xx-x xx
9 014 : นายจรูญ   รุ่งเรือง 00005 ไม่สังกัด 3-8301-0024x-xx-x xx/12/2501
10 015 : นางราตรี   วงศ์สุธากุล 00006 ไม่สังกัด 3-8399-0036x-xx-x xx/07/2499
11 016 : นายพรเพชร   แสงวิจิตร 00009 ไม่สังกัด 3-8399-0009x-xx-x xx/05/2521
12 017 : นายสมศักดิ์   พันธ์อำไพ 00010 ไม่สังกัด 3-8303-0039x-xx-x xx / /
13 018 : นายสมชาย   นุ่มแน่น 00011 ไม่สังกัด 3-5407-0025x-xx-x xx/11/2508
14 019 : นายอมร   ทองอินทร์ 00008 ไม่สังกัด 3-8399-0020x-xx-x xx/01/2492
15 030 : นายกัมพล   ทองอินทร์ 00012 ไม่สังกัด 3-8399-0038x-xx-x xx/12/2493
16 050 : นายภาณุพงศ์   ปานทอง 00028 ไม่สังกัด 3-8011-0033x-xx-x xx/10/2524
17 051 : นางสาววีริยา   เกาะน้อย 00020 ไม่สังกัด 3-8105-0024x-xx-x xx/12/2519
18 052 : นางสาวพรทิพย์   แซ่อั้ง 00027 ไม่สังกัด 3-8208-0027x-xx-x xx/10/2523
19 055 : นางสาวกิ่งแก้ว   บุญทองแก้ว 00026 ไม่สังกัด 2-8105-0000x-xx-x xx/03/2523
20 056 : นางสาวกาญจนา   วนะกรรม 00025 ไม่สังกัด 3-8207-0011x-xx-x xx/12/2524
21 059 : นางสาวปานรวี   กองเอียด 00022 ไม่สังกัด 3-9301-0029x-xx-x xx/08/2526
22 060 : นางสาวศุภลักษณ์   มุสิด 00023 ไม่สังกัด 3-9301-0039x-xx-x xx/09/2526
23 061 : นางสาวเพ็ญจันทร์   นิลกัณฑ์ 00024 ไม่สังกัด 1-8208-0001x-xx-x xx/04/2528
24 101 : นายมนัส   ตันทนิส 29004 ภาษาไทย 3-8399-0045x-xx-x xx/10/2493
25 102 : นายทฤษฎา   ชาญยนตร์ 29281 ภาษาไทย 5-8302-0000x-xx-x xx/03/2494
26 103 : นางสาวธนิดา   เธียรสุคนธ์ 30844 ภาษาไทย 3-8399-0001x-xx-x xx/07/2499
27 104 : นางนภาภรณ์   นุ่นแจ้ง 29079 ภาษาไทย 3-8399-0009x-xx-x xx/03/2497
28 105 : นางวิภาภรณ์   สกุลทัพ 29014 ภาษาไทย 3-8303-0016x-xx-x xx/08/2494
29 106 : นางสาวสุมณฑา   โก้สกุล 29018 ภาษาไทย 3-8399-0032x-xx-x xx/01/2494
30 108 : นางวรวรรณ   เมืองแก้ว 29392 ภาษาไทย 3-8303-0012x-xx-x xx
31 109 : นางวราภรณ์   ปัตถา 29024 ภาษาไทย 3-3399-0013x-xx-x xx/12/2500
32 111 : นางสาวณีรนุช   รักษาราษฎร์ 127173 ภาษาไทย 3-8399-0006x-xx-x xx/11/2514
33 130 : นางมลฤดี   แพทย์ปฐม 00037 ภาษาไทย 3-8009-0097x-xx-x xx/03/2521
34 131 : นายวุฒิชัย   นิ่มนวล 00035 ภาษาไทย 3-8416-0004x-xx-x xx/10/2523
35 132 : นางสาวปราณี   อนุอัน 00036 ภาษาไทย 3-4304-0002x-xx-x xx/04/2517
36 201 : นางสาวบุญศรี   ถิรวิริยาภรณ์ 28985 คณิตศาสตร์ 3-8301-0036x-xx-x xx/08/2503
37 202 : นางกุลนที   เสริมศิริมานนท์ 30765 คณิตศาสตร์ 3-8299-0003x-xx-x xx/02/2496
38 203 : นางวรรณา   แหล่ทองคำ 12734 คณิตศาสตร์ 3-7299-0004x-xx-x xx/11/2498
39 204 : นางสุภาภรณ์   ลีนานนท์ 28971 คณิตศาสตร์ 3-9199-0005x-xx-x xx/06/2495
40 205 : นางกฤษณา   ตันรัตนพิทักษ์ 109797 คณิตศาสตร์ 3-6599-0051x-xx-x xx/11/2507
41 206 : นางระเบียบ   แสงวันลอย 29068 คณิตศาสตร์ 3-8399-0018x-xx-x xx/08/2502
42 208 : นางสาวสายใจ   จันทร์พูล 27893 คณิตศาสตร์ 3-9399-0002x-xx-x xx/06/2511
43 209 : นางจิตวดี   กัปตัน 29063 คณิตศาสตร์ 3-8399-0015x-xx-x xx/06/2520
44 210 : นางรัชนี   นิรันดร์วิโรจน์ 11362 คณิตศาสตร์ 3-8302-0001x-xx-x xx/08/2506
45 211 : นายพล   ไมสัณ 29052 คณิตศาสตร์ 3-9001-0055x-xx-x xx/06/2505
46 213 : นางวิไล   อ้างสกุล 1356 คณิตศาสตร์ 3-1009-0360x-xx-x xx/12/2598
47 214 : นางจรัสศรี   ทองชุมนุม 30932 คณิตศาสตร์ 3-8204-0001x-xx-x xx/06/2503
48 230 : นางสาววัชราภรณ์   จิตยาภาตุ 00040 คณิตศาสตร์ 3-8501-0013x-xx-x xx/03/2525
49 231 : นางสาวอรพรรณ   จันทร์แจ่ม 00041 คณิตศาสตร์ 3-8104-0031x-xx-x xx/08/2526
50 232 : นางสาวสุชาดา   เพชรสุทธิ์ 00042 คณิตศาสตร์ 3-9201-0083x-xx-x xx/06/2527
51 301 : นายปรีดา   นิวรณ์ 28968 วิทยาศาสตร์ 3-8303-0000x-xx-x xx/06/2499
52 302 : นายธรรมศักดิ์   โยธาทิพย์ 19673 วิทยาศาสตร์ 4-9598-0000x-xx-x xx/08/2497
53 303 : นางปุณณดา   สุขศิริธาดา 30754 วิทยาศาสตร์ 3-8204-0030x-xx-x xx/06/2495
54 304 : นางวราภรณ์   ไชยศรี 28984 วิทยาศาสตร์ 3-8399-0013x-xx-x xx/12/2505
55 305 : นางสาวนิตยา   จันทรโชติ 29043 วิทยาศาสตร์ 3-9099-0006x-xx-x xx/12/2508
56 306 : ว่าที่ร้อยตำรวจตรีอภิชาติ   อริยพิทยาภรณ์ 28979 วิทยาศาสตร์ 3-8301-0014x-xx-x xx/06/2497
57 308 : นางปรียาภรณ์   รัตนะ 30862 วิทยาศาสตร์ 3-8399-0038x-xx-x xx/02/2507
58 310 : นายนำโชค   วงศ์ศุภชาติ 31217 วิทยาศาสตร์ 3-8399-0039x-xx-x xx/05/2508
59 312 : นายมนัส   ปลิดโรค 28977 วิทยาศาสตร์ 3-8301-0025x-xx-x xx/07/2503
60 313 : นางสาวกาญจนี   รัตนเลิศนาวี 29307 วิทยาศาสตร์ 3-8399-0012x-xx-x xx/08/2497
61 314 : นายวีรภัทร์   โปณะทอง 29045 วิทยาศาสตร์ 3-8098-0000x-xx-x xx/11/2523
62 315 : นายไพรัช   เพชรล่อเหลียน 70033 วิทยาศาสตร์ 3-4499-0005x-xx-x xx/08/2496
63 316 : นางสุภาภรณ์   เพชรล่อเหลียน 69964 วิทยาศาสตร์ 3-4409-0006x-xx-x xx/04/2501
64 317 : นางมยุรี   วุฒิสิทธิ์ 20786 วิทยาศาสตร์ 3-9402-0045x-xx-x xx/06/2500
65 318 : นางโสภาพันธุ์   ลีลากิจรุ่งเรือง 29027 วิทยาศาสตร์ 3-8303-0000x-xx-x xx/08/2522
66 319 : นางสาวเยาวนุช   ลิ่มรัช 29261 วิทยาศาสตร์ 3-1014-0095x-xx-x xx/05/2510
67 320 : นางกฤษณล   จินดามัยกุล 29285 วิทยาศาสตร์ 3-8399-0002x-xx-x xx/03/2496
68 321 : นางนิพวัลย์   ตันสกุล 465 วิทยาศาสตร์ 3-8011-0023x-xx-x xx/03/2519
69 322 : นางสมใจ   ไชยสุวรรณ์ 132256 วิทยาศาสตร์ 3-8301-0015x-xx-x xx/02/2510
70 330 : นางสาวอ้อย   สวัสดิ์รักษา 00050 วิทยาศาสตร์ 3-8414-0007x-xx-x xx/12/2523
71 331 : นางสาวบุษรินทร์   จิตเส้ง 00051 วิทยาศาสตร์ 3-8014-0007x-xx-x xx/01/2525
72 340 : นางจารุวรรณ   ละงู 00052 วิทยาศาสตร์ 3-8202-0003x-xx-x xx/01/2523
73 341 : นางสาววัชรา   แสงมณี 00053 วิทยาศาสตร์ 3-9498-0002x-xx-x xx/11/2523
74 342 : นางสาวสุมณฑา   จำปาทอง 00031 วิทยาศาสตร์ 3-8101-0053x-xx-x xx/05/2525
75 343 : นายยุทธวีร์   มรกต 00065 วิทยาศาสตร์ 3-8102-0020x-xx-x xx/06/2526
76 344 : นายโสทอน   หมวดหรี่ 00032 วิทยาศาสตร์ 3-9201-0064x-xx-x xx/01/2520
77 350 : นางสาวพัชรินทร์   แทนสกุล 00033 วิทยาศาสตร์ 3-8202-0003x-xx-x xx/11/2524
78 351 : นางสาววิมลมาลย์   โสพรรณรัตน์ 118434 วิทยาศาสตร์ 3-8013-0088x-xx-x xx
79 401 : นางสาวธิติรัตน์   ขอสกุลไพศาล 29061 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-8399-0001x-xx-x xx/05/2495
80 402 : นางสาวสมจิต   จริยะโสภิต 29097 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-8303-0003x-xx-x xx/08/2496
81 403 : นางภารุจา   ลาภานุตตริยะ 25034 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-8203-0039x-xx-x xx/03/2501
82 404 : นางจันทร์เพ็ญ   ส่งแสง 29096 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-8399-0045x-xx-x xx/02/2499
83 405 : นางนิยพร   อินทนา 29071 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-8301-0015x-xx-x xx/08/2494
84 407 : นายบุญศักดิ์   กัปตัน 67890 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-4899-0008x-xx-x xx/03/2495
85 408 : นายพิบูล   แสงวันลอย 2337 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-9099-0035x-xx-x xx/12/2500
86 409 : นางอภิญญา   วงศ์เสรี 30752 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-8298-0003x-xx-x xx/07/2500
87 410 : นางบุญทิพย์   แสงวิจิตร 9754 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-9099-0058x-xx-x xx/08/2502
88 413 : นางพวงผกา   บุตรรักษ์ 22999 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-9098-0023x-xx-x xx/08/2500
89 414 : นางสาวสุขสกาว   อายุพงศ์ 29389 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-8399-0012x-xx-x xx/07/2497
90 415 : นางจันทนี   พวงแก้ว 29037 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-8399-0037x-xx-x xx/03/2511
91 432 : นางอัมพร   กิจบรรทัด สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม --x-xx-x xx
92 501 : นายสมชาย   ก้านกนก 29056 สุขศึกษาและพลศึกษา 3-8301-0023x-xx-x xx/03/2499
93 502 : นายไพฑูรย์   บุษยา 24111 สุขศึกษาและพลศึกษา 3-8098-0008x-xx-x xx/01/2508
94 503 : นายชนินทร์   ลีนานนท์ 29019 สุขศึกษาและพลศึกษา 3-9199-0005x-xx-x xx/08/2491
95 504 : นายนายวิภาษณ์   ทศกาญจน์ 29049 สุขศึกษาและพลศึกษา 3-8399-0044x-xx-x xx/01/2493
96 505 : นายสุรพล   ขยันกิจ 29083 สุขศึกษาและพลศึกษา 3-1020-0019x-xx-x xx/10/2498
97 506 : นายวิบูลย์   ธนกิจจานนท์ 29387 สุขศึกษาและพลศึกษา 3-8399-0017x-xx-x xx/03/2502
98 508 : นายสุเทพ   จินดาพล 29009 สุขศึกษาและพลศึกษา 5-8303-0001x-xx-x xx/09/2499
99 509 : นางสาวสุขจิต   สุขใส 9016 สุขศึกษาและพลศึกษา 3-8302-0007x-xx-x xx/08/2503
100 510 : นายสัมพันธ์   ศักดิวงศ์ 29288 สุขศึกษาและพลศึกษา 3-8302-0003x-xx-x xx/12/2494
101 511 : นางสายสุนีย์   คงแก้ว 20505 สุขศึกษาและพลศึกษา 3-9499-0038x-xx-x xx/12/2501
102 512 : นางสุคนธ์   ไชยะโก 29015 สุขศึกษาและพลศึกษา 5-9199-9902x-xx-x xx/10/2502
103 601 : นายสนิท   รอดเซ็น 119835 ศิลปะ 3-9005-0014x-xx-x xx/11/2508
104 602 : นายจิรวัฒน์   ยมโดย 21284 ศิลปะ 3-1020-0025x-xx-x xx/05/2497
105 603 : นายอุดม   เพ็ชร์คง 28972 ศิลปะ 3-8102-0003x-xx-x xx/04/2501
106 604 : นางสุภนา   สุภากาญจน์ 29317 ศิลปะ 3-1201-0125x-xx-x xx/01/2497
107 605 : นายเอกชัย   ไชยสุวรรณ์ 28978 ศิลปะ 3-9402-0023x-xx-x xx/07/2508
108 630 : นายเดชา   ศรีสุพรรณ 00062 ศิลปะ 3-8301-0003x-xx-x xx/07/2488
109 631 : นายปิติสันต์   มุกดาสกุลภิบาล 00063 ศิลปะ 3-8399-0025x-xx-x xx/07/2526
110 701 : นายเหมราช   อภิโชติบวร 29100 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-8399-0032x-xx-x xx/12/2501
111 702 : นายอดุลย์   บุญประสิทธิ์ 29099 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-8301-0025x-xx-x xx/01/2501
112 703 : นายเผดิม   วงศ์ชุมพิศ 29091 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-8303-0034x-xx-x xx/01/2496
113 705 : นายบุญเที่ยง   ธนะรุ่งสุข 29073 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-8399-0014x-xx-x xx/04/2492
114 707 : นายทวี   เตชะภัททวรกุล 29102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-8399-0013x-xx-x xx/02/2502
115 708 : นายพรชัย   โอมฤทธิ์ 29076 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-8399-0016x-xx-x xx/08/2492
116 709 : นายพสิษฐ์   นรินทร์รักษ์ 29267 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-8303-0006x-xx-x xx/03/2493
117 710 : นางชฎาพันธ์   สุขาพันธุ์ 29086 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-8399-0043x-xx-x xx/08/2494
118 711 : นางอัญชลี   อยู่คง 28975 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-6001-0115x-xx-x xx/01/2506
119 712 : นางพิมพา   นิลเพชร 5755 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-8301-0012x-xx-x xx/08/2502
120 713 : นางจรูญศรี   สุวรรณกำเนิด 29089 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-8302-0002x-xx-x xx/06/2499
121 714 : นางสาวสุวรรณี   ลิ่มชูเชื้อ 29098 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-8303-0041x-xx-x xx/08/2497
122 715 : นางสาวพนิดา   ตันประดิษฐ์ 29074 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-8399-0043x-xx-x xx/11/2596
123 716 : นางเสวียง   จันทร์เรือง 24971 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-8399-0008x-xx-x xx/05/2494
124 717 : นางปฏิมา   ลิ้มสุวรรณ 31283 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-8405-0006x-xx-x xx/06/2498
125 718 : นายวัฒนา   ทรัพย์ทวี 29010 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-8302-0001x-xx-x xx/10/2494
126 719 : นางสุรีย์พร   สุริยปราการ 30944 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-8204-0019x-xx-x xx/07/2502
127 720 : นายวิสุทธิ์   อินทการ 29085 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-8303-0000x-xx-x xx/07/2499
128 721 : นางนงนุช   เอี๋ยวพานิช 31031 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-8501-0015x-xx-x xx/08/2500
129 722 : นายจักรกฤษณ์   ศิริวัฒน์ 83869 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-8501-0006x-xx-x xx/09/2515
130 723 : นายธวัช   สมรักษ์ 25178 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-8301-0000x-xx-x xx/09/2491
131 724 : นางสุนันตา   สะราคำ 129822 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-4101-0174x-xx-x xx/07/2514
132 725 : นางพรพรรณ   ก่อสกุล 78908 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-3399-0013x-xx-x xx/02/2504
133 726 : นางสุนันทา   ปังกานิบาน 129823 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-1804-0025x-xx-x xx/12/2512
134 727 : ว่าที่ร้อยตำรวจตรีชนะภัย   ชลธาร 1577 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-8303-0034x-xx-x xx/07/2525
135 730 : นางสาวสุภาวรรณ   วรนพกุล 00060 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-8399-0036x-xx-x xx/08/2525
136 801 : นางอันธิกา   สีหะวีรชาติ 29081 ภาษาต่างประเทศ 3-8399-0037x-xx-x xx/04/2495
137 802 : นางบุญทอง   อภิชิตโสภา 28980 ภาษาต่างประเทศ 3-8301-0013x-xx-x xx/12/2498
138 803 : นางศิริรัชต์   ขยันกิจ 8108 ภาษาต่างประเทศ 3-1020-0019x-xx-x xx/09/2497
139 804 : นางบารนี   กฤตยาเจริญพงศ์ 29035 ภาษาต่างประเทศ 3-8399-0021x-xx-x xx/09/2494
140 805 : นางสาวกมลกานต์   ประเสริฐศิริ 29075 ภาษาต่างประเทศ 3-8399-0008x-xx-x xx/12/2493
141 806 : นางจิรภรณ์   พงศานนท์ 105383 ภาษาต่างประเทศ 5-9301-0001x-xx-x xx/11/2503
142 807 : นางกรวรรณ   แย้มสวน 49444 ภาษาต่างประเทศ 3-5399-0028x-xx-x xx/09/2501
143 808 : นางสาวสุจนีย์   ตันประดิษฐ์ 29294 ภาษาต่างประเทศ 3-8399-0043x-xx-x xx/11/2499
144 809 : นางยุพดี   ไทยสมบูรณ์ 29082 ภาษาต่างประเทศ 3-8301-0031x-xx-x xx/11/2496
145 810 : นางสาวนวลศรี   อรรถจรพงศา 29080 ภาษาต่างประเทศ 3-8399-0015x-xx-x xx/04/2500
146 811 : นางสาวมาลี   ไข่มุกข์ 30993 ภาษาต่างประเทศ 3-8301-0021x-xx-x xx/09/2500
147 812 : นางสาวเทียมจันทร์   หลีสกุล 29088 ภาษาต่างประเทศ 3-8399-0003x-xx-x xx/01/2499
148 813 : นางเยาวณี   หาญสมุทร 68133 ภาษาต่างประเทศ 3-8009-0099x-xx-x xx/02/2504
149 814 : นางสาวเพ็ญศรี   โกยแก้ว 29293 ภาษาต่างประเทศ 3-8301-0013x-xx-x xx/04/2499
150 815 : นางปราณี   จินดาพล 30941 ภาษาต่างประเทศ 3-8301-0009x-xx-x xx/02/2500
151 816 : นางพัชรี   เสรีเสถียรทรัพย์ 29084 ภาษาต่างประเทศ 3-8399-0035x-xx-x xx/08/2495
152 817 : นางสรินยา   สมาน 107680 ภาษาต่างประเทศ 3-8301-0017x-xx-x xx/08/2504
153 818 : นางพรรณราพร   แก้วพรหม 25553 ภาษาต่างประเทศ 3-8009-0103x-xx-x xx/03/2507
154 819 : นางเนตรชนก   ทัศนกมล 485 ภาษาต่างประเทศ 3-8001-0022x-xx-x xx/01/2522
155 820 : นางสาวแน่งน้อย   ยงชูยศ 29036 ภาษาต่างประเทศ 3-8399-0027x-xx-x xx/12/2494
156 821 : นางปรานอม   ไมสัณ 29284 ภาษาต่างประเทศ 3-8303-0000x-xx-x xx/08/2505
157 830 : นายมานิตร์   เดชากุล 00070 ภาษาต่างประเทศ 3-8303-0008x-xx-x xx/05/2515
158 831 : นางสาวนันทลีย์   ตั้งทับสุนทร 00072 ภาษาต่างประเทศ 3-1002-0213x-xx-x xx/04/2504
159 832 : นางสาวสุภลัคน์   พูลสวัสดิ์ 00071 ภาษาต่างประเทศ 1-8399-0001x-xx-x xx/07/2527
160 840 : นายDan   Anders Lycke Hogfelt ภาษาต่างประเทศ 0-0000-0000x-xx-x xx/06/2522
161 841 : นายJonathan   L Fowler ภาษาต่างประเทศ 0-0000-0000x-xx-x xx/05/2513
162 842 : นายNeil   Griffith ภาษาต่างประเทศ 0-0000-0000x-xx-x xx/04/2522
163 843 : คุณAlice   Bugayon ภาษาต่างประเทศ 0-0000-0000x-xx-x xx/08/2516
164 844 : คุณAisling   Bridget O`Beirne ภาษาต่างประเทศ 0-0000-0000x-xx-x xx/08/2528
165 845 : นายALan   O Connor ภาษาต่างประเทศ --x-xx-x xx
166 846 : นายFrederik   Willem van Dijk ภาษาต่างประเทศ 0-0000-0000x-xx-x xx/01/2510
167 847 : นายEvan   John Davies ภาษาต่างประเทศ 0-0000-0000x-xx-x xx/08/2523
168 848 : นางสาวYin   Zi ภาษาต่างประเทศ 0-0000-0000x-xx-x xx/01/2520
169 849 : นายMichael   ภาษาต่างประเทศ --x-xx-x xx
170 901 : นางพัชรี   วัฒนวิถี 29046 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-8302-0001x-xx-x xx/12/2495
171 902 : นางศุภลักษณ์   สืบประสิทธิ์ 129821 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-8399-0002x-xx-x xx
172 903 : นางสาววรรณวิไล   ลีนะนิธิกุล 29283 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-8302-0003x-xx-x xx/07/2496
173 904 : นางสาวสุภัทร์   เคารพธรรม 129821 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-8399-0002x-xx-x xx/01/2503
174 905 : นางสุกัญญา   สกุลภักดี 28986 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-8399-0040x-xx-x xx/07/2493
Create By : ศูนย์ปฏิบัติการ GPA สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ