รายชื่อบุคลากร
โรงเรียนเมืองถลาง   อำเภอ   จังหวัด
xxx รหัส / ชื่อ - สกุล เลขตำแหน่ง กลุ่มสาระ เลขประจำตัวประชาชน วัน เดือน ปีเกิด
1 003 : นายสมชาย   บุญรักษา 29300 ไม่สังกัด 3-4706-0018x-xx-x xx/06/2504
2 004 : นายนิโรธ   สุเภากิจ 29251 ไม่สังกัด 3-8399-0009x-xx-x xx/09/2501
3 005 : นางฉวีวรรณ   เพ็ชรพังงา 1595 ไม่สังกัด 3-8303-0005x-xx-x xx/06/2495
4 101 : นางผ่องศรี   อารีราษฎร์ 29310 ภาษาไทย 3-8303-0006x-xx-x xx/01/2493
5 103 : นายอรุณ   อารีราษฎร์ 29292 ภาษาไทย 3-8301-0000x-xx-x xx/01/2495
6 104 : นางสุธี   จันทร์สกุล 29290 ภาษาไทย 3-8303-0004x-xx-x xx / /
7 106 : นายสุเมธ   อุณพันธุ์ 24450 ภาษาไทย 3-8013-0020x-xx-x xx/03/2497
8 107 : นางวันเพ็ญ   วาระแก่นทราย 27262 ภาษาไทย 3-8199-0000x-xx-x xx/06/2506
9 108 : นางทัศสิริ   ฉายขจร 127386 ภาษาไทย 3-9101-0048x-xx-x xx/02/2509
10 111 : นางสาวปิยาภรณ์   ประทีป ณ ถลาง ภาษาไทย 1-8399-0001x-xx-x xx/08/2527
11 112 : นางวิภาดา   ศรีทานนท์ ภาษาไทย 3-8410-0007x-xx-x xx/06/2523
12 201 : นายถนอมเกียรติ   งานสกุล 29295 คณิตศาสตร์ 3-8301-0009x-xx-x xx/02/2501
13 204 : นางวิไลลักษณ์   จินาภาค 29277 คณิตศาสตร์ 3-8399-0001x-xx-x xx/01/2496
14 205 : นางสาวสุชาดา   ขอเจริญ 29255 คณิตศาสตร์ 3-8399-0035x-xx-x xx/01/2492
15 208 : นายสิทธโชค   พรผล 29287 คณิตศาสตร์ 3-8204-0016x-xx-x xx/08/2514
16 209 : นางสาวเยาวภา   บรรพต 29259 คณิตศาสตร์ 3-8303-0003x-xx-x xx/01/2508
17 210 : นางสลักจิต   วงค์จันทร์ 11818 คณิตศาสตร์ 3-2199-0031x-xx-x xx/05/2521
18 211 : นายบรรยงค์   หนูเซ่ง 29254 คณิตศาสตร์ 3-9207-0023x-xx-x xx/12/2524
19 212 : นางสาวชญานี   หอมเกตุ คณิตศาสตร์ 3-8009-0034x-xx-x xx/04/2522
20 213 : นางปราณี   แสวงผล 986 คณิตศาสตร์ 3-8303-0036x-xx-x xx/04/2504
21 302 : นายนพชัย   ลิ่มไทย 29301 วิทยาศาสตร์ 3-8301-0027x-xx-x xx/01/2498
22 303 : นายยรรยง   อภิชิตโสภา 29256 วิทยาศาสตร์ 3-8301-0013x-xx-x xx/06/2498
23 305 : นางเลิศลักษณ์   ชุมรักษ์ 29289 วิทยาศาสตร์ 3-1301-0055x-xx-x xx/05/2498
24 307 : นายสมควร   ไข่แก้ว 12218 วิทยาศาสตร์ 3-9305-0055x-xx-x xx/01/2515
25 308 : นางสาวสุภาพร   หินน้อย 30948 วิทยาศาสตร์ 3-8208-0027x-xx-x xx/06/2523
26 309 : นางสาวสุจิตรา   มาลาศรี วิทยาศาสตร์ 3-8008-0017x-xx-x xx/07/2525
27 310 : นางสาวฉวีวรรณ   ชูขันธ์ 8935 วิทยาศาสตร์ 3-8011-0008x-xx-x xx/06/2524
28 311 : นางปราณี   สุดสวาสดิ์ 119859 วิทยาศาสตร์ 3-8303-0038x-xx-x xx/03/2504
29 312 : นางวัลลภา   มีเจตนี วิทยาศาสตร์ 3-8205-0004x-xx-x xx/08/2524
30 314 : นางสาวเสาวรส   มุเส็มสะเดา วิทยาศาสตร์ 1-9010-0000x-xx-x xx/04/2527
31 315 : นางสาวภิรมย์   เตียงกูล 29260 วิทยาศาสตร์ 1-2406-0000x-xx-x xx/02/2527
32 316 : นายสุริยันต์   พรหมดวง 20 วิทยาศาสตร์ 3-8012-0036x-xx-x xx/05/2523
33 317 : นางสาววัลย์ลิกา   สวัสดี 1608 วิทยาศาสตร์ 1-8399-0001x-xx-x xx/10/2527
34 401 : นายกำพล   นวลพลับ 29299 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-8303-0002x-xx-x xx/02/2500
35 403 : นายพหล   จันทร์ภักดี 29279 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-8399-0012x-xx-x xx/02/2493
36 405 : นางเบญจวรรณ   นวลพลับ 29282 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-8399-0007x-xx-x xx/05/2498
37 406 : นางนวลศรี   เทพทอง 29327 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-8303-0004x-xx-x xx/02/2498
38 409 : นางพัชนี   พันธ์สน 29313 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-1006-0029x-xx-x xx/11/2495
39 411 : นางผกาทิพย์   ฤทธิ์รักษ์ 54056 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-8207-0009x-xx-x xx/08/2509
40 412 : นางศศิธร   ฉายกลิ่น 29276 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-8303-0029x-xx-x xx/10/2496
41 413 : นางสาวเยาวลักษณ์   ไพบูลย์ศักดิ์ 29323 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-8303-0034x-xx-x xx/10/2501
42 414 : นายนิโรจน์   เนาวบุตร สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 2-3301-0001x-xx-x xx
43 415 : นางอาทิตยา   คมสาคร 43082 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-6005-0002x-xx-x xx/07/2495
44 501 : นายสุรพล   แสงวิจิตร 22262 สุขศึกษาและพลศึกษา 3-9098-0105x-xx-x xx/01/2502
45 502 : นายนิมิตร   เทพทอง 29333 สุขศึกษาและพลศึกษา 3-8303-0031x-xx-x xx/08/2499
46 503 : นายนิพนธ์   กิสลัย 29297 สุขศึกษาและพลศึกษา 3-8301-0038x-xx-x xx/07/2494
47 505 : นายวิทยา   โบราณบุปผา 25229 สุขศึกษาและพลศึกษา 3-8399-0039x-xx-x xx/11/2505
48 602 : นายครรชิต   เดชะโชติ 29329 ศิลปะ 3-1020-0188x-xx-x xx/08/2502
49 604 : นายอาคม   สุวรรณบำรุง 29308 ศิลปะ 3-9003-0002x-xx-x xx/02/2514
50 605 : นางสาวอนุกูล   สงกลด ศิลปะ 3-9301-0031x-xx-x xx
51 607 : นางสาวสุกานดา   นิลสุข ศิลปะ 3-9003-0046x-xx-x xx
52 608 : นายบุญเลิศ   ปานพุ่ม ศิลปะ 3-9303-0057x-xx-x xx/05/2517
53 701 : นายปรีชา   หลักบ้าน 29319 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-8301-0021x-xx-x xx/04/2500
54 702 : นายประจักษ์   สิทธิวรกุล 29331 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-8302-0001x-xx-x xx/06/2500
55 703 : นายอรรณพ   ชินกรรม 29332 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-8399-0017x-xx-x xx/12/2497
56 704 : นายปรุง   จินาภาค 29306 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-8303-0035x-xx-x xx/08/2498
57 705 : นางกัลยา   นภาไผท 29316 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-8303-0001x-xx-x xx/02/2501
58 706 : นางสุพรรณี   ฉั่วสกุล 48547 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-8303-0034x-xx-x xx/07/2501
59 707 : นางสัจจา   พิทักษ์คชวงศ์ 129824 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-1020-0117x-xx-x xx/01/2513
60 709 : นางสาวนันทา   ศรีเลิศชลาลัย 29320 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-8399-0007x-xx-x xx/10/2500
61 711 : นางดุษฎี   ศิริกิจวัฒนา 29263 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-1006-0189x-xx-x xx/03/2505
62 712 : นางนันทา   สิทธิอัครพงศ์ 129432 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-8006-0079x-xx-x xx/06/2504
63 713 : นายพิสิฐษ์   เนาว์ไพร 76954 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-8301-0011x-xx-x xx/02/2511
64 715 : นางอุบลมณี   ตั่นเล่ง 29302 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-9201-0076x-xx-x xx/03/2520
65 718 : นางสาวณัฐมนฑ์   ไพศาลกิจสงวน การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-8399-0012x-xx-x xx/04/2520
66 719 : นางเรณุกา   พิชัยรัตน์ 29973 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-8399-0007x-xx-x xx/06/2506
67 720 : นายสุรพัศ   นันทบุตร การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-8204-0014x-xx-x xx/04/2521
68 721 : นายณัฐพงศ์   ประทีป ณ ถลาง การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-8303-0005x-xx-x xx/04/2522
69 722 : นางสาวสุมาภรณ์   ยอแสง การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5-1104-0000x-xx-x xx/09/2524
70 801 : นางปรียากุล   สงวนนาม 29274 ภาษาต่างประเทศ 3-8399-0042x-xx-x xx/11/2492
71 803 : นางเสาวภาค   พุทธรักษา 28869 ภาษาต่างประเทศ 3-8405-0003x-xx-x xx/05/2500
72 804 : นางเสาวรส   เกิดทรัพย์ 52073 ภาษาต่างประเทศ 4-5709-0000x-xx-x xx/04/2503
73 806 : นายประวิตร   พรหมเพ็ญ 29280 ภาษาต่างประเทศ 3-8208-0012x-xx-x xx/01/2494
74 809 : นางสาวทัณฑิกา   เทพศิริอำนวย 119689 ภาษาต่างประเทศ 3-8303-0006x-xx-x xx/03/2509
75 811 : นางกันยา   แสงนาค 29362 ภาษาต่างประเทศ 3-8303-0006x-xx-x xx/09/2511
76 814 : นางสุวรรณา   นึกความหลัง 24236 ภาษาต่างประเทศ 3-8301-0007x-xx-x xx/11/2514
77 815 : นายระพิน   สุดสวาทดิ์ 29258 ภาษาต่างประเทศ 3-8607-0037x-xx-x xx/01/2501
78 816 : นางสาวกังษตา   พิบูลนุรักษ์ 105510 ภาษาต่างประเทศ 3-1199-0023x-xx-x xx/08/2519
79 817 : นางสาวไสว   คะนา ภาษาต่างประเทศ 1-3409-0000x-xx-x xx/02/2527
80 818 : นางชยุดา   วุ่นบัว 29284 ภาษาต่างประเทศ 3-9305-0027x-xx-x xx/06/2521
81 902 : นางอำภา   จันทนู กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-8303-0030x-xx-x xx/01/2522
82 903 : นางสาวจิรภา   ถิรินทรพงศ์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-8303-0023x-xx-x xx/06/2518
83 951 : นายประยูร   หนูคง 3765 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-8303-0002x-xx-x xx
84 952 : นายจรัส   ชูชาติ 3767 ไม่สังกัด 3-8303-0002x-xx-x xx/09/2498
85 953 : นายเจริญ   ทองแก้ว 3768 ไม่สังกัด 3-8303-0007x-xx-x xx
86 954 : นายสุทิน   ภะวัง 3760 ไม่สังกัด 3-8013-0060x-xx-x xx
Create By : ศูนย์ปฏิบัติการ GPA สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ