รายชื่อบุคลากร
โรงเรียนสกลวิสุทธิ   อำเภอ   จังหวัด
xxx รหัส / ชื่อ - สกุล เลขตำแหน่ง กลุ่มสาระ เลขประจำตัวประชาชน วัน เดือน ปีเกิด
1 001 : นายสมชาย   แป้นหนู 35310 ไม่สังกัด 3-1001-0088x-xx-x xx/05/2493
2 101 : นางสาวฤดี   หุ่นสุวรรณ 35318 ภาษาไทย 3-7502-0030x-xx-x xx/10/2494
3 102 : นางสุที   เทียมสมชาติ 25701 ภาษาไทย 3-8008-0082x-xx-x xx/12/2502
4 201 : นายนิคม   แท่นทรัพย์ 35335 คณิตศาสตร์ 3-7501-0062x-xx-x xx/07/2501
5 301 : นางอรชร   ขมประเสริฐ 35347 วิทยาศาสตร์ 5-7502-9900x-xx-x xx/09/2499
6 302 : นายอร่าม   ขมประเสริฐ 35319 วิทยาศาสตร์ 3-7502-0012x-xx-x xx/01/2492
7 401 : นางปนัดดา   ชุ่มชูจันทร์ 35340 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-7599-0000x-xx-x xx/08/2496
8 402 : นางสาวประนอม   กอสนาน 35324 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-7502-0015x-xx-x xx/11/2493
9 501 : นายโสภณ   อร่ามฉาย 35334 สุขศึกษาและพลศึกษา 3-1024-0023x-xx-x xx/05/2495
10 601 : นายเสวก   ใจชื้น 35338 ศิลปะ 3-7599-0034x-xx-x xx/04/2496
11 701 : นายกำพล   อิ่มสุทธิ์ 31368 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-7502-0037x-xx-x xx/02/2502
12 702 : นางมันทนา   ธุระพันธุ์ 35343 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-7502-0034x-xx-x xx/05/2496
13 703 : นางศรีรัตนา   พวงมณี 35345 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-7401-0033x-xx-x xx/07/2495
14 704 : นายสำเริง   การูจี 125175 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-1411-0016x-xx-x xx/08/2497
15 801 : นายประสิทธิ์   ใจศรี 35333 ภาษาต่างประเทศ 3-1001-0035x-xx-x xx/03/2498
16 802 : นางมะลิวัลย์   ใจศรี 35346 ภาษาต่างประเทศ 3-7502-0015x-xx-x xx/05/2501
Create By : ศูนย์ปฏิบัติการ GPA สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ