รายชื่อบุคลากร
โรงเรียนโพธิทอง   อำเภอ   จังหวัด
xxx รหัส / ชื่อ - สกุล เลขตำแหน่ง กลุ่มสาระ เลขประจำตัวประชาชน วัน เดือน ปีเกิด
1 001 : นายประสงค์   กลัดแก้ว 41954 ไม่สังกัด 3-1506-0031x-xx-x xx/01/2495
2 003 : นายเรืองศิลป์   หลวงวงษ์ 41956 ไม่สังกัด 3-3017-0066x-xx-x xx/02/2501
3 004 : นายบุญสม   มากสินธุ์ 41957 ไม่สังกัด 3-1502-0004x-xx-x xx/07/2499
4 005 : นางสำเนา   คำเขื่อน 42009 ไม่สังกัด 3-1506-0038x-xx-x xx/11/2507
5 101 : นางสุมาลี   ทรัพย์เจริญ 41986 ภาษาไทย 3-1502-0016x-xx-x xx/08/2496
6 102 : นางเกสร   พูลประเสริฐ 41991 ภาษาไทย 3-1005-0133x-xx-x xx/02/2495
7 103 : นางสุกัญญา   จันทนา 38251 ภาษาไทย 3-1801-0031x-xx-x xx/11/2501
8 104 : นางสาวธนพรรณ   เขมะชิต 42022 ภาษาไทย 3-1501-0005x-xx-x xx/12/2501
9 106 : นางรุจี   โกสยะมาศ 41941 ภาษาไทย 3-1504-0020x-xx-x xx/05/2500
10 107 : นางอารีวรรณ   ทองคำมาก 41969 ภาษาไทย 3-1501-0033x-xx-x xx/06/2513
11 201 : นางกิตติยา   ผลแย้ม 42019 คณิตศาสตร์ 3-1504-0000x-xx-x xx/05/2500
12 202 : นายเปลื้อง   มาศรัตน์ 41999 คณิตศาสตร์ 3-1499-0023x-xx-x xx/10/2492
13 203 : นายวรานนท์   สมบุญ 41967 คณิตศาสตร์ 3-1504-0005x-xx-x xx/02/2494
14 204 : นายสมบูรณ์   เปาอินทร์ 41973 คณิตศาสตร์ 3-1506-0025x-xx-x xx/05/2496
15 205 : นางอมรรรัตน์   ชื่นทิพย์ 41976 คณิตศาสตร์ 3-1504-0018x-xx-x xx/12/2503
16 206 : นางเบญจลักษณ์   ศรีสังข์ 41974 คณิตศาสตร์ 3-1502-0013x-xx-x xx/07/2518
17 207 : นางสาวจิรวัฒน์   มีลักษณะ 42025 คณิตศาสตร์ 3-1504-0002x-xx-x xx/05/2521
18 301 : นางรัชกร   ผดุงศิลป์ 42015 วิทยาศาสตร์ 3-1502-0010x-xx-x xx/02/2497
19 302 : นางพัฒนา   ด้วงชนะ 41979 วิทยาศาสตร์ 3-1504-0005x-xx-x xx/06/2496
20 303 : นางอรุณี   สว่างแสง 41994 วิทยาศาสตร์ 3-1504-0018x-xx-x xx/08/2494
21 304 : นายสุริยะ   ด้วงชนะ 42018 วิทยาศาสตร์ 3-1504-0005x-xx-x xx/06/2497
22 306 : นางสาวจริยา   จันทร์หอม 42169 วิทยาศาสตร์ 3-1504-0008x-xx-x xx/03/2510
23 307 : นางพรพักตร์   ถนอมเขต 117514 วิทยาศาสตร์ 3-7602-0025x-xx-x xx/11/2506
24 308 : นายถนอม   เปลี่ยนทอง 41971 วิทยาศาสตร์ 3-1603-0095x-xx-x xx/06/2506
25 309 : นายสุวัฒน์   แดงประยูร 110178 วิทยาศาสตร์ 3-1502-0009x-xx-x xx/05/2507
26 310 : นางสุภัทรา   เจียรนันท์ 134401 วิทยาศาสตร์ 3-1504-0034x-xx-x xx/02/2514
27 311 : นางสาววรรณนภา   ย้วนบุญหลิม 621(ส) วิทยาศาสตร์ 1-4099-0010x-xx-x xx/04/2528
28 401 : นางนภาดา   รวมสุวรรณ 41980 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-3605-0025x-xx-x xx/11/2501
29 402 : นางนิรมล   จำลอง 42008 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-1005-0426x-xx-x xx/05/2499
30 403 : นางอุบล   เปลี่ยนทอง 41988 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-1504-0019x-xx-x xx/05/2503
31 404 : นายสมชาย   มีสุวรรณ 125973 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-1501-0018x-xx-x xx/06/2509
32 406 : นางปราณีต   ชงกรานต์ทอง 130714 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-1504-0015x-xx-x xx/11/2500
33 407 : นางสาวปัญจรัตน์   ชักนำ 6251 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5-1504-9900x-xx-x xx/06/2493
34 408 : นางสิริรัศม์   เสนาพันธ์ 120371 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-1415-0019x-xx-x xx/01/2508
35 409 : นายสุวัฒน์   รวมสุวรรณ 41962 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-1199-0011x-xx-x xx/12/2500
36 501 : นายถวัลย์   ศรีรักษาวงษ์ 7243 สุขศึกษาและพลศึกษา 3-1504-0038x-xx-x xx/04/2498
37 502 : นายเสน่ห์   พรายรักษา 14096 สุขศึกษาและพลศึกษา 3-1504-0023x-xx-x xx/10/2498
38 503 : นายอับดุลกานี   ทองท้วม 70386 สุขศึกษาและพลศึกษา 3-7204-0050x-xx-x xx/04/2498
39 504 : ว่าที่ร้อยตรีชาติชาย   บุญฉ่ำ 16906 สุขศึกษาและพลศึกษา 5-1307-9900x-xx-x xx/01/2501
40 601 : นายปราโมทย์   ทองคำมาก 3756 ศิลปะ 3-1504-0013x-xx-x xx/08/2512
41 602 : นายประคุณ   พูลประเสริฐ 41824 ศิลปะ 5-1405-0001x-xx-x xx/01/2496
42 651 : นางสาวอุทุมพร   มีเนตร์ 999999 ศิลปะ 1-1599-0000x-xx-x xx/09/2527
43 701 : นายสุเทพ   กรอบเพ็ชร 41964 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-1606-0012x-xx-x xx/06/2505
44 703 : นางอาภา   ม่วงอำพล 42011 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-1504-0018x-xx-x xx/10/2496
45 704 : นางเรวดี   ผูกเกษร 57500 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5-1504-9900x-xx-x xx/01/2504
46 705 : นางจำปี   พงษ์ชุบ 42421 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-1005-0152x-xx-x xx/02/2500
47 706 : นางสาวน้ำฝน   ทองคำ 132285 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-1506-0012x-xx-x xx/03/2515
48 707 : นางกฤติกา   เปาอินทร์ 42012 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-1997-0010x-xx-x xx/05/2500
49 709 : นางจงถนอม   แสวงนิล 41990 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-2602-0016x-xx-x xx/03/2501
50 801 : นางนิรมล   รสิกวรรณ 42020 ภาษาต่างประเทศ 3-1506-0048x-xx-x xx/03/2498
51 802 : นางสมพิศ   แดงประยูร 41975 ภาษาต่างประเทศ 3-1002-0213x-xx-x xx/04/2509
52 803 : นางมุกดา   มีลักษณะ 42026 ภาษาต่างประเทศ 3-1504-0018x-xx-x xx/10/2498
53 804 : นางเบญจา   บุญฤทธิ์ 42016 ภาษาต่างประเทศ 3-1504-0020x-xx-x xx/12/2500
54 805 : นางสุรีย์   แสงนาค 41989 ภาษาต่างประเทศ 3-1002-0070x-xx-x xx/09/2502
55 806 : นางสกุลดี   คุณโทถม 42029 ภาษาต่างประเทศ 3-1504-0007x-xx-x xx/01/2503
56 807 : นางสาวนภัทร   วงษ์สาหร่าย 107933 ภาษาต่างประเทศ 3-1504-0054x-xx-x xx/09/2508
57 901 : นางสาวปราณีต   บุญเรืองรัตน์ 41998 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 4-1599-0000x-xx-x xx/07/2504
58 902 : นางสุพรรณี   อินมะณี 58834 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-1504-0017x-xx-x xx/08/2503
59 903 : นางผาสุก   กรอบเพ็ชร 42024 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-1504-0007x-xx-x xx/01/2503
60 904 : นางศรีอนงค์   ลิ้มสมบูรณ์ ว.70 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-1403-0000x-xx-x xx/08/2512
61 951 : นายวิชัย   ดอกเทียน 13711 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-1504-0020x-xx-x xx/01/2502
62 952 : นายมนูญ   ทิมเมือง 5471 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-1504-0020x-xx-x xx/06/2503
63 953 : นางอรุณ   ทัดเทียม 5474 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-1504-0055x-xx-x xx/02/2494
64 954 : นายปรีชา   เจริญสุข 5469 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-1005-0063x-xx-x xx/05/2504
65 955 : นายบัญชา   ช่องสาร 5470 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-1504-0033x-xx-x xx/12/2512
66 956 : นายพยอม   เด่นดวง 5468 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-1504-0034x-xx-x xx/07/2503
67 957 : นายสำลี   บุญทด 5467 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-1504-0019x-xx-x xx/09/2508
68 958 : นายชาตรี   ดีวิญญา 5475 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-1504-0019x-xx-x xx/10/2594
Create By : ศูนย์ปฏิบัติการ GPA สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ