รายชื่อบุคลากร
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม   อำเภอ   จังหวัด
xxx รหัส / ชื่อ - สกุล เลขตำแหน่ง กลุ่มสาระ เลขประจำตัวประชาชน วัน เดือน ปีเกิด
1 001 : นายวัฒนพงศ์   เสมา 39912 ไม่สังกัด 3-1911-0016x-xx-x xx/07/2498
2 002 : นายประพันธ์   จีนปรุ 40533 ไม่สังกัด 3-1999-0000x-xx-x xx/11/2493
3 003 : นายวิวัฒน์   พรหมมุนินทร์ 39916 ไม่สังกัด 5-1909-9900x-xx-x xx/12/2498
4 004 : นายสมบัติ   บ่อสมบัติ 39913 ไม่สังกัด 3-1997-0000x-xx-x xx/09/2499
5 005 : นายประทีป   สกุลเพทายเลิศ 12313 ไม่สังกัด 3-1901-0032x-xx-x xx/10/2500
6 101 : นายวิชิต   จิตไมตรี ภาษาไทย 3-1999-0000x-xx-x xx/07/2488
7 102 : นางสาวดวงจันทร์   อินทร ภาษาไทย 3-1999-0001x-xx-x xx/05/2491
8 103 : นางนิกูล   ดำรงกิตติกุล 39940 ภาษาไทย 3-1999-0000x-xx-x xx/05/2494
9 105 : นางสาวพุดซ้อน   บรรพสุทธิ์ 40055 ภาษาไทย 3-1198-0005x-xx-x xx/03/2491
10 106 : นางสาลี่   วรรลยางกูร 40078 ภาษาไทย 3-1910-0021x-xx-x xx/03/2502
11 107 : นางจารุวรรณ   กิ่งแก้ว 40390 ภาษาไทย 3-1999-0013x-xx-x xx/09/2494
12 108 : นางชญานิษฐ์   ภู่เจริญ 39970 ภาษาไทย 3-1999-0006x-xx-x xx/05/2498
13 109 : นางสุดาภรณ์   จุลวรรณ 39963 ภาษาไทย 3-1910-0005x-xx-x xx/12/2498
14 110 : นางสาวศิริรัตน์   วิชาช่าง 39925 ภาษาไทย 3-1906-0002x-xx-x xx/07/2499
15 111 : นางสมศรี   มณีน้อย 39953 ภาษาไทย 3-1999-0040x-xx-x xx/04/2491
16 112 : นางรวิอร   งามเลิศ 13115 ภาษาไทย 5-1101-9904x-xx-x xx/01/2507
17 113 : นางอุไร   ควบคุม 40870 ภาษาไทย 3-1906-0007x-xx-x xx/03/2500
18 114 : นางเพ็ญศรี   คงสืบ 40071 ภาษาไทย 3-1022-0008x-xx-x xx/08/2501
19 115 : นางจิรพรรณ   ดีพลงาม 39943 ภาษาไทย 3-4511-0053x-xx-x xx/02/2497
20 151 : นางสาววรา   ชาภูคำ ภาษาไทย 3-4714-0014x-xx-x xx/07/2520
21 201 : นายสุรสิทธิ์   ดำรงกิตติกุล 39998 คณิตศาสตร์ 5-1999-9900x-xx-x xx/09/2491
22 202 : นายประจักษ์   บุญเพิ่ม 40035 คณิตศาสตร์ 3-1903-0022x-xx-x xx/05/2501
23 203 : นายณัทธพร   ภู่ทอง 40099 คณิตศาสตร์ 3-1006-0230x-xx-x xx/04/2492
24 204 : นายบุญเกื้อ   แสงฤดี 40108 คณิตศาสตร์ 3-5603-0005x-xx-x xx/03/2497
25 205 : นายประเสริฐ   กวางทอง 107296 คณิตศาสตร์ 3-1902-0035x-xx-x xx/10/2502
26 208 : นางสาวจินตนา   ซึ้งจิตตวิสุทธิ 39982 คณิตศาสตร์ 3-1999-0039x-xx-x xx/12/2494
27 209 : นางสาวสมหมาย   วิลาวรรณ์ 39995 คณิตศาสตร์ 3-1903-0029x-xx-x xx/07/2501
28 210 : นางรัตนา   ศิริกมลทิพย์ 39923 คณิตศาสตร์ 3-1909-0049x-xx-x xx/11/2504
29 211 : นางรัชนี   โฉมงาม 102678 คณิตศาสตร์ 3-2499-0029x-xx-x xx/12/2498
30 212 : นางศรีสุรางค์   หนูทอง 39964 คณิตศาสตร์ 3-1997-0005x-xx-x xx/07/2503
31 213 : นางสาวพรทิพย์   พงษ์ภักดี 39946 คณิตศาสตร์ 3-1999-0049x-xx-x xx/09/2495
32 215 : นางดวงพร   ชาลีรัตน์ 40018 คณิตศาสตร์ 3-1906-0011x-xx-x xx/08/2502
33 216 : นางสุกัญญา   ดีทองหลาง 133607 คณิตศาสตร์ 3-3099-0147x-xx-x xx/06/2505
34 217 : นางชนิดา   โล่เงิน 40120 คณิตศาสตร์ 3-1999-0002x-xx-x xx/08/2500
35 218 : นางบุญปรุง   เค้าศรีวงษ์ 78165 คณิตศาสตร์ 3-1901-0041x-xx-x xx/01/2503
36 222 : นางอุบล   สุพรรณพงศ์ 39959 คณิตศาสตร์ 3-1999-0035x-xx-x xx/07/2495
37 223 : นางจารุณี   สีหนาท 40712 คณิตศาสตร์ 3-6703-0111x-xx-x xx/05/2504
38 224 : นางเยาวเรศ   จันทร์กระจ่าง 40073 คณิตศาสตร์ 3-1999-0010x-xx-x xx/06/2505
39 225 : นางสาวเปรมฤดี   เปรมพงษ์ 077(ส) คณิตศาสตร์ 1-1601-0002x-xx-x xx/05/2527
40 301 : นางสาวจันทร์เพ็ญ   ชื่นสวัสดิ์ วิทยาศาสตร์ 3-1910-0016x-xx-x xx/09/2490
41 304 : นายวิชพล   กัลยพฤกษ์ 40062 วิทยาศาสตร์ 3-1901-0041x-xx-x xx/02/2499
42 305 : นายพิจิตต์   ยมหล้า 40080 วิทยาศาสตร์ 3-4099-0084x-xx-x xx/06/2504
43 306 : นางสาวจุไร   ดำรงพงษ์ 39980 วิทยาศาสตร์ 3-1999-0033x-xx-x xx/10/2493
44 308 : นางสาวสุภาพ   แจ่มปัญญา 39993 วิทยาศาสตร์ 3-1999-0020x-xx-x xx/04/2496
45 309 : นางสุดารัตน์   พึ่งตน 39994 วิทยาศาสตร์ 3-1022-0112x-xx-x xx/11/2495
46 311 : นางสาวชนะขนิษฐ   สุรมิตรไมตรี 39952 วิทยาศาสตร์ 3-1999-0014x-xx-x xx/11/2502
47 312 : นางวิลาสิณี   เลิศสุธรรม 40726 วิทยาศาสตร์ 3-1999-0030x-xx-x xx/11/2503
48 313 : นางทัศน์นันท์   กิตติวรรธโนทัย 84259 วิทยาศาสตร์ 3-1016-0074x-xx-x xx/07/2500
49 315 : นางกันยา   คงลำพูน 112765 วิทยาศาสตร์ 3-9001-0006x-xx-x xx/05/2502
50 316 : นางสุนันทา   ยมหล้า 39996 วิทยาศาสตร์ 3-1910-0019x-xx-x xx/03/2514
51 317 : นางสาวเกษมศรี   ประทับศักดิ์ 40005 วิทยาศาสตร์ 3-1999-0000x-xx-x xx/08/2502
52 318 : นางสุนี   ฉ่ำรักษ์สินธุ์ 41656 วิทยาศาสตร์ 3-1599-0000x-xx-x xx/12/2498
53 320 : นายธนพนธ์   จุนขุนทด 854 วิทยาศาสตร์ 3-3008-0077x-xx-x xx/08/2503
54 321 : นายชาญ   อนันทยานนท์ 40213 วิทยาศาสตร์ 3-1999-0012x-xx-x xx/09/2497
55 322 : นางสมพร   สะอาดตา 40546 วิทยาศาสตร์ 3-1999-0017x-xx-x xx/08/2500
56 324 : นางวันเพ็ญ   หิงห้อยทอง 104848 วิทยาศาสตร์ 3-1999-0045x-xx-x xx/06/2499
57 325 : นางกัญจนา   บุญประสิทธิ์ 37863 วิทยาศาสตร์ 3-1899-0006x-xx-x xx/10/2495
58 326 : นางสาวปวีณา   ชีพพานิช 39968 วิทยาศาสตร์ 3-1998-0010x-xx-x xx/09/2514
59 351 : นางสาวจริยา   เข็มพงษ์ วิทยาศาสตร์ 3-1904-0028x-xx-x xx/09/2526
60 401 : นายอานนท์   นะราแสง 36866 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-1014-0175x-xx-x xx/05/2494
61 402 : นายบรรจง   แสงเขียว 40015 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-1999-0000x-xx-x xx/03/2494
62 403 : นายสมรัตน์   ชาลีรัตน์ 40022 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-1905-0003x-xx-x xx/01/2496
63 404 : นายพิชัย   เปรมปรี 40010 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-1999-0035x-xx-x xx/04/2494
64 405 : นางประณอม   ยุวะสุต 39919 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-1999-0035x-xx-x xx/07/2493
65 407 : นางศิวนาถ   วิถีธรรม 40017 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-1906-0030x-xx-x xx/01/2495
66 408 : นางสาวควรคิด   เหมวัฒน์ 40028 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-1903-0017x-xx-x xx/10/2492
67 411 : นางกัญจณานันท์   อัมรานนท์ 39921 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-1909-0019x-xx-x xx/04/2501
68 412 : นางศศิธร   ฤาชา 71714 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-4599-0021x-xx-x xx/04/2494
69 413 : นางสุนี   เกริกกุลธร 39957 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-4599-0003x-xx-x xx/09/2495
70 414 : นางสุนันทา   พุ่มไม้ทอง 32966 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-1999-0018x-xx-x xx/06/2498
71 416 : นางณัฐชา   คำภู 40109 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-1904-0029x-xx-x xx/05/2500
72 419 : นายมานิต   ศิริประจักษ์ 40016 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-1999-0028x-xx-x xx/03/2497
73 420 : นางรัชติการ์   ศรีประเสริฐ 39979 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-1910-0012x-xx-x xx/10/2502
74 501 : นายสมพร   สง่าเพ็ชร์ 40030 สุขศึกษาและพลศึกษา 3-1199-0040x-xx-x xx/01/2499
75 502 : นายวิเชียร   ศรีโมรา 40008 สุขศึกษาและพลศึกษา 3-1910-0001x-xx-x xx/04/2492
76 503 : นายวีระพงษ์   ศุภศิริ 40032 สุขศึกษาและพลศึกษา 3-1999-0001x-xx-x xx/11/2491
77 504 : นายเอกพจน์   ศุภศิริ 40044 สุขศึกษาและพลศึกษา 3-1999-0027x-xx-x xx/02/2494
78 505 : นายอำนาจ   โรจน์ประทักษ์ 40060 สุขศึกษาและพลศึกษา 3-3099-0129x-xx-x xx/02/2500
79 506 : นายสมเกียรติ   สังข์เงิน 40635 สุขศึกษาและพลศึกษา 3-1910-0000x-xx-x xx/05/2500
80 507 : นายสถิตย์พงษ์   สีหนาท 40053 สุขศึกษาและพลศึกษา 3-1497-0007x-xx-x xx/08/2497
81 508 : นางจงรัก   อาจหาญ 40059 สุขศึกษาและพลศึกษา 3-1910-0018x-xx-x xx/03/2506
82 509 : นางธัญญภรณ์   พงษ์ไพโรจน์ 40085 สุขศึกษาและพลศึกษา 3-6501-0105x-xx-x xx/09/2497
83 511 : นายธงชัย   ปองเกษม 39992 สุขศึกษาและพลศึกษา 3-1999-0041x-xx-x xx/03/2492
84 512 : นางสาววารี   ไผ่นาค 40072 สุขศึกษาและพลศึกษา 3-1002-0132x-xx-x xx/12/2494
85 513 : นางนันท์นภัส   ฤกษ์ไชโย 127461 สุขศึกษาและพลศึกษา 3-1999-0021x-xx-x xx/01/2508
86 601 : นายสมศักดิ์   ต่วนเอี่ยม 40079 ศิลปะ 3-1022-0153x-xx-x xx/04/2504
87 602 : นางดวงเทียน   พงษ์พิสิษฐ 39984 ศิลปะ 3-1901-0006x-xx-x xx/01/2492
88 604 : นายอนันต์   เทียนคำศรี 39956 ศิลปะ 3-1909-0035x-xx-x xx/08/2497
89 651 : นายเอกนรินทร์   ชั่งจัตตุรัตน์ ศิลปะ 1-3098-0002x-xx-x xx/02/2527
90 652 : ว่าที่ร้อยตรีคงเดช   ขุนทอง ศิลปะ 3-1902-0048x-xx-x xx/05/2524
91 701 : นายวิสุทธิ์   นุใหม่ 39969 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5-4099-0001x-xx-x xx/07/2503
92 702 : นายทวี   ทานะมัย 40047 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-1901-0033x-xx-x xx/03/2496
93 703 : นายสุทธิ   ดีแสน 40069 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-1910-0003x-xx-x xx/05/2495
94 704 : นายสมชาย   โกจารศรี 40058 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-1998-0008x-xx-x xx/03/2497
95 705 : นายจะเด็จ   นันทจิตร 40050 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-7205-0058x-xx-x xx/06/2500
96 706 : นายวิษณุ   จันทร์กระจ่าง 40051 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-1906-0024x-xx-x xx/12/2502
97 708 : นายชัยศักดิ์   ตรีวิมล 40033 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-1909-0034x-xx-x xx/12/2494
98 710 : นายวันเชาว์   จันทร์ผล 40006 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-1999-0021x-xx-x xx/09/2493
99 711 : นายสมหวัง   หวังทวีสุขกมล 40064 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-1999-0007x-xx-x xx/10/2496
100 712 : นายไพศาล   ผ่องเจริญ 40052 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-1999-0024x-xx-x xx/05/2498
101 713 : นายสุรชัย   มีกลิ่นหอม 40039 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-1999-0001x-xx-x xx/07/2498
102 714 : นายโสภณ   วงศ์พิริยะวาทิน 40023 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-1402-0016x-xx-x xx/07/2502
103 715 : นายวิระบูรณ์   ไพรสารี 40075 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-1902-0050x-xx-x xx/10/2501
104 717 : นางอัฏฐศรี   ดิษฐาน 39988 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-1999-0009x-xx-x xx/07/2501
105 718 : นางศุภลักษณ์   เอิบกมล 40303 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-1901-0002x-xx-x xx/07/2500
106 719 : นางสิรินันท์   น่วมศาลา 40420 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4-7208-0000x-xx-x xx/11/2499
107 721 : นางกาญจนา   ต่วนเอี่ยม 40067 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-1905-0008x-xx-x xx/11/2502
108 722 : นางมยุรี   อ่อนพร้อม 47164 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-5399-0013x-xx-x xx/04/2504
109 723 : นายยงยุทธ   ชมไชย 80418 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-3299-0013x-xx-x xx/08/2501
110 727 : นางอาภาธร   กำลังเจริญ 11484 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-1601-0044x-xx-x xx/09/2516
111 751 : นายเอกรัตน์   ชินบุตร การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-1606-0043x-xx-x xx/09/2526
112 752 : นางนภสร   จำปาเรือง การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-3097-0005x-xx-x xx/01/2516
113 753 : นายธนาศักดิ์   อิสระไพบูลย์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4-1206-0001x-xx-x xx/06/2525
114 754 : นางสาวลัคนา   สมนวนตาด การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-1910-0007x-xx-x xx/05/2521
115 801 : นางสาวเพ็ญขวัญ   คันธาวัฒน์ 40049 ภาษาต่างประเทศ 3-1999-0005x-xx-x xx/07/2499
116 803 : นายบำรุงเกียรติ   เชาวทัต 39989 ภาษาต่างประเทศ 3-1999-0021x-xx-x xx/05/2494
117 804 : นายนิทัศน์   มาโต 40025 ภาษาต่างประเทศ 3-1999-0024x-xx-x xx/12/2496
118 805 : นายโกศล   เกิดสมบุญ 40027 ภาษาต่างประเทศ 3-1909-0013x-xx-x xx/01/2496
119 806 : นายสุวัฒน์   จำเพียร 40056 ภาษาต่างประเทศ 3-2501-0058x-xx-x xx/02/2497
120 808 : นางบังอร   ไม้ประดิษฐ์ 39955 ภาษาต่างประเทศ 3-1999-0024x-xx-x xx/03/2493
121 809 : นางชลลดา   พันธุ์อนุกูล 39937 ภาษาต่างประเทศ 3-1999-0035x-xx-x xx/05/2493
122 810 : นางชูศรี   สินะสนธิ 39948 ภาษาต่างประเทศ 3-1999-0045x-xx-x xx/11/2493
123 811 : นางสุธิดา   วรคำแหง 40024 ภาษาต่างประเทศ 3-1910-0016x-xx-x xx/12/2496
124 812 : นางสาวจำลอง   จีรจิตต์ 40043 ภาษาต่างประเทศ 3-1999-0024x-xx-x xx/01/2493
125 814 : นางพัฒนา   หน่ายมี 40001 ภาษาต่างประเทศ 3-1999-0005x-xx-x xx/04/2503
126 815 : นางกุลนรี   แสงฤดี 53352 ภาษาต่างประเทศ 3-5603-0005x-xx-x xx/07/2496
127 816 : นางน้ำทิพย์   คำมุงคุล 39961 ภาษาต่างประเทศ 3-1999-0018x-xx-x xx/05/2496
128 817 : นางสมพิศ   สง่าเพ็ชร์ 40343 ภาษาต่างประเทศ 3-1001-0051x-xx-x xx/09/2494
129 819 : นางราตรี   บูรณสันติ 39999 ภาษาต่างประเทศ 3-2404-0005x-xx-x xx/07/2506
130 821 : นางมิ่งขวัญ   จุนขุนทด 129947 ภาษาต่างประเทศ 3-1999-0001x-xx-x xx/08/2499
131 825 : นางสุภาพร   ภัทรโยธิน 40104 ภาษาต่างประเทศ 3-1017-0039x-xx-x xx/08/2509
132 853 : นางสาววาสนา   สิงห์เถื่อน ภาษาต่างประเทศ 1-1909-0001x-xx-x xx/09/2527
133 854 : นางสาวทองเกิน   สสิวงศ์ ภาษาต่างประเทศ 3-2001-0122x-xx-x xx/03/2487
134 855 : นางสาวขจี   บัวบ่าย ภาษาต่างประเทศ 3-1999-0027x-xx-x xx/11/2523
135 901 : นางสาวอภิญญาณ   เสือคง 40036 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-1906-0003x-xx-x xx/11/2504
136 903 : นางชนาพร   วทัญญู 6854 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-1601-9000x-xx-x xx/05/2504
137 904 : นางสาวจริยา   พรหมรักษา 40040 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 5-4205-0000x-xx-x xx/03/2508
138 905 : นายอุดม   ฉันทกุล 40061 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-1910-0005x-xx-x xx/01/2498
139 906 : นางรัตนา   มั่นครุฑ 40037 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-1999-0001x-xx-x xx/01/2497
140 907 : นางนวลใย   เชื้อบุญจันทร์ 40423 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-1903-0007x-xx-x xx/03/2501
141 912 : นางทัศนีย์   บูรณมานัส 39986 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-1901-0024x-xx-x xx/06/2504
142 914 : นางสาวกาญจนา   สมนิยมไชย 39962 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-1999-0013x-xx-x xx/12/2497
143 951 : นางกฤษณา   จูพาณิชย์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-2603-0007x-xx-x xx/08/2507
Create By : ศูนย์ปฏิบัติการ GPA สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ