รายชื่อบุคลากร
โรงเรียนนครไทย   อำเภอ   จังหวัด
xxx รหัส / ชื่อ - สกุล เลขตำแหน่ง กลุ่มสาระ เลขประจำตัวประชาชน วัน เดือน ปีเกิด
1 001 : นางศศิธร   ศรีวิเชียร 43245 ไม่สังกัด 3-6502-0050x-xx-x xx/10/2492
2 002 : นางวรารัตน์   เกษประสิทธิ์ 43256 ไม่สังกัด 3-6502-0032x-xx-x xx/10/2501
3 003 : นางสมศรี   พานระลึก 43247 ไม่สังกัด 5-6502-9001x-xx-x xx/09/2452
4 004 : นายสมชาย   สีขำ 43246 ไม่สังกัด 3-6502-0018x-xx-x xx/08/2498
5 005 : นายทศพล   จิตต์ใส ไม่สังกัด --x-xx-x xx
6 101 : นางบุญมา   แก้วบัวรมย์ 43264 ภาษาไทย 3-6501-0100x-xx-x xx/01/2498
7 102 : นางสาววนิภา   เมืองพระฝาง 43318 ภาษาไทย 3-6502-0036x-xx-x xx/03/2498
8 103 : นางสุมาลี   พุ่มบานเย็น 43252 ภาษาไทย 5-6502-0002x-xx-x xx/01/2511
9 105 : นางเบญจมาส   ภูมิถาวร 43269 ภาษาไทย 3-6502-0039x-xx-x xx/08/2511
10 151 : นางพจนารถ   สุวรรณ 350401 ภาษาไทย 3-6505-0020x-xx-x xx/06/2501
11 152 : นางเรณู   ทองสอาด 480409 ภาษาไทย 3-6507-0018x-xx-x xx/07/2521
12 153 : นางปริญดา   อ่อนด้วง 500421 ภาษาไทย 3-6502-0006x-xx-x xx/05/2526
13 154 : นางสาวรุจิรา   ชมมี ภาษาไทย 3-6502-0038x-xx-x xx/01/2525
14 201 : นายจำนงค์   เพิ่มพิพัฒน์ 130027 คณิตศาสตร์ 3-6099-0076x-xx-x xx/10/2495
15 202 : นางจินดา   จันทร์มีเทศ 43260 คณิตศาสตร์ 3-6599-0038x-xx-x xx/12/2492
16 203 : นางอุษณีย์   นววรวงศ์สกุล 47543 คณิตศาสตร์ 3-6798-0013x-xx-x xx/04/2496
17 204 : นายพิศพจน์   ศรีสกุล 43294 คณิตศาสตร์ 5-6502-9000x-xx-x xx/11/2497
18 205 : นางสาวแสงดาว   ประจวบแสง 43299 คณิตศาสตร์ 3-6599-0019x-xx-x xx/11/2499
19 206 : นางยุพิน   คันธาวัตร์ 43297 คณิตศาสตร์ 3-6507-0010x-xx-x xx/03/2501
20 207 : นางสาวผกาชาติ   รักผกาวงศ์ 11350 คณิตศาสตร์ 3-6599-0058x-xx-x xx/10/2521
21 251 : นางสาวปัฐมาภรณ์   ก้อนทอง 480418 คณิตศาสตร์ 3-6604-0009x-xx-x xx/12/2525
22 252 : นางสาวศิริรัตน์   เมืองหลวงหน่าย 480413 คณิตศาสตร์ 3-6502-0061x-xx-x xx/05/2526
23 301 : นางวาสนา   แสงศิริ 43259 วิทยาศาสตร์ 3-6502-0060x-xx-x xx/12/2494
24 302 : นางอัปสร   วงษ์ลา 43253 วิทยาศาสตร์ 3-6502-0036x-xx-x xx/10/2495
25 303 : นายประวิทย์   ฟักทอง 130028 วิทยาศาสตร์ 3-1202-0049x-xx-x xx/10/2504
26 305 : นางนงนุช   กันแย้ม 108946 วิทยาศาสตร์ 3-6502-0034x-xx-x xx/11/2529
27 307 : นางลัดดา   กลิ่นขำ 43306 วิทยาศาสตร์ 3-6509-0036x-xx-x xx/10/2511
28 308 : นางประดัด   ชมมี 123803 วิทยาศาสตร์ 5-6502-9000x-xx-x xx/02/2514
29 309 : นางสาวกรกช   เลื่อมใส 43672 วิทยาศาสตร์ 3-6502-0036x-xx-x xx/01/2514
30 310 : นางคำเพียร   มุณี 133638 วิทยาศาสตร์ 3-6502-0016x-xx-x xx/10/2515
31 311 : นางอนุกูล   แก้วบัวรมย์ 133637 วิทยาศาสตร์ 3-6502-0046x-xx-x xx/04/2516
32 312 : นางสาวกานต์รวี   ศรีทอง 121857 วิทยาศาสตร์ 3-6502-0034x-xx-x xx/04/2518
33 313 : นางประภาพรรณ   คำรังษี 18827 วิทยาศาสตร์ 3-6502-0008x-xx-x xx
34 314 : นางผุสดี   ฟักทอง วิทยาศาสตร์ --x-xx-x xx
35 401 : นางสุภาพรรณ   วงศ์สมบัติ 43273 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-6508-0070x-xx-x xx/03/2505
36 402 : นายวัฒนาพงษ์   ทองคำพงษ์ 43283 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-6502-0050x-xx-x xx/07/2494
37 403 : นายวิโรจน์   คันธาวัตร์ 112045 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5-6502-9000x-xx-x xx/03/2496
38 404 : นายวัลลภ   เกษประสิทธิ์ 43276 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-6502-0036x-xx-x xx/12/2501
39 405 : นายนคร   พูลโห้ 127643 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-6698-0018x-xx-x xx/07/2504
40 406 : นางอมรรัตน์   เสนีย์วงค์ ณ อยุธยา 111498 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-6502-0035x-xx-x xx/09/2504
41 407 : นายสมชาย   พุ่มบานเย็น 114645 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-1013-0004x-xx-x xx/02/2505
42 408 : นางสาวลักขณา   สุขรัตนปรีชา 117734 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-6501-0115x-xx-x xx/03/2511
43 451 : นายมานะ   กองเงิน 460404 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-6502-0026x-xx-x xx/02/2513
44 452 : นางนาวรัตน์   พิมพ์เครือสี 390402 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-6502-0032x-xx-x xx/02/2514
45 453 : นายนิยม   ผามชา 460405 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-6703-0056x-xx-x xx/02/2513
46 501 : นายชอบ   หนูกล่ำ 61477 สุขศึกษาและพลศึกษา 3-6508-0000x-xx-x xx/07/2505
47 502 : นายสมยศ   สัมมาวรรณ 43298 สุขศึกษาและพลศึกษา 5-1406-0000x-xx-x xx/01/2503
48 503 : นางกาญจนา   กัณฑษา 43295 สุขศึกษาและพลศึกษา 3-6599-0018x-xx-x xx/05/2507
49 551 : นายวีระยุทธ   รอดสุข 480417 สุขศึกษาและพลศึกษา 3-6508-0091x-xx-x xx/12/2524
50 601 : นางสาววลีรัตน์   สิทธิโชค 117729 ศิลปะ 3-1506-0061x-xx-x xx/09/2507
51 602 : นายสุธีรพันธ์   ไกรโชค 47376 ศิลปะ 3-6599-0028x-xx-x xx/01/2504
52 603 : นายพรชัย   เป้รอด 43303 ศิลปะ 3-6502-0007x-xx-x xx/11/2504
53 651 : นายปริญญา   จันทะคุณ 480416 ศิลปะ 3-6703-0047x-xx-x xx/06/2524
54 701 : นางกัลยา   เกษประสิทธิ์ 43652 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-6505-0043x-xx-x xx/05/2502
55 702 : นายสมชัย   แก้วบัวรมย์ 43284 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-6502-0017x-xx-x xx/06/2495
56 703 : นางวงเดือน   แก้วมาส 43671 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-6501-0028x-xx-x xx/03/2507
57 704 : นางนันทวัน   หนูกล่ำ 43282 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-1002-0104x-xx-x xx/02/2507
58 705 : นางสาวสุวิมล   อาจทวีกุล 43287 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-7007-0055x-xx-x xx/11/2499
59 706 : นายประญัติ   วงศ์สมบัติ 113378 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-4209-0016x-xx-x xx/11/2511
60 707 : นาง จุรีย์   แจ้งโถง 43290 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-1201-0097x-xx-x xx/12/2497
61 708 : นายโสภณ   พันธุ์เพชร 43291 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5-6502-9000x-xx-x xx/08/2499
62 709 : นางเนตรนภิศ   มั่นเจริญศิริ 124596 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-6599-0045x-xx-x xx/12/2514
63 710 : นางสมพร   ปิ่นเงิน 43288 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-6699-0004x-xx-x xx/01/2509
64 751 : นางสาวประภัสพร   จันทร์ลา 420403 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-6704-0011x-xx-x xx/04/2518
65 752 : นางสาวปทุมพร   รอดกระต่าย 460501 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-6502-0059x-xx-x xx/07/2523
66 753 : นางสาวบุปผา   พูลรักษ์ 480414 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-6407-0013x-xx-x xx/04/2525
67 754 : นายเอก   วิจันทร์ตา 480415 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-5015-0023x-xx-x xx/07/2524
68 755 : นางสาวจุฑารัตน์   อุ่นไพร 480481 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-6502-0059x-xx-x xx/10/2519
69 801 : นายมงคล   สาตรพันธ์ 43280 ภาษาต่างประเทศ 3-6601-0002x-xx-x xx/11/2501
70 802 : นางพัชรี   ชัยนนถี 43261 ภาษาต่างประเทศ 3-6599-0031x-xx-x xx/07/2503
71 803 : นางสุรภี   ค้าของ 43270 ภาษาต่างประเทศ 3-6502-0017x-xx-x xx/04/2504
72 804 : นางจุไร   แก้วคำมา 43631 ภาษาต่างประเทศ 3-6498-0010x-xx-x xx/11/2503
73 805 : นางลักษณา   เหล่าอินทร์ 112046 ภาษาต่างประเทศ 3-6508-0043x-xx-x xx/11/2513
74 806 : นางทิพย์มาศ   สุทิน 127650 ภาษาต่างประเทศ 3-6403-0024x-xx-x xx/12/2513
75 807 : นางศศิธร   พงษ์พานิช 130029 ภาษาต่างประเทศ 3-6301-0003x-xx-x xx/06/2516
76 808 : นางลำใย   อุดชาชน 100941 ภาษาต่างประเทศ 3-6502-0034x-xx-x xx/07/2511
77 851 : นางสาวเฟิน   ไป๋ 490420 ภาษาต่างประเทศ 0-0000-0000x-xx-x xx/03/2525
78 852 : นางสาวสุกัญญา   โตสิริบัณฑิต ภาษาต่างประเทศ 3-6599-0058x-xx-x xx/11/2524
79 853 : นางสาวจิน   หมิ่งลี่ ภาษาต่างประเทศ --x-xx-x xx
80 901 : นางสาวอุทัยวรรณ   โอ่งวัน 43281 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-6502-0037x-xx-x xx/08/2505
81 902 : นางรุจิราพร   ไกรโชค 43263 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-6502-0035x-xx-x xx/01/2503
82 951 : นายสมบัติ   ทองน้อย 6136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 5-6502-9000x-xx-x xx/09/2499
83 952 : นายสมพงษ์   ยอดเกตุ 6138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-6502-0032x-xx-x xx/06/2511
84 953 : นายอภัย   มั่นยุติธรรม 6140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 5-6503-0000x-xx-x xx/08/2493
85 954 : นายสมภพ   มั่นยุติธรรม 14868 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-6502-0017x-xx-x xx/10/2510
86 955 : นายเอกชัย   บุญอาจ 460502 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-6502-0011x-xx-x xx/02/2525
87 956 : นางสาวกฤษณา   ไกรสิทธิพงศ์ 480503 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-6502-0037x-xx-x xx/09/2519
88 957 : นายบุญเชิด   หันจันทร์ 460602 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-6502-0017x-xx-x xx/03/2499
89 958 : นายนิคม   แก้ววงหิว 460603 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-6502-0017x-xx-x xx/09/2513
90 959 : นายไพฑูรย์   เสวดี 440504 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-6502-0016x-xx-x xx/05/2510
91 960 : นางสาวปรียามาศ   แจ้งโถง 490513 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-1201-0097x-xx-x xx/10/2526
92 961 : นางบุญทรง   โหนดโหน่ง 470702 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-6502-0036x-xx-x xx/05/2499
93 962 : นางสาวดวงดาว   นวลจันทร์เพ็ญ 480504 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1-6799-0003x-xx-x xx/06/2528
94 963 : นางวัชรีวงค์   ทองคำพงษ์ 480506 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-6502-0004x-xx-x xx/12/2519
95 965 : นายวิเชษฐ์   สาขา 480508 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-5309-0005x-xx-x xx/08/2520
96 967 : นายวินัย   เพ็งนาม 490512 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-6502-0015x-xx-x xx/12/2502
97 968 : นายทวีชัย   เขียวกระต่าย 500512 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-6502-0036x-xx-x xx/06/2526
98 969 : นางดวงใจ   จ๊อดมา 500703 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-6502-0037x-xx-x xx/01/2507
Create By : ศูนย์ปฏิบัติการ GPA สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ