รายชื่อบุคลากร
โรงเรียนเถินวิทยา   อำเภอ   จังหวัด
xxx รหัส / ชื่อ - สกุล เลขตำแหน่ง กลุ่มสาระ เลขประจำตัวประชาชน วัน เดือน ปีเกิด
1 001 : นางสาวศรีสมร   พรหมศิลป์ 55687 ไม่สังกัด 3-5299-0014x-xx-x xx/11/2491
2 002 : นายคมสัน   มีเดช 55497 ไม่สังกัด 3-5209-0005x-xx-x xx/11/2501
3 004 : นายบรรจง   ศรีบุตร 55565 ไม่สังกัด 3-5205-0002x-xx-x xx/05/2495
4 006 : นายอรรถพงษ์   เฟื่องฟู 55498 ไม่สังกัด 3-5205-0003x-xx-x xx/12/2512
5 101 : นางพรนภา   สุภาชาติ 101328 ภาษาไทย 3-5208-0017x-xx-x xx/09/2503
6 102 : นางสุชาดา   ยอดฉัตร 44076 ภาษาไทย 3-5208-0018x-xx-x xx/05/2501
7 104 : นางพวงเพชร   สุวสิน 55507 ภาษาไทย 3-5208-0016x-xx-x xx/12/2495
8 107 : นางเทียมจันทร์   รัศมีเวียงชัย 55566 ภาษาไทย 3-5208-0007x-xx-x xx/09/2500
9 108 : นางสุธีรพร   แก้วบังเกิด 53123 ภาษาไทย 3-5208-0025x-xx-x xx/10/2499
10 110 : นางสาวดวงใจ   บุญช่วย 115320 ภาษาไทย 3-5208-0001x-xx-x xx/06/2507
11 201 : นางสาววรารัตน์   เมธประภา 44619 คณิตศาสตร์ 3-5208-0015x-xx-x xx/11/2500
12 202 : นางเทียมจิต   พันธุ์สุวรรณ 55503 คณิตศาสตร์ 3-5208-0012x-xx-x xx/10/2494
13 203 : นายปรีชา   นันติชัย 55533 คณิตศาสตร์ 3-5208-0000x-xx-x xx/05/2502
14 204 : นางอารี   วรรณรัตน์ 55544 คณิตศาสตร์ 3-5208-0021x-xx-x xx/02/2501
15 205 : นายรณรงค์   พิมพสุต 55510 คณิตศาสตร์ 3-5208-0012x-xx-x xx/04/2496
16 206 : นายชาญ   คันธะชุมภู 55580 คณิตศาสตร์ 3-5209-0013x-xx-x xx/04/2495
17 207 : นายวิจารณ์   คำฟู 5382 คณิตศาสตร์ 3-5208-0048x-xx-x xx/08/2519
18 208 : นายเจริญ   บุตรกระจ่าง 55585 คณิตศาสตร์ 3-5201-0036x-xx-x xx/11/2500
19 209 : นางจริยา   สินธุวงศานนท์ 55571 คณิตศาสตร์ 3-5208-0025x-xx-x xx/05/2519
20 210 : นายนิยาม   วงษพันธ์ 304 (ส) คณิตศาสตร์ 3-5208-0025x-xx-x xx/06/2526
21 211 : นายวสันต์   สายเหมย 775 (ส) คณิตศาสตร์ 1-5299-0004x-xx-x xx/08/2527
22 301 : นายบุญเกลื่อน   นันตาวงศ์ 44783 วิทยาศาสตร์ 3-5208-0028x-xx-x xx/06/2500
23 302 : นายเสน่ห์   สายต่างใจ 55516 วิทยาศาสตร์ 3-5208-0042x-xx-x xx/09/2507
24 304 : นางปาริชาติ   ดวงดี 55548 วิทยาศาสตร์ 3-5208-0030x-xx-x xx/09/2511
25 305 : นายนพรัตน์   ยมนา 55559 วิทยาศาสตร์ 3-5203-0001x-xx-x xx/09/2495
26 307 : นางดวงเดือน   พุกจอน 55562 วิทยาศาสตร์ 3-5208-0002x-xx-x xx/09/2501
27 308 : นางสาวธิดารัตน์   ทองมูล 55577 วิทยาศาสตร์ 3-5208-0025x-xx-x xx/05/2514
28 309 : นางรวิวรรณ   อินทรีย์สังวร 55833 วิทยาศาสตร์ 3-5208-0025x-xx-x xx/02/2497
29 310 : นางสาวพิสดา   เมืองคำบุตร 2731 วิทยาศาสตร์ 5-5208-9000x-xx-x xx/02/2505
30 351 : นางสาวพรรณรมณ   ภิระ วิทยาศาสตร์ 3-5407-0037x-xx-x xx/07/2525
31 352 : นางสาวเฉลิมศรี   ปวงลังกา วิทยาศาสตร์ 5-5203-0000x-xx-x xx/12/2526
32 401 : นายสนิท   จินตกสิกรรม 51452 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-5705-0120x-xx-x xx/07/2499
33 405 : นายดิเรก   วังมูล 55522 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-5208-0016x-xx-x xx/11/2494
34 406 : นางประคอง   จินดารัตน์ 55526 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-5208-0002x-xx-x xx/05/2497
35 407 : นางสาวพานทอง   เตชะพลี 55584 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-5209-0014x-xx-x xx/09/2502
36 409 : นางรุ้งทอง   แสนคำ 52269 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-5208-0025x-xx-x xx/07/2514
37 501 : นายมงคล   อริยะเครือ 55422 สุขศึกษาและพลศึกษา 3-5208-0021x-xx-x xx/07/2498
38 503 : นายธนิต   หนูฤทธิ์ 55539 สุขศึกษาและพลศึกษา 3-5208-0002x-xx-x xx/04/2500
39 504 : นายอุดม   ฟูคำ 55547 สุขศึกษาและพลศึกษา 3-5299-0033x-xx-x xx/08/2499
40 505 : นายพิสิฐ   วรรณรัตน์ 55582 สุขศึกษาและพลศึกษา 3-5208-0021x-xx-x xx/09/2500
41 506 : นายทิวา   ดวงไชย 55593 สุขศึกษาและพลศึกษา 3-5203-0050x-xx-x xx/08/2503
42 601 : นายสมเกียรติ   แก้วบังเกิด 53087 ศิลปะ 3-6499-0010x-xx-x xx/10/2500
43 602 : นายเกษม   เตชะปั๋น 55542 ศิลปะ 3-5014-0033x-xx-x xx/08/2497
44 603 : นายอนุศักดิ์   ประธานธุรารักษ์ 55543 ศิลปะ 3-1023-0024x-xx-x xx/08/2497
45 604 : นายสมเพียร   ศรีนวล 55569 ศิลปะ 3-5208-0012x-xx-x xx/11/2493
46 605 : นายเกียรติศักดิ์   ศรีวิชัย 55576 ศิลปะ 3-5208-0013x-xx-x xx/07/2497
47 651 : นางพวงพยอม   กาญจนคงคา ศิลปะ 3-5099-0124x-xx-x xx/03/2509
48 653 : นายปิยะพงษ์   เอมรุญ ศิลปะ 3-6404-0003x-xx-x xx/08/2526
49 701 : นางสุภาพร   ศรีวิชัย 101362 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-1005-0019x-xx-x xx/09/2494
50 702 : นางสุภาภรณ์   ถ้ำทอง 101363 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-5201-0067x-xx-x xx/07/2503
51 703 : นายนพดล   ชัยขุนพล 111700 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-5201-0039x-xx-x xx/01/2501
52 705 : นายนิยม   อุบลคำ 55598 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-5208-0007x-xx-x xx/11/2499
53 706 : นายสุพจน์   สาริบุตร 44612 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-5208-0017x-xx-x xx/12/2496
54 707 : นางนงนุช   หนูฤทธิ์ 55523 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-5208-0002x-xx-x xx/05/2498
55 708 : นางวิไล   ซื่อวัฒนะ 55524 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-5208-0017x-xx-x xx/12/2498
56 709 : นายสัมพันธ์   หอมทวนลม 55532 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-7109-0050x-xx-x xx/06/2504
57 710 : นายไกรทอง   ถ้ำทอง 55540 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-5206-0015x-xx-x xx/09/2501
58 711 : นางวราภรณ์   อุบลคำ 55563 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-5103-0002x-xx-x xx/01/2500
59 712 : นายอรุณ   จันทร์โชติวงศ์ 55568 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-5208-0006x-xx-x xx/08/2498
60 713 : นายสมาน   พุกจอน 55587 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-5208-0045x-xx-x xx/09/2500
61 715 : นางสาวกาญจนา   ศิริวงค์ 55597 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-5201-0013x-xx-x xx/04/2520
62 719 : นางสาวศิริกุล   มั่งมี 133673 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-5201-0156x-xx-x xx/10/2511
63 720 : นายบุญมา   ศิริกุลพันธ์ 55588 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-5208-0000x-xx-x xx/06/2501
64 721 : นางสุพรรณี   ศิริกุลพันธ์ 55592 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-5208-0000x-xx-x xx/12/2495
65 722 : นางสาวอังคณา   พลับพลา 130116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-5399-0001x-xx-x xx/07/2518
66 751 : นางสาวนุชวรินทร์   หนูฤทธิ์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-5208-0002x-xx-x xx/11/2525
67 752 : นางสาวมัสลิน   ศรีวิบูลย์รัตนา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-6299-0017x-xx-x xx/05/2526
68 801 : นายอรรถสิทธิ์   เถินภู่วิไล 118732 ภาษาต่างประเทศ 3-5208-0002x-xx-x xx/09/2499
69 802 : นายสมพงษ์   ยอดฉัตร 55499 ภาษาต่างประเทศ 3-6205-0013x-xx-x xx/08/2501
70 803 : นางอรัญญา   ตุ้ยหล้า 55520 ภาษาต่างประเทศ 3-6101-0027x-xx-x xx/06/2504
71 805 : นางดวงใจ   ประธานธุรารักษ์ 55531 ภาษาต่างประเทศ 3-1023-0024x-xx-x xx/06/2493
72 806 : นางถนอมศรี   จันทร์โชติวงศ์ 55557 ภาษาต่างประเทศ 3-5208-0006x-xx-x xx/10/2499
73 808 : นางแสงจันทร์   คุณเมฆ 55578 ภาษาต่างประเทศ 3-5208-0019x-xx-x xx/04/2493
74 809 : นางเรวดี   บุตรกระจ่าง 55589 ภาษาต่างประเทศ 3-5299-0013x-xx-x xx/08/2497
75 855 : นายดีน   เกรซซิงเจอร์ ภาษาต่างประเทศ --x-xx-x xx/01/2523
76 856 : นายจูเลียส   อชาม ภาษาต่างประเทศ --x-xx-x xx/03/2522
77 857 : นายฌอน   เจนเซ่น ภาษาต่างประเทศ --x-xx-x xx
78 858 : นางสาวศิรินภา   อาลัยมิตร ภาษาต่างประเทศ 1-5205-0000x-xx-x xx/01/2528
79 901 : นางปริญดา   จันทราช 55509 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-5208-0049x-xx-x xx/11/2495
80 902 : นางสุนีรัตน์   สาริบุตร 44633 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-5208-0032x-xx-x xx/01/2501
81 953 : นายสวัสดิ์   เครือศิริ 7206 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-5208-0002x-xx-x xx/12/2502
82 954 : นายริน   อินต๊ะวงศ์ 7204 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-5208-0039x-xx-x xx/01/2502
83 955 : นายสมบูรณ์   เครือพรมมินทร์ 13351 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-5208-0002x-xx-x xx/11/2504
84 956 : นายนิพนธ์   วงศ์ตนา 12788 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-5208-0025x-xx-x xx/10/2501
85 957 : นายหยด   เชื้อจิ๋ว 7212 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-5208-0021x-xx-x xx/01/2508
86 958 : นายศรีรัตน์   นันตาบุตร 7209 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-5208-0018x-xx-x xx/02/2506
87 959 : นางสาววาสนา   เครือวงศ์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-5208-0008x-xx-x xx/08/2526
88 960 : นางสาวหัทญา   เครือวงศ์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1-5208-0001x-xx-x xx/07/2528
89 961 : นางสาวสายเพ็ญ   รัศมีเวียงชัย กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-5208-0006x-xx-x xx/05/2522
90 962 : นางสาวกันธิมา   สารปา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1-5208-0005x-xx-x xx/11/2529
91 963 : นางพัชรี   มณีวงค์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-5208-0009x-xx-x xx/05/2517
92 964 : นางสาวแสงเดือน   ท่าดี กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-5207-0020x-xx-x xx/03/2524
93 965 : นางสาวรัตน์สุดา   แก้วมณี กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-5208-0021x-xx-x xx/08/2521
94 966 : นางสาวสุภาภรณ์   หงษ์หิรัญ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-1020-0264x-xx-x xx/03/2525
Create By : ศูนย์ปฏิบัติการ GPA สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ