รายชื่อบุคลากร
โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์   อำเภอ   จังหวัด
xxx รหัส / ชื่อ - สกุล เลขตำแหน่ง กลุ่มสาระ เลขประจำตัวประชาชน วัน เดือน ปีเกิด
1 003 : นางอรพรรณ   บัววัฒน์ 54369 ไม่สังกัด 3-5499-0005x-xx-x xx/06/2499
2 004 : นายวินัย   ภาคาผล 54321 ไม่สังกัด 3-5402-0030x-xx-x xx/02/2496
3 006 : นายการุณ   สุธรรม 54368 ไม่สังกัด 3-5406-0051x-xx-x xx/02/2495
4 009 : นางนิรมล   แก่นหอม 54422 ไม่สังกัด 3-5499-0018x-xx-x xx/11/2494
5 010 : นางบุญครอง   ยศมงคล 54435 ไม่สังกัด 3-5404-0068x-xx-x xx/09/2499
6 011 : นางสาวชัญญานุช   เทพจันทร์ 9011 ไม่สังกัด 3-5404-0044x-xx-x xx/09/2523
7 012 : นางสาวกาญจนา   สำรอง 9012 ไม่สังกัด 1-5499-0000x-xx-x xx/02/2527
8 013 : นางสาวดวงเดือน   เดือนดาว 9013 ไม่สังกัด 3-5404-0029x-xx-x xx/07/2526
9 014 : นายธนาพันธ์   บุญตา 9014 ไม่สังกัด 1-5499-0002x-xx-x xx/10/2527
10 021 : นายสุรศักดิ์   ธนานุศักดิ์ 9021 ไม่สังกัด 3-5404-0026x-xx-x xx/12/2519
11 022 : นางสาวกรรณิการ์   สารดี 9022 ไม่สังกัด 3-5401-0049x-xx-x xx/6 /2526
12 023 : นางสาวปาริศา   ศรีโพธิ์ 9023 ไม่สังกัด 3-5404-0022x-xx-x xx/05/2516
13 033 : นางสาวนิพาดา   สุวรรณชัย 9033 ไม่สังกัด 1-5499-0001x-xx-x xx/07/2527
14 041 : นางสุพรรณี   สุขรอด 9041 ไม่สังกัด 3-5404-0031x-xx-x xx/08/2526
15 042 : นางสาวเกศินี   พอจิต 9042 ไม่สังกัด 1-5499-0001x-xx-x xx/05/2527
16 101 : นางจุไรพร   ผาทอง 54468 ภาษาไทย 3-5404-0010x-xx-x xx/04/2503
17 102 : นางเบ็ญจมาศ   มหัปปานันท์ 54501 ภาษาไทย 3-5099-0041x-xx-x xx/12/2502
18 103 : นางเพียงพิณ   ปลอดโปร่ง 53998 ภาษาไทย 3-5404-0055x-xx-x xx/05/2500
19 104 : นายมณเฑียร   ผาทอง 54412 ภาษาไทย 3-5404-0015x-xx-x xx/07/2501
20 106 : นายรังสรรค์   สุภาผล 54407 ภาษาไทย 3-5404-0039x-xx-x xx/01/2494
21 107 : นางวรลักษณ์   ประเทือง 54430 ภาษาไทย 3-5499-0014x-xx-x xx/05/2497
22 108 : นางสาวศรีเพ็ญ   โปร่งใจ 54459 ภาษาไทย 3-5404-0041x-xx-x xx/03/2497
23 109 : นายสมพงษ์   สิริโชติวงศ์ 63208 ภาษาไทย 3-4301-0023x-xx-x xx/04/2497
24 110 : นายสาคร   กอนสิน 54638 ภาษาไทย 3-5404-0063x-xx-x xx/01/2505
25 111 : นางสายฝน   ธรรมสอน 54508 ภาษาไทย 3-5404-0048x-xx-x xx/02/2496
26 112 : นางสุกัญญา   กันทะชัย 54398 ภาษาไทย 3-5499-0011x-xx-x xx/09/2501
27 114 : นางอรวรรณ   กาศมณี 54444 ภาษาไทย 5-5403-0000x-xx-x xx/02/2495
28 115 : นางกชกร   กึกก้อง ภาษาไทย --x-xx-x xx/08/2514
29 202 : นางถนอมศรี   ม่วงคุ้ม 54504 คณิตศาสตร์ 3-5404-0061x-xx-x xx/08/2497
30 203 : นายทวี   วงค์พุฒ 53599 คณิตศาสตร์ 3-5013-0011x-xx-x xx/07/2502
31 204 : นางนงลักษณ์   เอื้อประเสริฐ 54409 คณิตศาสตร์ 3-5404-0026x-xx-x xx/12/2498
32 206 : นายเพ็ชร   พงศ์พันธ์งาม 54473 คณิตศาสตร์ 3-5401-0054x-xx-x xx/07/2495
33 208 : นางอัมพร   มัทรัพย์ 54442 คณิตศาสตร์ 5-5404-0001x-xx-x xx/11/2496
34 209 : นางสาวจันจิรา   มาเปียง 9209 คณิตศาสตร์ 3-5212-0036x-xx-x xx/04/2526
35 210 : นางสาวกาญจนา   ไชยชนะ 9210 คณิตศาสตร์ 3-5404-0077x-xx-x xx/05/2526
36 211 : นายบุญส่ง   สายทอง 54574 คณิตศาสตร์ 3-5404-0047x-xx-x xx/09/2501
37 212 : นายณรงค์ศักดิ์   ใจยะ 9212 คณิตศาสตร์ 5-5305-0003x-xx-x xx/11/2526
38 214 : นางวนิดา   สุขทรัพย์ 9214 คณิตศาสตร์ 3-5404-0054x-xx-x xx/02/2524
39 215 : นายสุดเขต   ฉาใจ 9215 คณิตศาสตร์ 3-5404-0011x-xx-x xx/05/2522
40 302 : นางเกษร   ศุภวิทยโยธิน 54396 วิทยาศาสตร์ 3-5404-0027x-xx-x xx/10/2495
41 303 : นายดิเรก   แก้วสุทธิ 54478 วิทยาศาสตร์ 3-5401-0025x-xx-x xx/07/2498
42 305 : นางนวลศรี   ยิ่งยวด 54457 วิทยาศาสตร์ 3-5404-0032x-xx-x xx/02/2501
43 306 : นายมงคล   สิงห์รัตนพันธุ์ 54379 วิทยาศาสตร์ 3-5404-0037x-xx-x xx/05/2497
44 307 : นางวิไล   วันลังกา 54404 วิทยาศาสตร์ 3-5401-0033x-xx-x xx/01/2496
45 308 : นางศรีทร   กรัณย์ยศ 54535 วิทยาศาสตร์ 3-5404-0068x-xx-x xx/01/2501
46 311 : นางสุวิมล   วงศ์ขันแก้ว 54497 วิทยาศาสตร์ 3-5404-0003x-xx-x xx/08/2502
47 312 : นายอรรณพ   ติรเดชาฤทธิ์ 54474 วิทยาศาสตร์ 3-5404-0052x-xx-x xx/07/2497
48 315 : นางสาวจิราภรณ์   อุ่นทอง 9315 วิทยาศาสตร์ 3-5301-0020x-xx-x xx/02/2524
49 317 : นายนิทัศน์   เกษรวนิชวัฒนา 108339 วิทยาศาสตร์ 3-6499-0008x-xx-x xx/03/2515
50 318 : นางสาวสุวิมล   หนองช้าง 9318 วิทยาศาสตร์ 3-5404-0024x-xx-x xx/04/2526
51 319 : นางนัยนา   กาวิน วิทยาศาสตร์ --x-xx-x xx
52 320 : นางสุรินทร์ภรณ์   สมบัติ วิทยาศาสตร์ --x-xx-x xx
53 321 : นางทิพย์มณี   ปิ่นทอง วิทยาศาสตร์ 3-5404-0083x-xx-x xx/02/2514
54 401 : นางณัฐพร   ดังก้อง 54372 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-5404-0050x-xx-x xx/04/2497
55 402 : นางทิพยมาส   อักษรนำ 54352 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-5404-0011x-xx-x xx/03/2503
56 403 : นายบุญส่ง   เอื้ออรุณ 54475 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-5405-0002x-xx-x xx/04/2497
57 405 : นายพิทักษ์พงศ์   เทพวีระพงศ์ 54453 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-5404-0043x-xx-x xx/11/2495
58 406 : นางพิศมัย   เทพวีระพงศ์ 54460 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-6599-0006x-xx-x xx/04/2491
59 407 : นางเพ็ญศรี   จันทร์ประทีป 54421 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-5404-0008x-xx-x xx/12/2500
60 408 : นางเพลินจิต   ศักดิ์โสภิณ 51585 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-5499-0000x-xx-x xx/04/2499
61 409 : นายมานัส   มิ่งขวัญ 54382 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-5404-0037x-xx-x xx/03/2495
62 413 : นางสุมาลี   สบายสุข 54418 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-5401-0076x-xx-x xx/03/2495
63 414 : นางแสงเดือน   วงค์พุฒิ 54443 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-5404-0029x-xx-x xx/03/2503
64 415 : นางอภิรดี   เทพวีระพงศ์ 54389 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-5404-0043x-xx-x xx/05/2495
65 416 : นางสาวนิตยา   สีงาม 54545 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-5404-0052x-xx-x xx/04/2499
66 417 : นายภิภพ   สุทำแปง 9417 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5-5505-0007x-xx-x xx/03/2524
67 418 : นายวิชาญ   ชำนาญ 480(พ) สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-5404-0082x-xx-x xx/04/2512
68 501 : นางลำดวน   สังข์ทอง 54168 สุขศึกษาและพลศึกษา 3-5404-0045x-xx-x xx/06/2499
69 502 : นายวีรยุทธ   ศุภวิทยโยธิน 54297 สุขศึกษาและพลศึกษา 3-6702-0005x-xx-x xx/01/2499
70 503 : นางศรคิด   เกิดทอง 54433 สุขศึกษาและพลศึกษา 3-5404-0005x-xx-x xx/08/2497
71 504 : นายสมชาย   มิ่งขวัญ 54334 สุขศึกษาและพลศึกษา 3-5404-0037x-xx-x xx/03/2497
72 505 : นายสุเทพ   โปร่งใจ 54486 สุขศึกษาและพลศึกษา 3-5404-0045x-xx-x xx/08/2502
73 506 : นายแสนสุข   สิงห์รัตนพันธุ์ 54434 สุขศึกษาและพลศึกษา 3-5404-0035x-xx-x xx/12/2497
74 507 : นายสิทธิพันธ์   วงศ์แสนสี 54548 สุขศึกษาและพลศึกษา 3-5404-0037x-xx-x xx/01/2498
75 508 : นายพีระพงศ์   ศรีเจริญ 9508 สุขศึกษาและพลศึกษา 3-5404-0061x-xx-x xx/12/2521
76 509 : นายอัครวัฒน์   คะชา 9509 สุขศึกษาและพลศึกษา 3-5404-0040x-xx-x xx/12/2525
77 601 : นางกัลยา   กิจชนม์ 127976 ศิลปะ 3-5401-0096x-xx-x xx/03/2509
78 602 : นายจุมพต   เอกภูมิ 54450 ศิลปะ 3-5401-0026x-xx-x xx/12/2499
79 603 : นางภัทรียา   ดังก้อง 125448 ศิลปะ 3-3001-0193x-xx-x xx/11/2507
80 604 : นายวรสิทธิ์   ชยันตราคม 83538 ศิลปะ 3-1020-0098x-xx-x xx/9 /2498
81 605 : นายสุนทร   นิลเดช 54465 ศิลปะ 3-5404-0078x-xx-x xx/10/2493
82 606 : นายสุรศักดิ์   วิชัยทา 54393 ศิลปะ 3-5499-0007x-xx-x xx/04/2497
83 607 : นางศุภางค์รัตน์   วงษ์สมบูรณ์ 9607 ศิลปะ 3-5401-0001x-xx-x xx/11/2508
84 701 : นายกริต   แสงสร้อย 54495 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5-5404-9000x-xx-x xx/04/2522
85 702 : นางนารี   สุขมี 15134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-1019-0005x-xx-x xx/08/2499
86 703 : นายประชัญญ์   อินทโสตถิ 54397 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-5499-0020x-xx-x xx/05/2499
87 704 : นายพนัส   สบายสุข 54439 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-5404-0029x-xx-x xx/03/2497
88 705 : นายยงยุทธ   ท่าช้าง 54147 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-5404-0072x-xx-x xx/10/2499
89 706 : นายส่งศักดิ์   เทพศุภร 54464 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-5404-0042x-xx-x xx/03/2493
90 707 : นายสุกิจ   ไชยนวรัตน์ 54506 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-5404-0035x-xx-x xx/07/2500
91 708 : นายอุดม   มั่นเหมาะ 54481 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-5404-0048x-xx-x xx/02/2495
92 709 : นางคันธรัตน์   พลนิรันดร์ 54440 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-5401-0033x-xx-x xx/02/2498
93 710 : นางบุษบา   โปร่งใจ 54490 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-5402-0017x-xx-x xx/08/2501
94 712 : นางแสงดาว   เทพจันทร์ 52896 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-5404-0048x-xx-x xx/12/2501
95 713 : นางจรัสศรี   กลิ่นหอม 54449 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-5404-0048x-xx-x xx/11/2500
96 714 : นางดรุณี   อุปการ 54079 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-5499-0003x-xx-x xx/11/2498
97 716 : นางละม้าย   สุขแปง 54571 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-5404-0035x-xx-x xx/11/2499
98 717 : นางอุษณี   สมุทรเพ็ชร 54437 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-5404-0022x-xx-x xx/05/2496
99 718 : นางรำพรรณ   เตชะบุญ 54502 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-5404-0037x-xx-x xx/01/2501
100 720 : นายปัญญา   สมจิตต์ 54498 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-5404-0046x-xx-x xx/01/2499
101 721 : นายรงคฤทธิ์   ธนานุศักดิ์ 9721 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-5404-0025x-xx-x xx/03/2524
102 722 : นายณัฐวุฒิ   ศรีชมพู 9722 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-5499-0011x-xx-x xx/08/2524
103 801 : นางกัณฑา   จินดาสถาน 54413 ภาษาต่างประเทศ 3-5405-0079x-xx-x xx/07/2502
104 802 : นางคนึงนิตย์   ชวนมา 54472 ภาษาต่างประเทศ 3-5404-0051x-xx-x xx/09/2500
105 804 : นางชุติกาญจน์   ทอดเสียง 54293 ภาษาต่างประเทศ 3-5404-0036x-xx-x xx/11/2503
106 805 : นางทองสุก   มีทอง 54084 ภาษาต่างประเทศ 3-5404-0041x-xx-x xx/02/2500
107 806 : นางนัทยา   พงศ์พันธ์งาม 54469 ภาษาต่างประเทศ 3-5404-0039x-xx-x xx/05/2497
108 807 : นางนันทิพา   อินทโสตถิ 54388 ภาษาต่างประเทศ 3-5499-0020x-xx-x xx
109 808 : นางแสงอาภรณ์   นิลเดช 54386 ภาษาต่างประเทศ 3-5404-0078x-xx-x xx/07/2495
110 810 : นางสาวพิศมัย   เรืองพิสุทธิ์ 54381 ภาษาต่างประเทศ 3-5401-0037x-xx-x xx/07/2497
111 811 : นางมาริสา   บำบัด 54493 ภาษาต่างประเทศ 3-5499-0016x-xx-x xx/08/2504
112 812 : นางวราภรณ์   พรหมมิรัตน์ 54370 ภาษาต่างประเทศ 3-5499-0009x-xx-x xx/08/2502
113 813 : นางวิไลวรรณ   พิมสาร 54417 ภาษาต่างประเทศ 3-5499-0019x-xx-x xx/01/2496
114 814 : นางสิรินาถ   สิริโชติวงศ์ 63233 ภาษาต่างประเทศ 3-4301-0023x-xx-x xx/05/2496
115 815 : นางสุปราณี   นันทวโนทยาน 18923 ภาษาต่างประเทศ 3-1002-0108x-xx-x xx/12/2504
116 816 : นายสุพจน์   ปิงใจ 54394 ภาษาต่างประเทศ 3-5404-0019x-xx-x xx/12/2496
117 817 : นางวิไลลักษณ์   วันลังกา 85153 ภาษาต่างประเทศ 3-5401-0101x-xx-x xx/4 /2510
118 818 : นางสาวทัดดาว   ศรชัย 9818 ภาษาต่างประเทศ 3-5404-0044x-xx-x xx/09/2524
119 823 : นางสาวsun   yu ภาษาต่างประเทศ 0-0000-0000x-xx-x xx / /
Create By : ศูนย์ปฏิบัติการ GPA สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ