รายชื่อบุคลากร
โรงเรียนเชียงกลาง   อำเภอ   จังหวัด
xxx รหัส / ชื่อ - สกุล เลขตำแหน่ง กลุ่มสาระ เลขประจำตัวประชาชน วัน เดือน ปีเกิด
1 001 : นายประมวล   กระจ่างอรรถชัย 52863 ไม่สังกัด 3-5599-0008x-xx-x xx/06/2493
2 002 : นางสุภาพ   เพชรอุดม 52871 ไม่สังกัด 3-5509-0019x-xx-x xx/03/2495
3 003 : นายธีระพงษ์   ณ น่าน 52864 ไม่สังกัด 5-5505-0044x-xx-x xx/11/2500
4 005 : นายทรงวุฒิ   วรสถิตย์ 52483 ไม่สังกัด 3-3018-0034x-xx-x xx/03/2498
5 101 : นางจุฬารัตน์   สุทธการ 113525 ภาษาไทย 3-5509-0003x-xx-x xx/10/2503
6 106 : นางสุมาลี   เมืองชัย 113521 ภาษาไทย 3-5019-0005x-xx-x xx/05/2505
7 110 : นางชิษณุชา   รินฤทธิ์ 113524 ภาษาไทย 3-5509-0007x-xx-x xx/11/2519
8 111 : นางอุบลวรรณ   หล้าแก้ว 52870 ภาษาไทย 5-5505-0019x-xx-x xx/03/2516
9 202 : นายสมนึก   จันทรักษ์ 119911 คณิตศาสตร์ 3-9103-0013x-xx-x xx/09/2505
10 204 : นางมยุรี   ธนากรวรรณ 110982 คณิตศาสตร์ 3-5406-0020x-xx-x xx/10/2498
11 205 : นางลำแพน   บูรณะชาติ 52881 คณิตศาสตร์ 3-5304-0013x-xx-x xx/05/2515
12 206 : นายธวัช   ธนากรวรรณ 52888 คณิตศาสตร์ 3-5509-0019x-xx-x xx/11/2498
13 211 : นางสาวอภิญญา   ซอระสี 211 คณิตศาสตร์ 3-5509-0019x-xx-x xx/03/2525
14 212 : นางสาวสายรุ้ง   อุดเงิน 119910 คณิตศาสตร์ 5-5505-0024x-xx-x xx/01/2550
15 213 : นางสาวอมรรัตน์   แปงเกี้ยว 52873 คณิตศาสตร์ 3-5507-0007x-xx-x xx/10/2523
16 214 : นางสาวอินทิราลักษณ์   หน่อท้าว 52875 คณิตศาสตร์ 3-5509-0018x-xx-x xx/09/2520
17 301 : นายวิจิตร   เพชรอุดม 52869 วิทยาศาสตร์ 3-5509-0019x-xx-x xx/02/2496
18 302 : นายเสกสรรค์   ใจประสงค์ 124630 วิทยาศาสตร์ 3-5509-0028x-xx-x xx/03/2520
19 303 : นางรัญจวน   คำชนะ 72854 วิทยาศาสตร์ 3-5509-0013x-xx-x xx/07/2512
20 305 : นายสุเมธ   แก้วทอง 113520 วิทยาศาสตร์ 5-5505-0008x-xx-x xx/3 /2515
21 306 : นางทัศนีย์   มะโน 117614 วิทยาศาสตร์ 3-5501-0001x-xx-x xx/08/2515
22 307 : นางจันทราณี   วงศ์จันทร์ 125433 วิทยาศาสตร์ 3-5509-0003x-xx-x xx/10/2516
23 309 : นางสาวลาวัลย์   สุโรพันธ์ 122405 วิทยาศาสตร์ 3-5509-0031x-xx-x xx/02/2517
24 310 : นางสาวมะลิวัลย์   ไชยโย 118024 วิทยาศาสตร์ 5-5505-0013x-xx-x xx/06/2522
25 312 : นายธีระวัฒิ   หมื่นดวง 113519 วิทยาศาสตร์ 3-5704-0087x-xx-x xx/01/2524
26 402 : นางกรรณิการ์   ตามัย 52789 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-5509-0018x-xx-x xx/04/2516
27 403 : นางจิราภัค   แก้วมีศรี 18703 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-5507-0049x-xx-x xx/11/2509
28 404 : นางมณีทรัพย์   จิตรวงศ์นันท์ 52872 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-5509-0012x-xx-x xx/03/2503
29 405 : นางสุนันท์ธินีย์   ไชยสานส์น 405 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5-5509-9000x-xx-x xx/12/2513
30 410 : นายชัยยศ   จงจิตร 410 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5-5505-0055x-xx-x xx/03/2524
31 411 : นางสาวชนากาญจน์   ธนะขว้าง 111007 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-5506-0008x-xx-x xx/07/2520
32 504 : นายปรากาญจน์   ดวงแก้ว 6948 ไม่สังกัด 3-5599-0016x-xx-x xx/09/2513
33 505 : นายสัมพันธ์   อินสองใจ 52868 สุขศึกษาและพลศึกษา 3-5509-0032x-xx-x xx/11/2516
34 601 : นางจินดา   ยังศิริ 105213 ศิลปะ 3-5509-0012x-xx-x xx/04/2506
35 602 : นายศิริยศ   วงษ์แพทย์ 110981 ศิลปะ 3-1106-0200x-xx-x xx/08/2497
36 603 : นางสะใบทิพย์   ศิริวัฒนานนท์ 119913 ศิลปะ 3-4599-0002x-xx-x xx/08/2505
37 604 : นายอรุณ   ชราชิต 52876 ศิลปะ 5-5505-0051x-xx-x xx/06/2505
38 605 : นายทวีศักดิ์   สมศักดิ์ 130106 ศิลปะ 3-5602-0040x-xx-x xx/03/2505
39 702 : นายฤทธิกร   พิเคราะห์ 119912 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5-5507-0000x-xx-x xx/03/2517
40 704 : นางมธุละดา   วีระพันธ์ 25778 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-6703-0125x-xx-x xx/09/2521
41 705 : นายบรรเจิด   คำชนะ 7003 ไม่สังกัด 3-5509-0013x-xx-x xx/03/2505
42 707 : นายธราภพ   ยานการ 1348 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-5508-0005x-xx-x xx/03/2522
43 708 : นายพิศุทธิ์   รัตนวงศ์ 708 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-5508-0000x-xx-x xx/09/2517
44 801 : นางสาวรทนน   กันฟอง 130105 ภาษาต่างประเทศ 5-5505-0050x-xx-x xx/02/2512
45 802 : นางกานดา   ศรีเรือง 52887 ภาษาต่างประเทศ 3-5507-0031x-xx-x xx/10/2501
46 804 : นางธัญวรัตม์   กุลวรรณ์ 121775 ภาษาต่างประเทศ 3-5509-0022x-xx-x xx/06/2520
47 805 : นายพงศกร   ทามา 110994 ภาษาต่างประเทศ 3-5206-0018x-xx-x xx/11/2509
48 806 : นายธนกฤต   หนักหล่อ 124629 ภาษาต่างประเทศ 3-5507-0026x-xx-x xx/10/2521
49 807 : นายภราดร   หมื่นโพธิ์ 110995 ภาษาต่างประเทศ 3-5708-0010x-xx-x xx/10/2513
50 811 : นางมณีภัทร์   รางแดง 8081 ภาษาต่างประเทศ 3-5509-0009x-xx-x xx/08/2521
51 812 : นางสาววิรัญญา   อินทะรังษี 812 ภาษาต่างประเทศ 1-5508-0000x-xx-x xx/10/2527
52 814 : นางอมรรัตน์   ภาภักดี 124628 ภาษาต่างประเทศ 3-5509-0020x-xx-x xx/08/2517
53 851 : นางสาวเบญจมาศ   สุฟู 851 ภาษาต่างประเทศ 1-5507-0000x-xx-x xx/07/2527
54 901 : นางสาวศิริกานต์   ไชยสาร 113523 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-5506-0005x-xx-x xx/08/2505
55 951 : นายเปล่ง   คำยันต์ 7002 ไม่สังกัด 3-5509-0014x-xx-x xx/05/2498
Create By : ศูนย์ปฏิบัติการ GPA สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ