รายชื่อบุคลากร
โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร   อำเภอ   จังหวัด
xxx รหัส / ชื่อ - สกุล เลขตำแหน่ง กลุ่มสาระ เลขประจำตัวประชาชน วัน เดือน ปีเกิด
1 102 : นางลั่นทม   พลงาม 40789 ภาษาไทย 3-4116-0056x-xx-x xx/12/2502
2 103 : นางประไพรศรี   คำมูล 57573 ภาษาไทย 3-4116-0009x-xx-x xx/09/2502
3 104 : นายณรงค์   ชาวดร 128429 ภาษาไทย 3-4117-0083x-xx-x xx/04/2504
4 105 : นายธีรพงศ์   อาษารินทร์ 57559 ภาษาไทย 3-4203-0034x-xx-x xx/11/2506
5 106 : นางสาวธัชกร   อาจนนท์ลา 57899 ภาษาไทย 3-4116-0057x-xx-x xx/11/2514
6 107 : นางโชติมา   หล้ามาชน 58695 ภาษาไทย 3-4116-0041x-xx-x xx/09/2516
7 201 : นายถวิล   ศรีภูธร 57538 คณิตศาสตร์ 3-4116-0009x-xx-x xx/05/2498
8 203 : นายประจง   จันทรรักษ์ 57555 คณิตศาสตร์ 3-4205-0040x-xx-x xx/02/2506
9 204 : นายวรพงศ์   ประดาศรี 57572 คณิตศาสตร์ 3-4116-0037x-xx-x xx/12/2510
10 205 : นางบุญธิดา   ประดาศรี 110558 คณิตศาสตร์ 3-4114-0002x-xx-x xx/02/2509
11 206 : นางเบญจพร   เหลาบับพา 57945 คณิตศาสตร์ 3-4116-0042x-xx-x xx/05/2513
12 207 : นางสาวอัจฉริยา   พงศ์พิษณุ 57548 คณิตศาสตร์ 5-5709-0004x-xx-x xx / /
13 208 : นางรัญชิดา   แสงวงศ์ 338 คณิตศาสตร์ 3-4009-0077x-xx-x xx/05/2521
14 301 : นายวิฑูรย์   เหาะเจริญ 57547 วิทยาศาสตร์ 3-1019-0063x-xx-x xx/11/2502
15 302 : นายวิโรจน์   อินทนิล 128430 วิทยาศาสตร์ 3-2006-0026x-xx-x xx/08/2514
16 303 : นางสาวบุญถิ่น   อินทร์วิเศษ 57574 วิทยาศาสตร์ 3-4501-0013x-xx-x xx/11/2508
17 304 : นางสาวรัจนา   ภิญโญทรัพย์ 109054 วิทยาศาสตร์ 3-4116-0006x-xx-x xx/01/2511
18 305 : นายไพโรจน์   กุลวงศ์ 57546 วิทยาศาสตร์ 3-4116-0003x-xx-x xx/08/2516
19 306 : นายอาคม   ป้องเรือ 12704 วิทยาศาสตร์ 3-4112-0021x-xx-x xx/10/2520
20 307 : นางพรพรรณ   ศิลา 41778 วิทยาศาสตร์ 3-4116-0042x-xx-x xx/06/2515
21 308 : นางสาวภัทรภร   ปลูกสกุล 99999 วิทยาศาสตร์ 3-4116-0047x-xx-x xx/08/2524
22 309 : นายบัณฑิต   ลอดม่วงท่า 99999 วิทยาศาสตร์ 3-4116-0047x-xx-x xx/04/2522
23 310 : นางปรยา   ประทุมชัย 99999 วิทยาศาสตร์ 3-4116-0055x-xx-x xx/06/2519
24 311 : นายสวัสดิ์   ภูดวงศรี 99999 วิทยาศาสตร์ 5-4110-0000x-xx-x xx/10/2526
25 312 : นางสาวพรทิพย์   ภูมิยิ่ง 99999 วิทยาศาสตร์ 1-4116-0001x-xx-x xx/03/2528
26 313 : นางสาวพนมพร   รักษาภักดี 749(ส) วิทยาศาสตร์ 1-4401-0000x-xx-x xx
27 401 : นางปณิดา   ศรีภูธร 57564 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-4116-0009x-xx-x xx/09/2502
28 402 : นางประคอง   สมบูรณ์ 57565 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-4199-0067x-xx-x xx/05/2501
29 403 : นางอุไร   ชมภูนิมิตร 57558 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-4116-0010x-xx-x xx/10/2501
30 404 : นางระเบียบ   บุญกว้าง 57563 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-4116-0010x-xx-x xx/09/2506
31 405 : นายธีระพงษ์   เพ็งดวงใหญ่ 99999 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-4116-0046x-xx-x xx/07/2521
32 406 : นายชาย   เหลาบับภา 57089 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-4113-0052x-xx-x xx/04/2507
33 407 : นางสุภาพร   ศรีวงษ์รักษ์ 78963 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-3308-0057x-xx-x xx/06/2510
34 408 : นางสาวภารดี   สงวนศิลป์ 63191 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-4007-0069x-xx-x xx/08/2510
35 501 : นายถนอม   สุวรรณศรี 109056 สุขศึกษาและพลศึกษา 3-4116-0010x-xx-x xx/07/2502
36 502 : นางจันสุดา   ทาน้อย 58614 สุขศึกษาและพลศึกษา 3-4101-0221x-xx-x xx/10/2507
37 503 : นายสุชาติ   ประเทศเสนา 57579 สุขศึกษาและพลศึกษา 3-4112-0078x-xx-x xx/06/2500
38 504 : นายสุพัฒน์   พลงาม 57549 สุขศึกษาและพลศึกษา 3-4116-0056x-xx-x xx/12/2595
39 505 : นางสุกัลยา   โชติพันธ์ 57090 สุขศึกษาและพลศึกษา 3-4116-0001x-xx-x xx/07/2515
40 601 : นางสาวรุ่งนภา   จันทรโคตร 58578 ศิลปะ 3-4709-0021x-xx-x xx/11/2523
41 602 : นายสุจิตร   ศรีมูลดา 7629 ศิลปะ 3-4116-0037x-xx-x xx/05/2498
42 701 : นายวัลลภ   บุญธรรม 99999 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-4116-0037x-xx-x xx/12/2521
43 702 : นางฉันทพร   สงครามภู 57560 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5-4116-0000x-xx-x xx/05/2507
44 704 : นายชัชวาลย์   จันทร์ชมภู 57570 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-4116-0011x-xx-x xx/07/2504
45 707 : นางสาวสุภิญญา   สุวอ 2677 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-4116-0007x-xx-x xx/06/2521
46 802 : นางเพียงใจ   แพะทอง 57221 ภาษาต่างประเทศ 3-7001-0055x-xx-x xx/12/2504
47 803 : นางสุภลักษณ์   ชาญอุประการ 125650 ภาษาต่างประเทศ 3-4116-0041x-xx-x xx/09/2516
48 805 : นายปัญญา   จันทู 57539 ภาษาต่างประเทศ 3-4101-0082x-xx-x xx/05/2512
49 806 : นายสำราญ   ทองเดช 57935 ภาษาต่างประเทศ 3-4116-0017x-xx-x xx/05/2513
50 807 : นางสาววัชราภรณ์   แสงพันธ์ 109055 ภาษาต่างประเทศ 3-4016-0005x-xx-x xx/03/2524
51 808 : นางสาวสุวารี   แก้วดวงศรี 9999 ภาษาต่างประเทศ 3-4017-0060x-xx-x xx/09/2524
52 901 : นายสุเมธ   ปานะถึก 57944 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-4199-0016x-xx-x xx
53 902 : นางสาวอารีย์   สมบูรณ์ 57541 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-4116-0028x-xx-x xx/08/2508
54 904 : นายสุระ   ล้วนกล้า 57568 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 5-4101-0012x-xx-x xx / /
55 905 : นางวลักขณา   เหล่าทองสาน 56683 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-4116-0034x-xx-x xx
Create By : ศูนย์ปฏิบัติการ GPA สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ