รายชื่อบุคลากร
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย   อำเภอ   จังหวัด
xxx รหัส / ชื่อ - สกุล เลขตำแหน่ง กลุ่มสาระ เลขประจำตัวประชาชน วัน เดือน ปีเกิด
1 004 : นางสาวศศิวรรณ   ศรีชลัมภ์ 59068 ไม่สังกัด 3-1014-0009x-xx-x xx/11/2494
2 007 : นางน้ำอ้อย   กาญจนเส็ง อ 81 ไม่สังกัด 3-4099-0031x-xx-x xx/09/2513
3 008 : นางประไพร   ทิมจะโป๊ะ อ 82 ไม่สังกัด 3-4099-0051x-xx-x xx/02/2502
4 009 : นายชัยกิจ   นนทภา 1601 ไม่สังกัด 3-4099-0051x-xx-x xx/09/2493
5 012 : นายเสรี   วังมุก 709 ไม่สังกัด 3-4005-0109x-xx-x xx/10/2507
6 101 : นางจิรกัลยา   บุณยพรหม 71329 ภาษาไทย 3-4599-0015x-xx-x xx/08/2497
7 102 : นางฉัฐมาศ   โอสถานนท์ 59214 ภาษาไทย 3-4099-0109x-xx-x xx/02/2500
8 103 : นางสาวณัฐาภรณ์   ชมภูนุช 59196 ภาษาไทย 4-4099-0000x-xx-x xx/11/2496
9 104 : นางสาวนวลศรี   มาตยภูธร 59155 ภาษาไทย 3-4099-0044x-xx-x xx/07/2495
10 106 : นางพัชรธัญญ์   ทัพหงษา 59195 ภาษาไทย 3-4099-0101x-xx-x xx/09/2495
11 108 : นางวรรณวรางค์   โอฬาริกพันธ์ 59169 ภาษาไทย 3-4499-0006x-xx-x xx/11/2510
12 109 : นางวารุณี   พงษ์ภิญโญ 59165 ภาษาไทย 3-4099-0090x-xx-x xx/10/2493
13 110 : นางวาสนา   อาจดวงดี 59085 ภาษาไทย 3-4099-0003x-xx-x xx/12/2493
14 111 : นางวิไลพร   ทัพซ้าย 108212 ภาษาไทย 3-6798-0014x-xx-x xx/08/2501
15 112 : นายอำพร   ผดุงรส 59171 ภาษาไทย 3-4099-0075x-xx-x xx/06/2496
16 113 : นายเกรียงศักดิ์   แก้วจุมพล 103880 ภาษาไทย 3-4099-0031x-xx-x xx/12/2501
17 114 : นางเยาวลักษณ์   จันทร์ศิลา 59102 ภาษาไทย 3-4099-0090x-xx-x xx/09/2503
18 116 : นางกาญจนา   อินทรเสนา 59450 ภาษาไทย 3-4001-0146x-xx-x xx/10/2503
19 117 : นางเกษนิภา   นิลบาลัน 72832 ภาษาไทย 3-4599-0004x-xx-x xx/05/2506
20 118 : นางชวิศา   ประสพสุข 108623 ภาษาไทย 3-4097-0014x-xx-x xx/07/2502
21 119 : นางดารา   สุดชาดี 61217 ภาษาไทย 3-4010-0003x-xx-x xx/11/2509
22 120 : นางพูนทรัพย์   ธงชัย 79443 ภาษาไทย 3-7401-0084x-xx-x xx/08/2507
23 201 : นางกระจ่างจิต   ผาณิบุศย์ 57507 คณิตศาสตร์ 3-4199-0074x-xx-x xx/11/2500
24 202 : นายกฤษฎา   อิสสระพงศ์ 108650 คณิตศาสตร์ 4-4007-0000x-xx-x xx/12/2501
25 203 : นางชวาลัย   ชมดี 59149 คณิตศาสตร์ 3-4099-0100x-xx-x xx/10/2494
26 204 : นางทิวาพร   เศรษฐโสภณ 69883 คณิตศาสตร์ 4-4408-0000x-xx-x xx/12/2504
27 205 : นายประชา   ชัยภิบาล 59159 คณิตศาสตร์ 3-4099-0074x-xx-x xx/01/2494
28 208 : นายประสงค์   รอนยุทธ 59767 คณิตศาสตร์ 4-4007-0000x-xx-x xx/09/2500
29 210 : นางรัชนี   ตั้งบริบูรณ์รัตน์ 59090 คณิตศาสตร์ 3-4099-0064x-xx-x xx/10/2505
30 212 : นายวันนา   เดยะดี 59217 คณิตศาสตร์ 5-4406-0004x-xx-x xx/05/2494
31 213 : นายศิริวัฒน์   สุวรรณาคม 59179 คณิตศาสตร์ 3-1005-0277x-xx-x xx/11/2493
32 215 : นางเขมิกา   สาสุนันท์ 103877 คณิตศาสตร์ 4-4099-0000x-xx-x xx/01/2500
33 216 : นางสุภาพร   ศรีบุญเรือง 61535 คณิตศาสตร์ 3-4614-0010x-xx-x xx/10/2495
34 217 : นางอรุณวตี   แย้มดงพรอง 66438 คณิตศาสตร์ 3-4699-0025x-xx-x xx/01/2499
35 218 : นายอารมณ์   แก้วมณีวัฒน์ 60297 คณิตศาสตร์ 3-4099-0110x-xx-x xx/04/2493
36 219 : นางวรรณา   ตางจงราช 60242 คณิตศาสตร์ 3-4099-0063x-xx-x xx/05/2504
37 220 : นางวัลภา   เฮียงราช 112297 คณิตศาสตร์ 3-4710-0006x-xx-x xx/04/2503
38 221 : นางละมัย   พุทธกาล 57850 คณิตศาสตร์ 5-4699-9000x-xx-x xx/10/2504
39 222 : นางสาวกนกนันท์   วรรณภาส 59154 คณิตศาสตร์ 3-4001-0021x-xx-x xx/11/2511
40 223 : นางเทียมจันทร์   บัวช่วย 59191 คณิตศาสตร์ 3-4701-0099x-xx-x xx/03/2510
41 224 : นางกุลวดี   ไพจิตร 10687 คณิตศาสตร์ 3-4098-0009x-xx-x xx/04/2502
42 225 : นางพรรณิน   ถนัดค้า 59117 คณิตศาสตร์ 4-4599-0000x-xx-x xx/09/2502
43 227 : นายบุญเลิศ   เจริญมูล 59087 คณิตศาสตร์ 3-4005-0072x-xx-x xx/03/2494
44 229 : นางสาวพิรุณรัตน์   ขาวไชยมหา 349(ส) คณิตศาสตร์ 1-4099-0003x-xx-x xx/04/2527
45 230 : นางสาวชมพูนุท   โนนทนวงษ์ คณิตศาสตร์ 1-4099-0012x-xx-x xx/04/2528
46 231 : นางสาวศศิธร   วิชัยวงศ์ คณิตศาสตร์ 1-4105-0001x-xx-x xx/03/2528
47 301 : นางกัลยาณี   คัชมาตย์ 59109 วิทยาศาสตร์ 3-4099-0115x-xx-x xx/01/2496
48 302 : นางจารุรัตน์   พัวพันธ์ศรี 10617 วิทยาศาสตร์ 3-4402-0022x-xx-x xx/10/2494
49 303 : นางจารุวรรณ   จันทร์สมบูรณ์ 61256 วิทยาศาสตร์ 3-1804-0043x-xx-x xx/01/2503
50 304 : นางสาวชูจิต   บุตรดี 59185 วิทยาศาสตร์ 3-4099-0094x-xx-x xx/05/2500
51 305 : นายดำรง   ชาแท่น 59112 วิทยาศาสตร์ 3-4406-0091x-xx-x xx/10/2501
52 306 : นายทวี   ทินเต 60322 วิทยาศาสตร์ 3-4099-0035x-xx-x xx/04/2501
53 307 : นางธิดาวัลย์   มโนคุ้น 59138 วิทยาศาสตร์ 3-4099-0012x-xx-x xx/05/2500
54 308 : นายนพดล   สิงห์ศักดา 59134 วิทยาศาสตร์ 3-4099-0009x-xx-x xx/06/2496
55 309 : นางสาวปราณี   มาจันทร์ 59142 วิทยาศาสตร์ 3-4401-0009x-xx-x xx/07/2493
56 310 : นางรำเพย   ภาณุสิทธิกร 59111 วิทยาศาสตร์ 3-4001-0049x-xx-x xx/07/2498
57 311 : นางสาววรรณา   ปักษีเลิศ 59160 วิทยาศาสตร์ 3-4099-0063x-xx-x xx/08/2496
58 312 : นายศักดิ์   สุวรรณฉาย 59115 วิทยาศาสตร์ 3-5505-0019x-xx-x xx/01/2497
59 313 : นายสมบัติ   บุญพวง 70627 วิทยาศาสตร์ 3-4114-0091x-xx-x xx/07/2497
60 314 : ว่าที่ร้อยตรีสุวิทย์   ทิพยเนตร 59164 วิทยาศาสตร์ 3-4099-0012x-xx-x xx/11/2493
61 315 : นายอดุลย์   เปรมโต 59141 วิทยาศาสตร์ 3-4399-0003x-xx-x xx/05/2501
62 316 : นายอวยชัย   จันทรทองสุข 59113 วิทยาศาสตร์ 3-4099-0091x-xx-x xx/05/2496
63 317 : นางเย็นจิต   เหลืองไตรรัตน์ 79409 วิทยาศาสตร์ 3-4099-0071x-xx-x xx/06/2502
64 319 : นางนนทวรรณ   ภาระพงษ์ 71607 วิทยาศาสตร์ 3-4501-0161x-xx-x xx/02/2499
65 320 : นางปาลิดา   เร่งพัฒนกิจ 60674 วิทยาศาสตร์ 3-4099-0104x-xx-x xx/03/2500
66 321 : นายอดุลย์   ผ่องสนาม 59236 วิทยาศาสตร์ 5-4001-0003x-xx-x xx/03/2502
67 322 : นางยุคุนธร   น้อยสุวรรณ 108678 วิทยาศาสตร์ 3-1605-0219x-xx-x xx/12/2503
68 323 : นางประณีต   คมสาคร 60862 วิทยาศาสตร์ 3-4099-0043x-xx-x xx/08/2502
69 324 : นางอาทิตยา   ศิริบุญเรือง 104291 วิทยาศาสตร์ 3-4606-0013x-xx-x xx/12/2514
70 325 : นางสุมาลี   เติมเตชาติพงศ์ 5091 วิทยาศาสตร์ 3-7301-0030x-xx-x xx/06/2506
71 327 : นายวิรัช   คุ้มโภคา 14842 วิทยาศาสตร์ 3-1023-0045x-xx-x xx/07/2505
72 328 : นางเกษร   ต้นโพธิ์ 56410 วิทยาศาสตร์ 3-5599-0016x-xx-x xx/04/2506
73 329 : นายธงชัย   กองกะมุด 1510 วิทยาศาสตร์ 3-4017-0061x-xx-x xx/06/2518
74 330 : นางสุประสบ   ไทเยนทร์ 58970 วิทยาศาสตร์ 3-4099-0097x-xx-x xx/09/2494
75 331 : นางสาวเฉลิมขวัญ   ภูมี 60854 วิทยาศาสตร์ 3-4001-0008x-xx-x xx/05/2505
76 332 : นายชุมพร   อินทรจักรพงษ์ 59129 วิทยาศาสตร์ 3-3014-0075x-xx-x xx/02/2513
77 333 : นายณรงค์   ธนพงศ์เดชะ 59080 วิทยาศาสตร์ 3-4099-0044x-xx-x xx/11/2499
78 336 : นายอนุสิษฐ์   เกื้อกูล 350(ส) วิทยาศาสตร์ 1-4004-0001x-xx-x xx/03/2527
79 402 : นายตะวันชาย   มยุรีสวรรค์ 59209 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-4099-0067x-xx-x xx/08/2507
80 404 : นางปรีดาวัลย์   ทองสิงห์ 591232 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-4099-0052x-xx-x xx/06/2499
81 405 : นางพวงผกา   ชัยศิริมาศ 59030 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-4701-0149x-xx-x xx/09/2493
82 406 : นางลออวรรณ   พันธ์ไม้ 59205 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5-4099-9901x-xx-x xx/02/2496
83 407 : นางวรรณภา   พลพินิจ 66309 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-4799-0011x-xx-x xx/02/2493
84 408 : นางวัชรี   ศรีสุภะ 73473 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-3099-0102x-xx-x xx/11/2496
85 409 : นายวิสูตร   สุทธิปัญโญ 59105 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-4099-0051x-xx-x xx/04/2498
86 410 : นางศิริพร   เกิดผล 1158 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-1009-0081x-xx-x xx/03/2502
87 411 : นายสนิท   สนิทนภาพงศ์ 59096 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-4099-0075x-xx-x xx/08/2494
88 412 : นางสิริลักษณ์   ภูมิศิริไพบูลย์ 59152 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-3014-0002x-xx-x xx/07/2496
89 413 : นางสุดา   จุลลัษเฐียร 57117 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-4101-0188x-xx-x xx/10/2497
90 414 : นางสุนทรา   สุนทรพิทักษ์ 76742 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-3610-0047x-xx-x xx/01/2498
91 415 : นางอรุวรรณ   ศักดิ์คำดวง 71249 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-4599-0003x-xx-x xx/07/2499
92 416 : นายอาคม   ขันธทัต 59151 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-3014-0131x-xx-x xx/07/2495
93 417 : นางณราพร   โรจนกุศล 58801 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-4299-0001x-xx-x xx/05/2498
94 418 : นายจรัญ   ภูชาดา 60952 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-4010-0007x-xx-x xx/05/2505
95 419 : นางสุภาวดี   กุศเลิศจริยา 63501 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-4803-0070x-xx-x xx/06/2500
96 420 : นางธนิศร   พินิจชัย 59228 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-4099-0037x-xx-x xx/03/2497
97 421 : นางพึงใจ   วนาเฉลิม 59036 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-1014-0328x-xx-x xx/07/2497
98 422 : นางกนกลดา   คงเจริญสุข 59830 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-4097-0007x-xx-x xx/01/2496
99 423 : นางอารีย์   ลัทธิวรรณ 509(พ) สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-2405-0007x-xx-x xx/04/2514
100 424 : นางสุกัลยา   บูรณประเสริฐกุล 101487 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-4607-0004x-xx-x xx/05/2501
101 425 : นางบานเย็น   พรหมเทศ 59168 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-4017-0023x-xx-x xx/12/2505
102 426 : นายแสงดาว   มาตรนอก 119823 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5-3023-0001x-xx-x xx/09/2512
103 427 : นางดาราวัลย์   ใหม่คามิ 488(พ) สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-4099-0059x-xx-x xx/01/2513
104 501 : นางนัดดา   พิมพ์ดีด 59122 สุขศึกษาและพลศึกษา 3-4099-0100x-xx-x xx/05/2501
105 502 : นางชฎากาญจน์   เจริญชนม์ 57875 สุขศึกษาและพลศึกษา 3-4113-0017x-xx-x xx/10/2507
106 505 : นายเสริมสุข   แก้ววงษา 58440 สุขศึกษาและพลศึกษา 3-4105-0011x-xx-x xx/07/2505
107 508 : นางยุวดี   คำตา 1301(พ) สุขศึกษาและพลศึกษา 3-4499-0012x-xx-x xx/05/2508
108 509 : นายจุลพงษ์   สถิรวงศ์วรรณ 60076 สุขศึกษาและพลศึกษา 3-4099-0079x-xx-x xx/11/2499
109 510 : นายฉัตรชัย   ทิมจะโป๊ะ 59215 สุขศึกษาและพลศึกษา 3-4099-0051x-xx-x xx/10/2504
110 511 : นายชัยมงคล   บัวช่วย 60028 สุขศึกษาและพลศึกษา 3-4099-0004x-xx-x xx/07/2501
111 512 : นายธงชัย   ทองถม 5354 สุขศึกษาและพลศึกษา 3-1699-0025x-xx-x xx/06/2504
112 513 : นายประศาสตร์   แพนลิ้นฟ้า 59726 สุขศึกษาและพลศึกษา 3-1006-0165x-xx-x xx/04/2499
113 514 : นายวุฒิชัย   สุวรรณวงศ์ 59229 สุขศึกษาและพลศึกษา 3-4001-0070x-xx-x xx/08/2496
114 515 : นายสงกรานต์   จำปางาม 59227 สุขศึกษาและพลศึกษา 3-4099-0037x-xx-x xx/04/2500
115 516 : นายสมบัติ   สุวรรณสทธิ์ 59172 สุขศึกษาและพลศึกษา 5-4097-9900x-xx-x xx/12/2501
116 517 : นายศุภากร   เร่งพัฒนกิจ 60690 สุขศึกษาและพลศึกษา 3-4099-0104x-xx-x xx/12/2496
117 518 : นายพงษ์ศักดิ์   ชนะกาญจน์ 59277 สุขศึกษาและพลศึกษา 3-4099-0091x-xx-x xx/01/2495
118 519 : นางสุปรียา   นาคประดา 80683 สุขศึกษาและพลศึกษา 3-3299-0006x-xx-x xx/12/2501
119 520 : นางสุภัทรา   รัตนจันทร์ 477 สุขศึกษาและพลศึกษา 3-6699-0017x-xx-x xx/04/2506
120 601 : นายพิสิษฐ์   อัครเธียรสิน 37902 ศิลปะ 3-4099-0091x-xx-x xx/03/2496
121 602 : นายนิพนธ์   ขันแก้ว 59230 ศิลปะ 3-4002-0008x-xx-x xx/03/2496
122 603 : นางปรียา   เจตะภัย 71442 ศิลปะ 3-4501-0140x-xx-x xx/10/2496
123 604 : นางพจนาภรณ์   มหาเพชร 59487 ศิลปะ 3-4005-0047x-xx-x xx/05/2495
124 605 : นางพรสวรรค์   พันธุ์สุระ 59218 ศิลปะ 3-4099-0050x-xx-x xx/07/2502
125 606 : นางผ่องพรรณ   ปทุมชาติ 59220 ศิลปะ 3-4099-0075x-xx-x xx/07/2496
126 607 : นายเอกชัย   ไก่แก้ว 59166 ศิลปะ 3-4099-0046x-xx-x xx/09/2596
127 608 : นางสาวอุบลวรรณ   ธวัชโชติ 59161 ศิลปะ 3-4099-0049x-xx-x xx/01/2502
128 609 : นายสมาน   นาคทัด 112222 ศิลปะ 3-4099-0050x-xx-x xx/06/2506
129 610 : นางสาวเกวลี   บรรจง ศิลปะ 3-5201-0028x-xx-x xx/02/2521
130 701 : นายสมพร   สรรประเสริฐ 59082 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-4099-0025x-xx-x xx/08/2493
131 702 : นายสุชาติ   เกิดผล 13025 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-1201-0071x-xx-x xx/03/2502
132 703 : นางอัมพร   รวยสูงเนิน 59182 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-4099-0115x-xx-x xx/04/2493
133 705 : นายประจวบ   กองสมบัติ 105911 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-4405-0055x-xx-x xx/08/2501
134 706 : นายขจร   อาจดวงดี 59167 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-4101-0189x-xx-x xx/10/2507
135 707 : นายธงชัย   วงศ์นาคพันธ์ 59194 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-4099-0008x-xx-x xx/07/2498
136 708 : นายบุญแทน   ปราบ ณ ศักดิ์ 59221 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-4099-0115x-xx-x xx/11/2500
137 709 : นางสม   ชนยุทธ 59219 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-4099-0092x-xx-x xx/06/2500
138 710 : นายสมเกียรติ   โพธิสาจันทร์ 59188 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-4099-0002x-xx-x xx/04/2594
139 711 : นายสุริยันต์   สมบัติคีรีไพบูลย์ 60238 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-4017-0044x-xx-x xx/07/2502
140 712 : นายอัญมัญญ์   สุวรรณรังศรี 59364 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-1005-0020x-xx-x xx/08/2500
141 713 : นายอุดม   สุวรรณศิริกุล 59210 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-4099-0072x-xx-x xx/05/2504
142 714 : นายศุภชัย   สุวรรณศักดิ์ 23324 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-4018-0018x-xx-x xx/01/2509
143 716 : นางตวงพร   ปัญจะวิสุทธิ์ 59183 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-4099-0040x-xx-x xx/02/2496
144 717 : นางศิริมา   มหาเพชร 59184 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-4099-0010x-xx-x xx/11/2495
145 718 : นางสุนทรี   นุทธนู 59178 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-4099-0074x-xx-x xx/12/2495
146 719 : นางเทพปราณี   ลิ้มมานะสถาพร 54480 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-4099-0000x-xx-x xx/07/2499
147 720 : นางประไพศรี   รื่นรมย์ 108680 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-4001-0045x-xx-x xx/04/2499
148 721 : นางวนิดา   วิไลพงษ์ 59760 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-4007-0079x-xx-x xx/07/2500
149 722 : นางนิภา   สนิทนภาพงศ์ 59200 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-4099-0075x-xx-x xx/01/2497
150 725 : นายกุศล   ทัดโคกกรวด 59162 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-4017-0079x-xx-x xx/05/2514
151 726 : นางบัวศรี   สอนเสียม 490(พ) การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-3499-0052x-xx-x xx/09/2504
152 727 : นางพรนิภา   ดวงชิน 508(พ) การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-4001-0139x-xx-x xx/09/2510
153 728 : นางทองใส   ดีแสง 60704 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-4103-0035x-xx-x xx/08/2507
154 730 : นายทัพเทพ   คงวิเชียร 130167 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-4614-0008x-xx-x xx/11/2513
155 731 : นายวีระพล   เจริญชนม์ 57867 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-4117-0001x-xx-x xx/04/2502
156 732 : นายพัฒนา   ทบวงษ์ศรี 111036 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-4101-0110x-xx-x xx/04/2508
157 733 : นางนุชนาถ   ธนภูมิชัย 66849 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-4603-0074x-xx-x xx/06/2504
158 734 : นายชวลิต   โยวทิตย์ 59226 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-4099-0051x-xx-x xx/02/2497
159 735 : นางเพียงพิณ   ศรีสุระ 60327 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-4099-0025x-xx-x xx/10/2498
160 736 : นางสาวปรัชนี   ประจันตะเสน 59201 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-4099-0043x-xx-x xx/01/2498
161 737 : นางภณิตา   แก้วหาวงศ์ 59139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-4099-0034x-xx-x xx/05/2502
162 738 : นางธวัลรัตน์   ชูทุ่งยอ 112423 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-6599-0029x-xx-x xx/07/2504
163 741 : นายพิเชษฐ์   ใจเที่ยง 960 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-4807-0012x-xx-x xx/09/2512
164 742 : นางสุภัทรา   ควรขุนทด 73718 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-4001-0029x-xx-x xx/01/2507
165 801 : นางคนึงนิจ   ชื่นภิรมย์ 59097 ภาษาต่างประเทศ 3-4099-0091x-xx-x xx/04/2493
166 802 : นางจิตติมา   เปลรินทร์ 59216 ภาษาต่างประเทศ 3-4099-0109x-xx-x xx/04/2501
167 803 : นางฉวีวรรณ   ใจคง 60571 ภาษาต่างประเทศ 3-4099-0041x-xx-x xx/11/2498
168 806 : นางประภาพันธ์   โพธิรุกข์ 59119 ภาษาต่างประเทศ 3-4098-0005x-xx-x xx/06/2502
169 808 : นางศรีสุดา   งามสุทธิ 69251 ภาษาต่างประเทศ 3-4499-0015x-xx-x xx/12/2498
170 809 : นางสถาวรัตน์   เจริญสว่าง 63876 ภาษาต่างประเทศ 3-4099-0018x-xx-x xx/11/2501
171 810 : นางสุภาภรณ์   ศิริรัตนปัญญากร 59691 ภาษาต่างประเทศ 3-4099-0109x-xx-x xx/08/2496
172 811 : นางอรุณ   เทพเมืองมา 60660 ภาษาต่างประเทศ 3-4099-0057x-xx-x xx/10/2493
173 812 : นางวาริษา   ประเสริฐทรง 59124 ภาษาต่างประเทศ 3-4001-0036x-xx-x xx/06/2508
174 813 : นางอังคณา   รัตนเพชร 67481 ภาษาต่างประเทศ 3-4099-0062x-xx-x xx/11/2506
175 814 : นางเกษมณี   ยิ่งคงดี 66961 ภาษาต่างประเทศ 3-4406-0062x-xx-x xx/10/2507
176 815 : นายเนรมิต   จุมพลพงษ์ 69261 ภาษาต่างประเทศ 3-4499-0005x-xx-x xx/07/2497
177 816 : นางสาวกิ่งแก้ว   พัสดุรักษ์ 69113 ภาษาต่างประเทศ 3-4499-0002x-xx-x xx/01/2494
178 817 : นางอาภรณ์   ศรีวรสาร 67139 ภาษาต่างประเทศ 3-3416-0116x-xx-x xx/11/2498
179 818 : นางมยุเรศ   บรรพโคตร 60785 ภาษาต่างประเทศ 3-4018-0011x-xx-x xx/08/2511
180 819 : นางกนิษฐา   สมภักดี 108620 ภาษาต่างประเทศ 3-4199-0016x-xx-x xx/02/2503
181 820 : นางอนงค์   พระคุณ 59322 ภาษาต่างประเทศ 3-4001-0164x-xx-x xx/12/2505
182 821 : นางนพมาศ   ประภา 513(พ) ภาษาต่างประเทศ 3-3299-0032x-xx-x xx/07/2517
183 822 : นางศิริวัฒนา   ต่อนี 105916 ภาษาต่างประเทศ 3-4014-0022x-xx-x xx/03/2510
184 823 : นางสาวกาญจนา   วีรชนชาญ ภาษาต่างประเทศ 3-4099-0051x-xx-x xx/01/2490
185 824 : นายดิเรก   นิรันดร์กูล 59146 ภาษาต่างประเทศ 3-4001-0118x-xx-x xx/09/2496
186 825 : นางจินตนา   โยวทิตย์ 59114 ภาษาต่างประเทศ 3-4099-0051x-xx-x xx/02/2500
187 826 : นายวิเชียร   คะมา 72660 ภาษาต่างประเทศ 3-4017-0078x-xx-x xx/01/2501
188 827 : นางวิมล   ลิ้มเลิศมงคล 71231 ภาษาต่างประเทศ 3-5007-0050x-xx-x xx/06/2517
189 902 : นายวรศักดิ์   สุขพร 59225 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-4099-0092x-xx-x xx/01/2493
190 903 : นายสามล   แม้นศิริ 59203 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-4099-0092x-xx-x xx/03/2499
191 905 : นายสุพจน์   นามลิวัลย์ 59312 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-4099-0050x-xx-x xx/06/2502
192 906 : นายควรคิด   แก้วบ้านเหล่า 59170 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-4001-0145x-xx-x xx/07/2502
193 907 : นายสมศักดิ์   ศรีสุระ 60324 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-4099-0027x-xx-x xx/01/2498
194 908 : นางวัชรียา   แจ่มใส 59116 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-4803-0060x-xx-x xx/02/2500
195 909 : นางพิมล   แก้วประกอบ 73936 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 5-1006-9903x-xx-x xx/06/2503
196 910 : นางอรทัย   พลหล้า 57373 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-4102-0019x-xx-x xx/07/2498
197 912 : นางขนิษฐา   ภูชาดา 108699 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 5-4099-9900x-xx-x xx/03/2508
198 914 : นางอาลิษา   ทองทวี 489(พ) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-4005-0009x-xx-x xx/12/2507
199 916 : นางสุดฤดี   วีรภัทรสกุล 59144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-4199-0032x-xx-x xx/08/2503
200 917 : นางกนกอร   อัมพรัตน์ 60689 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-4099-0097x-xx-x xx/11/2510
201 919 : นางวิไลวรรณ   อุทธตรี 60212 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-4018-0029x-xx-x xx/07/2502
202 920 : นางจีราภรณ์   หอมปลื้ม 59071 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-2098-0012x-xx-x xx/08/2502
203 923 : นางกรุณา   หวันเสนา 1174(พ) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-4099-0033x-xx-x xx/07/2511
204 924 : นายวิพัชญ์   วัฒนบุตร 59211 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-4099-0093x-xx-x xx/06/2494
205 925 : นางสุคนธ์   โชติชัยสถิตย์ 56660 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-4101-0012x-xx-x xx/02/2501
206 951 : นายดีเด่น   ธรรมโคตร 7841 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-4001-0120x-xx-x xx/04/2511
207 952 : นายฉลอง   จรทะผา 7842 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-4099-0025x-xx-x xx/12/2497
208 953 : นางสาวคำบง   จันเส 7844 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-4116-0029x-xx-x xx/04/2495
209 954 : นายตุ๊   คำป้อง 7833 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-4099-0047x-xx-x xx/08/2503
210 955 : นายสุเทพ   เผ่าบ้านฝาง 7839 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-4001-0036x-xx-x xx/12/2493
211 956 : นายณรงค์   ชุมภาษี 7846 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-4099-0070x-xx-x xx/08/2498
212 957 : นายวิรัตน์   สิทธิ 13754 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-4001-0039x-xx-x xx/03/2500
213 958 : นายไพโรจน์   แฝงสะโด 12234 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-4099-0049x-xx-x xx/12/2500
214 959 : นายพิชัย   เสน่ห์จันทร์ 7834 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-4001-0037x-xx-x xx/06/2505
215 960 : นายสุรัตน์   ไพรพา 7845 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-4099-0075x-xx-x xx/03/2493
216 961 : นายบำรุง   ศรีภูมิพฤกษ์ 7843 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-4001-0035x-xx-x xx/10/2500
217 962 : นายสมพร   ใยคำโพด 7837 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-4503-0021x-xx-x xx/09/2510
218 963 : นายอาทิตย์   วังสีรัง 7848 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-4607-0060x-xx-x xx/02/2508
219 964 : นายสฤษ   พิมพ์เสน 7835 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-4001-0166x-xx-x xx/07/2503
220 966 : นายอุทิศ   พรมจักร 7840 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-4002-0001x-xx-x xx/03/2509
221 967 : นายบรรถก   จรทะผา 7847 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-4001-0027x-xx-x xx/12/2499
222 968 : นายสกล   แพงมา 7836 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-4001-0023x-xx-x xx/06/2501
Create By : ศูนย์ปฏิบัติการ GPA สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ