รายชื่อบุคลากร
โรงเรียนเธšเน‰เธฒเธ™เธฅเธฒเธ™เธงเธดเธ—เธขเธฒเธ„เธก   อำเภอ   จังหวัด
xxx รหัส / ชื่อ - สกุล เลขตำแหน่ง กลุ่มสาระ เลขประจำตัวประชาชน วัน เดือน ปีเกิด
1 001 : นายกมล   เจริญโสภารัตน์ 60699 ไม่สังกัด 3-4017-0044x-xx-x xx/07/2495
2 002 : นายสมเกียรติ   ศรีโนนชัย 60705 ไม่สังกัด 3-4099-0081x-xx-x xx/10/2499
3 101 : นางบัวสุวรรณ   กาหลง 109688 ภาษาไทย 3-4403-0060x-xx-x xx/08/2508
4 102 : นางบงกช   วิลาศรี 60706 ภาษาไทย 3-8399-0006x-xx-x xx/03/2505
5 104 : นางสุพรรณีย์   เจริญโสภารัตน์ 60158 ภาษาไทย 3-4017-0044x-xx-x xx/06/2497
6 105 : นางสาววรรณพร   นนทภา 109686 ภาษาไทย 3-4010-0096x-xx-x xx/06/2504
7 201 : นางสมสมัย   เกตุเพชร 60709 คณิตศาสตร์ 5-4097-9900x-xx-x xx/06/2501
8 202 : นายพจนา   โสภาชัย 118155 คณิตศาสตร์ 3-4503-0041x-xx-x xx/01/2508
9 203 : นางสุวารีย์   โสภาชัย 60701 คณิตศาสตร์ 3-4097-0028x-xx-x xx/03/2509
10 204 : นางเพ็ญพักตร์   สุวรรณศรี 118459 คณิตศาสตร์ 3-4010-0057x-xx-x xx/01/2515
11 301 : นางทิพวัลย์   น้ำแก้ว 130411 วิทยาศาสตร์ 3-4010-0045x-xx-x xx/04/2506
12 302 : นางสาวเสาวลักษณ์   พิมพ์ดี 60715 วิทยาศาสตร์ 3-4017-0076x-xx-x xx/09/2525
13 303 : นางอรอุมา   ลิ้มประเสริฐ 128064 วิทยาศาสตร์ 3-4097-0029x-xx-x xx/08/2505
14 304 : นางประยูร   ศรีเสน 132416 วิทยาศาสตร์ 3-4010-0015x-xx-x xx/11/2507
15 305 : นางสุคนธ์   อุดรจรัส 60716 วิทยาศาสตร์ 5-4011-9900x-xx-x xx/02/2511
16 306 : นางมณีรัตน์   คำพรมมี 128065 วิทยาศาสตร์ 3-4097-0020x-xx-x xx/06/2516
17 401 : นางศีตลา   สนิทโกศัย 101522 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-9009-0034x-xx-x xx/06/2507
18 402 : นางเด่นดวง   สุวรรณประทีป 60708 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-4097-0017x-xx-x xx/01/2504
19 403 : นายวิจิตร   เทือกเพีย 60700 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-4010-0093x-xx-x xx/11/2498
20 404 : นายทวี   เถาหมอ 103939 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-4010-0098x-xx-x xx/08/2499
21 501 : นายบุญเปรียบ   น้ำแก้ว 14033 สุขศึกษาและพลศึกษา 3-7202-0022x-xx-x xx/03/2508
22 502 : นายบรรลุ   สุวรรณศรี 60717 สุขศึกษาและพลศึกษา 3-4499-0028x-xx-x xx/09/2509
23 601 : นายศาสตรศลป์   ฝ่ายสูญ 60714 ศิลปะ 3-4097-0027x-xx-x xx/12/2507
24 701 : นายไมตรี   วิลาศรี 106457 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-4606-0044x-xx-x xx/03/2506
25 703 : นางพวงเพ็ชร   อัคคะ 59976 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-4010-0049x-xx-x xx/11/2503
26 705 : นางมาลี   ร้อยดา 101523 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5-4010-0004x-xx-x xx/01/2515
27 708 : นางภัทราวรรณ   เหลืองอุทัย 60719 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-1020-0209x-xx-x xx/11/2504
28 801 : นางสาวมายุรี   คนล่ำ 111131 ภาษาต่างประเทศ 3-4001-0041x-xx-x xx/05/2507
29 802 : นางจิราพร   ฉิมหลวง 132417 ภาษาต่างประเทศ 3-4010-0071x-xx-x xx/01/2511
30 803 : นางจิระวรรณ   ลิ้มสุวรรณ 60065 ภาษาต่างประเทศ 3-1206-0074x-xx-x xx/03/2502
31 804 : นางกาญจนา   เจริญศรี 115442 ภาษาต่างประเทศ 3-3612-0009x-xx-x xx/09/2520
32 951 : นายประเทือง   ภาณวัตร 8040 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-4001-0159x-xx-x xx/03/2478
33 952 : นายวิชัย   ชาววังเย็น 8039 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-4010-0094x-xx-x xx/01/2507
Create By : ศูนย์ปฏิบัติการ GPA สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ