รายชื่อบุคลากร
โรงเรียนสตรีศึกษา   อำเภอ   จังหวัด
xxx รหัส / ชื่อ - สกุล เลขตำแหน่ง กลุ่มสาระ เลขประจำตัวประชาชน วัน เดือน ปีเกิด
1 002 : นายสุวัฒน์   อุทุมภา 4339 ไม่สังกัด 3-4599-0026x-xx-x xx/05/2497
2 003 : ว่าที่ร้อยตรีทรงศักดิ์   สุวรรณพันธุ์ 71865 ไม่สังกัด 5-4408-0000x-xx-x xx/08/2501
3 004 : นายอุภพงษ์   ร่มแก้ว 71392 ไม่สังกัด 3-4510-0039x-xx-x xx/01/2497
4 005 : นางภาวินี   พงศ์ศาสตร์ 71449 ไม่สังกัด 3-4510-0036x-xx-x xx/10/2492
5 102 : นางสุพรรณี   ผาสุวรรณ 71436 ภาษาไทย 3-4599-0010x-xx-x xx/10/2494
6 104 : นางอัญชลี   กลางบุรัมย์ 71494 ภาษาไทย 3-4599-0022x-xx-x xx/09/2495
7 105 : นายสุนทร   แสนโสดา 71490 ภาษาไทย 3-4599-0003x-xx-x xx/05/2494
8 106 : นางจิราลักษณ์   ขุณิกากรณ์ 71499 ภาษาไทย 3-4599-0010x-xx-x xx/08/2495
9 107 : นางจินตนา   บุณยพรหม 77692 ภาษาไทย 3-4599-0008x-xx-x xx/06/2499
10 108 : นางสาวอิ่มใจ   ศีรษะภูมิ 71460 ภาษาไทย 3-4501-0120x-xx-x xx/09/2495
11 109 : นางฝนทอง   ภูมิพันธ์ 71521 ภาษาไทย 3-4599-0008x-xx-x xx/01/2493
12 111 : นายพรชัย   ธรรมโร 72644 ภาษาไทย 3-4599-0011x-xx-x xx/06/2503
13 112 : นางกมลภัทร   ประเทพา 71931 ภาษาไทย 3-4599-0030x-xx-x xx/10/2503
14 113 : นางนงรักษ์   มหาวัจน์ 71502 ภาษาไทย 3-4513-0015x-xx-x xx/11/2500
15 114 : นางจิราพันธ์   คงเพชร 76990 ภาษาไทย 3-3199-0006x-xx-x xx/09/2499
16 115 : นางนีรนุช   สัจจะมโน 72970 ภาษาไทย 5-4501-0001x-xx-x xx/09/2497
17 116 : นางเพ็ญศรี   แสนนาใต้ 807(พ) ภาษาไทย 3-1012-0074x-xx-x xx/04/2506
18 117 : นางพูลทรัพย์   ชาปะวัง 128680 ภาษาไทย 3-4514-0042x-xx-x xx/04/2502
19 118 : นางพิมพลักษณ์   ไสยสุภีร์ 13949 ภาษาไทย 3-4501-0054x-xx-x xx/04/2508
20 119 : นางขนิษฐา   สิทธิศักดิ์ 113922 ภาษาไทย 3-4511-0004x-xx-x xx/11/2513
21 120 : นางสาววิริยาภรณ์   พวงศรีคน 119586 ภาษาไทย 3-8401-0041x-xx-x xx/01/2513
22 121 : นายนิพนธ์   พลเยี่ยม 71582 ภาษาไทย 5-4501-9000x-xx-x xx/06/2502
23 122 : นางนฤมล   เมืองหงษ์ 120891 ภาษาไทย 3-3499-0035x-xx-x xx/07/2507
24 201 : นางวรีรัตน์   พันธุมะโน 71515 คณิตศาสตร์ 3-4599-0021x-xx-x xx/02/2499
25 203 : นางเยาวภา   ยิ่งรัตนสุข 71474 คณิตศาสตร์ 3-4599-0006x-xx-x xx/01/2499
26 204 : นายสมชาย   แสนทรงศักดิ์ 71435 คณิตศาสตร์ 3-4099-0084x-xx-x xx/02/2508
27 205 : นายรัศมี   ศีรษะภูมิ 71537 คณิตศาสตร์ 3-4501-0093x-xx-x xx/11/2492
28 206 : นายสัมฤทธิ์   เอื้อมสุวรรณ 71426 คณิตศาสตร์ 3-4506-0041x-xx-x xx/12/2498
29 207 : นางสาวสุธีรา   นนทะมา 71428 คณิตศาสตร์ 3-4599-0020x-xx-x xx/09/2492
30 208 : นายวิศนุ   พันธุมะโน 71531 คณิตศาสตร์ 3-4599-0021x-xx-x xx/10/2497
31 209 : นางจิดาภา   แก้วกาหลง 71492 คณิตศาสตร์ 3-4599-0021x-xx-x xx/06/2495
32 210 : นางสุดาพร   ผ่องแผ้ว 71424 คณิตศาสตร์ 3-4599-0021x-xx-x xx/03/2498
33 211 : นางสาววิภัสรา   อำนวยพรสวัสดิ์ 71473 คณิตศาสตร์ 3-4599-0001x-xx-x xx/08/2498
34 212 : นายสมชาย   มูลมั่งมี 71447 คณิตศาสตร์ 3-7799-0015x-xx-x xx/05/2505
35 213 : นายเดชา   วิมลสถิตพงษ์ 71532 คณิตศาสตร์ 3-4599-0022x-xx-x xx/08/2493
36 214 : นางสุนทรี   หลักคำ 71851 คณิตศาสตร์ 3-4599-0014x-xx-x xx/12/2502
37 215 : นางเฉลิมศรี   เมืองแวง 71484 คณิตศาสตร์ 3-4505-0066x-xx-x xx/04/2503
38 216 : นายกิจจา   มุขพรหม 71831 คณิตศาสตร์ 3-4599-0010x-xx-x xx/10/2506
39 217 : นางสาวกาญจนา   พลโลหะ 71486 คณิตศาสตร์ 3-4599-0014x-xx-x xx/04/2499
40 218 : นายทวีชัย   ถนัดค้า 71681 คณิตศาสตร์ 3-4502-0000x-xx-x xx/02/2499
41 219 : นางปิยะวรรณ   ธงทอง 9276 คณิตศาสตร์ 3-4501-0154x-xx-x xx/10/2509
42 220 : นางสุภาวดี   แดงวิบูลย์ 128679 คณิตศาสตร์ 3-4502-0000x-xx-x xx/02/2511
43 221 : นางศศิวิมล   เอี่ยมแบน 49326 คณิตศาสตร์ 3-4501-0055x-xx-x xx/02/2512
44 222 : นายแสงอรุณ   ศรีกรินทร์ 104424 คณิตศาสตร์ 3-4599-0031x-xx-x xx/06/2499
45 223 : นางสาวอนงค์   แสนศิลา 371(ส) คณิตศาสตร์ 3-4504-0028x-xx-x xx/08/2526
46 224 : นางแหวนเพชร   วรรณสุทธิ์ 5677 คณิตศาสตร์ 3-4499-0026x-xx-x xx/02/2510
47 251 : นางสาวกนกอร   ประทุมทิพย์ 999999 คณิตศาสตร์ 5-4805-0001x-xx-x xx/04/2526
48 252 : นายกิตติชัย   แซ่ตัง 999999 คณิตศาสตร์ 3-3002-0018x-xx-x xx/01/2526
49 253 : นางสาวสุคนธ์ทิพย์   พลเยี่ยม 999999 คณิตศาสตร์ 5-4507-0003x-xx-x xx/11/2526
50 301 : นายเผด็จ   ปานะโปย 71508 วิทยาศาสตร์ 3-4599-0022x-xx-x xx/08/2497
51 302 : นายปิยสิทธิ์   ศาสตรพันธุ์ 71916 วิทยาศาสตร์ 4-4599-0000x-xx-x xx/05/2499
52 303 : นายสมศักดิ์   บรรณาลัย 1220 วิทยาศาสตร์ 3-4506-0049x-xx-x xx/01/2509
53 306 : นางสาวปองจิต   ศรีสัมพันธ์ 71411 วิทยาศาสตร์ 3-4501-0127x-xx-x xx/09/2501
54 308 : นางกัลยาลักษณ์   พิลาภ 73015 วิทยาศาสตร์ 3-4599-0020x-xx-x xx/10/2499
55 309 : นางนิตยา   วิเศษสุวรรณ 71462 วิทยาศาสตร์ 3-4599-0014x-xx-x xx/10/2494
56 310 : นายฉลาด   กลางบุรัมย์ 71760 วิทยาศาสตร์ 3-4599-0017x-xx-x xx/09/2495
57 311 : นายนพพร   สายเชื้อ 72235 วิทยาศาสตร์ 3-4511-0051x-xx-x xx/12/2499
58 312 : นางรุ่งทิวา   วิมลสถิตพงษ์ 71514 วิทยาศาสตร์ 3-4514-0042x-xx-x xx/01/2507
59 313 : นางรมณีย์   จันทรเจริญ 71516 วิทยาศาสตร์ 3-4599-0005x-xx-x xx/09/2498
60 314 : นางสุกัญญา   ปรีชา 66683 วิทยาศาสตร์ 3-4603-0004x-xx-x xx/11/2502
61 316 : นายมานัส   จันทร์อยู่ 47190 วิทยาศาสตร์ 3-6704-0009x-xx-x xx/09/2499
62 317 : นางสาวศิริวรรณ   สุวรรณศรี 72751 วิทยาศาสตร์ 3-4599-0020x-xx-x xx/07/2501
63 319 : นางนุกูล   ทะสูญ 71520 วิทยาศาสตร์ 3-4505-0035x-xx-x xx/04/2500
64 320 : นางสาวอำภาพร   ศรีสารคาม 72690 วิทยาศาสตร์ 3-4501-0055x-xx-x xx/07/2515
65 321 : นางอภาริณี   ฉิมสวัสดิ์ 4463 วิทยาศาสตร์ 3-1101-0078x-xx-x xx/08/2500
66 322 : นางปราณี   ลำมะนา 72364 วิทยาศาสตร์ 3-4510-0046x-xx-x xx/02/2499
67 323 : นางสิริวรรณ   โพธิสาขา 71610 วิทยาศาสตร์ 3-4599-0031x-xx-x xx/09/2504
68 324 : นางสุดาดวง   มะณีแสง 72776 วิทยาศาสตร์ 3-4503-0038x-xx-x xx/02/2515
69 326 : นางสการินทร์   เศรษฐากา 71495 วิทยาศาสตร์ 3-4111-0003x-xx-x xx/04/2520
70 327 : นางแหลมทอง   ชิณรัตน์ 71437 วิทยาศาสตร์ 3-4501-0054x-xx-x xx/11/2509
71 329 : นางอรนุช   สุวรรณโท 134314 วิทยาศาสตร์ 3-4599-0015x-xx-x xx/01/2512
72 330 : นางสาวสมใจ   ธรรมขันธ์ 80338 วิทยาศาสตร์ 3-4501-0104x-xx-x xx/08/2521
73 331 : นางสุภิญญา   มีกระแส 124912 วิทยาศาสตร์ 3-4502-0047x-xx-x xx/01/2515
74 332 : นางปัทมาวดี   พันธะไชย 899 วิทยาศาสตร์ 3-3405-0018x-xx-x xx/09/2523
75 333 : นางศรีสุภาพ   ประพันธมิตร 3289 วิทยาศาสตร์ 3-4599-0029x-xx-x xx/04/2500
76 401 : นางวิลาวัลย์   กุลพิรักษ์ 71853 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-4599-0017x-xx-x xx/09/2492
77 402 : นางเพชรรัตน์   เสริฐสนิท 71475 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-4599-0006x-xx-x xx/10/2500
78 403 : นางจงจิต   ถนัดค้า 71671 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-4502-0021x-xx-x xx/09/2501
79 404 : นางอรทัย   เปรินทร์ 71498 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-4501-0103x-xx-x xx/10/2495
80 405 : นางอุษณีย์   วุฒิจำนงค์ 71470 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-4599-0002x-xx-x xx/02/2495
81 406 : นางสุพัตรา   กิตติโฆษณ์ 71551 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-4599-0015x-xx-x xx/10/2503
82 407 : นางลำพูน   ศีรษะภูมิ 71534 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-4501-0093x-xx-x xx/07/2492
83 408 : นางสมหมาย   วินทะไชย 70743 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-4599-0029x-xx-x xx/05/2496
84 409 : นางประกาย   แก้วกาหลง 105596 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-4505-0011x-xx-x xx/05/2506
85 410 : นางสาวอุทัยวรรณ   พันธ์หินกอง 71422 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-4599-0021x-xx-x xx/11/2492
86 411 : นางมาลี   งามสนิท 71519 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-4599-0004x-xx-x xx/04/2494
87 412 : นางสาวพวงทอง   ชุปวา 71400 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-4599-0022x-xx-x xx/03/2494
88 413 : นางสาววัลภา   พลเวียงธรรม 70308 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-4505-0002x-xx-x xx/08/2501
89 414 : นางรัชนี   จันทรา 128681 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-4499-0018x-xx-x xx/12/2510
90 415 : นางพิศสวาท   ศรีสะอาด 72917 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5-4501-0000x-xx-x xx/12/2508
91 416 : นางณัฏฐิณี   พื้นชมภู 805 (พ) สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-4599-0014x-xx-x xx/12/2512
92 417 : นางเพียรลัดดา   นิลผาย 809่ (พ) สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-4599-0029x-xx-x xx/10/2514
93 419 : นายบรรจบ   ลครพล 71439 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-4504-0064x-xx-x xx/01/2500
94 420 : นายชัยสิทธิ์   ธนสีลังกูร 71432 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-4599-0004x-xx-x xx/10/2492
95 421 : นางสาวสุนทร   จ้อยนุแสง 71525 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-4499-0036x-xx-x xx/11/2497
96 422 : นางมณี   ซึมกระโทก 114148 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-4499-0016x-xx-x xx/08/2508
97 423 : นายสุวิช   ไวยราบุตร 16224 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-4599-0031x-xx-x xx/04/2500
98 424 : นางสุวจี   รัศมี 134302 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-4599-0009x-xx-x xx/09/2513
99 425 : นางฉวีวรรณ   ไวพจน์ 71471 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-3603-0034x-xx-x xx/05/2507
100 426 : นางศิริพร   สิงห์เสนา 71554 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-4502-0000x-xx-x xx/10/2504
101 427 : นางสุปราณี   หอมไกล 40408 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-4407-0002x-xx-x xx/02/2510
102 451 : นายไพบูลย์   เศรษฐากา 999999 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-4110-0007x-xx-x xx/05/2518
103 501 : นางอรพิศ   ศรีประสม 71478 สุขศึกษาและพลศึกษา 3-4599-0003x-xx-x xx/07/2493
104 502 : นายธวัชชัย   สัญพึ่ง 72708 สุขศึกษาและพลศึกษา 3-4501-0055x-xx-x xx/11/2547
105 503 : นายจุมพล   จำปาแถม 104494 สุขศึกษาและพลศึกษา 3-4599-0026x-xx-x xx/05/2501
106 504 : นายสุทัศน์   สุขยานุดิษฐ์ 71448 สุขศึกษาและพลศึกษา 5-4511-0000x-xx-x xx/09/2496
107 505 : นางสาวไพฑูรย์   พันตะพรหม 71455 สุขศึกษาและพลศึกษา 3-4599-0028x-xx-x xx/04/2497
108 506 : นางพิศมัย   เอกก้านตรง 71434 สุขศึกษาและพลศึกษา 3-4599-0000x-xx-x xx/11/2548
109 507 : นางสาววราภรณ์   พินิจธนสาร 71472 สุขศึกษาและพลศึกษา 3-4599-0021x-xx-x xx/08/2497
110 508 : นางวัชรินทร์   แสนรุ่งเมือง 71441 สุขศึกษาและพลศึกษา 3-4599-0020x-xx-x xx/01/2500
111 510 : นายเมธา   ศีรษะภูมิ 808(พ) สุขศึกษาและพลศึกษา 3-4501-0154x-xx-x xx/05/2504
112 511 : นางสุปราณี   สัญพึ่ง 1313 สุขศึกษาและพลศึกษา 5-4501-0003x-xx-x xx/11/2502
113 512 : นายเฉลิมชัย   ยิ่งรัตนสุข 112450 สุขศึกษาและพลศึกษา 3-4599-0006x-xx-x xx/04/2498
114 601 : นางอรุณทิพย์   พรหมโคตร 71477 ศิลปะ 3-4599-0006x-xx-x xx/09/2499
115 603 : นายคมฤทธิ์   วโรรส 71421 ศิลปะ 3-4507-0022x-xx-x xx/08/2505
116 604 : นางวิไลลักษณ์   พลสามารถ 71479 ศิลปะ 3-4501-0103x-xx-x xx/06/2497
117 606 : นางพิมลพรรณ   อนันเอื้อ 71549 ศิลปะ 5-4505-0009x-xx-x xx/08/2500
118 607 : นางอินทิรา   พัฒนเศรษฐดิลก 71552 ศิลปะ 3-4599-0022x-xx-x xx/09/2504
119 608 : นางอัญชัญ   ศรีกรินทร์ 104438 ศิลปะ 3-4599-0018x-xx-x xx/02/2503
120 609 : นางจิรพร   หงส์วิลัย 74360 ศิลปะ 3-3004-0025x-xx-x xx/04/2500
121 651 : นายรัฐบุรุษ   กมลศิลป์ 999999 ศิลปะ 3-4507-0072x-xx-x xx/10/2525
122 701 : นางรัตนาพร   ยอดยิ่ง 64762 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-3407-0038x-xx-x xx/04/2501
123 702 : นางศรีสะอาด   มังคะวัฒน์ 60562 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-1009-0232x-xx-x xx/03/2503
124 703 : นายนพดล   กาญจนกุล 71565 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-1005-0012x-xx-x xx/09/2504
125 704 : นางประทุม   ปิวรัตน์ 71535 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4-4501-0000x-xx-x xx/05/2492
126 705 : นางสุภาพร   แก้วพลัย 71493 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-3097-0000x-xx-x xx/03/2497
127 706 : นางสาวลัดดา   ชัชวาลย์ 71485 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-4599-0004x-xx-x xx/06/2494
128 707 : นายธนบดี   เมาะราษี 806(พ) การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-4505-0109x-xx-x xx/12/2516
129 708 : นายนรินทร์   สุ่มมาตร์ 71503 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-4599-0030x-xx-x xx/07/2500
130 709 : นางวัชราภรณ์   สาลี 71480 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-4599-0004x-xx-x xx/09/2497
131 710 : นางสาวนิตยา   เสาว์คง 66400 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-4699-0004x-xx-x xx/02/2495
132 711 : นางสาวศิริลักษณ์   โทพล 770 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-4899-0008x-xx-x xx/04/2516
133 712 : นางสาวพัชนี   สุริยะพันธุ์ 114832 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-1017-0038x-xx-x xx/02/2506
134 713 : นางกรรณิการ์   สุมารินทร์ 71458 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-4505-0030x-xx-x xx/07/2502
135 714 : นางฉวีวรรณ   อุปไมยาราม 71547 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-4599-0010x-xx-x xx/01/2502
136 715 : นางอาภรณ์   ตรีวงษ์วัฒนา 71530 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-4599-0020x-xx-x xx/08/2500
137 716 : นางวราวรรณ   อ่อนฉวี 71481 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-4599-0002x-xx-x xx/08/2499
138 717 : นางเยาวลักษณ์   มิ่งโสภา 101849 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-3498-0025x-xx-x xx/10/2504
139 718 : นางจิราภรณ์   ปานะโปย 71402 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-4501-0113x-xx-x xx/03/2508
140 721 : นางนภาศรี   สุรเสน 101987 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-2599-0013x-xx-x xx/06/2505
141 722 : นางวชิราภรณ์   ศรีพงษ์ 6679 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-4510-0031x-xx-x xx/04/2514
142 801 : นายธนสิทธิ์   หาญอาษา 71550 ภาษาต่างประเทศ 3-4514-0058x-xx-x xx/10/2502
143 802 : นางนิตยา   ธราวุธ 71467 ภาษาต่างประเทศ 3-4599-0028x-xx-x xx/08/2499
144 803 : นางมยุรี   ไวยราบุตร 61524 ภาษาต่างประเทศ 3-4599-0031x-xx-x xx/08/2500
145 805 : นางจิรัชยา   ทองเกษม 102187 ภาษาต่างประเทศ 3-4599-0006x-xx-x xx/09/2500
146 806 : นางชุติกาญจน์   สุดบนิด 109283 ภาษาต่างประเทศ 3-4502-0016x-xx-x xx/03/2514
147 807 : นางธิราวรรณ   บุตรบุญชู 71438 ภาษาต่างประเทศ 3-4599-0020x-xx-x xx/09/2495
148 808 : นางบาหยัน   ภาคมฤค 71497 ภาษาต่างประเทศ 3-4599-0026x-xx-x xx/02/2498
149 809 : นายฉลอง   จุรุฑา 71500 ภาษาต่างประเทศ 3-4501-0054x-xx-x xx/03/2496
150 810 : นางทองพูน   วงค์วีระประเสริฐ 71482 ภาษาต่างประเทศ 3-4599-0010x-xx-x xx/01/2499
151 811 : นางเสงี่ยม   สุวรรณศรี 71496 ภาษาต่างประเทศ 3-4599-0022x-xx-x xx/10/2502
152 812 : นางอากาศรัศมี   จุลเหลา 71454 ภาษาต่างประเทศ 3-4504-0007x-xx-x xx/11/2500
153 813 : นางรำไพ   รอเสนา 71443 ภาษาต่างประเทศ 3-1005-0243x-xx-x xx/10/2499
154 814 : นางเพิ่มสุข   จันทร์ขอนแก่น 15983 ภาษาต่างประเทศ 3-4512-0003x-xx-x xx/04/2502
155 815 : นายสรวิช   ฉิมสวัสดิ์ 71689 ภาษาต่างประเทศ 3-4502-0022x-xx-x xx/12/2500
156 817 : นางพรทิภา   แจ้งเจริญ 71491 ภาษาต่างประเทศ 3-4599-0000x-xx-x xx/05/2494
157 818 : นางสาวปริยานาถ   เชาว์ประสิทธิ์ 102270 ภาษาต่างประเทศ 3-4599-0013x-xx-x xx/04/2502
158 819 : นางช่อเอื้อง   รัตนวงศ์ 71857 ภาษาต่างประเทศ 3-4599-0025x-xx-x xx/07/2505
159 820 : นางเบญจมาศ   มุขพรหม 112353 ภาษาต่างประเทศ 3-1102-0030x-xx-x xx/11/2506
160 821 : นางปภาวรินท์   เลิศพันธ์ 71425 ภาษาต่างประเทศ 3-1015-0078x-xx-x xx/08/2502
161 822 : นางสุภาภรณ์   ดีศรีแก้ว 71313 ภาษาต่างประเทศ 3-4599-0011x-xx-x xx/12/2497
162 823 : นางฉวีวรรณ   กลิ่นเกษร 71529 ภาษาต่างประเทศ 3-4501-0163x-xx-x xx/07/2502
163 825 : นางสาวจินตนา   ศรีกาญจเพริศ 133230 ภาษาต่างประเทศ 3-6798-0009x-xx-x xx/04/2507
164 826 : นายสุรศักดิ์   ไชยเลิศ 71913 ภาษาต่างประเทศ 3-4505-0030x-xx-x xx/04/2499
165 827 : นางอาภรณ์   กิตติพร 70564 ภาษาต่างประเทศ 3-3599-0013x-xx-x xx/11/2501
166 828 : นางสาวธารารัตน์   สุวรรณศรี 71615 ภาษาต่างประเทศ 3-1909-0043x-xx-x xx/07/2506
167 829 : นางอุบลรัตน์   สงเคราะห์ 118417 ภาษาต่างประเทศ 3-4499-0014x-xx-x xx/04/2505
168 830 : นางสาววชิราภร   ภูริพันธุ์ภิญโญ 117391 ภาษาต่างประเทศ 3-4599-0021x-xx-x xx/05/2509
169 831 : นายธงชัย   ธราวุธ 71237 ภาษาต่างประเทศ 3-4599-0028x-xx-x xx/10/2497
170 832 : นางสาวจันทร์ฉาย   เศษแสงศรี 134039 ภาษาต่างประเทศ 3-4505-0044x-xx-x xx/11/2510
171 901 : นางจงกลนี   ชัยศิริ 66462 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-4599-0030x-xx-x xx/03/2503
172 902 : นายจรินทร์   อ่อนสองชั้น 71487 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-4501-0095x-xx-x xx/08/2497
173 903 : นางเพ็ญธรรม   จิตวิมุตติกุล 71527 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-4599-0003x-xx-x xx/01/2495
174 904 : นางสัลเลขา   สุทธิประภา 102207 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-4599-0003x-xx-x xx/10/2500
175 905 : นายพิวัฒน์   แฝงสะโด 2639 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-4599-0014x-xx-x xx/04/2512
176 907 : นางอัจฉรา   ทุมภา 71546 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-4599-0020x-xx-x xx/08/2501
177 951 : นายกำจัด   อุตรมาตย์ 3444 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-4501-0163x-xx-x xx/04/2500
178 953 : นายโพธิ์   สังฆะมณี 9454 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-4505-0025x-xx-x xx/11/2494
179 954 : นายประสาท   ขาวลาจันทร์ 9455 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-4501-0127x-xx-x xx/11/2494
180 955 : นายประยูร   คำสวัสดิ์ 9456 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-4501-0123x-xx-x xx/09/2493
181 956 : นายดาวทอง   นันทะศรี 9458 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-4599-0024x-xx-x xx/05/2493
182 957 : นายบุญคง   ขามกุลา 9459 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-4599-0004x-xx-x xx/06/2492
183 958 : นายสุทัศน์   ธัญญะภู 13798 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-4501-0022x-xx-x xx/09/2503
184 959 : นายชัยยง   เรืองศรีอรัญ 14926 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-4501-0005x-xx-x xx/07/2501
185 960 : นางสุรัสวดี   สีใสคำ 9450 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-4599-0010x-xx-x xx/10/2512
186 961 : นายอติชาติ   จันทร์วิเศษ 9453 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-1005-0274x-xx-x xx/08/2507
187 962 : นายสุรสิทธิ์   ธงเสนา 9443 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-4501-0164x-xx-x xx/11/2506
188 963 : นายวิไล   ขาวศรี 9463 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-4501-0041x-xx-x xx/01/2495
189 964 : นายพยุง   มงคลแก่นทราย 9461 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-4501-0155x-xx-x xx/08/2509
Create By : ศูนย์ปฏิบัติการ GPA สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ