รายชื่อบุคลากร
โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม   อำเภอ   จังหวัด
xxx รหัส / ชื่อ - สกุล เลขตำแหน่ง กลุ่มสาระ เลขประจำตัวประชาชน วัน เดือน ปีเกิด
1 001 : นายบัณฑิต   ประสิทธิ์นอก 71921 ไม่สังกัด 3-4510-0037x-xx-x xx/12/2498
2 002 : นายเสน่ห์   เสาวพันธ์ 71929 ไม่สังกัด 3-3104-0053x-xx-x xx/02/2517
3 003 : นายสำราญ   พรวิเศษศิริกุล 71924 ไม่สังกัด 3-4503-0001x-xx-x xx/08/2502
4 004 : นายคำพันธ์   ชิณวุธ 71948 ไม่สังกัด 3-4503-0000x-xx-x xx/01/2499
5 005 : นายอภิศักดิ์   อินธิสาร 71979 ไม่สังกัด 3-4502-0043x-xx-x xx/07/2499
6 102 : นางสุวลี   ใยคำโพด 109389 ภาษาไทย 3-9101-0044x-xx-x xx/08/2506
7 103 : นางเรณู   มีแวว 71953 ภาษาไทย 3-2604-0006x-xx-x xx/11/2501
8 104 : นางวนรัตน์   บุตะเขียว 71925 ภาษาไทย 3-3610-0034x-xx-x xx/07/2505
9 105 : นางสาวปิยะฉัตร   ปินะเล 102200 ภาษาไทย 3-4410-0003x-xx-x xx/06/2508
10 106 : นายสนอง   นามมูลตรี 71978 ภาษาไทย 3-4503-0029x-xx-x xx/08/2510
11 107 : นางสาวยุพาวดี   ก้องเสียง 125505 ภาษาไทย 3-4503-0001x-xx-x xx/09/2508
12 108 : นางวิลาวัลย์   ชินหัวดง 130318 ภาษาไทย 3-1903-0005x-xx-x xx/08/2507
13 109 : นางจุไรรัตน์   ประวันนา 71968 ภาษาไทย 3-4503-0018x-xx-x xx/01/2515
14 110 : นางสุกันญา   อรังศรี 151 ภาษาไทย 3-4503-0018x-xx-x xx/10/2517
15 111 : นางสาวสุมาลี   ศรีจันทร์ 152 ภาษาไทย 3-4502-0034x-xx-x xx/11/2524
16 152 : นางเพ็ญศรี   ศรีศักดิ์ขวา 153 ภาษาไทย 3-4503-0062x-xx-x xx/05/2520
17 201 : นางพัชรี   มะเสนะ 71935 คณิตศาสตร์ 3-3099-0023x-xx-x xx/08/2504
18 202 : นายศุภชัย   ศรีจานเหนือ 71963 คณิตศาสตร์ 3-4503-0006x-xx-x xx/10/2502
19 203 : นายจักรทิพย์   ก้านจักร 109388 คณิตศาสตร์ 3-4504-0053x-xx-x xx/11/2502
20 204 : นางกมลพรรณ   สามาลา 102201 คณิตศาสตร์ 3-4199-0002x-xx-x xx/03/2508
21 205 : นางวิชุตา   สงวนรัตน์ 71964 คณิตศาสตร์ 3-4504-0021x-xx-x xx/03/2507
22 206 : นายประเศียร   เมืองวงษ์ 71983 คณิตศาสตร์ 3-4504-0009x-xx-x xx/06/2511
23 207 : นางประภาพันธ์   กิติศัพท์ 68039 คณิตศาสตร์ 3-4503-0017x-xx-x xx/07/2516
24 208 : นายจักรี   บุพสิงห์ 71226 คณิตศาสตร์ 3-4501-0114x-xx-x xx/06/2520
25 209 : นางอรสา   จันทะชาลี 251 คณิตศาสตร์ 3-4503-0001x-xx-x xx/07/2515
26 210 : นางสาวขนิษฐา   พันสาง 252 คณิตศาสตร์ 3-4504-0010x-xx-x xx/09/2522
27 213 : นางสาวสุฤทัย   บุญมา 253 คณิตศาสตร์ 3-3207-0036x-xx-x xx/12/2526
28 251 : นายวินัย   งามศิริ 254 คณิตศาสตร์ 5-3305-0000x-xx-x xx/05/2526
29 253 : นางสาวกาญจนา   วงศ์ทิมารัตน์ 255 คณิตศาสตร์ 1-2097-0001x-xx-x xx/06/2527
30 254 : นางสาวสุนันทา   นพพิบูลย์ 256 คณิตศาสตร์ 1-3299-0001x-xx-x xx/07/2527
31 301 : นายอุทัย   สะเดา 71975 วิทยาศาสตร์ 3-4099-0091x-xx-x xx/01/2502
32 302 : นายแสงเทียน   จันสว่าง 104462 วิทยาศาสตร์ 3-4404-0020x-xx-x xx/03/2512
33 303 : นางวิไลวรรณ   วรรณทองสุก 71973 วิทยาศาสตร์ 3-4503-0017x-xx-x xx/02/2500
34 304 : นายชูศักดิ์   เพชรภักดี 104458 วิทยาศาสตร์ 3-4503-0016x-xx-x xx/04/2505
35 305 : นางทองลักษณ์   สะเดา 71927 วิทยาศาสตร์ 3-4503-0005x-xx-x xx/10/2502
36 306 : นางสาวพิกุล   นุริตานนท์ 73038 วิทยาศาสตร์ 3-4099-0108x-xx-x xx/08/2504
37 307 : นางรุ่งนภา   วรรณคำ 109387 วิทยาศาสตร์ 3-4514-0048x-xx-x xx/03/2511
38 308 : นางเพลินพิศ   เปรมปรี 71960 วิทยาศาสตร์ 3-4501-0096x-xx-x xx/12/2509
39 309 : นางคมคาย   สุขเกษม 71957 วิทยาศาสตร์ 3-4503-0017x-xx-x xx/02/2515
40 310 : นายสันทัด   รมเพ็ง 71687 วิทยาศาสตร์ 3-4503-0019x-xx-x xx/12/2518
41 311 : นางรุ่งอรุณ   ดงงาม 69870 วิทยาศาสตร์ 3-7399-0030x-xx-x xx/01/2507
42 313 : นายเด่น   ปักการะถา 351 วิทยาศาสตร์ 3-4410-0013x-xx-x xx/09/2523
43 315 : นางสาวบุญญาพร   สีลา 352 วิทยาศาสตร์ 3-4503-0004x-xx-x xx/08/2524
44 316 : นายสุเขตร์   ศรีบุญเรือง 71220 วิทยาศาสตร์ 3-4503-0015x-xx-x xx/12/2516
45 351 : นายบุญเรือน   คะเซ็นแก้ว 353 วิทยาศาสตร์ 3-4503-0016x-xx-x xx/05/2523
46 352 : นางจิราณี   ศรีบุญเรือง 354 วิทยาศาสตร์ 3-4112-0033x-xx-x xx/04/2518
47 354 : นายไสว   วีระพันธ์ 376(ส) วิทยาศาสตร์ 5-4511-0001x-xx-x xx/12/2526
48 401 : นายสุนทร   สุรวาทกุล 71971 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-4502-0030x-xx-x xx/06/2500
49 402 : นายมิตรชัย   บุญมา 106244 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-3207-0036x-xx-x xx/01/2507
50 403 : นายมิตรชัย   แก้วอินตา 71985 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-4701-0131x-xx-x xx/09/2509
51 404 : นางอาทิตยา   สุรวาทกุล 71967 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-4503-0017x-xx-x xx/04/2508
52 405 : นางสาวเปรมจิต   สงครินทร์ 125130 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-4503-0018x-xx-x xx/10/2507
53 406 : นายอนุชิต   เปรมปรี 71955 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-4011-0011x-xx-x xx/03/2509
54 407 : นายวุฒินันท์   โคตรทิพย์ 451 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-4503-0006x-xx-x xx/08/2513
55 409 : นางวริน   ภูสิม 121621 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-4501-0088x-xx-x xx/03/2517
56 411 : นายกรุงศรี   หันไชยเนาว์ 452 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-4514-0054x-xx-x xx/09/2518
57 412 : นายณรงค์   สุดชารี 453 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-4511-0020x-xx-x xx/08/2517
58 414 : นางสาวอรสา   ปะเพระตา 454 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-4409-0059x-xx-x xx/03/2525
59 453 : นายยศินทร์   กุลหลี 455 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-4607-0065x-xx-x xx/05/2526
60 454 : นางไพบูลย์   พรหมทา 456 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-3501-0056x-xx-x xx/03/2522
61 501 : นายวีระพงษ์   ลครรำ 71946 สุขศึกษาและพลศึกษา 3-4503-0018x-xx-x xx/10/2501
62 502 : นางสุพัฒนา   พาดฤทธิ์ 71589 สุขศึกษาและพลศึกษา 4-4099-0001x-xx-x xx/08/2505
63 503 : นายนรินทร์   ประวันนา 58826 สุขศึกษาและพลศึกษา 3-4409-0045x-xx-x xx/10/2507
64 504 : นายประมูล   พาโคกทม 551 สุขศึกษาและพลศึกษา 3-4503-0001x-xx-x xx/05/2504
65 505 : นายองค์อาจ   กันยานุช 552 สุขศึกษาและพลศึกษา 5-4501-0003x-xx-x xx/02/2515
66 506 : นายอดิศักดิ์   โพธิสาขา 553 สุขศึกษาและพลศึกษา 3-4514-0060x-xx-x xx/09/2522
67 507 : นายมานะ   อะมะมูล 102249 สุขศึกษาและพลศึกษา 3-4502-0035x-xx-x xx/05/2516
68 601 : นายขนบ   เที่ยงผดุง 1093933 ศิลปะ 3-4505-0047x-xx-x xx/05/2506
69 602 : นางประทุมวรรณ   อินธิสาร 71961 ศิลปะ 3-4511-0052x-xx-x xx/10/2501
70 603 : นายประภาส   กิติศัพท์ 124715 ศิลปะ 3-7001-0024x-xx-x xx/11/2511
71 604 : นายจักรพันธ์   บุตรพรม 651 ศิลปะ 3-4507-0050x-xx-x xx/03/2526
72 655 : นายวีรชัย   ทิพยอาสน์ 652 ศิลปะ 3-4503-0032x-xx-x xx/05/2526
73 657 : นายเฉลิมชัย   ชินพร 653 ศิลปะ 3-4404-0002x-xx-x xx/08/2522
74 658 : นายศรายุทธ   ประสานศรี 654 ศิลปะ 1-3416-0004x-xx-x xx/03/2528
75 659 : นายสุรชัย   มรรควัน 655 ศิลปะ 3-4499-0028x-xx-x xx/05/2526
76 701 : นายสมชัย   มีแวว 71987 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-4506-0047x-xx-x xx/12/2498
77 702 : นายชวลิต   ศรีลาภ 102206 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-4505-0022x-xx-x xx/09/2505
78 703 : นายบวร   ใยคำโพด 71956 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-4503-0021x-xx-x xx/09/2506
79 704 : นายไกรเวทย์   อินธิสาร 109394 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-4503-0010x-xx-x xx/07/2511
80 705 : นายเหรียญชัย   สามาลา 106242 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-4514-0009x-xx-x xx/01/2505
81 706 : นายสำราญ   นามศักดิ์ 102237 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-4505-0065x-xx-x xx/03/2504
82 707 : นางพนาวัน   สงครินทร์ 104464 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-4502-0009x-xx-x xx/05/2503
83 708 : นายสมศักดิ์ศรี   ชราศรี 104466 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-3303-0000x-xx-x xx/05/2502
84 709 : นางกมลศรี   ศุภตรัยวรพงศ์ 130367 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-4499-0005x-xx-x xx/11/2508
85 710 : นางสุจิตรา   ไทยโสภา 751 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-4899-0021x-xx-x xx/08/2509
86 711 : นางสาวชุติมา   พาโคกทม 72158 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-4503-0001x-xx-x xx/10/2521
87 712 : นายภัทรวิทย์   ก้องเสียง 752 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-4503-0001x-xx-x xx/09/2524
88 713 : นางสาวอุมาพร   สมนึก 753 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4-4699-0000x-xx-x xx/09/2523
89 715 : นางอรุณี   ช่างปัน 74084 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-4503-0001x-xx-x xx/04/2513
90 752 : นายรัฐราชภูมิ   มูลพงษ์ 754 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1-4404-9000x-xx-x xx/11/2527
91 753 : นายสุทัศน์   โพธิ์ดู่ 755 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1-4007-0000x-xx-x xx/03/2527
92 754 : นายสุรศักดิ์   บุญทศ 756 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2-4501-0002x-xx-x xx/12/2527
93 755 : นางสาวนารีรัตน์   ไชยสุข 757 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1-4605-0002x-xx-x xx/02/2528
94 756 : นางสาวอมร   เวชกามา 758 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-4511-0069x-xx-x xx/03/2525
95 801 : นางสมควร   พระจันทร์ลา 102231 ภาษาต่างประเทศ 3-4407-0013x-xx-x xx/01/2505
96 802 : นางวัฒนา   ชิณวุธ 71962 ภาษาต่างประเทศ 3-7599-0014x-xx-x xx/03/2500
97 803 : นางเตือนใจ   พรวิเศษศิริกุล 74184 ภาษาต่างประเทศ 3-4503-0001x-xx-x xx/05/2499
98 804 : นางสมฤดี   บัณฑิต 71951 ภาษาต่างประเทศ 5-4101-9003x-xx-x xx/06/2496
99 805 : นายพิศิษฐ์   วรรณคำ 71981 ภาษาต่างประเทศ 3-3410-0042x-xx-x xx/08/2510
100 806 : นางจุฬาลักษณ์   แก้วอินตา 71934 ภาษาต่างประเทศ 3-4499-0029x-xx-x xx/12/2510
101 807 : นางสุภาภรณ์   โพธินาม 71952 ภาษาต่างประเทศ 3-4503-0017x-xx-x xx/08/2513
102 808 : นางวิมลรัตน์   สงนางรอง 109369 ภาษาต่างประเทศ 3-4503-0006x-xx-x xx/10/2512
103 809 : นางนุชนาฎ   ยะถา 109392 ภาษาต่างประเทศ 3-3404-0053x-xx-x xx/07/2514
104 810 : นางวลัยพร   พาโคกทม 124716 ภาษาต่างประเทศ 3-1014-0019x-xx-x xx/05/2515
105 811 : นายประหยัด   ปรินทอง 72200 ภาษาต่างประเทศ 3-1019-0036x-xx-x xx/01/2505
106 812 : นางสาวจินตนา   แสงโสภา 122833 ภาษาต่างประเทศ 3-4503-0022x-xx-x xx/06/2517
107 813 : นางเพียรเพ็ญ   ชมภูพาน 84869 ภาษาต่างประเทศ 3-4503-0009x-xx-x xx/12/2521
108 814 : นางสาวปัทมา   เสนาเนียร 851 ภาษาต่างประเทศ 3-4503-0024x-xx-x xx/01/2522
109 816 : นางFelda   Equibal ภาษาต่างประเทศ 0-0000-0000x-xx-x xx/08/2512
110 818 : นางสาวYu zhe   Gao ภาษาต่างประเทศ 0-0000-0000x-xx-x xx
111 851 : นางสาวบุษยวรรณ   ไวยารัตน์ 852 ภาษาต่างประเทศ 3-4502-0043x-xx-x xx/08/2526
112 853 : นายJovito O.   Lamboloto ภาษาต่างประเทศ --x-xx-x xx
113 854 : นายJared P.   Papna ภาษาต่างประเทศ --x-xx-x xx
114 855 : นายRyan D.   Margen ภาษาต่างประเทศ --x-xx-x xx
115 856 : นางสาวเจษฎาภรณ์   ปฏิตัง 853 ภาษาต่างประเทศ 3-4502-0017x-xx-x xx/11/2524
116 951 : นายบรรจง   แพงจันทร์ 9514 ไม่สังกัด 3-4503-0001x-xx-x xx/04/2495
117 953 : นายไตร   จานมีชัย 12326 ไม่สังกัด 3-4503-0016x-xx-x xx/07/2496
118 954 : นายสุตัน   ชนะไพร 9516 ไม่สังกัด 3-4503-0001x-xx-x xx/01/2499
119 955 : นายบุญเรือง   ครองสนั่น 12325 ไม่สังกัด 3-4503-0018x-xx-x xx/01/2498
120 956 : นายสฤทธิ์   ภูวิจักร์ 9517 ไม่สังกัด 3-4503-0000x-xx-x xx/05/2501
121 957 : นายคงศักดิ์   ภูวิจักร์ 11712 ไม่สังกัด 3-4502-0009x-xx-x xx/09/2502
122 958 : นายสมาน   วงษ์ลุน 12927 ไม่สังกัด 3-4503-0026x-xx-x xx/07/2499
123 962 : นายกรุง   ใฝ่ฝัน ไม่สังกัด 3-4503-0030x-xx-x xx/05/2520
124 963 : นายสุดใจ   เชียงศรี ไม่สังกัด 3-4503-0006x-xx-x xx/07/2513
125 964 : นางสาวเพ็ญพักตร์   คณะมะ 951 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1-4499-0000x-xx-x xx/07/2527
126 965 : นายสังวาลย์   พรสมบูรณ์ ไม่สังกัด 3-2504-0090x-xx-x xx/01/2511
127 966 : นายสุพรรณ   ต้นจาน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 5-4503-9000x-xx-x xx/08/2509
Create By : ศูนย์ปฏิบัติการ GPA สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ