รายชื่อบุคลากร
โรงเรียนสุรนารีวิทยา   อำเภอ   จังหวัด
xxx รหัส / ชื่อ - สกุล เลขตำแหน่ง กลุ่มสาระ เลขประจำตัวประชาชน วัน เดือน ปีเกิด
1 001 : นายศิลปสิทธิ์   ทับทิมธงไชย 11344 ไม่สังกัด 3-3006-0047x-xx-x xx/11/2493
2 002 : นางประทินทิพย์   วิสุทธิกุล 11346 ไม่สังกัด 3-3099-0166x-xx-x xx/10/2491
3 003 : นางปราณี   ศรีทองสุข 11348 ไม่สังกัด 3-3099-0185x-xx-x xx/09/2494
4 004 : นางอรรถพร   วิริยโกศล 73277 ไม่สังกัด 3-3099-0177x-xx-x xx/07/2491
5 005 : นางพรรณี   วันชัย 74258 ไม่สังกัด 3-8401-0052x-xx-x xx/11/2505
6 006 : นางเอื้ออารีย์   ภู่ภัทรางค์ 109791 ไม่สังกัด 3-3099-0117x-xx-x xx/08/2506
7 007 : นางสุมาลี   จิตต์ภักดี 931(พ) การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-3013-0060x-xx-x xx/07/2495
8 008 : นางจริยา   โพธิ์ประสาท 112531 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-3606-0084x-xx-x xx/05/2502
9 009 : นางอัมพร   คู่ตระกูล อ.79 ไม่สังกัด 3-3099-0039x-xx-x xx/07/2506
10 010 : นางมะลิวัลย์   สุทธิแพทย์ อ.80 ไม่สังกัด 3-4111-0040x-xx-x xx/01/2510
11 011 : นางสาวนุชนาถ   สุวรรณกลาง 74314 ไม่สังกัด 3-3099-0002x-xx-x xx/09/2508
12 013 : นางปราณี   เมืองแทน 101635 ไม่สังกัด 3-4701-0136x-xx-x xx/11/2498
13 101 : นายคุณช่วย   ปิยวิทย์ 104730 ภาษาไทย 3-3099-0101x-xx-x xx/11/2492
14 102 : นางสาวอำนวย   จันมา 11407 ภาษาไทย 3-3099-0164x-xx-x xx/08/2491
15 103 : นางสมใจ   กอปรศิริพัฒน์ 11480 ภาษาไทย 3-3001-0064x-xx-x xx/04/2496
16 104 : นางสาวศิริบูรณ์   เถกิงสุข 11358 ภาษาไทย 3-3099-0104x-xx-x xx/01/2492
17 105 : นางสาวดวงใจ   จันทรสมาน 11378 ภาษาไทย 3-3099-0162x-xx-x xx/06/2492
18 106 : นางสาวประภาภรณ์   จาบทะเล 11515 ภาษาไทย 3-3001-0060x-xx-x xx/12/2494
19 107 : นางสาวสุกัญญา   กาญจนรังสิชัย 11496 ภาษาไทย 3-3099-0020x-xx-x xx/10/2494
20 108 : นางอรพิน   ประกาลัง 63800 ภาษาไทย 3-4304-0013x-xx-x xx/05/2502
21 109 : นางปราณี   โชติราศรี 77625 ภาษาไทย 5-3199-0001x-xx-x xx/01/2497
22 110 : นางคนางค์รัตน์   จิตต์รัตนะ 37992 ภาษาไทย 3-1802-0001x-xx-x xx/12/2495
23 111 : นางสิริสกุล   ช่างแสง 47134 ภาษาไทย 3-4701-0147x-xx-x xx/05/2507
24 112 : นางสุชญา   สอนเสริม 79959 ภาษาไทย 5-1101-0002x-xx-x xx/08/2503
25 114 : นางสาวพาชิต   ทวีกุล 75439 ภาษาไทย 3-3099-0110x-xx-x xx/11/2504
26 115 : นางอัจฉรา   เบี้ยกระโทก 109899 ภาษาไทย 5-3008-9001x-xx-x xx/01/2501
27 116 : นางสาวศรีจันทร์   อาจทวีกุล 77926 ภาษาไทย 3-4701-0115x-xx-x xx/04/2503
28 117 : นางสมฤดี   มะลิซ้อน 73637 ภาษาไทย 3-4599-0009x-xx-x xx/09/2508
29 118 : นางสุมาลี ศรีสุทธิ์   ทองมี 81292 ภาษาไทย 3-4606-0040x-xx-x xx/03/2505
30 151 : นางรัชนีวรรณ   ฐานะวรรณ ภาษาไทย 3-3001-0060x-xx-x xx/04/2522
31 152 : นางสาวนัฏทภร   อัครนันทาพันธุ์ ภาษาไทย 3-3099-0089x-xx-x xx/01/2525
32 153 : นายวีระ   ดวงสำราญ ภาษาไทย 1-3199-0004x-xx-x xx/08/2528
33 201 : นางสาวศิริลักษณ์   กุโบลา 11445 คณิตศาสตร์ 3-3099-0143x-xx-x xx/01/2496
34 202 : นายชิษณุชา   พระสว่าง 11380 คณิตศาสตร์ 3-3599-0015x-xx-x xx/04/2507
35 203 : นางชมพูนุช   ลือนาม 75449 คณิตศาสตร์ 3-3104-0114x-xx-x xx/10/2511
36 204 : นายอุดม   แคกระโทก 11359 คณิตศาสตร์ 3-3099-0151x-xx-x xx/09/2493
37 205 : นางพิศมัย   สุคันธรส 11405 คณิตศาสตร์ 3-3099-0115x-xx-x xx/05/2493
38 206 : นางสาววรรณภา   ศักดิ์ประสิทธิ์ 11435 คณิตศาสตร์ 3-3099-0129x-xx-x xx/03/2495
39 207 : นางนนท์ศุกรีย์   สมัครค้า 11414 คณิตศาสตร์ 3-3099-0065x-xx-x xx/12/2499
40 208 : นางนิลุบล   สวัสดิผล 11533 คณิตศาสตร์ 3-7299-0022x-xx-x xx/03/2504
41 209 : นางศุภดา   เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย 11356 คณิตศาสตร์ 3-3099-0117x-xx-x xx/08/2491
42 210 : ว่าที่ร้อยตรีบุญส่ง   เจริญสุข 74275 คณิตศาสตร์ 3-3016-0001x-xx-x xx/07/2497
43 211 : นายสำเร็จ   บุญธรรม 20161 คณิตศาสตร์ 3-9606-0018x-xx-x xx/08/2495
44 212 : นางสาวณ กุลกานต์   นวลหมื่นไวย 75486 คณิตศาสตร์ 5-3001-9000x-xx-x xx/05/2502
45 213 : นางทัศนีย์   ชื่นยง 74790 คณิตศาสตร์ 3-3099-0004x-xx-x xx/04/2505
46 214 : นายศักดิ์ชาย   ชูศรีโฉม 11350 คณิตศาสตร์ 3-4613-0029x-xx-x xx/08/2507
47 215 : นายจันทร์   ติยะวงศ์ 11411 คณิตศาสตร์ 3-3014-0119x-xx-x xx/08/2499
48 216 : นางสมฤดี   อุดมรัตน์ 73613 คณิตศาสตร์ 3-3099-0005x-xx-x xx/03/2502
49 217 : นางสาวณิชานันท์   พิชญไพโรจน์ 74348 คณิตศาสตร์ 3-3099-0177x-xx-x xx/12/2503
50 218 : นางสาวอัจฉรา   ดลประสิทธิ์ 75480 คณิตศาสตร์ 3-1601-0001x-xx-x xx/04/2505
51 219 : นางสาวจันทร์ฉาย   มาลีหวล 73466 คณิตศาสตร์ 3-3111-0064x-xx-x xx/04/2496
52 220 : นายวรวิทย์   สุเทียนทอง 11490 คณิตศาสตร์ 3-3006-0058x-xx-x xx/10/2495
53 221 : นายอัฒฐากร   อโหสิประชา 11374 คณิตศาสตร์ 3-3002-0054x-xx-x xx/09/2506
54 222 : นางวิไลมาลย์   คุ้มกลาง 74352 คณิตศาสตร์ 3-3014-0131x-xx-x xx/03/2503
55 223 : นางมนัส   ขันธสมบัติ 123356 คณิตศาสตร์ 3-2101-0063x-xx-x xx/11/2508
56 251 : นางสาวนฤมล   พื้นผา คณิตศาสตร์ 3-3304-0107x-xx-x xx
57 252 : นางเพ็ญประภา   ชาตยานนท์ คณิตศาสตร์ 3-3099-0041x-xx-x xx/12/2489
58 301 : นางวีณา   ริงคะนานนท์ 74938 วิทยาศาสตร์ 3-3099-0089x-xx-x xx/12/2502
59 302 : นางจันทนา   ทับสุพรรณ 100140 วิทยาศาสตร์ 3-2007-0102x-xx-x xx/05/2504
60 303 : นายสกล   ดุริยศาสตร์ 76307 วิทยาศาสตร์ 3-3001-0152x-xx-x xx/07/2506
61 304 : นางสุรางค์   พุฒกลาง 74872 วิทยาศาสตร์ 3-3012-0099x-xx-x xx/08/2502
62 305 : นายภิรมย์   บุญยอด 11457 วิทยาศาสตร์ 3-3099-0071x-xx-x xx/10/2495
63 306 : นางอุษณีย์   ศันสนียวงศ์ 11459 วิทยาศาสตร์ 5-3099-0007x-xx-x xx/12/2495
64 307 : นางเรณู   รัชนาลักษณ์ 11360 วิทยาศาสตร์ 3-3099-0067x-xx-x xx/05/2493
65 308 : นางศศิธร   ตัณฑจรรยา 11389 วิทยาศาสตร์ 3-3001-0147x-xx-x xx/05/2494
66 309 : นางชลอจิต   เรืองมะเริง 11452 วิทยาศาสตร์ 3-3099-0068x-xx-x xx/09/2497
67 310 : นายเรืองรอง   คารทรัพย์ 11412 วิทยาศาสตร์ 3-3099-0002x-xx-x xx/07/2496
68 311 : นางสุภาพ   คารทรัพย์ 11421 วิทยาศาสตร์ 3-3099-0002x-xx-x xx/02/2496
69 312 : นายวรชาติ   ครจำนงค์ 11510 วิทยาศาสตร์ 3-3099-0144x-xx-x xx/03/2499
70 313 : นางสาวอังสนา   คล้ายพึ่ง 11353 วิทยาศาสตร์ 3-3099-0089x-xx-x xx/02/2500
71 314 : นางพัชรี   ศรีพล 74363 วิทยาศาสตร์ 3-3099-0021x-xx-x xx/08/2501
72 315 : นางภัคธ์ภัสสร   พงศ์ธีรโชต 81029 วิทยาศาสตร์ 3-2499-0022x-xx-x xx/05/2500
73 316 : นายธีรานุวัฒน์   เกตุแก้ว 34790 วิทยาศาสตร์ 3-7602-0006x-xx-x xx/03/2495
74 317 : นางสรินทิพย์   เพียงพานิช 13105 วิทยาศาสตร์ 3-6204-0045x-xx-x xx/11/2502
75 318 : นางสาวลัดดา   บูรพากูล 67209 วิทยาศาสตร์ 3-4099-0064x-xx-x xx/02/2506
76 319 : นายสมบัติ   สังวรณ์ 11450 วิทยาศาสตร์ 3-3099-0178x-xx-x xx/02/2501
77 320 : นางนารีรัตน์   ฟักสมบูรณ์ 73697 วิทยาศาสตร์ 3-3099-0095x-xx-x xx/06/2503
78 321 : นางอาภรณ์   กุลไชย 75163 วิทยาศาสตร์ 3-3001-0017x-xx-x xx/07/2500
79 322 : นางสาวอาทิรักษ์   ราศี 104767 วิทยาศาสตร์ 3-3099-0051x-xx-x xx/07/2504
80 323 : นางปัณฑารียา   คบด่านกลาง 75475 วิทยาศาสตร์ 3-3015-0004x-xx-x xx/04/2501
81 324 : นางบุญชู   อุดมการ 77338 วิทยาศาสตร์ 3-4699-0028x-xx-x xx/03/2498
82 325 : นางชลธิชา   โมราชาติ 25509 วิทยาศาสตร์ 3-7401-0003x-xx-x xx/08/2509
83 326 : นางอัญชลี   กฤษณะสุวรรณ 11503 วิทยาศาสตร์ 3-3001-0144x-xx-x xx/04/2502
84 327 : นางสุนิศา   โชติกลาง 102565 วิทยาศาสตร์ 3-3001-0124x-xx-x xx/09/2502
85 328 : นายบารมี   ศรีธรรมานุสาร 419(ส) วิทยาศาสตร์ 3-3096-0005x-xx-x xx/12/2526
86 351 : นายไสว   บุญรอด วิทยาศาสตร์ 3-3099-0116x-xx-x xx/08/2483
87 352 : นางสาวทิพย์สุดา   คำวงศ์ วิทยาศาสตร์ 3-3111-0094x-xx-x xx/08/2523
88 353 : นายพรศักดิ์   ร่างเจริญ วิทยาศาสตร์ 1-3601-0000x-xx-x xx/11/2527
89 401 : นางสาวชมนาด   นามศิริ 73749 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-1005-0028x-xx-x xx/09/2497
90 402 : นางยุวดี   ทะมังกลาง 11495 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-3099-0061x-xx-x xx/06/2501
91 403 : นางอรทัย   บูรณโสภณ 74162 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-3099-0159x-xx-x xx/05/2499
92 404 : นางฉวีวรรณ   ชันษา 11433 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-3099-0009x-xx-x xx/07/2494
93 405 : นางสำนวล   ครจำนงค์ 11518 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-3099-0144x-xx-x xx/02/2496
94 406 : นางนงนุช   รัตนพันธ์ 11508 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-3099-0151x-xx-x xx/05/2496
95 407 : นางสาวศุภิกา   ศิริสัจจาพิพัฒน์ 11482 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-1002-0322x-xx-x xx/11/2500
96 408 : นายพินิจ   ศรีประภาพงศ์ 11513 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-3099-0151x-xx-x xx/02/2497
97 409 : นางสาวพรทิพย์   ศรีอำพลชาญ 11377 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-3001-0144x-xx-x xx/07/2499
98 410 : นางสาวทิพย์วรรณ   อัครวณิชชา 74486 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-3099-0037x-xx-x xx/06/2496
99 411 : นางมณีรัตน์   บุญญานุเคราะห์ 11525 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-3020-0100x-xx-x xx/09/2496
100 412 : นางไพฑูรย์   ชัยประทุม 75742 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-3099-0023x-xx-x xx/12/2497
101 413 : นางวรรณา   แผ่นทอง 109841 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-3099-0186x-xx-x xx/03/2502
102 414 : นางมาลินี   จุฑาเกตุ 18599 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-1101-0229x-xx-x xx/08/2494
103 415 : นายพงษ์ศิลป์   พานทอง 80144 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-3299-0028x-xx-x xx/09/2498
104 416 : นางสุวลี   นาคชำนาญ 15407 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-7303-0048x-xx-x xx/03/2495
105 418 : นางอุษณีย์   มาศปิยวงศ์ 76717 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-3610-0019x-xx-x xx/10/2498
106 419 : นางรุ่งอรุณ   สุวรรณธีระกิจ 73430(ป) สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-3099-0011x-xx-x xx/08/2497
107 420 : นางสถาพร   มุ่งวัฒนา 74852 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-4404-0055x-xx-x xx/04/2504
108 422 : นางชุติมา   พันธ์ไทย 36361 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-7208-0001x-xx-x xx/04/2497
109 423 : นางสาวพรวิไล   วงศ์ไตรพิพัฒน์ 74952 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-3099-0125x-xx-x xx/05/2499
110 424 : นายบุญส่ง   รัตนพันธ์ 11416 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-3099-0151x-xx-x xx/10/2495
111 425 : นางบุญธรรม   จุลศิริพงษ์ 11462 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-3099-0117x-xx-x xx/06/2497
112 501 : นายพรเลิศ   อัครปรีดี 11444 สุขศึกษาและพลศึกษา 3-3099-0040x-xx-x xx/07/2499
113 502 : นายวิรุตป์   มะลิอ่อง 11555 สุขศึกษาและพลศึกษา 3-3099-0151x-xx-x xx/08/2500
114 503 : นางพูนสุข   ธรรมวิจิตร 11511 สุขศึกษาและพลศึกษา 3-3099-0096x-xx-x xx/05/2495
115 504 : นายสุทธิชัย   ชาญบัญชี 11491 สุขศึกษาและพลศึกษา 5-3002-0004x-xx-x xx/10/2498
116 505 : นางวนิดา   วรธงไชย 11553 สุขศึกษาและพลศึกษา 3-3020-0001x-xx-x xx/03/2499
117 506 : นางสมพิศ   อุราธรรมกุล 11534 สุขศึกษาและพลศึกษา 3-3099-0117x-xx-x xx/02/2498
118 507 : ว่าที่ร้อยตรีชูชัย   ตรรกโชติ 11516 สุขศึกษาและพลศึกษา 5-1014-9902x-xx-x xx/04/2501
119 509 : นายนพดล   ธงยศ 11546 สุขศึกษาและพลศึกษา 3-3099-0033x-xx-x xx/03/2500
120 510 : นางสาวเพ็ญสุดา   ประยูรพิทักษ์ 11387 สุขศึกษาและพลศึกษา 3-1017-0063x-xx-x xx/10/2500
121 511 : นางณัฐนันท์   สกุลอรุณเพชร 109914 สุขศึกษาและพลศึกษา 5-3018-9000x-xx-x xx/09/2502
122 512 : นางนารีรัตน์   ศิริอนันต์ 75317 สุขศึกษาและพลศึกษา 3-3001-0152x-xx-x xx/02/2502
123 513 : นางกัลญา   ใจขาน 73937 สุขศึกษาและพลศึกษา 3-3099-0022x-xx-x xx/06/2498
124 551 : นายสมบัติ   บุญประเสริฐ สุขศึกษาและพลศึกษา 4-3099-0001x-xx-x xx/06/2521
125 601 : นางชูพิมพ์   วรรณพักตร์ 11436 ศิลปะ 3-3099-0100x-xx-x xx/11/2494
126 602 : นางสาวกันยาภรณ์   วาสุเทพ 130448 ศิลปะ 3-3001-0078x-xx-x xx/09/2499
127 603 : นางกุมาริกา   บุญไทร 11399 ศิลปะ 3-3099-0125x-xx-x xx/01/2493
128 604 : นายบัณฑิต   ตั้งใจ 11404 ศิลปะ 3-3099-0120x-xx-x xx/12/2493
129 605 : นางสาวกาญจนี   กาญจนวัฒนา 11519 ศิลปะ 3-3099-0024x-xx-x xx/07/2492
130 606 : นายอดุลย์   เปลื้องสันเทียะ 11492 ศิลปะ 3-1016-0074x-xx-x xx/11/2498
131 607 : นางสุชาดา   นิลกำแหง 11469 ศิลปะ 3-3099-0062x-xx-x xx/05/2500
132 608 : นายกฤษดา   เครือศุภมาส 77594 ศิลปะ 3-3110-0009x-xx-x xx/10/2495
133 609 : นางช่ออัญชัญ   เครือศุภมาส 29134 ศิลปะ 3-3109-0025x-xx-x xx/08/2502
134 610 : นายวุฒิไกร   กิขุนทด 130449 ศิลปะ 3-3099-0024x-xx-x xx/03/2514
135 611 : นางเพชรัตน์   จารุตัน 44376 ศิลปะ 3-3201-0006x-xx-x xx/08/2516
136 612 : นางปิยะพร   เภาพูล 11413 ศิลปะ 3-1016-0083x-xx-x xx/03/2508
137 613 : นายจรัล   กิจวรรณ 11545 ศิลปะ 3-2001-0137x-xx-x xx/01/2498
138 651 : นางสาวปรียาภา   หวังชินกลาง ศิลปะ 1-3010-0000x-xx-x xx/02/2527
139 701 : นางวีณา   ตั้งใจ 11390 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-3099-0120x-xx-x xx/07/2492
140 702 : นางระวิวรรณ   พิริยะการย์ 11478 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-3099-0023x-xx-x xx/09/2497
141 703 : นางสุริยา   คงวิบูลย์เทพ 11521 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-3099-0115x-xx-x xx/09/2493
142 704 : นางสาวรัตนา   รักวิเศษ 11487 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-3001-0000x-xx-x xx/06/2496
143 705 : นายอุดม   มิตรเทวิน 11443 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-3099-0018x-xx-x xx/07/2496
144 706 : นางนิทรา   พุทธรวี 11507 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-3001-0149x-xx-x xx/07/2494
145 707 : นางจำรัส   สังวรณ์ 11501 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-1012-0222x-xx-x xx/05/2500
146 708 : นางสาวบุญส่ง   วีระชัยสันติกุล 11429 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-3099-0066x-xx-x xx/10/2492
147 709 : นางสาวปรียา   จำปาทอง 11486 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-3099-0055x-xx-x xx/08/2498
148 710 : นางสาวนันทธิญา   สรรเสริญ 11351 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-8006-0005x-xx-x xx/05/2503
149 711 : นางอภิรดี   จงเอื้อกลาง 73406 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-3099-0011x-xx-x xx/10/2509
150 712 : นางปิญญา   จำปามูล 108694 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-4701-0150x-xx-x xx/07/2504
151 713 : นางดวงใจ   แสงทอง 927 (พ) การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-3099-0094x-xx-x xx/01/2505
152 714 : นางพรรณพนัช   รอดเริญ 11561 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-9009-0016x-xx-x xx/12/2512
153 715 : นายสมควร   รอดเริญ 11471 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-6099-0023x-xx-x xx/11/2502
154 716 : นางสาวศิริลักษณ์   สุทธิสงเคราะห์ 46149 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-3009-0007x-xx-x xx/12/2509
155 717 : นางสำอางค์   แสงอรุณ 937(พ) การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-3012-0077x-xx-x xx/03/2508
156 718 : นางจันทณี   พหุลรัต 947(พ) การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-3099-0135x-xx-x xx/05/2518
157 719 : นางสุพัตรา   โกศัยกุล 930(พ) การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5-3099-9003x-xx-x xx/02/2497
158 720 : นางนฤมล   อนันตพงษ์ 11552 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-3099-0065x-xx-x xx/06/2491
159 721 : นางสาวรจนา   แย้มแก่นจันทร์ 11514 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-3099-0054x-xx-x xx/10/2495
160 722 : นางวิภาวี   จันทร์อ่อน 11454 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-3099-0001x-xx-x xx/07/2497
161 723 : นางพรรษมนตร์   มีมาก 11550 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-1009-0362x-xx-x xx/07/2499
162 724 : นางมารศรี   มิ่งศิริรัตน์ 11418 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-3001-0145x-xx-x xx/07/2499
163 725 : นางสาวสุชาดา   เหลืองสะอาด 11475 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-3001-0052x-xx-x xx/12/2491
164 727 : นางสุจิตรา   ฟตสูงเนิน 66616 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-4699-0012x-xx-x xx/05/2495
165 728 : นางรัชฎากรณ์   จันทร์ชมภู 61271 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-4205-0000x-xx-x xx/09/2499
166 729 : นางพรรณี   โนนสูงเนิน 11408 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-3099-0151x-xx-x xx/07/2491
167 730 : นางพิกุล   ศรีตระกูล 11551 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-3099-0037x-xx-x xx/12/2492
168 731 : นางวนิดา   พุทธิรัตน์ 11438 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-3099-0038x-xx-x xx/06/2493
169 732 : นางจินตนา   รัตนะ 11504 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-3099-0081x-xx-x xx/02/2493
170 733 : นางพิมประไพ   ชูประจง 11474 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-3099-0115x-xx-x xx/03/2496
171 734 : นางสาวอัจฉรา   ยุทธนานุกูล 11485 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-3099-0013x-xx-x xx/05/2496
172 735 : นางวิภาวรรณ   ศศิสุริยาภูมิ 11493 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-3099-0001x-xx-x xx/08/2500
173 736 : นางลินี   ลักษณะโกเศศ 11476 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-3099-0151x-xx-x xx/06/2494
174 737 : นางสาววรรณา   ไล้สวัสดิ์ 11437 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-1006-0059x-xx-x xx/02/2500
175 738 : นางสาวภาณี   รู้วิชา 11479 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-1404-0014x-xx-x xx/07/2503
176 739 : นางสุนที   อุทัยเลิศ 11396 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-7204-0035x-xx-x xx/05/2503
177 740 : นางสุดสวาท   มั่งจิ๋ว 58661 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-4114-0036x-xx-x xx/07/2498
178 741 : นางสาววรรณี   กรรณทิพย์สกุล 111281 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-1016-0103x-xx-x xx/02/2502
179 742 : นางสาวพจมาลย์   มีผล 11556 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-3099-0008x-xx-x xx/10/2498
180 743 : นางคนธรส   ตันสิทธิแพทย์ 80521 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-4007-0036x-xx-x xx/11/2515
181 744 : นางนันทิยา   คะเชนทร์ชาติ 11526 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-3018-0015x-xx-x xx/04/2510
182 745 : นางสาวสุวรรณี   จงเจริญวิไล 15647 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-3099-0070x-xx-x xx/03/2508
183 746 : สิบเอกกาญจนา   โยธายุทธ 929(พ) การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-4507-0022x-xx-x xx/04/2512
184 747 : นางสุจิตรา   ธรรมาภิมุข 928(พ) การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-3099-0095x-xx-x xx/06/2513
185 748 : นางสาวศิริลักษณ์   เศรษฐชัย 56983 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-3099-0062x-xx-x xx/11/2505
186 749 : นางธนสรณ์   บุญหลาย 124536 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-3099-0015x-xx-x xx/04/2510
187 751 : นางสาววิชุดา   ห่อประภัทร์พงศ์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-3099-0043x-xx-x xx/12/2521
188 752 : นางสาวศิโรบล   ชึขุนทด การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-3008-0114x-xx-x xx/01/2526
189 753 : นายอรุณ   ทุมมะชาติ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-3006-0083x-xx-x xx/09/2525
190 761 : นางบุปผา   โสระวงค์ 7907 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-3017-0021x-xx-x xx/08/2506
191 762 : นางวัชนี   รอดกลาง 122246 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-9498-0003x-xx-x xx/05/2518
192 801 : นางสาวเยาวลักษณ์   วีระภักดี 73638 ภาษาต่างประเทศ 3-3099-0118x-xx-x xx/04/2499
193 802 : นางสุดารัตน์   ตรรกโชติ 5721 ภาษาต่างประเทศ 3-3099-0162x-xx-x xx/07/2502
194 803 : นางสาวสุดาดวง   เกิดโมฬี 74675 ภาษาต่างประเทศ 3-1017-0098x-xx-x xx/05/2505
195 804 : นางมิสมร   ผลทรัพย์ 11419 ภาษาต่างประเทศ 3-3099-0025x-xx-x xx/02/2494
196 805 : นางสาวสุพัชรินทร์   เอี่ยมประภัสสร 11447 ภาษาต่างประเทศ 3-1414-0003x-xx-x xx/06/2499
197 806 : นางสาวโสภิณ   ภัณฑลักษณ์ 11394 ภาษาต่างประเทศ 3-3099-0088x-xx-x xx/09/2493
198 807 : นางสาวนันท์นภัส   จำรัสประเสริฐ 11423 ภาษาต่างประเทศ 3-3001-0038x-xx-x xx/10/2495
199 808 : นางสมหญิง   เชื้อโชติ 11406 ภาษาต่างประเทศ 3-3099-0038x-xx-x xx/12/2492
200 809 : นางสุทธินี   อุณหกะ 11401 ภาษาต่างประเทศ 3-1201-0178x-xx-x xx/01/2494
201 810 : นางศิริวรรณ   วาทะพุกกณะ 11473 ภาษาต่างประเทศ 3-3096-0003x-xx-x xx/02/2497
202 811 : นายมานะศักดิ์   ศรีสุข 76678 ภาษาต่างประเทศ 3-3610-0002x-xx-x xx/03/2498
203 812 : นางสาวชลธิชา   พุทธกลาง 11520 ภาษาต่างประเทศ 3-3099-0066x-xx-x xx/04/2493
204 813 : นางสาวสกลรัตน์   ทรัพย์ทวี 11442 ภาษาต่างประเทศ 3-1009-0297x-xx-x xx/02/2498
205 815 : นางนวลอนงค์   โกมลานนท์ 80418 ภาษาต่างประเทศ 3-1005-0009x-xx-x xx/08/2500
206 816 : นางกุศลิน   คำหงษา 75017 ภาษาต่างประเทศ 3-3099-0118x-xx-x xx/05/2499
207 817 : นางนพมาศ   ชิวพิมาย 74810 ภาษาต่างประเทศ 3-3099-0066x-xx-x xx/11/2502
208 818 : นางสาววาสนา   เสมามอญ 39792 ภาษาต่างประเทศ 3-1405-0005x-xx-x xx/06/2502
209 819 : นางหทัยกาญจน์   ศรีสุข 76677 ภาษาต่างประเทศ 3-3610-0002x-xx-x xx/01/2500
210 820 : นางพวงเพชร   สุนทรวิภาต 17844 ภาษาต่างประเทศ 3-1101-0253x-xx-x xx/09/2491
211 821 : นายดำรง   แสนสิงห์ 11466 ภาษาต่างประเทศ 3-3099-0062x-xx-x xx/07/2496
212 822 : นางนวลอนงค์   ศรีนาคา 77518 ภาษาต่างประเทศ 3-3099-0095x-xx-x xx/10/2501
213 823 : นางลิลนุช   อิทธิพิบูล 68116 ภาษาต่างประเทศ 3-3099-0096x-xx-x xx/10/2497
214 824 : นางนงยันต์   หาระวงศ์ 14200 ภาษาต่างประเทศ 3-1018-0032x-xx-x xx/01/2494
215 825 : นางฉัตรรัตน์   วิลาสสิริสถาพร 74303 ภาษาต่างประเทศ 3-3099-0025x-xx-x xx/12/2497
216 826 : นางจรูญศรี   กิติวรรณ 71336 ภาษาต่างประเทศ 3-1017-0023x-xx-x xx/07/2502
217 827 : นางสาวรื่นฤดี   สาคระพันธ์ 125926 ภาษาต่างประเทศ 3-3099-0104x-xx-x xx/05/2498
218 828 : นางสุรางค์ศรี   มหาผล 70552 ภาษาต่างประเทศ 3-1020-0147x-xx-x xx/04/2494
219 829 : นางเยาวลักษณ์   วาระรังสี 74151 ภาษาต่างประเทศ 3-3099-0006x-xx-x xx/05/2515
220 830 : นางสาวจุฑารัตน์   ขอเชื้อกลาง 14450 ภาษาต่างประเทศ 3-3099-0089x-xx-x xx/06/2520
221 851 : นางสาวศุภารัตน์   ปราบคะเซ็นทร์ ภาษาต่างประเทศ 3-3601-0095x-xx-x xx/06/2523
222 852 : นางสาวดวงทิพย์ฉัตรทอง   วิริยะจารุ ภาษาต่างประเทศ 1-3099-0005x-xx-x xx/08/2527
223 901 : นางวรรณภา   ศิริจันโท 11530 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-3001-0038x-xx-x xx/08/2497
224 902 : นางส่องหล้า   ตันจินดาประทีป 108457 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-4099-0035x-xx-x xx/05/2505
225 903 : นางสาวดาวรุ่ง   ชำนาญนาค 11365 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-3099-0144x-xx-x xx/12/2505
226 904 : นางสุดอนงค์   รองสวัสดิ์ 723 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-1014-0060x-xx-x xx/09/2503
227 905 : นางอรพันธ์   แคกระโทก 11364 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-1104-0109x-xx-x xx/04/2509
228 906 : นางสุวรรณา   สมาโนตม์ 8490 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-2101-0030x-xx-x xx/09/2505
229 907 : นางภาวิณี   วงศ์วิวัฒนา 19231 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-1009-0223x-xx-x xx/08/2501
230 951 : นายชัยวัฒน์   เปียเมือง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-3099-0012x-xx-x xx/06/2516
231 952 : นางสาวนนท์ศุกรีย์   ศรีเชื้อ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-3099-0109x-xx-x xx/08/2521
232 953 : นางสาวรัชดาพร   วงษารักษ์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-3302-0005x-xx-x xx/12/2523
233 954 : นางสาวลำไพร   สังสะ อาด กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-4106-0127x-xx-x xx/12/2523
234 961 : นายโค่น   จอมโคกสูง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-3001-0103x-xx-x xx/01/2493
235 962 : นายนัด   น้อยกรูด กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-3001-0124x-xx-x xx/10/2492
236 963 : นายหรีด   พึงเกาะ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-3001-0014x-xx-x xx/10/2491
237 964 : นายสนั่น   เพชรสุข กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-3001-0100x-xx-x xx/01/2494
238 966 : นายแต้ม   ขวดพุดซา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-3001-0061x-xx-x xx/02/2504
239 967 : นายตรีวุฒิ   พบกลาง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-3001-0103x-xx-x xx
240 968 : นายประหยัด   จันทร์กลาง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-3010-0085x-xx-x xx
241 969 : นายก้อน   ศรีวิชัย กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-3099-0110x-xx-x xx
242 970 : นายอนุชิต   เสงี่ยมกลาง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-7601-0065x-xx-x xx
243 971 : นายเฉลียว   มุ่งแอบกลาง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-3001-0103x-xx-x xx/06/2500
244 972 : นายสุพจน์   รวงกลาง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-3010-0086x-xx-x xx/05/2506
245 973 : นายฉลอง   รวงกลาง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-3014-0107x-xx-x xx/01/2503
246 974 : นายขวัญชัย   ลอยสนั่น กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-3099-0011x-xx-x xx/11/2510
247 975 : นายวิยนต์   เที่ยงทัศน์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-3210-0069x-xx-x xx/06/2508
248 976 : นายคุณทด   นาคนวล กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-3114-0021x-xx-x xx/05/2512
249 977 : นางสมพิศ   โพธิ์ชัย กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-3099-0142x-xx-x xx/04/2594
250 978 : นายไพโรจน์   กลิ่นสันเทียะ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-3099-0114x-xx-x xx/04/2500
251 979 : นางสาวพัชรินทร์   วิชัยพิทักษ์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-3099-0081x-xx-x xx/02/2509
252 980 : นางอัมพร   เทศบุญ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-3006-0031x-xx-x xx/02/2595
253 981 : นางสาววอย   กฤษเชิด กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-3099-0134x-xx-x xx/01/2595
254 982 : นางวิภาดา   เดชา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-3013-0066x-xx-x xx/05/2500
255 983 : นางขันทอง   ค้ากระบือ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-3001-0102x-xx-x xx/12/2501
256 984 : นางสายทอง   เชิดโคกสูง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-3001-0019x-xx-x xx/10/2505
257 985 : นางประนอม   รวมใหม่ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-3009-0005x-xx-x xx/01/2505
258 986 : นางสงบ   สุขเสนี กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-3006-0031x-xx-x xx / /
259 987 : นางละม่อม   พงษ์ใหม่ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-3022-0032x-xx-x xx/05/2506
Create By : ศูนย์ปฏิบัติการ GPA สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ