รายชื่อบุคลากร
โรงเรียนธารทองพิทยาคม   อำเภอ   จังหวัด
xxx รหัส / ชื่อ - สกุล เลขตำแหน่ง กลุ่มสาระ เลขประจำตัวประชาชน วัน เดือน ปีเกิด
1 002 : นายสุวิทย์   พลศรีพิมพ์ 77880 ไม่สังกัด 3-3110-0114x-xx-x xx/12/2495
2 003 : นายสัญชัย   สิริพงศ์พิศุทธิ์ 77871 ไม่สังกัด 3-3611-0005x-xx-x xx/06/2499
3 005 : นายบุญเสริม   กัญหา 119996 ไม่สังกัด 3-3104-0018x-xx-x xx/07/2497
4 006 : นายสิรภพ   ปราบริปูตลุงกุล 77870 ไม่สังกัด 3-3106-0043x-xx-x xx/03/2498
5 102 : นางสำอางศรี   ทวีฤทธิ์ 77165 ภาษาไทย 3-3104-0001x-xx-x xx/08/2499
6 103 : นางสาวสุภาวดี   ทองมาก 120009 ภาษาไทย 3-6201-0051x-xx-x xx/02/2506
7 104 : นางนลินี   เจริญตา 120019 ภาษาไทย 5-3110-0001x-xx-x xx/11/2508
8 106 : นางสุทัตตา   ศรีทร 106 ภาษาไทย 5-3110-0012x-xx-x xx/11/2521
9 108 : นางสาวกนิษฐา   วรรณกิจ 108 ภาษาไทย 3-3110-0087x-xx-x xx/05/2519
10 109 : นางสาวดวงพร   เข็มทอง 109 ภาษาไทย 3-3113-0028x-xx-x xx/10/2524
11 201 : นายชาญสิทธิ์   คูณทวีพัฒน์ 120011 คณิตศาสตร์ 5-3110-9000x-xx-x xx/05/2499
12 203 : นางสาวณัฐพร   เกษศรีรัตน์ 77894 คณิตศาสตร์ 3-3101-0152x-xx-x xx/02/2514
13 205 : นางธนัญญา   บุตรศรีภูมิ 124009 คณิตศาสตร์ 3-3102-0011x-xx-x xx/12/2520
14 206 : นางแสงจันทร์   สรารัมย์ 77879 คณิตศาสตร์ 3-3110-0113x-xx-x xx/02/2520
15 207 : นายทัฐศิน   สลางสิงห์ 1387 คณิตศาสตร์ 3-4905-0047x-xx-x xx/06/2520
16 208 : นางสมคิด   สังฆะวรรณา 208 คณิตศาสตร์ 3-4514-0017x-xx-x xx/12/2510
17 209 : นายเพียร   สมอาษา 77898 คณิตศาสตร์ 3-3108-0019x-xx-x xx/04/2521
18 210 : นางสาวกัญชนก   กามะพร 77875 คณิตศาสตร์ 3-3110-0053x-xx-x xx/12/2524
19 301 : นายจักรพงษ์   กุ้งมะเริง 77873 วิทยาศาสตร์ 3-3001-0039x-xx-x xx/12/2504
20 302 : นางราชทัย   เจนสุวรรณ์ 104831 วิทยาศาสตร์ 3-3110-0004x-xx-x xx/07/2507
21 303 : นางพรทิพย์   แวงวรรณ 119056 วิทยาศาสตร์ 3-3017-0039x-xx-x xx/09/2515
22 304 : นางสาวนวลนภา   คงสุข 119999 วิทยาศาสตร์ 3-3110-0013x-xx-x xx/01/2516
23 305 : นางวนิดา   จานิกร 130496 วิทยาศาสตร์ 3-3110-0007x-xx-x xx/01/2517
24 306 : นางสาวนงนุช   ปะกาวะโร 77902 วิทยาศาสตร์ 5-3110-9002x-xx-x xx/08/2518
25 307 : นายบัญญัติ   แก่นสา 22043 วิทยาศาสตร์ 3-4512-0015x-xx-x xx/02/2519
26 308 : นายเจษฎา   โสเก 59173 วิทยาศาสตร์ 3-4406-0012x-xx-x xx/10/2521
27 309 : นายพิเชษฐ   จันศรี 117346 วิทยาศาสตร์ 3-3110-0041x-xx-x xx/10/2521
28 310 : นางสาวสมเจตน์   อุระศิลป์ 74427 วิทยาศาสตร์ 3-3107-0047x-xx-x xx/01/2521
29 312 : นางสาวจุรีพร   สวัสดิกุล 908 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-3110-0013x-xx-x xx/03/2522
30 313 : นางสาวยุพินธ์   สุรินทร 443(ส) วิทยาศาสตร์ 3-4409-0076x-xx-x xx/07/2526
31 401 : นางรัชกร   ประสีระเตสัง 77293 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-3110-0108x-xx-x xx/03/2500
32 402 : นายสนิท   ไวมงคุณ 77887 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-3110-0001x-xx-x xx/01/2497
33 403 : นายดำเกิง   สังฆะวรรณา 77877 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-4514-0004x-xx-x xx/04/2509
34 404 : นายฉัตรตระกูล   บุญภูมิ 77893 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-3101-0138x-xx-x xx/01/2515
35 405 : นายมงคล   จันทร์คง 120006 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-3110-0009x-xx-x xx/10/2502
36 406 : นางปาริชาติ   ขามประโคน 406 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-3017-0097x-xx-x xx/02/2519
37 407 : นายอัษฎางค์   พินิจรัมย์ 407 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-3101-0131x-xx-x xx/06/2520
38 408 : นางสาวเตือนใจ   ศรีเมือง 408 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-3104-0008x-xx-x xx/05/2520
39 410 : นางสาวสยุมพร   สุดสายเนตร 410 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-3110-0009x-xx-x xx/08/2524
40 411 : นายพินิจ   เชือกงูเหลือม 411 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-3110-0097x-xx-x xx/07/2506
41 501 : นายวิชัย   ชัยอภิสิทธิ์ 120003 สุขศึกษาและพลศึกษา 3-3110-0012x-xx-x xx/02/2504
42 502 : นางสมพร   ไชยจักร 120004 สุขศึกษาและพลศึกษา 3-3104-0099x-xx-x xx/01/2515
43 503 : นายสราวุฒิ   ฉิมมาอุต 120008 สุขศึกษาและพลศึกษา 3-3110-0004x-xx-x xx/11/2514
44 504 : นางสุมาลี   มีชั้นช่วง 102522 สุขศึกษาและพลศึกษา 3-3110-0104x-xx-x xx/05/2506
45 505 : นายบุญชัย   เดชสง 505 สุขศึกษาและพลศึกษา 3-3199-0005x-xx-x xx/05/2517
46 506 : นายปรีชา   หลวงเจริญ 506 สุขศึกษาและพลศึกษา 5-3114-0006x-xx-x xx/05/2526
47 601 : นายสมศักดิ์   สนรัมย์ 124010 ศิลปะ 3-3110-0015x-xx-x xx/07/2508
48 602 : นายเรืองเดช   สังข์รัมย์ 602 ศิลปะ 3-3110-0067x-xx-x xx/03/2519
49 603 : นายนิรันดร์   สำรวมรัมย์ 22265 ศิลปะ 3-3110-0053x-xx-x xx
50 604 : นางวาสนา   ขันธวุฒิ 6752 ศิลปะ 3-3110-0108x-xx-x xx/08/2502
51 701 : นายสัทธา   มีอ่อง 77895 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-3205-0034x-xx-x xx/02/2500
52 702 : นางพิมล   มีอ่อง 77384 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-3110-0024x-xx-x xx/04/2501
53 703 : นางจรัลรัตน์   เชื้อกิตติศักดิ์ 119055 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-3110-0110x-xx-x xx/01/2501
54 705 : นางญาดา   มะธิปิไขย 119997 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-3110-0063x-xx-x xx/08/2506
55 709 : นายธนภัทร   ปีนะกา 709 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-3110-0005x-xx-x xx/08/2513
56 710 : นายไตรรงค์   จันทบาล 710 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-3110-0004x-xx-x xx/12/2524
57 711 : นายมงคล   ม่วงรัตน์ 77900 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5-3099-0002x-xx-x xx/05/2511
58 712 : นายพีระพันธ์   เพชรสุวรรณ 85610 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-3101-0066x-xx-x xx/05/2504
59 713 : นางสาวปิยนุช   ฉาไธสง 343 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4-3199-0000x-xx-x xx/10/2522
60 801 : นายมงคลชัย   สารัมย์ 120010 ภาษาต่างประเทศ 3-3110-0090x-xx-x xx/08/2519
61 803 : นางทัชชา   นามพิชญ์ 120000 ภาษาต่างประเทศ 3-1017-0124x-xx-x xx/09/2509
62 804 : นางสุนันท์   วันล้วน 120002 ภาษาต่างประเทศ 3-4699-0020x-xx-x xx/03/2509
63 805 : นางสุทานี   อภัยเดช 10193 ภาษาต่างประเทศ 3-3110-0008x-xx-x xx/02/2515
64 807 : นางนุชรี   นามราช 77878 ภาษาต่างประเทศ 3-3101-0067x-xx-x xx/08/2517
65 808 : นางขวัญนภา   นามแก้ว 16322 ภาษาต่างประเทศ 3-3110-0041x-xx-x xx/09/2519
66 809 : นางรุ้งนภา   ดวงพร 120001 ภาษาต่างประเทศ 3-3110-0064x-xx-x xx/08/2523
67 810 : นางณัฏยา   ปะกายะ 124011 ภาษาต่างประเทศ 3-3017-0096x-xx-x xx/06/2520
68 901 : นายบุญสืบ   สงทะเล 10316 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-3110-0006x-xx-x xx/01/2492
69 902 : นายเฉลียว   หมั่นงาน 10318 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 5-3110-0009x-xx-x xx/01/2501
70 903 : นายบรรจง   ชุดพิมาย 10317 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-3110-0020x-xx-x xx/12/2495
71 904 : นายณัฐวุฒิ   จันทร์คง 10314 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-3110-0015x-xx-x xx/02/2502
72 905 : นายสมเกียรติ   สงำรัมย์ 10315 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-3110-0020x-xx-x xx/07/2526
73 907 : นายแอ๊ต   สะเทือนรัมย์ 907 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-3110-0030x-xx-x xx/02/2503
Create By : ศูนย์ปฏิบัติการ GPA สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ