รายชื่อบุคลากร
โรงเรียนปรางค์กู่   อำเภอ   จังหวัด
xxx รหัส / ชื่อ - สกุล เลขตำแหน่ง กลุ่มสาระ เลขประจำตัวประชาชน วัน เดือน ปีเกิด
1 001 : นายวรรณกิจ   อินทรประพงศ์ 78999 ไม่สังกัด 3-3399-0015x-xx-x xx/10/2495
2 002 : นายณรงค์   ศรไชย 79047 ไม่สังกัด 3-3307-0001x-xx-x xx/08/2499
3 004 : นายคูณ   ชำนิกุล 79000 ไม่สังกัด 3-3310-0014x-xx-x xx
4 005 : นายสมควร   สอนพูด 79020 ไม่สังกัด 3-3305-0127x-xx-x xx/11/2516
5 006 : นายณรงค์ชัย   เอราวรรณ 9 วิทยาศาสตร์ 3-3303-0032x-xx-x xx/08/2521
6 007 : นายเกียรติพงษ์   พิศวงปราการ 78530 ไม่สังกัด 3-5411-0045x-xx-x xx/01/2514
7 102 : นายสถิตย์   แหวนเงิน 79024 ภาษาไทย 3-3307-0013x-xx-x xx/04/2499
8 103 : นางณัฐนภา   ต้นงาม 79035 ภาษาไทย 3-3415-0052x-xx-x xx/03/2516
9 104 : นางสิรินาฏ   แหวนเงิน 79043 ภาษาไทย 3-3307-0000x-xx-x xx/12/2501
10 105 : นายประสิทธิ์   นามบุตรดี 79333 ภาษาไทย 3-6011-0029x-xx-x xx/03/2505
11 106 : นายวิโรจน์   ใจเมือง 128728 ภาษาไทย 3-3204-0005x-xx-x xx/12/2503
12 151 : นายวิศรุต   แก้วสมุทร ภาษาไทย 3-3310-0022x-xx-x xx/06/2550
13 152 : นางแสงดาว   ต้นกันยา ภาษาไทย 3-2005-0028x-xx-x xx/03/2523
14 153 : นางสาวดวงใจ   รัตนวัน ภาษาไทย 3-3307-0030x-xx-x xx/06/2524
15 154 : นางสาวอรณิภา   พันธมาศ ภาษาไทย --x-xx-x xx
16 201 : นางสถาพร   ศักดิ์ชัยพานิชกุล 79038 คณิตศาสตร์ 3-1005-0009x-xx-x xx/01/2503
17 202 : นายวิจิตร   ผสมวงศ์ 79045 คณิตศาสตร์ 3-3303-0059x-xx-x xx/05/2503
18 203 : นางสาวทองพันธ์   ยงกุล 78866 คณิตศาสตร์ 3-3307-0035x-xx-x xx/01/2518
19 204 : นายเรวัต   อาวะรุณ 9955 คณิตศาสตร์ 5-3603-9000x-xx-x xx/07/2513
20 205 : นายชำนาญ   หงษ์สนิท 79040 คณิตศาสตร์ 3-3307-0045x-xx-x xx/08/2520
21 206 : นายอภิวัฒน์   วงศ์ภักดี 79104 คณิตศาสตร์ 3-3312-0017x-xx-x xx/06/2518
22 251 : นางสาวกนกรรณ   พันธมาศ คณิตศาสตร์ 1-3307-0000x-xx-x xx/05/2527
23 252 : นางเพชรรัตน์   สีดำ คณิตศาสตร์ 3-3310-0013x-xx-x xx/04/2525
24 253 : นางสาววลัยลักษณ์   ยามไสย คณิตศาสตร์ 3-3307-0018x-xx-x xx/08/2523
25 254 : นางสาววรรณภา   หวังผล คณิตศาสตร์ 1-3204-0001x-xx-x xx/01/2528
26 302 : นายวิเชียร   วาพัดไทย 79010 วิทยาศาสตร์ 3-3103-0057x-xx-x xx/05/2515
27 303 : นางสาวลออทิพย์   คำไสย์ 79050 วิทยาศาสตร์ 3-3305-0121x-xx-x xx/01/2526
28 304 : นายณัฐวุฒิ   แว่นดำ 43355 วิทยาศาสตร์ 3-3210-0095x-xx-x xx/08/2522
29 305 : นางสาวเครือมาศ   พลคำ 104902 วิทยาศาสตร์ 3-3305-0117x-xx-x xx/08/2516
30 306 : นายสง่า   ศรชัย 110027 วิทยาศาสตร์ 3-3310-0095x-xx-x xx/01/2498
31 307 : นางธนนันท์   ปัญญา 27271 วิทยาศาสตร์ 3-3307-0031x-xx-x xx
32 308 : นายจำเนียร   ใจนวน 37046 วิทยาศาสตร์ 3-3305-0099x-xx-x xx/04/2508
33 309 : นายศุภชัย   ปัญญา 8 วิทยาศาสตร์ 3-3309-0003x-xx-x xx/07/2520
34 310 : นางสาวสาคร   ลาภูตะมะ 79004 วิทยาศาสตร์ 3-3310-0131x-xx-x xx/01/2521
35 311 : นางสาวจิราพร   บุญสุข 134457 วิทยาศาสตร์ 1-3307-9000x-xx-x xx/06/2527
36 351 : นายราชวัตร   อสิพงษ์ วิทยาศาสตร์ 3-3307-0001x-xx-x xx/06/2523
37 352 : นางสาวสรัญญา   สิตะพงษ์ วิทยาศาสตร์ 3-3305-0103x-xx-x xx/12/2523
38 353 : นางสาวจินตนา   อสิพงษ์ วิทยาศาสตร์ 1-3307-0000x-xx-x xx/08/2550
39 354 : นางสาวสาวิตรี   สันทาลุนัย วิทยาศาสตร์ 1-3212-0000x-xx-x xx/08/2527
40 401 : นางกรชุลี   ศรีสุข 79007 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-3211-0000x-xx-x xx/09/2511
41 402 : นายสุรภาพ   สุขผดุง 79017 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-3301-0059x-xx-x xx/10/2500
42 403 : นางสาวอำนวย   ม่วงอร่าม 79028 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-3207-0109x-xx-x xx/05/2503
43 404 : นางนิรันดร์   สุภาทิพย์ 79008 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-3417-0028x-xx-x xx/03/2505
44 405 : นายเสถียร   วันดี 104464 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5-3310-0013x-xx-x xx/08/2506
45 406 : นายปราโมทย์   แหวนเงิน 124776 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-1016-0014x-xx-x xx/11/2507
46 407 : นางวิไลลักษณ์   เหล็กเอี้ยง 3807 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-3499-0080x-xx-x xx/06/2504
47 451 : นางสาวอัมพร   อาจภักดี สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-3305-0046x-xx-x xx/05/2522
48 501 : นายทวีศักดิ์   ศรีสุข 79006 สุขศึกษาและพลศึกษา 3-3419-0019x-xx-x xx/11/2505
49 502 : นางสาวอุทัย   ผมทอง 130510 สุขศึกษาและพลศึกษา 3-3105-0005x-xx-x xx/01/2524
50 503 : นายธนัฐรัชต์   โคษา 80505 สุขศึกษาและพลศึกษา 3-3307-0025x-xx-x xx/09/2515
51 551 : นายสมรรถชัย   ศรีเลิศ สุขศึกษาและพลศึกษา 5-3307-9000x-xx-x xx/02/2518
52 552 : นายศักธิพร   ศรีดาชาติ สุขศึกษาและพลศึกษา 3-3307-0000x-xx-x xx/01/2519
53 601 : นางกรรณิการ์   จันทะดวง 119116 ศิลปะ 3-3307-0039x-xx-x xx/02/2507
54 602 : นายกิจจา   เตารัตน์ 104901 ศิลปะ 3-3305-0127x-xx-x xx/11/2510
55 651 : นางอัมพร   จันทร์เทียมวงษ์ ศิลปะ 3-3305-0026x-xx-x xx/01/2515
56 701 : นางใจสมาน   สิทธิรักษ์ 79011 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-1002-0003x-xx-x xx/02/2497
57 702 : นายธนิตศักดิ์   เนติวิชัยรัตน์ 79012 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-3307-0002x-xx-x xx/04/2496
58 703 : นางดลนภา   ช่วงโชติ 79026 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-7102-0000x-xx-x xx/02/2515
59 704 : นางกรรณิการ์   เครือมาศ 79041 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-3307-0002x-xx-x xx/03/2502
60 705 : นางวิไลพร   จิตต์มั่นการ 76048 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-3301-0142x-xx-x xx/02/2517
61 706 : นายณรงค์ศักดิ์   จึงสุวดี 102615 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-3399-0011x-xx-x xx/12/2501
62 707 : นางสาวอรุณนี   แก้วคำ 116602 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-3310-0001x-xx-x xx/07/2509
63 708 : นายเด่นนคร   ขาวสะอาด 102617 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-3307-0034x-xx-x xx/01/2512
64 751 : นางสาวสุพพตา   สิทธิรักษ์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-3307-0002x-xx-x xx/11/2524
65 752 : นายศิริพงษ์   ศรีดาชาติ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-3307-0062x-xx-x xx/07/2521
66 753 : นางสาวอภิญญา   เครือมาศ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-3307-0002x-xx-x xx/10/2525
67 754 : นายเวชยันต์   จันทร์ประเสริฐ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1-3307-0000x-xx-x xx/11/2527
68 755 : นางสาวรุจิเรศ   แสงมาศ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-3307-0007x-xx-x xx/11/2524
69 756 : นายกิตติชัย   ระยับศรี การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-3305-0075x-xx-x xx/09/2526
70 757 : นางสาวพวงทิพย์   แหวนวงษ์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-3307-0001x-xx-x xx/11/2524
71 758 : นายประยูร   ศรีทนต์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-3310-0128x-xx-x xx/01/2526
72 759 : นางพัชรินทร์   เทียบคุณ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-3307-0002x-xx-x xx/12/2512
73 760 : นายอักษรทัย   งามแสง การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1-3307-0001x-xx-x xx/11/2527
74 761 : นายอุดมการ   งามแสง การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1-3307-0000x-xx-x xx/05/2527
75 801 : นางสาวลักษณาวรีย์   อสิพงษ์ 8094 ภาษาต่างประเทศ 3-3307-0001x-xx-x xx/06/2515
76 803 : นางสาวสุนีย์   ดอนเหลือม 79018 ภาษาต่างประเทศ 3-1005-0009x-xx-x xx/04/2510
77 805 : นายพันธ์ศักดิ์   แสวงผล 79027 ภาษาต่างประเทศ 3-3399-0000x-xx-x xx/06/2510
78 806 : นางสาวอุบล   ขาวสะอาด 124775 ภาษาต่างประเทศ 3-3307-0000x-xx-x xx/03/2508
79 807 : นางสาวประภัสสร   อสิพงษ์ 104895 ภาษาต่างประเทศ 3-3307-0002x-xx-x xx/01/2521
80 810 : นายบุญถึง   ต้นงาม 79001 ภาษาต่างประเทศ 3-3207-0045x-xx-x xx/02/2515
81 811 : นายเวชศักดิ์   หลักชัย 79021 ภาษาต่างประเทศ 3-4119-0005x-xx-x xx/01/2520
82 812 : นายคุณาพจน์   คลธา 133887 ภาษาต่างประเทศ 3-3301-0082x-xx-x xx/10/2516
83 851 : นางสาวชัชภาภรณ์   ทองสุ ภาษาต่างประเทศ 1-3404-0000x-xx-x xx/11/2527
84 852 : นางสาวจิตติมา   โสมาสุข ภาษาต่างประเทศ 2-3399-0001x-xx-x xx/01/2527
85 853 : นางสาวนุชนาฏ   แหวนเงิน ภาษาต่างประเทศ 1-3399-0000x-xx-x xx/05/2527
86 854 : นางสาวXie   Qiong ภาษาต่างประเทศ --x-xx-x xx
87 901 : นางสมใจ   วาพัดไทย 106474 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-3212-0018x-xx-x xx/03/2514
88 951 : นายสนอง   แหวนวงษ์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-3307-0002x-xx-x xx/01/2496
89 952 : นายเฉลียว   อสิพงษ์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-3307-0001x-xx-x xx/12/2490
90 953 : นายศริพร   อักษร กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-3307-0043x-xx-x xx/03/2500
91 954 : นายบรรพต   วรรณวงษ์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-3309-0025x-xx-x xx/10/2506
92 955 : นายศราวุธ   แหวนเงิน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-3307-0057x-xx-x xx/10/2519
93 956 : นายสุเทียบ   พงษ์ธนู กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-3307-0027x-xx-x xx/05/2516
94 957 : นายวิไล   แหวนวงษ์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-3307-0001x-xx-x xx/09/2505
95 958 : นายประสิทธิ์   ทองย้อย กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-3307-0001x-xx-x xx/02/2487
96 959 : นายประยนต์   อสิพงษ์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-3307-0001x-xx-x xx/09/2498
97 960 : นายเซ็นต์   อสิพงษ์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-3307-0001x-xx-x xx/04/2507
98 961 : นายหมอน   ปิ่นหอม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-3307-0020x-xx-x xx/03/2489
99 999 : นายสำรอง   ชุมนุม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน --x-xx-x xx
Create By : ศูนย์ปฏิบัติการ GPA สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ