รายชื่อบุคลากร
โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล   อำเภอ   จังหวัด
xxx รหัส / ชื่อ - สกุล เลขตำแหน่ง กลุ่มสาระ เลขประจำตัวประชาชน วัน เดือน ปีเกิด
1 001 : นายสุรพล   ชาลีกุล 1334454 ไม่สังกัด 3-3301-0056x-xx-x xx/04/2496
2 003 : นายวิสันต์   เสวะนา 122084 วิทยาศาสตร์ 3-3508-0021x-xx-x xx/1 /2513
3 101 : นางสมพร   นวลรักษา 73822 ภาษาไทย 3-3310-0045x-xx-x xx/02/2516
4 102 : นายวรวิทย์   ธรรมนิยม 10202 ภาษาไทย 3-3310-0022x-xx-x xx/08/2521
5 201 : นายสำรวน   เสมอภาค 113354 คณิตศาสตร์ 3-3201-0063x-xx-x xx/08/2512
6 202 : นางสาวปรีดาภรณ์   จันทร์สว่าง 119443 คณิตศาสตร์ 3-3307-0012x-xx-x xx/06/2516
7 203 : นางสาวหทัยรัตน์   วรเลิศ 33936 คณิตศาสตร์ 3-3308-0031x-xx-x xx/03/2521
8 204 : นางสาวอดิศรา   กะสินรัมย์ 122083 คณิตศาสตร์ 3-3101-0090x-xx-x xx/02/2520
9 205 : นางสาวธีร์ชิตา   เทียบคุณ 48927 คณิตศาสตร์ 3-3310-0123x-xx-x xx/04/2525
10 301 : นางดรุณี   เสมอภาค 2812 วิทยาศาสตร์ 3-3312-0006x-xx-x xx/12/2512
11 303 : นายไกรวุฒิ   กลิ่มเกลี้ยง 23430 วิทยาศาสตร์ 3-3303-0016x-xx-x xx/02/2520
12 307 : นางสาวสุภาวดี   ใยผุย 30707 วิทยาศาสตร์ 3-3310-0026x-xx-x xx/10/2525
13 308 : นางสาวกฤษณาพร   จันทะพันธ์ 134463 วิทยาศาสตร์ 1-3309-0000x-xx-x xx/08/2527
14 402 : นายพัฒนา   มานันที 119181 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-4714-0001x-xx-x xx/03/2512
15 403 : นางสาวอภิรักษ์   อรรถวัน 40303 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-3301-0101x-xx-x xx/11/2517
16 404 : นางวิภารัตน์   สาสังข์ 40404 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-3312-0006x-xx-x xx/09/2515
17 502 : นายโกวิท   ไชยพันธ์นา 114312 สุขศึกษาและพลศึกษา 3-3311-0009x-xx-x xx/04/2515
18 503 : นายสถิต   พงษาปาน 134456 สุขศึกษาและพลศึกษา 3-3310-0047x-xx-x xx/06/2504
19 601 : นางสาวแก่นณภา   พันต้น 133834 ศิลปะ 3-3310-0048x-xx-x xx/11/2525
20 702 : นางสาวกชกร   ผักไหม 70202 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-3312-0024x-xx-x xx/10/2519
21 703 : นางดวงเดือน   เพิ่มขึ้น 100883 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4-1015-0000x-xx-x xx/03/2526
22 801 : นางสาวกนกกาญจน์   สมบัติวงค์ 1334458 ภาษาต่างประเทศ 3-3312-0024x-xx-x xx/5 /2524
23 802 : นางสุณีรัตน์   มุทุตา 58305 ภาษาต่างประเทศ 3-3312-0020x-xx-x xx/11/2519
24 803 : นางสาวสุชัญญา   บุญชาลี 1334459 ภาษาต่างประเทศ 3-3309-0068x-xx-x xx/06/2525
25 805 : นายมิตรชัย   ใจหวาน 80505 ภาษาต่างประเทศ 3-3505-0013x-xx-x xx/08/2525
26 901 : นายณัฐศักดิ์   ผักไหม 16577 ไม่สังกัด 3-3312-0025x-xx-x xx/01/2511
Create By : ศูนย์ปฏิบัติการ GPA สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ