รายชื่อบุคลากร
โรงเรียนภูเขียว   อำเภอ   จังหวัด
xxx รหัส / ชื่อ - สกุล เลขตำแหน่ง กลุ่มสาระ เลขประจำตัวประชาชน วัน เดือน ปีเกิด
1 001 : นายฉกรรจ์   แน่นอุดร 76613 ไม่สังกัด 3-3610-0002x-xx-x xx/02/2496
2 002 : นายอานันทศักดิ์   สนั่นเมือง 76616 ไม่สังกัด 3-3610-0000x-xx-x xx/03/2494
3 003 : นายดลดารา   ลังกาฟ้า 76737 ไม่สังกัด 3-4099-0035x-xx-x xx/03/2504
4 004 : นายธวัชชัย   บุญเติม 76705 ไม่สังกัด 5-3610-0001x-xx-x xx/07/2496
5 005 : นางสุจิตรา   ระโหฐาน 77674 ไม่สังกัด 3-3610-0020x-xx-x xx/05/2500
6 102 : นายนภาพล   เพชรภักดี 76748 ภาษาไทย 3-3610-0021x-xx-x xx/01/2501
7 103 : นายวีระชัย   คุณล้าน 76667 ภาษาไทย 3-3610-0045x-xx-x xx/02/2500
8 105 : นางวรรณภา   ทองดี 76692 ภาษาไทย 3-3610-0022x-xx-x xx/04/2500
9 107 : นางสาวศศิกาญจณ์   สาสูงเนิน 118854 ภาษาไทย 3-3610-0019x-xx-x xx/11/2507
10 108 : นางใจทิพย์   มาลากอง 78229 ภาษาไทย 3-4099-0068x-xx-x xx/12/2510
11 110 : นางสุมนา   แน่นอุดร 76699 ภาษาไทย 3-3610-0002x-xx-x xx/05/2497
12 111 : นายสุขสันต์   บัวสระ 5448 ภาษาไทย 3-3604-0028x-xx-x xx/02/2519
13 112 : นางศรัญญา   ถาวรหมื่น 128926 ภาษาไทย 3-3604-0019x-xx-x xx/04/2512
14 113 : นายฐิตพัฒน์   อัครกิตติศักดิ์ 128964 ภาษาไทย 3-6007-0049x-xx-x xx/09/2506
15 114 : นางเดือนฉาย   เหล่าเสนา 76774 ภาษาไทย 3-3610-0094x-xx-x xx/01/2502
16 115 : นายพีรวรธน์   จิตนวล 128967 ภาษาไทย 3-4606-0055x-xx-x xx/11/2516
17 151 : นางสาวลัดดา   เพชรล้ำ 160 ภาษาไทย 3-3610-0047x-xx-x xx/12/2520
18 201 : นายสะอาด   พรประไพ 76716 คณิตศาสตร์ 3-3610-0002x-xx-x xx/06/2502
19 202 : นายสมควร   ชนะภู 76733 คณิตศาสตร์ 3-3610-0020x-xx-x xx/03/2505
20 203 : นางเทพา   พรมทอง 76727 คณิตศาสตร์ 3-3610-0020x-xx-x xx/04/2502
21 204 : นางสมสกุล   ลังกาฟ้า 76721 คณิตศาสตร์ 3-3610-0063x-xx-x xx/12/2504
22 205 : นางธารทิพย์   ไพศาลพงษ์ 76734 คณิตศาสตร์ 3-3610-0000x-xx-x xx/05/2502
23 206 : นางสาวกุหลาบ   ร่มศรี 76723 คณิตศาสตร์ 3-4099-0035x-xx-x xx/08/2500
24 207 : นางสัมฤทธิ์   เส่งมูล 76665 คณิตศาสตร์ 3-3610-0000x-xx-x xx/12/2499
25 208 : นางเบญจา   เริงชัยภูมิ 76690 คณิตศาสตร์ 3-3610-0000x-xx-x xx/11/2497
26 209 : นางวาสนา   พลมณี 133831 คณิตศาสตร์ 3-3610-0001x-xx-x xx/06/2506
27 210 : นางสาวชูถิ่น   กุดกังวล 76693 คณิตศาสตร์ 3-3610-0002x-xx-x xx/12/2505
28 211 : นางจารุวรรณ   ทิมาตฤกะ 76637 คณิตศาสตร์ 3-3111-0101x-xx-x xx/12/2497
29 212 : นางศรีอุบล   พรประไพ 76067 คณิตศาสตร์ 3-3610-0002x-xx-x xx/01/2501
30 213 : นางทิพวัลย์   มุสันเทียะ 76640 คณิตศาสตร์ 3-3610-0001x-xx-x xx/06/2499
31 214 : นายรังสรรค์   ไพศาลพงศ์ 76730 คณิตศาสตร์ 3-3610-0000x-xx-x xx/04/2501
32 215 : นางจุรีรัตน์   ระจินดา 119963 คณิตศาสตร์ 3-3610-0002x-xx-x xx/07/2507
33 217 : นางสาวอัญชลี   งอกคำ 50426 คณิตศาสตร์ 3-3610-0018x-xx-x xx/12/2518
34 218 : นางสาวกุหลาบ   ชัยงาม 133275 คณิตศาสตร์ 3-3604-0053x-xx-x xx/01/2523
35 219 : นางสาวสุวารี   ฤาชา 17197 คณิตศาสตร์ 3-3610-0007x-xx-x xx/12/2521
36 220 : นายปัญจเดช   ชมภูวิเศษ 6556 คณิตศาสตร์ 3-4004-0017x-xx-x xx/11/2525
37 221 : นายศุภสฤษฏ์   ชาปัญญา 133283 คณิตศาสตร์ 3-4002-0010x-xx-x xx/10/2526
38 222 : นางพจมาน   เสี้ยมแหลม 77074 คณิตศาสตร์ 3-3102-0032x-xx-x xx/05/2518
39 223 : นางเกวดี   เกิดมงคล 134378 คณิตศาสตร์ 3-3610-0083x-xx-x xx/01/2514
40 224 : นายอภิเศก   ชัยโยรม 6840 คณิตศาสตร์ 1-3019-0000x-xx-x xx/02/2527
41 301 : นางศศิธร   สิทธิ 76625 วิทยาศาสตร์ 3-3610-0000x-xx-x xx/11/2499
42 302 : นายอำภัย   ประทุมไทย 76633 วิทยาศาสตร์ 3-3610-0108x-xx-x xx/11/2499
43 303 : นายสฤษดิ์เดช   สิงหเนตตรวัฒน์ 76660 วิทยาศาสตร์ 5-3606-0001x-xx-x xx/08/2500
44 304 : นางพงษ์ลดา   บุญเติม 76672 วิทยาศาสตร์ 5-3610-0001x-xx-x xx/04/2496
45 305 : นางคนึงนิตย์   สุทินฤกษ์ 76663 วิทยาศาสตร์ 3-4005-0019x-xx-x xx/07/2498
46 306 : นางลักษมี   พงศดิษฐ์ 76732 วิทยาศาสตร์ 3-3610-0104x-xx-x xx/08/2500
47 307 : นายเชวงศักดิ์   สุขสนิท 76683 วิทยาศาสตร์ 3-3610-0030x-xx-x xx/02/2503
48 308 : ว่าที่ร้อยตรีสราวุธ   โคตรมา 8111 วิทยาศาสตร์ 3-4099-0043x-xx-x xx/07/2514
49 309 : นางมยุรี   สุขสนิท 76684 วิทยาศาสตร์ 3-1009-0380x-xx-x xx/03/2503
50 310 : นางเสาวภา   ทิพย์รักษ์ 76659 วิทยาศาสตร์ 3-3610-0009x-xx-x xx/11/2502
51 311 : นายสงบ   บุญมาก 76749 วิทยาศาสตร์ 3-3601-0145x-xx-x xx/02/2499
52 312 : นายสีงห์ทอง   ประทุมชาติ 76575 วิทยาศาสตร์ 4-4605-0000x-xx-x xx/05/2505
53 313 : นายเรืองเดช   สุทธิพล 76036 วิทยาศาสตร์ 3-3612-0037x-xx-x xx/05/2505
54 314 : นางเรณุกานต์   โชติกนกกุล 16831 วิทยาศาสตร์ 3-4410-0024x-xx-x xx/02/2519
55 315 : นายฉัตรชัย   จันทร์ดี 76735 วิทยาศาสตร์ 3-6502-0032x-xx-x xx/01/2514
56 316 : นางสุกัญญา   หงอกภิลัย 83835 วิทยาศาสตร์ 3-3610-0082x-xx-x xx/04/2517
57 317 : นางสุรางค์รัตน์   ป้อมสุวรรณ 102477 วิทยาศาสตร์ 3-3610-0042x-xx-x xx/05/2512
58 321 : นายสุวิทย์   ผ่องพันธุ์งาม 7687 วิทยาศาสตร์ 3-1506-0033x-xx-x xx/06/2505
59 322 : นายศุภชัย   ดวงคำน้อย 412(ส) วิทยาศาสตร์ 3-3604-0089x-xx-x xx/08/2526
60 323 : นายนพดล   กาญจนางกูร 123338 วิทยาศาสตร์ 3-3604-0006x-xx-x xx/12/2515
61 324 : นางเครือวัลย์   นาสูงเนิน 124391 วิทยาศาสตร์ 3-3610-0055x-xx-x xx/06/2516
62 325 : นางธัญญารัตน์   ขวัญประเสริฐ 48024 วิทยาศาสตร์ 3-3610-0100x-xx-x xx/05/2502
63 326 : นางสาวลินดา   รัตนเพชร 17272 วิทยาศาสตร์ 3-4405-0043x-xx-x xx/01/2525
64 327 : นายไทยศักดิ์   วงศ์คำ 3072 วิทยาศาสตร์ 3-3411-0059x-xx-x xx/07/2516
65 328 : นางสาวสายสมร   โกสันเทียะ 4203 วิทยาศาสตร์ 2-3009-0001x-xx-x xx/04/2524
66 329 : นางเกต   ชูสุข 128966 วิทยาศาสตร์ 3-3610-0006x-xx-x xx/10/2509
67 330 : นางสาวลาวรรณ   เสนสิงห์ 4207 วิทยาศาสตร์ 3-9301-0072x-xx-x xx/12/2525
68 331 : นายอภิรักษ์   หาญประชุม 5588 วิทยาศาสตร์ 1-3097-0000x-xx-x xx/02/2528
69 332 : นางสาวอรทัย   ภูยอดตา 50640 วิทยาศาสตร์ 3-4612-0003x-xx-x xx/11/2525
70 333 : นายภักดี   คันธี 76617 วิทยาศาสตร์ 3-4117-0083x-xx-x xx/02/2519
71 334 : นางเปลี่ยมศรี   เลิศขามป้อม 34578 วิทยาศาสตร์ 3-3302-0005x-xx-x xx/11/2525
72 401 : นางประไพรัตน์   เจริญทัศน์ 76561 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-3610-0020x-xx-x xx/06/2501
73 402 : นางสาวมารยาท   ศรีพิพัฒนกุล 76670 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-3610-0000x-xx-x xx/11/2496
74 403 : นายบำรุงชาติ   ปิยะวรากร 76687 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-3610-0019x-xx-x xx/09/2496
75 405 : นายทรงฤทธิ์   ดิลกลาภ 104091 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-3610-0082x-xx-x xx/01/2503
76 406 : นางสาวลภัสลดา   วรรณพงษ์ 76638 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-3611-0016x-xx-x xx/02/2515
77 407 : นางบุญเปรียบ   ทองกลม 46021 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-6009-0001x-xx-x xx/07/2497
78 408 : นางวิไล   วิพัฒนเกษมสุข 76688 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-3610-0000x-xx-x xx/12/2499
79 409 : นางสุชญา   ประทุมทิพย์ 76639 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5-4099-9903x-xx-x xx/10/2515
80 410 : นายสุภาพ   เพชาล้ำ 76701 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-3610-0047x-xx-x xx/06/2496
81 411 : นายอัมพร   ผานาค 76649 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-3611-0002x-xx-x xx/06/2500
82 412 : นางสมคิด   สุทินฤกษ์ 76700 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-3610-0047x-xx-x xx/08/2497
83 413 : นางนิลวรรณ   ดิลกลาภ 62793 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-4706-0032x-xx-x xx/01/2503
84 414 : นางกุมาลา   ถือโชค 76715 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-3610-0002x-xx-x xx/12/2507
85 415 : นายสุทธิศักดิ์   ขวัญศักดิ์ 76717 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-3610-0001x-xx-x xx/02/2515
86 416 : นางวาสนา   ชัยทิพย์ 76628 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-3610-0002x-xx-x xx/01/2499
87 417 : นางกิตติรัตน์   หาญปราบ 129043 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-3610-0020x-xx-x xx/04/2531
88 418 : นางดวงพร   คุณล้าน 76731 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-3610-0045x-xx-x xx/07/2499
89 419 : นางพยุง   ลานขามป้อม 130443 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-3610-0047x-xx-x xx/11/2502
90 420 : นางสุทธิรักษ์   อ่องจำปา 118821 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-3604-0002x-xx-x xx/08/2503
91 421 : นางศศิพัชร์   พิมพ์สราญ 12336 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-3610-0019x-xx-x xx/09/2508
92 422 : นายสมบูรณ์   ร่มเย็น 120814 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-3416-0013x-xx-x xx/05/2502
93 423 : นางนงเยาว์   ประจันนวล 102481 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3-3610-0001x-xx-x xx/08/2498
94 501 : นายเฉลิมเกียรติ   ฤาชา 76685 สุขศึกษาและพลศึกษา 3-3604-0000x-xx-x xx/09/2506
95 502 : นายนิคม   ฤากำลัง 76642 สุขศึกษาและพลศึกษา 3-3610-0011x-xx-x xx/05/2498
96 503 : นางกฤษณา   พลธรรม 76644 สุขศึกษาและพลศึกษา 3-3610-0002x-xx-x xx/07/2497
97 504 : นางสาวฉวีวรรณ   แดนละลม 76696 สุขศึกษาและพลศึกษา 3-3610-0062x-xx-x xx/08/2503
98 505 : นายชุมพล   แก้วมณี 133223 สุขศึกษาและพลศึกษา 3-3610-0069x-xx-x xx/07/2518
99 506 : นางเสาวลักษณ์   ป้องปาน 76712 สุขศึกษาและพลศึกษา 3-3610-0019x-xx-x xx/04/2504
100 507 : นางสาวดวงใจ   ปราบงูเหลือม 76697 สุขศึกษาและพลศึกษา 5-3006-0002x-xx-x xx/07/2513
101 508 : นายศุภฤกษ์   คงนาวัง 77048 สุขศึกษาและพลศึกษา 3-3612-0058x-xx-x xx/12/2512
102 509 : นายสมชาย   เกตุศรีบุรินทร์ 25904 สุขศึกษาและพลศึกษา 3-3610-0020x-xx-x xx/02/2502
103 510 : ว่าที่พันตำรวจตรีเทพฤทธิ์   สารฤทธิ์ 76726 สุขศึกษาและพลศึกษา 3-4201-0002x-xx-x xx/12/2507
104 511 : นายเอนก   สีหาแสน 4820 สุขศึกษาและพลศึกษา 3-3699-0015x-xx-x xx/12/2504
105 601 : นายประสิทธิ์   คิดถี่ 76729 ศิลปะ 3-3610-0002x-xx-x xx/02/2504
106 602 : นายดิลก   เมธา มานะศิลป์ 76647 ศิลปะ 3-1008-0070x-xx-x xx/11/2506
107 603 : นางสาวละมัย   มังดินดำ 122560 ศิลปะ 3-3610-0052x-xx-x xx/05/2515
108 604 : นายจิรกานต์   คำโมง 119969 ศิลปะ 5-3610-9001x-xx-x xx/03/2509
109 605 : นายนพเก้า   สำราญจิต 76857 ศิลปะ 3-1402-0022x-xx-x xx/05/2510
110 651 : นางสาวบังอร   อินสำราญ 361001905 ศิลปะ 3-3108-0020x-xx-x xx/10/2524
111 701 : นายขจร   ผลภิญโญ 76662 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-4099-0035x-xx-x xx/10/2505
112 702 : นางสาวจุฬารัตน์   เพชาล้ำ 76739 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-3610-0018x-xx-x xx/12/2501
113 703 : นางสมใจ   ผลภิญโญ 74229 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-3610-0020x-xx-x xx/01/2504
114 704 : นายถาวร   ขึมภูเขียว 102457 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-4714-0004x-xx-x xx/11/2504
115 706 : นางสายฝน   เจริญสมบัติ 101587 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-3610-0011x-xx-x xx/02/2511
116 707 : นายสุรสฤษดิ์   ศรีถาวร 76740 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-3610-0063x-xx-x xx/06/2500
117 708 : นางนัยนา   ศรีถาวร 76621 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-3610-0063x-xx-x xx/03/2502
118 709 : นายพีรศักดิ์   ทองกลม 76654 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5-6007-9000x-xx-x xx/10/2499
119 710 : นายเฉลิม   บุญปลูก 76695 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-3601-0004x-xx-x xx/12/2498
120 713 : นางสาวนิตยา   วรพงศาทิตย์ 76680 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-3610-0001x-xx-x xx/05/2502
121 714 : นายทองเอิญ   เข็มภูเขียว 128965 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-3610-0061x-xx-x xx/02/2506
122 715 : นายพงศกร   ระวิพันธ์ 106526 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-3610-0051x-xx-x xx/03/2517
123 716 : นายสุขสันต์   สมมะโน 126865 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-3610-0000x-xx-x xx/01/2517
124 717 : นางเปรียว   ปลอดโคกสูง 76860 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-3009-0072x-xx-x xx/09/2501
125 718 : นายมนตรี   กุลหนองแดง 126700 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-3612-0070x-xx-x xx/02/2525
126 719 : นางสาวอุไร   ทองดี 5555 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-4005-0065x-xx-x xx/01/2525
127 720 : นางสาวสาวิตรี   ศรีขัดเค้า 819(ส) การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1-4605-0002x-xx-x xx/12/2527
128 721 : นางเย็นใจ   วงษ์ศิริ 102495 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3-3610-0019x-xx-x xx/01/2512
129 801 : นางอรุโณชา   เวชสัสถ์ 76675 ภาษาต่างประเทศ 3-3610-0002x-xx-x xx/03/2498
130 802 : นางวนิภา   แสงบุญเกิด 76626 ภาษาต่างประเทศ 5-3099-0006x-xx-x xx/06/2499
131 803 : นางดาเรศ   จันทรมณี 76636 ภาษาต่างประเทศ 3-1009-0336x-xx-x xx/06/2508
132 804 : นางดุษฎี   กางการ 76658 ภาษาต่างประเทศ 3-3610-0000x-xx-x xx/04/2500
133 805 : นางสังวาลย์   นาถวิล 76725 ภาษาต่างประเทศ 3-3610-0073x-xx-x xx/10/2500
134 806 : นางยุพเยาว์   บุญมาก 76635 ภาษาต่างประเทศ 3-3610-0018x-xx-x xx/06/2503
135 807 : นางสาวอัมพร   นาคคำ 76661 ภาษาต่างประเทศ 3-3603-0017x-xx-x xx/01/2501
136 808 : นางกรชุลี   พรมแก้ว 76718 ภาษาต่างประเทศ 3-1005-0423x-xx-x xx/03/2507
137 809 : นางกาญจนา   ป้อมสุวรรณ 112665 ภาษาต่างประเทศ 3-3497-0010x-xx-x xx/02/2513
138 810 : นางสุนันทา   ภิรมย์ไกรภักดิ์ 113978 ภาษาต่างประเทศ 3-3015-0005x-xx-x xx/08/2506
139 811 : นางประทุมวรรณ   ลานพิบูลย์ 76630 ภาษาต่างประเทศ 3-3610-0004x-xx-x xx/01/2514
140 812 : นายราชู   เจริญเกียรติ 13904 ภาษาต่างประเทศ 3-3610-0023x-xx-x xx/12/2513
141 813 : นางนุธิดา   เหมือนตา 76741 ภาษาต่างประเทศ 3-3604-0002x-xx-x xx/09/2517
142 814 : นางสาวภัคนันท์   ชำนาญ 4994 ภาษาต่างประเทศ 3-3611-0003x-xx-x xx/05/2525
143 815 : นางภิญทอง   สาศรี 112522 ภาษาต่างประเทศ 3-4005-0093x-xx-x xx/05/2510
144 817 : นางบุษยา   สุทธิโพธิ์ 76651 ภาษาต่างประเทศ 3-3601-0136x-xx-x xx/10/2520
145 851 : นายสามารถ   ถึงลาภ 906 ภาษาต่างประเทศ 3-3610-0041x-xx-x xx/08/2518
146 852 : นางณัฐวัญ   หมื่นจิตร 120669 ภาษาต่างประเทศ 3-3610-0062x-xx-x xx/07/2512
147 853 : นายธงชัย   เพชรภักดี 2527 ภาษาต่างประเทศ 3-3610-0105x-xx-x xx/12/2519
148 854 : นางสาวจตุพร   แก้วยงกฎ 854 ภาษาต่างประเทศ 1-3104-0000x-xx-x xx/02/2527
149 901 : นายเจริญ   พรมทอง 76620 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-4117-0044x-xx-x xx/04/2501
150 902 : นางมาลี   ชนะภู 76656 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-7009-0006x-xx-x xx/01/2507
151 903 : นางสาวอุษา   อุดมทรัพย์ 66527 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-3001-0017x-xx-x xx/02/2505
152 904 : นายสมเกียรติ   กองศรี 76751 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-3610-0094x-xx-x xx/08/2505
153 905 : นางวิไลพร   มะลิทอง 76631 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-3612-0002x-xx-x xx/06/2507
154 908 : นางจิราภรณ์   สนั่นเมือง 76674 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-3610-0000x-xx-x xx/02/2499
155 909 : นางอาภรณ์   กันทะวัง 113612 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-3610-0046x-xx-x xx/07/2505
156 910 : นางวรรณภา   มัททวีวงศ์ 76752 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-3610-0092x-xx-x xx/09/2512
157 911 : นางสุภาณี   สุทธิพล 76010 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-3610-0020x-xx-x xx/06/2502
158 931 : นางสาวธิดารัตน์   สมแวง 931 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-3610-0002x-xx-x xx/03/2526
159 933 : นายอภิวัตน์   ประพงษ์ 933 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-3610-0093x-xx-x xx/01/2525
160 951 : นางประไพพิศ   เตียตระกูลวิวัฒน์ 361001907 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-4599-0016x-xx-x xx/01/2511
161 952 : นายสกล   ศิริจันทร์ 361001908 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-1005-0441x-xx-x xx/07/2514
162 954 : นายอมรเดช   ก้อนเงิน 361001910 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-3610-0010x-xx-x xx/01/2518
163 955 : นายพงศกร   พรมเรียง 361001913 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-4599-0016x-xx-x xx/01/2515
164 957 : นางสาววราลักษณ์   บำรุงกิจ 361001915 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 5-3610-9001x-xx-x xx/02/2525
165 959 : นางสุดารัตน์   หมื่นจิตร 361001917 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-3610-0023x-xx-x xx/10/2521
166 960 : นางสาวสุกัญญา   บุตะเขียว 361001918 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 5-3610-9003x-xx-x xx/09/2525
167 961 : นางสาวนิตยา   เห็มพรม 361001919 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-3610-0070x-xx-x xx/08/2526
168 962 : นายไมตรี   ดลราษี 361001920 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3-3610-0014x-xx-x xx/10/2480
Create By : ศูนย์ปฏิบัติการ GPA สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ