ข้อมูลทั่วไปโรงเรียน
รหัสโรงเรียน 00104801
วันก่อตั้งโรงเรียน 25/03/2498
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(ทวีวัฒนา)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
Taweewattana
เลขที่ 136/1 หมู่ที่ 1 ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา  ตำบลทวีวัฒนา   อำเภอเขตทวีวัฒนา  จังหวัดกรุงเทพมหานคร   10170
หมายเลขโทรศัพท์ 02-4210652   หมายเลขโทรสาร 02-4443471
Email taweeschool@gmail.com
WebSite www.taweeschool.com
ผู้บริหารโรงเรียน
นายชัยอนันต์ แก่นดี   หมายเลขโทรศัพท์ 087-9831046
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นางพินิตนาฎ ชูสงค์   หมายเลขโทรศัพท์ 087-0807589
นายทะเบียนโรงเรียน นางศิริบูลย์ ชวลี  หมายเลขโทรศัพท์ 0896642398

ตราโรงเรียน

รูปโรงเรียน

แผนที่โรงเรียน

แผนผังโรงเรียน

Create By : ศูนย์ปฏิบัติการ GPA สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ