ข้อมูลทั่วไปโรงเรียน
รหัสโรงเรียน 01730107
วันก่อตั้งโรงเรียน 10/01/2528
โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม
PRONGMADUAWITTAYAKOM
เลขที่ 237 หมู่ที่ 5 ถนน  ตำบลโพรงมะเดื่อ   อำเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม   73000
หมายเลขโทรศัพท์ 0-3438-7038   หมายเลขโทรสาร 0-3437-8050
Email pmd_prongmadua@thaimail.com
WebSite http://school.obec.go.th/prongmadua_new
ผู้บริหารโรงเรียน
นายมนัส ชัยยะ   หมายเลขโทรศัพท์ 0-3438-7038
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นางณัฐญา เครือเช้า   หมายเลขโทรศัพท์ 0-3438-7038
นายทะเบียนโรงเรียน นางสาวราศี กุลสิงห์  หมายเลขโทรศัพท์ 0-3438-7038

ตราโรงเรียน

รูปโรงเรียน

แผนที่โรงเรียน

แผนผังโรงเรียน

Create By : ศูนย์ปฏิบัติการ GPA สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ