ข้อมูลทั่วไปโรงเรียน
รหัสโรงเรียน 03801304
วันก่อตั้งโรงเรียน 16/05/2534
โรงเรียนเสาธงวิทยา
Saothongwittaya
เลขที่ หมู่ที่ 7 ถนน  ตำบลเสาธง   อำเภอร่อนพิบูลย์  จังหวัดนครศรีธรรมราช   80350
หมายเลขโทรศัพท์ 075-373459   หมายเลขโทรสาร 075-373458
Email
WebSite http://school.obec.go.th/saothongwit
ผู้บริหารโรงเรียน
นายอุเทน จิตต์สำรวย   หมายเลขโทรศัพท์ 08-6748-0401
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นางสาวประทุม นพการ   หมายเลขโทรศัพท์ 08-9593-6911
นายทะเบียนโรงเรียน นายสุภาพ มั่นวงศ์  หมายเลขโทรศัพท์ 08-9292-8307

ตราโรงเรียน

รูปโรงเรียน

แผนที่โรงเรียน

แผนผังโรงเรียน

Create By : ศูนย์ปฏิบัติการ GPA สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ