ข้อมูลทั่วไปโรงเรียน
รหัสโรงเรียน 04920702
วันก่อตั้งโรงเรียน 16/05/2529
โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์
Rasadanupraditanusorn
เลขที่ หมู่ที่ 4 ถนนเพชรเกษม  ตำบลวังมะปรางเหนือ   อำเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง   92220
หมายเลขโทรศัพท์ 075-296030   หมายเลขโทรสาร 075-296040
Email
WebSite
ผู้บริหารโรงเรียน
นายสาคร เย่าเฉื้อง   หมายเลขโทรศัพท์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายเสรี คงสบาย   หมายเลขโทรศัพท์
นายทะเบียนโรงเรียน นายเสรี คงสบาย  หมายเลขโทรศัพท์

ตราโรงเรียน

รูปโรงเรียน

แผนที่โรงเรียน

แผนผังโรงเรียน

Create By : ศูนย์ปฏิบัติการ GPA สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ