ข้อมูลทั่วไปโรงเรียน
รหัสโรงเรียน 05720102
วันก่อตั้งโรงเรียน 17/07/2504
โรงเรียนสงวนหญิง
Sa-nguan Ying School
เลขที่ 134 หมู่ที่ ถนนประชาธิปไตย  ตำบลท่าพี่เลี้ยง   อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี   72000
หมายเลขโทรศัพท์ 035-521659   หมายเลขโทรสาร 035-525568
Email sy@sysp.ac.th
WebSite www.sysp.ac.th
ผู้บริหารโรงเรียน
นายเชิดศักดิ์ ศุภโสภณ   หมายเลขโทรศัพท์ 081-9412724
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นางศรีสล้าง แก้ววิชิต   หมายเลขโทรศัพท์ 085-1853238
นายทะเบียนโรงเรียน นางอุบล ปาละพันธ์  หมายเลขโทรศัพท์ 086-6275315

ตราโรงเรียน

รูปโรงเรียน

แผนที่โรงเรียน

แผนผังโรงเรียน

Create By : ศูนย์ปฏิบัติการ GPA สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ