ข้อมูลทั่วไปโรงเรียน
รหัสโรงเรียน 07600194
วันก่อตั้งโรงเรียน 23/04/2536
โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล
Nakhonsawan Panyanukul
เลขที่ 264 หมู่ที่ 8 ถนนพหลโยธิน  ตำบลนครสวรรค์ตก   อำเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์   60000
หมายเลขโทรศัพท์ 056-245-124   หมายเลขโทรสาร 056-244125
Email ssnakhonsawan@obec.go.th
WebSite school\obec.go.th\nakhonsawansp
ผู้บริหารโรงเรียน
นางสุนันท์ จารุพันธ์   หมายเลขโทรศัพท์ 056-245124
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายมานิตย์ มานัตร์   หมายเลขโทรศัพท์ 085-0418338
นายทะเบียนโรงเรียน นายเนื่อง โตเขียว  หมายเลขโทรศัพท์ 087-3063997

ตราโรงเรียน

รูปโรงเรียน

แผนที่โรงเรียน

แผนผังโรงเรียน

Create By : ศูนย์ปฏิบัติการ GPA สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ