ข้อมูลทั่วไปโรงเรียน
รหัสโรงเรียน 08501301
วันก่อตั้งโรงเรียน 17/05/2494
โรงเรียนสันกำแพง
Sankamphaeng
เลขที่ 172 หมู่ที่ 7 ถนนคชสาร  ตำบลทรายมูล   อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่   50130
หมายเลขโทรศัพท์ 053-331907   หมายเลขโทรสาร 053-332036
Email skp@skpschool.net
WebSite http://www.skpschool.net
ผู้บริหารโรงเรียน
นายวิษณุ ไชยแก้วเมร์   หมายเลขโทรศัพท์ 084-6178208
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นางพัชรา ชัยเลิศ   หมายเลขโทรศัพท์ 087-1911538
นายทะเบียนโรงเรียน นายถวิล ต๊ะตา  หมายเลขโทรศัพท์ 081-7462872

ตราโรงเรียน

รูปโรงเรียน

แผนที่โรงเรียน

แผนผังโรงเรียน

Create By : ศูนย์ปฏิบัติการ GPA สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ