ข้อมูลทั่วไปโรงเรียน
รหัสโรงเรียน 09400503
วันก่อตั้งโรงเรียน 02/03/2527
โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร
jaturamit Wittayakarn School
เลขที่ 78 หมู่ที่ 11 ถนนมลิวรรณ  ตำบลนาเพียง   อำเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น   40130
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4329-6087   หมายเลขโทรสาร 0-4329-6087
Email jatu@chaiyo.com
WebSite www.thai.net/jaturamit
ผู้บริหารโรงเรียน
นายโสภณ มาตราสงคราม   หมายเลขโทรศัพท์ 0813204812
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นางสายสมร ศักดิ์คำดวง   หมายเลขโทรศัพท์ 0-9940-5552
นายทะเบียนโรงเรียน นายพิชิต เพชรเทศ  หมายเลขโทรศัพท์ 0-7216-0449

ตราโรงเรียน

รูปโรงเรียน

แผนที่โรงเรียน

แผนผังโรงเรียน

Create By : ศูนย์ปฏิบัติการ GPA สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ