ข้อมูลทั่วไปโรงเรียน
รหัสโรงเรียน 09430303
วันก่อตั้งโรงเรียน 13/07/2534
โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม
Nongkhengwittayakom
เลขที่ 102 หมู่ที่ 9 ถนน  ตำบลหนองเข็ง   อำเภอบึงกาฬ  จังหวัดหนองคาย   43140
หมายเลขโทรศัพท์ 042-024500   หมายเลขโทรสาร 042-490103
Email Nongkheng_wit@yahoo.com
WebSite http://www.geocities/nongkheng_wit/
ผู้บริหารโรงเรียน
นายมงคล พระนคร   หมายเลขโทรศัพท์ 01-8726948
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายสุธานิล นิลเนตร   หมายเลขโทรศัพท์ 09-2767784
นายทะเบียนโรงเรียน นายกฤษฎา โสมดำ  หมายเลขโทรศัพท์ 07-4917969

ตราโรงเรียน

รูปโรงเรียน

แผนที่โรงเรียน

แผนผังโรงเรียน

Create By : ศูนย์ปฏิบัติการ GPA สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ