ข้อมูลทั่วไปโรงเรียน
รหัสโรงเรียน 10340701
วันก่อตั้งโรงเรียน 17/05/2509
โรงเรียนเดชอุดม
detudom school
เลขที่ 377 หมู่ที่ 19 ถนนสถลมาร์ค  ตำบลเมืองเดช   อำเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี   34160
หมายเลขโทรศัพท์ 045-361180   หมายเลขโทรสาร 045-361176
Email
WebSite http://www.detudom.ac.th
ผู้บริหารโรงเรียน
  หมายเลขโทรศัพท์ 081-9991305
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ว่าที่ร้อยเอกจตุรวัฒน์ กอมณี   หมายเลขโทรศัพท์ 085-2034750
นายทะเบียนโรงเรียน นางวิภารัตน์ อนุพันธ์  หมายเลขโทรศัพท์ 081-8782307

ตราโรงเรียน

รูปโรงเรียน

แผนที่โรงเรียน

แผนผังโรงเรียน

Create By : ศูนย์ปฏิบัติการ GPA สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ