ข้อมูลทั่วไปโรงเรียน
รหัสโรงเรียน 10450301
วันก่อตั้งโรงเรียน 06/06/2517
โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม
phathumratpittayakom school
เลขที่ 254 หมู่ที่ 1 ถนนเทศบาล 1  ตำบลบัวแดง   อำเภอปทุมรัตต์  จังหวัดร้อยเอ็ด   45190
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4358-7072   หมายเลขโทรสาร 0-4358-7071
Email
WebSite www.ptpk.ac.th
ผู้บริหารโรงเรียน
นายบัณฑิต ประสิทธิ์นอก   หมายเลขโทรศัพท์ 08-9944-4693
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายอภิศักดิ์ อินธิสาร   หมายเลขโทรศัพท์ 08-1369-7215
นายทะเบียนโรงเรียน นางประทุมวรรณ อินธิสาร  หมายเลขโทรศัพท์ 08-9577-977

ตราโรงเรียน

รูปโรงเรียน

แผนที่โรงเรียน

แผนผังโรงเรียน

Create By : ศูนย์ปฏิบัติการ GPA สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ